Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Prokuratura

Prokuratura


Ten artykuł jest częścią serii
Prokuratura
Historia
Historia prokuratury na świecie
Historia prokuratury w Polsce
Instytucja na świecie
w państwach:
Francja • LitwaNiemcy
RosjaSzwecja • USA

przy międzynarodowych sądach
i trybunałach:
MTKMTKJMTKRMTW
MTWDWSSdSLTSdL

Ustrój
Ustrój prokuratury w Polsce

Prokurator Generalny
pion cywilny:
 •  Prokuratura Krajowa
 •  prokuratury apelacyjne
 •  prokuratury okręgowe
 •  prokuratury rejonowe
pion wojskowy:
 •  Naczelna Prokuratura Wojskowa
 •  wojskowe prokuratury okręgowe
 •  wojskowe prokuratury garnizonowe
Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
samorząd prokuratorski

Instytut Pamięci Narodowej :
 •  Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w IPN
 •  oddziałowe komisje ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w IPN
Urząd prokuratora
prokurator  •  asesor prokuratury  •  aplikant prokuratury
Urzędnicy i pracownicy
Urzędnicy i inni pracownicy prokuratury
Działalność społeczna
 •  Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej
 •  Międzynarodowe Stowarzyszenie Prokuratorów
 •  Kwartalnik Prokurator
 •  Prokuratura i Prawo

Prokuratura - urząd państwowy powołany do stania na straży praworządności . Zazwyczaj swój cel prokuratura realizuje poprzez zaskarżanie do sądów decyzji niezgodnych z prawem , ściganie przestępstw , pomoc prawną społeczeństwu oraz branie udziału w procesie legislacyjnym jako czynnik opiniodawczy.

W niektórych państwach (zwłaszcza w tych, w których panuje system prawa o charakterze anglosaskim ), prokuratura jest instytucją niezależną, niezawisłą i samorządną (tak jak sądownictwo ). W większości państw prokuratura jest podległa rządowi lub określonemu ministrowi . Powszechny jest też podział na pion cywilny i wojskowy (tak jak sądownictwo).

Spis treści

Instytucja prokuratury na świecie

Państwa

Francja

Litwa

Niemcy

Rosja

Prokuratura w Rosji funkcjonuje zgodnie z Konstytucją Federacji Rosyjskiej na zasadzie centralizmu i hierarchicznego podporządkowania, a szczegółowe zasady działania określa prawo federalne. Oprócz funkcji śledczych i oskarżycielskich pełni również nadzór nad wykonywaniem prawa przez organy władzy państwowej i samorządowej .

Prokurator Generalny Federacji Rosyjskiej jest jednym z naczelnych organów władzy państwowej, organem konstytucyjnym. Prokuratora Generalnego powołuje i odwołuje Rada Federacji na wniosek Prezydenta Federacji Rosyjskiej . Prokuratorów mianuje Prokurator Generalny, po konsultacji z władzami regionalnymi Federacji .

Szwecja

Stany Zjednoczone

Międzynarodowe trybunały

Historia

Geneza

Etymologia

Powstanie i rozwój

Prokuratura w Polsce

Komitet Obrony Prokuratorów

Zadania prokuratury

Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw . Zadanie to prokuratorzy wykonują przez:

 • prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami
 • wytaczanie powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli
 • podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach
 • sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności
 • prowadzenie badań w zakresie problematyki przestępczości oraz jej zwalczania i zapobiegania
 • zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji
 • koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy państwowe
 • współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa
 • współpracę z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych
 • podejmowanie czynności określonych w ustawach

Ustrój

Prokuraturę w Polsce stanowią:

Prokurator Generalny

Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury i podlegają mu wszyscy prokuratorzy. Funkcję Prokuratora Generalnego (od 31 marca 1990 do 31 marca 2010 ) sprawował z urzędu Minister Sprawiedliwości . Zastępcami Prokuratora Generalnego są Prokurator Krajowy, Naczelny Prokurator Wojskowy, Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz inni prokuratorzy powoływani i odwoływani ze stanowiska zastępcy spośród prokuratorów Prokuratury Krajowej.

Powszechne jednostki organizacyjne

Prokuratura Krajowa

Prokuraturę Krajową stanowią Prokurator Krajowy oraz podlegli mu prokuratorzy Prokuratury Krajowej i wchodzi ona w skład Ministerstwa Sprawiedliwości . Prokuratora Krajowego powołuje i odwołuje na wniosek Prokuratora Generalnego Prezes Rady Ministrów .

Do zadań Prokuratury Krajowej należy w szczególności:

Prokuratury apelacyjne

Prokuraturę apelacyjną tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch prokuratur okręgowych . Właściwości miejscowe prokuratur apelacyjnych nie pokrywają się z podziałem administracyjnym Polski , chociaż są zbliżone do obszaru województw . Prokuraturą apelacyjną kieruje prokurator apelacyjny, który jest prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury apelacyjnej oraz prokuratur niższego szczebla (okręgowych i rejonowych ).

Organem samorządu prokuratorskiego na szczeblu apelacji jest kolegium prokuratury apelacyjnej . W prokuraturze apelacyjnej działa też zgromadzenie prokuratorów .

Istnieje 11 prokuratur apelacyjnych (stan na lipiec 2006 ).

Prokuratury okręgowe

Prokuraturę okręgową tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch prokuratur rejonowych. Właściwości miejscowe prokuratur okręgowych nie pokrywają się z podziałem administracyjnym Polski, chociaż bywają zbliżone do obszaru powiatu . Prokuraturą okręgową kieruje prokurator okręgowy, który jest prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury okręgowej oraz prokuratur niższego szczebla (prokuratur rejonowych).

Organem samorządu prokuratorskiego na szczeblu okręgu jest kolegium prokuratury okręgowej .

Istnieje 45 prokuratur okręgowych oraz 3 ośrodki zamiejscowe prokuratur okręgowych (stan na lipiec 2006 ).

Prokuratury rejonowe

Prokuraturę rejonową tworzy się dla jednej lub większej liczby gmin . Prokuraturą rejonową kieruje prokurator rejonowy, który jest prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury rejonowej.

Na szczeblu rejonu nie ma samoistnego organu samorządu prokuratorskiego, jednak prokuratury rejonowe delegują swoich przedstawicieli do zgromadzenia prokuratorów oraz kolegiów prokuratur okręgowych.

Istnieje 342 prokuratur rejonowych oraz 7 ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych (stan na czerwiec 2006 ).

Wojskowe jednostki organizacyjne

Wojskowe prokuratury garnizonowe podległe WPO w Poznaniu:

     WPG w Gdyni

     WPG w Bydgoszczy

     WPG w Koszalinie

     WPG we Wrocławiu

     WPG w Szczecinie

     WPG w Poznaniu

     WPG w Zielonej Górze

Wojskowe prokuratury garnizonowe podległe WPO w Warszawie:

     WPG w Krakowie

     WPG w Elblągu

     WPG w Olsztynie

     WPG w Warszawie

     WPG w Łodzi

     WPG w Lublinie

Naczelna Prokuratura Wojskowa ma siedzibę w Warszawie

Wojskowymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury są Naczelna Prokuratura Wojskowa , wojskowe prokuratury okręgowe i wojskowe prokuratury garnizonowe oraz inne wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury, tworzone w miarę potrzeby.

Wojskowe prokuratury okręgowe i garnizonowe oraz inne wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury tworzy i znosi Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości , ustalając ich siedziby i zakres terytorialny działania. Właściwości miejscowe wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie tworzenia, znoszenia oraz ustalania siedzib i terytorialnego zakresu działania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury ( Dz. U. z 1998 r. Nr 159, poz. 1048 ).

Naczelna Prokuratura Wojskowa

Naczelną Prokuraturę Wojskową stanowią Naczelny Prokurator Wojskowy oraz podlegli mu prokuratorzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Siedziba Naczelnej Prokuratury Wojskowej mieści się w Warszawie.

Wojskowe prokuratury okręgowe

Wojskową prokuraturą okręgową kieruje wojskowy prokurator okręgowy, który jest prokuratorem przełożonym prokuratorów wojskowej prokuratury okręgowej oraz prokuratorów prokuratur niższego szczebla (wojskowych prokuratur garnizonowych).

Istnieją dwie wojskowe prokuratury okręgowe, w Warszawie i Poznaniu .

Wojskowe prokuratury garnizonowe

Wojskową prokuraturą garnizonową kieruje wojskowy prokurator garnizonowy, który jest prokuratorem przełożonym prokuratorów wojskowej prokuratury garnizonowych.

Istnieje 13 wojskowych prokuratur garnizonowych. Poniżej wykaz wojskowych prokuratur garnizonowych wraz z właściwością miejscową.

Z dniem 31 grudnia 2009 zlikwidowane zostaną wojskowe prokuratury garnizonowe w Koszalinie i Łodzi, a z dniem 1 stycznia 2010 ich sprawy oraz właściwość miejscową przejmą odpowiednio wojskowe prokuratury garnizonowe w Szczecinie i Warszawie.

 1. Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu:
  1. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy - województwo kujawsko-pomorskie
  2. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gdyni - województwo pomorskie
  3. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Koszalinie - w województwie zachodniopomorskim obszar powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego, wałeckiego i miasto Koszalin
  4. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Poznaniu - wielkopolskie
  5. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie - w województwie zachodniopomorskim obszar powiatów: choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego i stargardzkiego oraz miasta: Szczecin i Świnoujście
  6. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu - dolnośląskie i opolskie
  7. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Zielonej Górze - lubuskie
 2. Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie:
  1. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Elblągu - w województwie warmińsko-mazurskim obszar powiatów: bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, lidzbarskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego i miasto Elbląg
  2. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Krakowie - małopolskie , śląskie i świętokrzyskie
  3. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Lublinie - lubelskie i podkarpackie
  4. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Łodzi - łódzkie
  5. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Olsztynie - podlaskie oraz w województwie warmińsko-mazurskim obszar powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, nidzickiego, oleckiego, olsztyńskiego, piskiego, szczycieńskiego, węgorzewskiego i miasto Olsztyn
  6. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie - mazowieckie

Prokuratorzy IPN - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Prokuratorami IPN są prokuratorzy Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz oddziałowych komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu .

Prokuratorzy Głównej Komisji

Prokuratorzy oddziałowych komisji

Urząd prokuratora

Status

Obowiązki

Uprawnienia

Aplikanci i asesorzy prokuratury

Aplikant prokuratury

Asesor prokuratury

Urzędnicy i inni pracownicy prokuratury


Bibliografia

 • Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej: część szczegółowa, Kraków 2005, Kantor Wydawniczy Zakamycze, .
 • Michał Rojewski Aplikacje prawnicze, Warszawa 2005, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, .
 • Halina Zięba-Załucka, Instytucja prokuratury w Polsce, Warszawa 2003, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, .
 • Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991: władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, Wydawnictwo Naukowe PWN, .
 • Informacje statystyczne o działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury:

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Artykuły prasowe i naukowe

Strony internetowe:


Inne hasła zawierające informacje o "Prokuratura":

1983 rozdyskutowane ugrupowanie w partii, rozwiązał się krakowski Klub Kultury „Kuźnica”. 12 lutego – Prokuratura wojskowa skończyła trzydniowe przesłuchania Lecha Wałęsy jako świadka w sprawie przeciwko ...

Stanisław Pyjas ...

Stocznia Gdańska takich zwrotów mogły się słusznie domagać. M.in. dlatego 12 maja 2006 roku Prokuratura Krajowa , podobnie jak Prokuratura okręgowa , nie znalazła podstaw by wszcząć śledztwo ...

Pomarańczowa rewolucja ...

Wielki Głód na Ukrainie 1932-33 jako zbrodni ludobójstwa [20].Po zakończeniu śledztwa w listopadzie 2009, w styczniu 2010 Prokuratura Generalna Ukrainy skierowała do sądu akt oskarżenia. 13 stycznia 2010 Sąd ...

Wymiar sprawiedliwości Rzeczpospolita, 2009.↑ Przedsiębiorca to nie przestępca, ale nie dla urzędników . Gazeta.pl, 2010.↑ Prokuratura jest dobra, tylko nie dba o swój wizerunek . Gazeta.pl, 2010.↑ Dalszy ...

Tarnów Straż GranicznaW Tarnowie funkcjonuje Placówka Straży Granicznej. Wymiar sprawiedliwościW Tarnowie swoje siedziby mają:Prokuratura OkręgowaProkuratura RejonowaSąd OkręgowySąd RejonowySamorządowe Kolegium Odwoławcze System penitencjarnyW Tarnowie funkcjonują dwa ...

Zbrodnia katyńska akt śledztwa, które w latach 1990-2004 w sprawie zbrodni katyńskiej prowadziła Główna Prokuratura Wojskowa Federacji Rosyjskiej. Były to jednak te tomy śledztwa, które odtajniono ...

Wieliczka Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Sanepid , Urząd Pracy), a także Urząd Skarbowy, Sąd i Prokuratura Rejonowa oraz oddział Instytutu Pamięci Narodowej.Do instytucji o mniejszym zasięgu należą ...

Tarnobrzeg na czerwoną betonową kostkę nazywany przez mieszkańców Placem CzerwonymSąd Okręgowy i Rejonowy, Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w TarnobrzeguSąd Okręgowy i Rejonowy, Prokuratura Okręgowa i ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Prokuratura":

208. Podział administracyjny Polski i ludność (plansza 3) właściwą obsługę administracyjną, sądowniczą, edukacyjną oraz opiekę zdrowotną (m.in. szkoła średnia, sąd, Prokuratura, szpital, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urząd skarbowy, straż pożarna). Miasta wybierane na ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie