Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Hydrostatyka

Hydrostatyka

Hydrostatyka (z gr. hydōr - " woda " + statikos - "powodujący stanie") — dział mechaniki płynów zajmujący się badaniem cieczy w stanie spoczynku oraz warunków pozostawania w spoczynku cieczy znajdującej się w polu sił masowych .

Siłami masowymi są siły, których wartość jest proporcjonalna do masy ciała, czyli siły grawitacyjne oraz sił bezwładności . Pomimo że istnieje odrębna dziedzina nauki zajmująca się jedynie statyką gazów ( aerostatyka ), ze względu na liczne pokrewieństwa (zarówno w samych zjawiskach, jak i ich opisach), często ciecze i gazy są rozpatrywane wspólnie ( mechanika płynów ).

Spis treści

Współczesność

Współcześnie podstawowym zagadnieniem hydrostatyki jest określenie skalarnego pola ciśnienia w cieczy znajdującej się w spoczynku. Ciśnienie opisuje równanie:

 f = \frac 1 \rho \nabla p

gdzie:

 • f — wektorowe pole jednostkowych sił masowych (siła działająca na jednostkę masy cieczy),
 • ρ — gęstość cieczy,
 • p — ciśnienie.

Zależność ta może być wyprowadzona z równania Naviera-Stokesa przy założeniu, że prędkość jest równa zero. Spełnione ono jest zarówno dla płynów nieściśliwych czyli idealnych cieczy jak i dla płynów ściśliwych; rzeczywistych cieczy i gazów.

Prawo Pascala

Gdy nie występują siły masowe (f=0) równanie upraszcza się do:

 0 = \frac 1 \rho \nabla p.

Oznacza to że, gdy w płynie nie występują siły masowe, to ciśnienie w płynie jest jednakowe we wszystkich punktach płynu. Prawidłowość tę po raz pierwszy sformułował Pascal, stąd jego nazwa prawo Pascala i tradycyjnie jest uważane za najważniejsze prawo hydrostatyki.

Ciecz w polu jednorodnym

Gdy siła masowa jest jednakowa w całej objętości cieczy i skierowana wzdłuż osi z, to ciśnienie zależy tylko od tej współrzędnej, a równanie równowagi płynu można sprowadzić do postaci:

 \rho f_z =  \frac {dp} {dz}\,

lub

 \rho f_z {dz} = {dp} \,

gdzie:

 • fz — siła jednostkowa w kierunku osi z,
 • dz — zmiana położenia,
 • dp — zmiana ciśnienia.

Gdy gęstość płynu nie zależy od ciśnienia, co jest w przybliżeniu spełnione dla wszystkich cieczy, a siła masowa jest przyspieszeniem ziemskim fz = g, równanie opisujące ciśnienie w cieczy zapisuje się w postaci:

 p = p_0 +\rho g h \,

gdzie:

 • p — ciśnienie panujące w cieczy na głębokości h,
 • p0 — ciśnienie panujące na powierzchni cieczy,
 • h — głębokość, na której określane jest ciśnienie.

W gazach, w tym i w powietrzu , gęstość można obliczyć z równania Clapeyrona . Jest ona zależna od ciśnienia:

 \rho = \frac {pM} {RT} \,

gdzie:

Z powyższego wynika zależność ciśnienia gazu od wysokości:

 p = p_0 e^{\frac{- M g z}{RT}} \,

Co prowadzi do równania na zależność gęstości gazu od wysokości

 \rho = \rho_0 e^{- \frac{z}{h}} \,

gdzie:

 • z — wysokość
 • h = \frac {RT} {Mg} — zwana skalą wysokości.

Równania powyższe zwane są formułą barometryczną służą do wyznaczania ciśnienia w powietrzu na różnych wysokościach.

Wstęp

Rys.1. Ciśnienie działające na objętość różniczkową

Kluczowym pojęciem w hydrostatyce jest ciśnienie . Ciśnienie jest stosunkiem siły przypadającej na powierzchnię jednostkową:

 p = \frac{F}{A}

W celu otrzymania wyrażenia łączącego siłę z ciśnieniem dla objętości różniczkowej wychodzi się z równania różniczkowego opisującego zmianę ciśnienia w kierunku osi OZ: dF_h = p \cdot dx \cdot dy - \left( p + \frac{\partial p}{\partial h} \cdot dh \right) \cdot dx \cdot dy = -\frac{\partial p}{\partial h} \cdot dx \cdot dy \cdot dh

Po zsumowaniu równań dla wszystkich kierunków równanie przyjmuje postać:

 dF = \left(-\bar{i} \frac{\partial p}{\partial x} -\bar{j} \frac{\partial p}{\partial y} -\bar{k} \frac{\partial p}{\partial h} \right) \cdot dx \cdot dy \cdot dh

Jeżeli wartość dF podzielimy przez objętość różniczkową otrzymamy:

 df = \left(-\bar{i} \frac{\partial p}{\partial x} -\bar{j} \frac{\partial p}{\partial y} -\bar{k} \frac{\partial p}{\partial h} \right)

Co można zapisać:

 df = - \nabla p

Ciśnienie cieczy (w układach rzeczywistych) zależy jedynie od głębokości (ilości cieczy ponad punktem pomiaru). Jeżeli przyjmiemy że g oraz ρ są jednakowe dla każdego punktu w cieczy (ρ = idem i dg = idem) to zmiana ciśnienia w zależności od głębokości będzie miała charakter liniowy, co można wyrazić wzorem:

 p = \rho \cdot g \cdot h

gdzie:

Jeżeli w dwóch pojemnikach (patrz rys.1.) znajduje się ciecz o tej samej wysokości i gęstości, to na dno obu pojemników wywierane jest takie samo ciśnienie. Dzieje się tak dlatego, że ciecz nad pochyłymi ściankami zbiornika b wywiera ciśnienie na te ścianki, a nie na dno zbiornika.

Rys.2. Ciśnienie na dnie obu zbiorników jest takie samo

Jeżeli w pojemniku znajdują się ciecze o różnej gęstości (nie mieszające się) to ciśnienie na danej głębokości jest sumą ciśnień wywieranych przez ciecze położone wyżej (o niższej gęstości) i wyraża się wzorem:

 p = \sum_{i=1}^n (\rho_i \cdot h_i) \cdot g

gdzie:

Jeżeli ciecze w zbiorniku mieszają się (nie tworzą warstw) to gęstość można zastąpić średnią gęstością cieczy:

 \bar \rho = \sum_{i=1}^n (\rho_i \cdot u_i)

gdzie:

 • ρi — gęstość i-tej cieczy
 • ui — ułamek objętościowy i-tej cieczy

Właściwości statyczne płynów

Płyny w stanie spoczynku posiadają pewne właściwości, dzięki którym mogą być charakteryzowane. Należą do nich:

 • gęstość

Stosunek masy do objętości:

 \rho = \lim_{dV \to 0} \frac{dm}{dV} \left[\frac{kg}{m^3}\right]

 • gęstość względna

Stosunek gęstości cieczy do gęstości wody. Ponieważ gęstość wody wynosi w przybliżeniu 1000[kg / m3], to gęstość względna cieczy wynosi w przybliżeniu wartość jednej tysięcznej gęstości tej cieczy. Gęstość względną wyraża się wzorem:

 s = \frac{\rho_{cieczy}}{\rho_{wody}} \left[ - \right]

 • ciężar właściwy

Ciężar przypadający na objętość jednostkową:

 \gamma = \lim_{dV \to 0} \frac{dF}{dV} \left[\frac{N}{m^3}\right]

 • objętość właściwa

Stosunek objętości cieczy do masy (odwrotność gęstości):

 \upsilon = \lim_{dm \to 0} \frac{dV}{dm} \left[\frac{m^3}{kg}\right]

 • współczynnik rozszerzalności cieplnej

Stosunek zmiany jednostki objętości płynu w wyniku zmiany temperatury o jednostkę temperatury

 \beta = - \frac{\partial V}{\partial t} \cdot \frac{1}{V} \left[ \frac{1}{deg} \right]

 • współczynnik ściśliwości

Stosunek zmiany jednostki objętości płynu pod wpływem zmiany ciśnienia o jednostkę

 \alpha = \frac{\partial V}{\partial p} \cdot \frac{1}{V} \left[ \frac{1}{Pa} = \frac{m \cdot s}{kg} \right]

 • ciepło właściwe

Jest to energia potrzebna do podniesienia temperatury jednostki masy ciała o jednostkę temperatury:

c=\frac{t}{N}\left(\frac{\partial S}{\partial t}\right) \left[\frac{J}{kg \cdot K} \right]

Oznaczenia:

Prawa hydrostatyki

Rys.3. Ciała częściowo zanurzone w cieczy
Rys.4. Objętość różniczkowa

Istnieją trzy podstawowe prawa, które odgrywają ogromną rolę w hydrostatyce:

Prawo Archimedesa

Prawo Archimedesa brzmi: Na ciało zanurzone w płynie działa pionowa, skierowana ku górze siła wyporu . Wartość siły jest równa ciężarowi wypartej cieczy (gazu). Siła jest przyłożona w środku ciężkości wypartej cieczy (gazu).

Prawo to pomaga też wyjaśnić zachowanie się ciał częściowo zanurzonych w wodzie (pływających). Ciało częściowo zanurzone w wodzie (Rys.3) posiada środek ciężkości (SC) oraz środek wyporności (SW). Przy zmianie kąta pochylenia położenie środka wyporności ulega zmianie, a ciało może wrócić do pozycji początkowej (stabilne) lub odchylić się całkowicie (niestabilne). O tym czy ciało jest stabilne czy nie, decyduje położenie metacentrum (MC). Metacentrum jest punktem, w którym oś ciała przecina się z linią pionową przecinającą środek wyporności. Dla małych zmian kąta pochylenia jego położenie jest niezależne od wartości kąta. Jeżeli metacentrum znajduje się powyżej środka ciężkości to ciało pod wpływem powstałego układu sił wróci do stanu początkowego (rys.3b). Jeżeli natomiast metacentrum leży poniżej środka ciężkości ciało pochyli się całkowicie (rys.3c). Odcinek od metacentrum do środka ciężkości nazywa się wysokością metacentryczną. Obliczenia takie stosuje się np. przy projektowaniu statków. Statki projektuje się tak, aby były one jak najbardziej stabilne i w razie pochylenia samoczynnie wracały do pozycji początkowej.

Prawo Eulera

Sformułowane przez Eulera w 1755 roku mówi, że [1]:

Na płaskie ciało zanurzone w cieczy działa ciśnienie, którego wartość jest niezależna od orientacji tego ciała w przestrzeni.

W celu otrzymania matematycznej zależności opisującej to prawo rozpatrzmy różniczkową objętość płynu o podstawie trójkątnej i wysokości b (rys.4.). Płyn znajduje się w stanie równowagi (spoczynku). W stanie równowagi suma sił w poszczególnych kierunkach musi być równa zero:

 \sum F_x = p_x \cdot z \cdot dx - p_{xy} \cdot z \cdot d(xy) = 0

 \sum F_y = p_y \cdot z \cdot dy - p_{xy} \cdot z \cdot d(xy) \cdot \cos \theta - \frac{1}{2} \cdot z \cdot dxdy \cdot g \cdot \rho = 0

Rys.5. Pionowy rozkład ciśnienia w naczyniu

Ponieważ:

 dy = d(xy) \cdot \sin \theta

 dx = d(xy) \cdot \cos \theta

Po podstawieniu otrzymujemy ostatecznie:

px = py = pxy

Prawo Pascala

Prawo Pascala mówi, że jeżeli na ciecz lub gaz w zbiorniku zamkniętym wywierane jest ciśnienie zewnętrzne, to ciśnienie wewnątrz zbiornika jest wszędzie jednakowe i równe ciśnieniu zewnętrznemu.

Prawo to jest spełnione dla cieczy, na którą działają jedynie siły powierzchniowe. Oznacza to, że dotyczy cieczy, które nie znajdują się w polu sił grawitacyjnych [2]. W warunkach rzeczywistych (gdy na ciecz działają dodatkowo siły grawitacji) cząsteczki z niższych warstw cieczy muszą "udźwignąć" cząsteczki znajdujące się nad nimi. Powoduje to różnice ciśnień między górną a dolną warstwą cieczy. Prawo często stosuje się w inżynierii (np. przy konstrukcji pras hydraulicznych , akumulatorów ciśnienia oraz tam ).

Płaszczyzna zanurzona w cieczy

Rys.6. Płaszczyzna zanurzona w cieczy

Ciało (płaskie) zanurzone w cieczy podlega działaniu sił (rys.6.)[3][4]. Jeżeli pominie się siłę ciężkości tego ciała i założy, że działają na nie tylko siły powierzchniowe, to przy obliczeniach uwzględnia się jedynie siły pochodzące od cieczy. Ponieważ powierzchnia jest nachylona pod kątem θ to na każdy element powierzchni działa inne ciśnienie pochodzące od cieczy (ponieważ każdy element powierzchni leży na innej głębokości) natomiast ciśnienie atmosferyczne jest jednorodne dla całej powierzchni. Siłę wypadkową można zapisać jako sumę iloczynów wszystkich nieskończenie małych elementów powierzchni i ciśnień na nie padających:

 F = \int{}p \cdot dA

Jeżeli rozpiszemy ciśnienie jako sumę ciśnienia atmosferycznego (stałego) i ciśnienia pochodzącego od cieczy to otrzymamy:

 \int{}p \cdot dA = \int{}(p_a + \rho g h)dA = p_a A + \rho g \int{}h dA

Jeżeli przyjmiemy h = \xi \cdot \sin \theta , to wyrażenie to można zapisać jako:

 \int{}p \cdot dA = p_a A + \rho g \sin \theta \int{}\xi dA

Ponieważ średnie ξ (dla punktu C — środka ciężkości) równa się:

 \xi_{sr} = \frac{1}{A} \int{}\xi dA

 \int{}p \cdot dA = p_a A + \rho g \sin \theta \xi_{sr} A

Stąd ostatecznie:

 F = p_a A + \rho g \sin \theta \xi_{sr} A = \left(p_a + \rho g h_{sr} \right)A = p_{sr} A

Obliczona siła wypadkowa przyłożona jest w punkcie P — środku ciśnienia. Jego współrzędne oznaczymy jako xP oraz yP. Aby obliczyć te współrzędne dodajemy momenty sił względem środka ciężkości i uzyskujemy postać równania:

 Fy_P = \int{}ypdA

Po przekształceniu:

 Fy_P = \rho g \sin \theta \int{}y \xi dA

Jeżeli wprowadzimy ξ = ξsry

To otrzymamy:

 Fy_P = \rho g \sin \theta (\xi_{sr} \int{}ydA - \int{}y^2dA)

Ponieważ \int{}ydA = 0 :

 Fy_P = - \rho g \sin \theta \cdot I_{xx}

gdzie I_{xx}=\int{}y^2dA moment bezwładności

Przekształcając równanie możemy obliczyć odległość od środka ciężkości:

 y_P = - \rho g \sin \theta \frac{I_{xx}}{p_{sr}A}

Analogicznie obliczenia przeprowadza się dla współrzędnej xP.

Wartości momentów bezwładności dla najczęściej spotykanych figur płaskich podano w tabelach poniżej[2].

KształtJx0Jy0
 \frac{bh^3}{12} \frac{hb^3}{12}
KształtJx0Jy0
 \frac{\pi d^4}{64} \frac{\pi d^4}{64}
KształtJx0Jy0
0.00686d4
KształtJx0Jy0
 \frac{bh^3}{32}
KształtJx0Jy0
 \frac{\pi (D^4 - d^4 )}{64} \frac{\pi (D^4 - d^4 )}{64}

Ciecz w stanie bezwładności

Rys.7. Ciecz w stanie bezwładności

Jeżeli umieścimy ciecz w wirówce i poddamy działaniu sił to po pewnym czasie cała ciecz zostanie wprawiona w ruch i osiągnie stan bezwładności, zachowując się jak sztywne ciało[2][2]. Ciecz znajdująca się w takim stanie jest przedmiotem badań hydrostatyki.

Aby opisać ciecz zachowującą się jak ciało sztywne, kręcące się wokół osi należy uwzględnić oprócz sił ciężkości, wynikających z przyspieszenia ziemskiego, również siły odśrodkowe, wynikające z przyspieszenia skierowanego do osi obrotu.

Zakładamy, że ciało obraca się ze stałą prędkością kątową Ω. Promień obrotu, który łączy oś obrotu z objętością różniczkową, którą badamy, oznaczamy jako r0.

Przyspieszenie zgodnie z zasadami mechaniki (kinetyki) jest równe:

a = − r0Ω2

gdzie r_0 = r \cdot i

Gradient ciśnienia równa się zmianie siły objętościowej:

 \nabla p = i_r \frac{\partial p}{\partial r} + k \frac{\partial p}{\partial z}

 \nabla p = \rho ( g - a ) = - \rho g k + \rho r \Omega^2 i

 \frac{\partial p}{\partial r} = \rho r \Omega^2

 \frac{\partial p}{\partial z} = - \rho g

Aby uzyskać wyrażenie na wartość ciśnienia całkujemy drugie równanie otrzymując:

 p = \frac{1}{2}r^2 \rho \Omega^2 + f(z)

gdzie f(z) to stała wyrażona jako funkcja z. Następnie różniczkujemy po dz:

 \frac{\partial p}{\partial z} = 0 + f'(z)

I przyrównując do równania wcześniej otrzymanego:

 f' \left( z \right) = - \rho g

Całkujemy:

 f \left( z \right) = - \rho g z + C

gdzie C to stała całkowania. Z warunków początkowych (dla z=0 i r=0 , p = p0) otrzymujemy równanie na wartość ciśnienia:

 p = p_0 - \rho g z + \frac{1}{2}r^2 \rho \Omega^2

Pomiar ciśnienia

Rys.8. U-rurki
Rys.9. Manometr
Rys.10. Manometr stosowany w przemyśle

Pomiarów ciśnienia dokonuje się przy pomocy urządzeń zwanych ciśnieniomierzami. Ciśnieniomierze dzielimy na manometry (do pomiaru nadciśnienia) oraz wakuometry (do pomiaru podciśnienia). Często nazwy manometr używa się jako synonimu ciśnieniomierz. Manometry różnią się między sobą zasadą działania. Można dokonać ich ogólnego podziału manometrów na:

 • grawitacyjne — wykorzystują siłę grawitacji do bezpośredniego pomiaru ciśnienia. Przykładem może być manometr w postaci U-rurki (patrz poniżej). Zamiast słupa cieczy jako przeciwwagi niekiedy wykorzystuje się obciążenie (dzwon). Zakres mierzonego ciśnienia dla manometrów U-rurkowych: od 10 − 5 MPa do 0,1 MPa[5].
 • sprężynowe — mierzą odkształcenie jakie następuje pod wpływem ciśnienia. Ciśnieniomierze tego typu przybierają rozmaite formy.

rurki Bourdona (rys.9.) — manometry zbudowane z wygiętej (najczęściej pod kątem ok. 250 ° rurki wypełnionej płynem. Pod wpływem przyłożonego ciśnienia rurka prostuje się. Wskazówka manometru przesuwa się proporcjonalnie do wygięcia rurki. Przy pomiarze wysokich ciśnień wykorzystuje się manometry wyposażone w kilka rurek (spiralę). Zakres pomiaru takich urządzeń wynosi: od 0,06 MPa do 400 MPa[5].

membranowe — działają na podobnej zasadzie jak rurki Bourdona, jednak w tym przypadku elementem odkształcalnym jest membrana, której odkształcenie jest wprost proporcjonalne do przyłożonego ciśnienia. Istnieje możliwość sterowania wielkością siły aktywującej odkształcenie. Zakres stosowania: od 0.0016 MPa do 4MPa[5].

 • elektroniczne — mierzące takie właściwości jak opór elektryczny, indukcyjność, częstotliwość rezonansu, przetwarzające bezpośrednio wartość ciśnienia na sygnał elektryczny, stosowane w układach automatyki przemysłowej.

Klasyczny manometr ma postać U-rurki (rys.8.) wypełnionej cieczą (najczęściej wodą lub innym medium, np. czterochlorkiem węgla) oraz podziałką. Jeden koniec podłączony jest do zbiornika, w którym panuje ciśnienie, które jest mierzone, a drugi zazwyczaj jest otwarty (do atmosfery). Zasadę działania klasycznego manometru można wyjaśnić przy pomocy praw hydrostatyki. Suma ciśnień w lewej części U-rurki musi być równa sumie ciśnień w prawej części. Jeżeli obie części U-rurki są podłączone do atmosfery to poziomy cieczy po obu stronach są równe (rys.8a). Jeżeli podłączymy jedną stronę U-rurki do zbiornika, w którym panuje nadciśnienie to ciecz przesunie się w lewą stronę (rys.8b). Przesunięcie będzie proporcjonalne do nadciśnienia w zbiorniku. Dla przedstawionego układu równowagę można zapisać:

pa + Δhgρ = pt

gdzie:

 • pa — ciśnienie atmosferyczne
 • Δh — różnica wysokości słupa cieczy
 • ρ — gęstość cieczy
 • pt — ciśnienie w zbiorniku

Obecnie w przemyśle, oprócz klasycznych ciśnieniomierzy, stosuje się bardziej złożone układy (mechaniczne lub elektroniczne) do pomiaru ciśnienia. Zaletą urządzeń elektronicznych jest uzyskanie informacji w postaci cyfrowej oraz możliwość bezpośredniej współpracy z komputerem . Zaletą klasycznych manometrów jest cena i niezawodność.

Przypisy

 1. M. Serwiński, Zasady Inżynierii Chemicznej - operacje jednostkowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1971
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 przypisy
 3. F.Kreith, Mechanical Engineering Handbook, CRC Press, 1999,
 4. F.M.White, Fluid Mechanics, McGraw-Hill, 2003,
 5. 5,0 5,1 5,2 Manometry


Inne hasła zawierające informacje o "Hydrostatyka":

Dziesięć najpiękniejszych eksperymentów z fizyki ...

Prawo Archimedesa ...

Hydrostatyka Hydrostatyka (z gr. hydōr - " woda " + statikos - "powodujący stanie") — ...

Mechanika płynów ...

Archimedes ...

Ciśnieniomierz ...

Hydrodynamika ...

Simon Stevin ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Hydrostatyka":

Hydrostatyka - część 1 (plansza 1) e height=380 width=770 > Hydrostatyka część 1 ...

021. Bezżuchwowce i ryby – kręgowce pierwotnie wodne (plansza 18) ...

028. Elementy krenologii i potamologii (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie