Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

popyt

popyt - (ang. demand) - funkcja przedstawiająca kształtowanie się relacji pomiędzy ceną dobra (towary i usługi), a ilością (liczbą sztuk) jaką konsumenci chcą i mogą nabyć w określonym czasie, przy założeniu niezmienności innych elementów charakteryzujących sytuację rynkową (ceteris paribus). Wykresem tej funkcji jest tzw. krzywa popytu. Należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy "popytem", a "wielkością popytu". Popyt to cała funkcja, natomiast wielkość popytu to ilość dobra, jaką konsumenci chcą nabyć przy zadanej cenie. "Wielkość popytu przy cenie p" jest więc konkretnym elementem funkcji, któremu na krzywej popytu odpowiada jeden punkt.

Prawo popytu

Przy ceteris paribus, wraz ze wzrostem ceny danego dobra, zmaleje zapotrzebowanie na dobro, a wraz ze spadkiem ceny zapotrzebowanie wzrośnie.

Wielkość popytu - ilość dobra, które konsumenci zechcą zakupić w określonym czasie (np. w ciągu tygodnia, miesiąca, roku) po danej cenie.

Dwojakie ujęcie popytu

Popyt można rozpatrywać dwojako, w ujęciu: mikroekonomicznym i makroekonomicznym. W pierwszym ujęciu z wymienionych rozróżniamy:

  • popyt indywidualny - określa wielkość popytu od strony pojedynczego, konkretnego podmiotu gospodarczego na określone dobro przy różnych cenach,
  • popyt rynkowy - suma popytów indywidualnych, który obrazuje wielkość popytu wszystkich podmiotów gospodarczych na określone dobro przy różnych cenach.

W wyżej wymienionych przypadkach rozmiar popytu jest mierzony w jednostkach fizycznych. W ujęciu makroekonomicznym rozróżniamy:

  • popyt globalny (zagregowany) - określa wielkość popytu na wszystkie dobra lub ich określone grupy ze strony wszystkich nabywców.

W wyżej wymienionym przypadku rozmiar popytu jest mierzony wartościowo przy określonym ogólnie poziomie cen.

Przedstawianie popytu

Popyt możemy przedstawić w postaci:

  • tabeli - zestawienie różnych możliwych cen danego dobra i odpowiadających mu rozmiarów popytu,
  • wykresu - przeniesienie danych z tabeli do układu współrzędnych umożliwia graficzne zilustrowanie popytu w postaci tzw. krzywej popytu, na tej krzywej każdemu punktowi odpowiada określona cena p (ang. price) i wielkości popytu qd (ang. quantity demand) przy tej cenie.


Inne hasła zawierające informacje o "popyt":

1986 sprzedaż mięsa i przetworów "z nadwyżek produkcyjnych"; na próbę wybrano trzy województwa; popyt nadal przewyższał podaż. 13 lutego – dowódcą Marynarki Wojennej wyznaczono kontradm. Piotra ...

Dyskietka środowisku akademickim oraz w oświacie.Firma Verbatim nadal produkuje 3,5-calowe dyskietki oceniając aktualny popyt w 2009 roku na 50 milionów sztuk rocznie. Badania firmy oceniają, ...

Przeszczepianie narządów w EuropieNajwiększym problemem z jakim boryka się transplantologia jest obecnie bardzo duży popyt na organy do przeszczepu przy zupełnie nienadążającej za nim podaży.Liczbę przeszczepów ...

Anarchizm koszty produkcji - wpływają one na podaż , od której zależy położenie krańca popytu .Ponadto rozróżniają oni własność prywatną od mienia osobistego. Mienie oznacza dla nich ...

Towar standardowa, a cena nie zależy od miejsca jego pochodzenia, lecz wyłącznie od popytu i podaży .Handel towarami giełdowymi odbywa się przeważnie na podstawie kontraktów na ...

Monetaryzm uważa się opublikowanie przez Miltona Friedmana tzw. ilościowej teorii pieniądza .Friedman dowodził, że popyt na pieniądz jest ściśle zależny od kilkunastu zmiennych ekonomicznych i może ...

Cena (ekonomia) na ryzyko strat w nadziei, że rosnąca świadomość produktu (a zatem i popyt) oraz zmniejszające się z czasem koszty produkcji pozwolą stopniowo osiągnąć poziom ...

Mnożnik (ekonomia) mnożnika inwestycyjnego Keynesa. Jednak w przypadku gdy ep(Y) > 0, część impulsu popytowego nie przekłada się na wzrost realnej produkcji i dochodów, ale na ...

Dumping niższych od kosztów wytworzenia. Wynika z sytuacji nadzwyczajnych, na przykład gwałtownego spadku popytu na rynku krajowym lub wyjątkowego urodzaju w danym roku. Producent decyduje ...

Światosław I handel kwitł, wymiana między wschodem a zachodem rozwijała się w najlepsze a popyt w Europie na wyszukane towary wschodu niósł ze sobą ogromne korzyści, ...


Inne lekcje zawierające informacje o "popyt":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 12) ...

02. System gospodarki rynkowej (plansza 9) ...

06. Rynek pracy (plansza 16) rynku pracy w skali ogólnokrajowej, czyli sytuacja, kiedy podaż pracy jest równa popytowi na pracę, występuje bardzo rzadko. Ideą klasycznej koncepcji rynku pracy jest twierdzenie, ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie