Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) – jednoosobowy organ władzy państwowej, pełniący funkcję ombudsmana . Urząd ten powstał w Polsce z dniem 1 stycznia 1988 roku. Pierwszym rzecznikiem została prof. Ewa Łętowska , obecnie urząd ten pełni prof. Irena Lipowicz . Działalność Rzecznika reguluje Konstytucja RP i Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Spis treści

Rzecznicy Praw Obywatelskich

Zadania i możliwości Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik, któremu pomagają jego zastępcy oraz Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela. Kontroluje a także podejmuje stosowne czynności jeśli stwierdzi, że z powodu celowego działania lub zaniechania przez organa, organizacje albo instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela nastąpiło naruszenie prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. Należy się zwrócić do Rzecznika Praw Obywatelskich w przypadku wykorzystania wszystkich możliwości załatwienia sprawy we właściwym trybie i niewątpliwego stwierdzenia rzeczywistego naruszenia wolności lub praw obywatelskich. Rzecznik jest ograniczony zakresem jego kompetencji, jego interwencje są uzależnione od wyników analizy okoliczności sprawy i ustalenia, faktycznego naruszenia prawa oraz tego, iż okoliczności te istotnie wymagają ingerencji Rzecznika.

Rzecznik wypełnia 4 funkcje:

 • prewencyjną
 • diagnostyczną
 • kontrolną
 • kreującą

Wybór, odwołanie i kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Rzecznika powołuje w formie uchwały Sejm za zgodą Senatu na wniosek Marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Na uchwałę zatwierdzającą wybór Senat ma czas 30 dni od dnia przekazania przez Marszałka Sejmu uchwały Sejmu. Niepodjęcie uchwały przez Senat w ciągu miesiąca oznacza wyrażenie zgody. W wypadku odmowy zatwierdzenia przez Senat Sejm powołuje na stanowisko Rzecznika inną osobę.
 • Kadencja Rzecznika trwa 5 lat i liczona jest od dnia złożenia ślubowania przed Sejmem. Ta sama osoba nie może być Rzecznikiem więcej niż przez dwie kadencje. Rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika
 • Sejm odwołuje Rzecznika przed upływem okresu, na jaki został powołany większością co najmniej 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, jeżeli:
 1. zrzekł się wykonywania obowiązków,
 2. stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby, ułomności lub upadku sił - stwierdzonych orzeczeniem lekarskim.
 3. jeżeli Rzecznik sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu.
 4. złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu

Struktura organizacyjna Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Marszałek Sejmu na wniosek Rzecznika, nadaje statut określający zadania i organizację Biura. RPO nadzoruje merytorycznie bezpośrednio Zespół Prawa Karnego oraz Prawa Karnego Wykonawczego. Pozostała część kontrolują jego zastępcy oraz Dyrektor Biura sprawujący również nadzór organizacyjny biura

 1. Zespół Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego
 2. Zespół Prawa Karnego
 3. Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
 4. Zespół Prawa Cywilnego i Gospodarki Nieruchomościami
 5. Zespół Prawa Administracyjnego i Spraw Mieszkaniowych
 6. Zespół Prawa Gospodarczego, Danin Publicznych i Ochrony Praw Konsumenta
 7. Zespół Prawa Karnego Wykonawczego
 8. Zespół Przyjęć Interesantów
 9. Zespół Ochrony Praw Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Publicznych
 10. Zespół Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców
 11. Zespół Klasyfikacji Wniosków
 12. Zespół Prezydialny
 13. Samodzielny Wydział Spraw Osobowych i Wynagrodzeń
 14. Samodzielny Wydział Finansowy
 15. Ochrony Informacji Niejawnych
 16. Komórka Audytu Wewnętrznego - Audytor Wewnętrzny
 17. Zespół Terenowy w Gdańsku
 18. Zespół Terenowy w Katowicach
 19. Zespół Terenowy we Wrocławiu[6]

Pełnomocnicy terenowi

Rzecznik posiada pełnomocników terenowych, rozpatrujących sprawy z obszaru oddalonych od Warszawy województw.

Organem pomocniczym Pełnomocnika Terenowego jest podległy mu Zespół Terenowy.

Nagroda Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica

Rzecznik Praw Obywatelskich jako wyraz uznania dla występowania w obronie podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu i poglądom większości przyznaje doroczną Nagrodę Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica.

Laureaci:

Działalność

W styczniu 2008 RPO objął patronatem akcję NZS "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze - poseł odpowiedzialny przed wyborcami"[10].

Przypisy

 1. 4-letnia kadencja liczona od dnia uchwały Sejmu PRL.
 2. obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich wykonywała od 1 stycznia 1988, z chwilą wejścia w życie ustawy.
 3. Rzecznik, któremu upłynął 5-letni czas kadencji pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika (art. 3 ust. 6 Ustawy o RPO).
 4. konstytucja, ustawa i statut Biura RPO nie regulują sytuacji następstwa prawnego na wypadek śmierci urzędującego prezesa przed upływem kadencji; Janusz Kochanowski zarządzeniem z października 2007 roku wydanym na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy niektóre urzędowe rzecznika przekazał imiennie dwóm zastępcom
 5. Nowy RPO złożył ślubowanie . platforma.org, 21 lipca 2010.
 6. Rzecznik Praw Obywatelskich
 7. "Ks. Isakowicz-Zaleski dostał nagrodę RPO" . Gazeta Wyborcza , 29 września 2007 . [dostęp 29 września 2007 ].
 8. Nagroda RPO im. Pawła Włodkowica dla sędziego Antonina Scalii ( pol. ). rpo.gov.pl. [dostęp 10.12.2009].
 9. Nagroda RPO dla Walentynowicz ( pol. ). rp.pl. [dostęp 10.12.2009].
 10. Akcja Studentów z NZS: "www.jednomandatowe.pl" - jednomandatowe.salon24.pl

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Rzecznik Praw Obywatelskich":

Rodzimy Kościół Polski ...

Iwan IV Groźny ...

1972 ...

Sejm grodzieński (1793) ...

Wittenberga ...

Poniemoń (dzielnica Kowna) ...

Akcja (prawo) ...

Grupa ...

Stanisław Hozjusz ...

Stanisław Konarski ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Rzecznik Praw Obywatelskich":

Zasady zgodnego z prawem wykorzystywania komputera (plansza 4) ...

010c. Rzym (plansza 12) ...

210 Przewrót majowy i sanacja (plansza 9) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie