Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Katechezy o treści ekologicznej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2670 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jest to zbiór 5 katechez o tematyce ekologicznej, do wykorzystania w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

KATECHEZY O TREŚCI EKOLOGICZNEJ W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Opracowała mgr Zofia Kiełbowska

Katechezy o treści ekologicznej w klasach IV- VI szkoły podstawowej.

Ekologia to nauka, która bada związki flory i fauny ze środowiskiem. Obecnie mówi się o ekologii człowieka i ekologii społecznej. Stąd rodzi się potrzeba edukacji w tej dziedzinie. Zadanie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży zostało powierzone szkole.
Do realizacji tego zadania wprowadzono ścieżkę ekologiczną. Jej treści mają być realizowane na różnych przedmiotach, również na lekcjach religii.

1. Dokumenty Kościoła o ekologii i edukacji ekologicznej.

Katecheta ,wprowadzając dziecko czy młodego człowieka w świat wiary, ma wypełniać wskazania Kościoła w swojej pracy. Głównym „zadaniem nauczania religii w szkole publicznej jest wychowanie chrześcijańskie i przekaz nauki wiary tak , by doprowadzić do umiłowania Boga i przylgnięcia do Niego”. To zadanie nadrzędne powinno zostać rozpisane na cele szczegółowe uwzględniające korelację „treści nauczania religii z treściami pozostałych przedmiotów szkolnych”. W przyjętej przez Episkopat Polski „Podstawie Programowej Katechezy Kościoła w Polsce” wskazano tę właśnie korelację z innymi przedmiotami oraz realizację ścieżek międzyprzedmiotowych, także ścieżki ekologicznej.
Co mówią dokumenty Kościoła o ekologii?
W wielu z nich nie pada bezpośrednio to słowo, ale z uważnej lektury tekstów Kościoła wynikają wskazania do postępowania ekologicznego .
Najpierw trzeba sięgnąć do źródła, czyli Pisma Świętego. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju znajduje się hymn, z którego my chrześcijanie dowiadujemy się ,że wszystko co istnieje pochodzi od swego Stwórcy – Boga. Bóg powierzył człowiekowi całe stworzenie, by jak troskliwy ogrodnik i dobry pasterz czuwał nad nim; był odpowiedzialny za powierzone mu dzieło.
Na tej Księdze opierali się twórcy nowego KKK podpisanego przez Jana Pawła II w październiku 1992 roku w Rzymie . W wielu paragrafach ,wskazując na rolę człowieka w świecie, odwołują się bezpośrednio do tekstów biblijnych, a także powołują się na świętych i ich odniesienia do całego świata stworzonego. Autorzy KKK zauważają że „Każde stworzenie posiada własną dobroć i doskonałość.(....) Z tego powodu człowiek powinien szanować dobroć każdego stworzenia, by unikać nieuporządkowanego wykorzystania rzeczy, które lekceważy Stwórcę oraz powoduje zgubne konsekwencje dla ludzi i ich środowiska”. Katechizm zwraca również uwagę na odpowiedzialność człowieka przed Bogiem za świat nazywając go dobrem wspólnym. Istotne dla edukacji ekologicznej okazuje się następujące stwierdzenie z Katechizmu : „Współzależność stworzeń jest chciana przez Boga. Słońce i księżyc, cedr i mały kwiatek, orzeł i wróbel: niezmierna rozmaitość i różnorodność stworzeń oznacza, że żadne z nich nie wystarcza sobie samemu. Istnieją one tylko we wzajemnej zależności od siebie, by uzupełniać się, służąc jedne drugim”. Można by te słowa nazwać definicją ekologii.
W nauczaniu Jana Pawła II daje się zauważyć zainteresowanie omawianą tematyką. Podczas wielu środowych audiencji powoływał się na Księgę Rodzaju, rozważając prawdę o Bogu Stworzycielu. Elementy związane z przyrodą , jej pięknem , koniecznością troski o nią i mądrego korzystania z jej darów odnaleźć można w przemówieniach papieskich, kierowanych do różnych grup ludzi w czasie pielgrzymek.
Problem ekologii i stosunku człowieka do przyrody stał się główną myślą przemówienia Ojca Świętego wygłoszonego do rolników polskich w Zamościu w 1999 roku. Na kształtowanie postawy charakteryzującej się odpowiedzialnością ekologiczną papież zwracał uwagę w „Orędziu na XXIII Światowy Dzień Pokoju”. O ważności spraw związanych z ekologią świadczy choćby fakt , że Papież w 1979 roku ogłosił świętego Franciszka patronem ekologów.

2.Edukacja ekologiczna w katechezie szkoły podstawowej

Wymienione dokumenty i teksty Ojca Świętego są istotne dla katechezy szkolnej.
Jednak należy tu jeszcze przypomnieć „List pasterski Episkopatu Polski na temat ochrony środowiska” z dnia 2 maja 1989 roku. Biskupi omówili w nim sytuację ekologiczną w Polsce. Zwrócili uwagę na moralną odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego. Tym co ma istotne znaczenie dla włączenia problemów ekologii do lekcji religii był apel o zaangażowanie w ochronę najbliższego środowiska oraz o wychowanie dzieci do szacunku wobec przyrody. Lekcje religii mogą pomóc uczniowi zrozumieć przyczyny kryzysu ekologicznego. Te przyczyny to ogólnie mówiąc tkwiąca w człowieku skłonność do zła , mająca swój początek w grzechu pierworodnym. Katecheza może także wskazać działania zmierzające do zmiany postępowania, pomóc w prawdziwym „nawróceniu ekologicznym”, nauczyć włączania do rachunku sumienia naszego stosunku do dzieł Stwórcy.
Katecheci mają więc prawo i obowiązek moralny przyłączenia się do kształtowania postaw proekologicznych. Żeby to jednak było możliwe, sami muszą najpierw przeprowadzić rachunek sumienia i rewizję życia, by „nawrócić się ekologicznie”.


3.Scenariusze katechez ekologicznych w klasach IV-VI szkoły podstawowej .

W PSP im. UNICEF w Lewiczynie lekcje religii w klasie czwartej i piątej prowadzone są według podręcznika przygotowanego pod redakcją ks. Zbigniewa Marka SJ noszącego nazwę „Drogi Przymierza”.
W podręczniku do klasy czwartej można by wskazać katechezy z podtekstem ekologicznym. Zamieszczone są one w dziale „Bóg naszym Stworzycielem”. Należy tu zwrócić szczególną uwagę na następujące tematy :
- „Bóg objawia się jako Stworzyciel”,
- „Hymn o stworzeniu”,
- „Dziękujemy Bogu za stworzenie”,
- „Moje miejsce w dziele stworzenia”.
Jednak one nie wyczerpują zadania katechetycznego związanego z wychowaniem i edukacją ekologiczną. Dlatego chcę zaproponować kilka katechez ekologicznych do wykorzystania w klasach IV – VI szkoły podstawowej. Tematy tych katechez są następujące :
- „Święty Franciszek patron ekologów”,
- „Panować to znaczy być odpowiedzialnym”,
- „Wszystko ,co żyje , niech chwali Boga”,
- „Nawrócenie ekologiczne”,
- „Ekologiczny rachunek sumienia”.

Konspekty katechez.
Katecheza 1
I. Założenia dydaktyczne .
1.Temat lekcji : „Święty Franciszek patron ekologów”.
2. Cele operacyjne :
- uczeń wie , czym zajmuje się ekologia,
- uczeń rozumie ,dlaczego św. Franciszek jest patronem ekologów,
- uczeń rozumie postępowanie św. Franciszka wobec przyrody,
- uczeń naśladuje św. Franciszka .
3. Pojęcia kluczowe : patron , ekologia.
4.Metody nauczania : podająco - poszukująca .
5. Środki dydaktyczne :
- ilustracje : słońca, księżyca, gwiazd, roślin, zwierząt,
- teksty : kazanie św. Franciszka do ptaków , nawrócenie wilka z Gubbio , pieśń pochwalna św. Franciszka ,
- tekst wykreślanki.
6.Praca domowa : Uzasadnij , że święty Franciszek zasłużył na miano patrona ekologów.
II. Przebieg lekcji.
1. Modlitwa rozpoczynająca katechezę „Ojcze nasz”.
2. Każdy uczeń otrzymuje kartkę z ciągiem literowym. Po wykreśleniu co trzeciej litery będzie mógł odczytać hasło „ŚWIĘTY FRANCISZEK”. )
3. Nauczyciel zapowiada, że bohaterem dzisiejszych zajęć będzie św. Franciszek i podaje najważniejsze wydarzenia z jego życia.
4. Praca w grupach :
Uczniowie podzieleni na grupy otrzymują przygotowane teksty i szukają odpowiedzi na pytanie : „Jak św. Franciszek traktował świat przyrody ?”


5. Przedstawiciele grup przedstawiają wyniki pracy pozostałym uczniom.
6. Nauczyciel podsumowuje wypowiedzi podkreślając postawę miłości i szacunku św. Franciszka do wszystkich stworzeń.
7. Nauczyciel stawia uczniom pytanie : „Jak postawę św. Franciszka wobec przyrody określa się w dzisiejszych czasach?” Jeśli nikt nie wskaże właściwej odpowiedzi , jeden z uczniów odczytuje z encyklopedii hasło „ekologia”.
8. Nauczyciel wyjaśnia, że św. Franciszka można nazwać największym ekologiem, dlatego Jan Paweł II w 1979 roku ogłosił go patronem ekologów.
9. Uczniowie przypominają , co oznacza słowo „patron”.
10. Uczniowie w grupach zastanawiają się nad pytaniem : „Jakie działania mogą podejmować w swoim środowisku ( szkoła, dom) , by postępować podobnie do św. Franciszka.”
11. Podjęcie konkretnych zobowiązań do realizacji.
12. Modlitwa końcowa słowami pieśni pochwalnej św. Franciszka.

Wykreślanka:
(ABŚCDWEFIGHĘIJTKLYŁMFNORPRASTNUWCZŻIABSCDZEFEGHK)

Teksty do pracy w grupach:
Grupa I
- Franciszkowe kazanie do ptaków.
Święty Ojciec Franciszek szedł przez dolinę Spoletańską drogą koło Mevanium. Tam właśnie było miejsce, w którym zgromadziła się wielka liczba ptaków, mianowicie gołębi, młodych wron i innych. Sługa Boży, gdy je zobaczył, zaraz ochoczo podbiegł do nich, towarzyszy swych zostawiwszy na drodze. Gdy się już całkiem do nich przybliżył, widząc, że czekają na niego, pozdrowił je w zwyczajny sposób jako braci. A dziwiąc się niemało, że ptaki nie zrywają się do ucieczki, jak to zwykły czynić, bardzo się ucieszył i poprosił je pokornie, żeby słuchały słowa Bożego. Między innymi mówił im :
„Ptaki, bracia moi, winniście bardzo chwalić Stworzyciela i zawsze Go kochać, bo On dał wam pióra na odzienie, skrzydła do latania, i wszystko, co wam było potrzebne. Uczynił was szlachcicami pośród stworzeń i użyczył wam pobytu w czystej przestrzeni powietrza. Chociaż nie siejecie i nie żniwujecie, to jednak On sam bez waszej troski dba o was i wami rządzi.”

Grupa II
- O przeświętym cudzie , którego święty Franciszek dokonał nawróciwszy okrutnie dzikiego wilka z Gubbio.
Kiedy święty Franciszek bawił w mieście Gubbio, zjawił się w okolicy ogromny wilk, straszny i dziki, który pożerał nie tylko zwierzęta, lecz i ludzi, tak że wszyscy mieszkańcy w wielkim żyli strachu, jako że często podchodził pod miasto (...) . Przeto święty Franciszek, litując się ludziom tego miasta, postanowił wyjść do wilka, acz mieszkańcy zgoła nie doradzali mu tego. I uczyniwszy znak krzyża świętego, wyszedł za miasto z towarzyszami swymi, pokładając ufność całą w Bogu. (...). Święty Franciszek, zbliżając się doń, uczynił znak krzyża świętego i przywołał go ku sobie, i rzekł : „Pójdź tu, bracie wilku. Rozkazuję ci w imię Chrystusa nie czynić nic złego ni mnie, ni nikomu.
I dziw! Ledwo święty Franciszek uczynił znak krzyża, straszliwy wilk zamknął paszczę i stanął.
A kiedy święty Franciszek wydał rozkaz, podszedł łagodnie jak baranek i położył się u stóp świętego Franciszka. Wówczas święty Franciszek rzekł: „Bracie wilku , wyrządzasz wiele szkód w tej okolicy i popełniłeś moc złego, niszcząc i zabijając wiele stworzeń bez pozwolenia Boga. A zabijałeś i pożerałeś nie tylko zwierzęta, lecz śmiałeś zabijać i ludzi, stworzonych na podobieństwo Boskie. Przeto zasłużyłeś na stryczek, jako złodziej i zbójca najgorszy, i lud cały krzyczy i szemrze przeciw tobie, i cała okolica jest tobie wroga. Lecz zawrę bracie wilku pokój między tobą a nimi, byś ich nie krzywdził więcej, a oni przebaczą ci wszelką urazę dawną i ani ludzie, ni psy nie będą cię już prześladować.
Po tych słowach okazywał wilk ruchami ciała, ogona i oczu , że zgadza się na to, co mu rzekł święty Franciszek, i że będzie tego przestrzegał.
Wówczas święty Franciszek powtórzył: Bracie wilku, skoro postanawiasz zawrzeć i dzierżyć pokój, przyrzekam ci, że skłonię ludzi z tej okolicy, by żywili cię, dopóki żyć będziesz, tak że nie doznasz głodu. Wiem bowiem, że skutkiem głodu popełniłeś zło wszelkie. Lecz wyświadczając ci tę łaskę, pragnę, bracie wilku, byś mi obiecał, że nie będziesz nigdy szkodził nikomu z ludzi i zwierząt. Obiecujesz mi to?
Wilk skinieniem głowy dał znak wyraźny, że obiecuje.
(...) Żył potem wilk wspomniany dwa lata w Gubbio; chadzał poufale po domach od drzwi do drzwi, nie czyniąc zła nikomu i nie doznając go od nikogo. A ludzie żywili go uprzejmie.
Kiedy tak chadzał po okolicy i po domach, nigdy pies żaden za nim nie szczekał.
W końcu, po dwóch latach, brat wilk umarł ze starości nad czym mieszczanie ubolewali wielce, bowiem widząc go chodzącego tak łagodnie po mieście, pamiętali lepiej o cnocie i świętości świętego Franciszka.”

Grupa III
Pochwała stworzenia św. Franciszka
Najwyższy, wszechmogący ,dobry Panie
Twoja jest sława, chwała i cześć, i wszelkie błogosławieństwo.
Tobie jednemu ,Najwyższy, one przystoją ,
I żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego Imienia.
Pochwalony bądź , Panie mój, ze wszystkimi Twoimi stworzeniami,
Szczególnie ze szlachetnym bratem naszym słońcem,
przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz.
I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem :
Twoim, Najwyższy ,jest wyobrażeniem.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata naszego, księżyc
I nasze siostry gwiazdy ;
Ukształtowałeś je na niebie jasne, i cenne, i piękne.
Pochwalony bądź , Panie mój , przez brata naszego ,wiatr
I przez powietrze ,i chmury , i pogodę, i każdy czas,
Przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą wodę,
Która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata naszego, ogień,
Którym rozświetlasz noc:
A jest on piękny, i radosny, i krzepki, i mocny.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą matkę ziemię,
Która nas żywi i chowa,
I rodzi różne owoce z barwnymi kwiatami i ziołami.
Pochwalony bądź, Panie mój, przez tych, co przebaczają dla miłości Twojej
I znoszą słabość i utrapienie.
Błogosławieni, którzy wytrwają w pokoju,
Gdyż przez Ciebie, Najwyższy będą uwieńczeni.
Chwalcie i błogosławcie mojego Pana, i dziękujcie Mu,
I służcie z wielką pokorą.”

Katecheza 2
I.Założenia dydaktyczne.
1.Temat lekcji : „Panować to znaczy być odpowiedzialnym.”
2.Cele operacyjne :
- uczeń zna tekst z Księgi Rodzaju o stworzeniu świata ,
- uczeń rozumie, że polecenie Boga, by ludzie panowali nad światem, oznacza odpowiedzialność ,
- uczeń potrafi wskazać , za co może być odpowiedzialny w swoim
otoczeniu ,
- uczeń podejmuje odpowiedzialność za świat wokół siebie .
3.Pojęcia kluczowe ; odpowiedzialność .
4.Metody nauczania :
• poszukująca ,
5.Środki dydaktyczne :
- tekst z Księgi Rodzaju ,
- ilustracje przedstawiające : piękno świata , dewastacje , zanieczyszczenia , prace ludzi .
6. Praca domowa : Podjąć konkretne działania wypracowane na lekcji, jako osobistą odpowiedzialność za mały odcinek dzieła stworzenia.
II Przebieg lekcji .
1. Uczniowie oglądają rozłożone na stolikach ilustracje i wybierają te, na których przedstawione są zniszczenia środowiska . Każdy krótko omawia wybraną przez siebie ilustrację .
2. Nauczyciel odczytuje tekst z Rdz.1,26 – 31.
- Rozmowa kierowana dotycząca wysłuchanego tekstu . Proponowane pytania :
- Jak Bóg stworzył człowieka ?
- Jak Bóg stwarzał niebo i ziemię, rośliny, zwierzęta ?
- Jakie zadanie Bóg dał człowiekowi odnośnie świata ?
- Jakie były dzieła stworzone przez Boga?
3. „Burza mózgów” związana ze słowem „panować”. Propozycje uczniów są zapisywane na tablicy. Po wyczerpaniu się pomysłów zastanawiamy się, które ze słów byłoby lepsze niż „panować” i zgodne z zamiarem Boga. Jeśli nie pojawiłoby się słowo „odpowiedzialność” nauczyciel tak kieruje rozmową , by uczniowie wskazali to słowo.
4. Nauczyciel wyjaśnia , że być odpowiedzialnym za świat to znaczy troszczyć się , czynić go lepszym , widzieć w nim dar Boga.
5. Praca w grupach : uczniowie zastanawiają się, za co oni mogą być odpowiedzialni w szkole, domu rodzinnym. Przedstawione pomysły zapisywane są na arkuszu szarego papieru. Po odpowiednim przygotowaniu zostaną wywieszone na korytarzu, by inni uczniowie i rodzice mogli się zapoznać z tymi propozycjami.
6. Modlitwa na zakończenie : prośba o odpowiedzialność.

Katecheza 3
I. Założenia dydaktyczne .
1. Temat lekcji : „Wszystko, co żyje, niech chwali Pana.”
2. Cele operacyjne :
- uczeń zna teksty z Pisma Świętego, które mówią o przyrodzie ,
- uczeń rozumie , że dla Boga każde stworzenie ma wartość ,
- uczeń potrafi dziękować Bogu za świat i wszystko , co na nim jest ,
- uczeń widzi w pięknie świata piękno i dobroć Boga .
3. Pojęcia kluczowe : dziękczynienie.
4. Metoda nauczania :
• podająco – poszukująca.
5. Środki dydaktyczne :
- ilustracje ukazujące piękno świata stworzonego przez Boga,
- teksty z Pisma Świętego ,
- kartki, na których trzeba odnaleźć nazwy rzek, zwierząt, wzgórz i wzniesień, ptaków i drzew wymienianych w Piśmie Świętym ,
- nagranie z muzyką refleksyjną .
6. Praca domowa : Ułożyć modlitwę uwielbiającą Boga za Jego dzieła .
II. Przebieg lekcji .
1. Modlitwa
2. Uczniowie na otrzymanych kartkach odszukują nazwy drzew, ptaków, rzek, zwierząt występujących w Biblii .
3. Nauczyciel stawia pytanie : „Co Pismo Święte mówi nam o dziełach przyrody?”
Odpowiedzi uczniowie będą poszukiwać w tekstach Pisma Świętego .
4. Praca w grupach . Teksty z Pisma Świętego
5. Każda grupa wybiera ilustracje pasujące do tekstów z Pisma Świętego. Ilustracje przyklejają na szarym papierze i nadają tytuł swoim pracom. Wyjaśniają pozostałym uczniom , co ich tekst mówi o przyrodzie i Bogu. Uzasadniają tytuł.
6. Podsumowanie wypowiedzi uczniów : Autorzy Pisma Świętego ukazują, że wszystko, co jest, pochodzi od Boga. Wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre i piękne. Bóg opiekuje się swoim dziełem. Dla Niego każda rzecz stworzona ma wartość sama w sobie. Bóg chciał każdego ze swoich dzieł, tak jak chciał człowieka. Skoro świat jest tak dobry i piękny, jak piękny i dobry musi być Bóg ich stwórca.
7. Świat swoim istnieniem chwali Boga . Jak my możemy to czynić?
Wypowiedzi uczniów .
8 . Modlitwa - wybrany przez uczniów psalm .
Załączniki
- Ps .104 ,1 – 29 , Rdz . 1 , 9 – 13 ,
- Ps . 136 , Rdz . 1 , 14 – 19 ,
- Ps . 147 , Rdz . 1 , 20 – 23 ,
- Ps . 148 , Rdz . 1 , 24 – 25 .

Katecheza 4
I Założenia dydaktyczne .
1 . Temat lekcji „Nawrócenie ekologiczne.”
2 . Cele operacyjne :
- uczeń wie, na czym polega nawrócenie ,
- uczeń rozumie, że aby świat wokół niego był piękny i czysty, potrzebne jest jego nawrócenie ,
- uczeń stara się sam nawracać i zachęcać do zmiany myślenia i postępowania innych .
3 . Pojęcia kluczowe : nawrócenie .
4 . Metody nauczania :
• poszukująca .
5 . Środki dydaktyczne :
- Pismo Święte ,
- teksty do pracy w grupach .
6 . Praca domowa : Porozmawiaj z rodzicami o tym jak wasza rodzina może zadbać o najbliższe środowisko.
II . Przebieg lekcji .
1 . Modlitwa „Ojcze nasz.”
2 . Nauczyciel opowiada uczniom historię wziętą z życia.
3. Rozmowa z uczniami o tej sytuacji . Pytania pomocnicze dla uczniów :
- Czy takie sytuacje mają miejsce ?
- Jak uczniowie oceniają takie postępowanie ?
- Które przykazanie złamali rodzice Michała swoim postępowaniem ?
4. Podsumowanie rozmowy : Postępowanie rodziców Michała było złe, gdyż narażali życie i zdrowie innych osób , złamali przykazania Boże .
5. Indywidualne czytanie i analiza tekstu Mk 1, 14 – 16 . Pytanie : „Co jest konieczne , by należeć do Królestwa Bożego ?”
6. Rozmowa wyjaśniająca , na czym polega nawrócenie .Odwołanie się do wyjaśnienia tego terminu w Leksykonie religii . Wskazanie , że nawracanie do Boga ma być też nawracaniem ekologicznym. Mamy zmieniać nasz stosunek do świata stworzonego przez Boga i naprawiać grzechy popełnione wobec środowiska , w którym żyjemy.
7. Praca w grupach : Uczniowie mają wypisać postawy, które trzeba objąć ekologicznym nawróceniem i zaproponować konkretne rozwiązania.
8. Modlitwa słowami aktu wiary , nadziei , miłości i żalu .

Załącznik
„Wojtek przyjechał do Michała . Chłopcy mieli razem przygotowywać się do klasówki z matematyki. Na podwórku stały kartony z czereśniami. Wojtek zachęcony ich świeżością sięgnął ręką po nie. Nagle usłyszał : „Nie jedz tych , jeśli chcesz to urwij sobie z drzewa , które rośnie na podwórku”. Zdziwiony Wojtek cofnął rękę i zapytał : „Dlaczego”? Odpowiedź , którą usłyszał, zdziwiła go i zszokowała: „Czereśnie w kartonach były wczoraj pryskane preparatem na mszyce , a dziś miały zostać sprzedane do sklepu.”

Katecheza 5
I. Założenia dydaktyczne .
1.Temat lekcji „Ekologiczny rachunek sumienia”.
2. Cele operacyjne :
- uczeń wie, jak robić rachunek sumienia ,
- uczeń rozumie, że należy w rachunku sumienia zwracać uwagę na grzechy „ekologiczne”,
- uczeń tak kształtuje swoje sumienie, by umieć dostrzegać grzechy przeciw pięknu i dobru świata, w którym żyje.
3. Pojęcia kluczowe : ekologiczny rachunek sumienia.
4. Metody nauczania :
• problemowa .
5. Środki dydaktyczne :
- książeczki z rachunkiem sumienia ,
- teksty z ekologicznym rachunkiem sumienia ,
- czyste kartki ,
- długopis .
6. Praca domowa : Przekazać rodzicom teksty z ekologicznym rachunkiem sumienia, przeprowadzić rachunek sumienia według przygotowanych na lekcji pytań.
II. Przebieg lekcji .
1. Modlitwa .
2. Uczniowie przeglądają przyniesione przez siebie rachunki sumienia . Z pomocą nauczyciela zauważają podobieństwa i różnice w gotowych wzorach.
3. Nauczyciel przedstawia rachunek sumienia, który przyniósł. Jest to ekologiczny rachunek sumienia. Pyta uczniów: „Co łączy ten rachunek sumienia z przyniesionymi przez was ?, Czym różni się od innych ?”
4. Nauczyciel stawia problem przed uczniami : Ten rachunek przeznaczony jest generalnie dla dorosłych, przygotujemy w grupach ekologiczny rachunek sumienia dla uczniów.
5. Praca w grupach . Pomocą jest ekologiczny rachunku sumienia ks. bpa Henryka Muszyńskiego . Każda grupa otrzymuje tekst, kartkę papieru i flamastry .
Uczniowie w grupach tworzą rachunek sumienia .
6. Przedstawiciele grup prezentują wspólną pracę. Arkusze papieru z pytaniami do ekologicznego rachunku sumienia pozostają wywieszone w klasie .
7. Podsumowaniem jest modlitwa : ekologiczny rachunek sumienia .

Załączniki:

Grupa I
„Człowiek w relacji do ziemi .
- Czy należycie wykorzystałem zasoby naturalne ziemi ( uprawa roli , badania geologiczne , itd. )?
- Czy nie dewastowałem otaczającej mnie przyrody przez wysypywanie śmieci, gruzów i zanieczyszczeń w niewłaściwym miejscu, np. w lesie, przy drodze itp.?
- Czy odpadkami nie zanieczyszczałem ulic, pomieszczeń, pojazdów ?
- Czy nie jestem współwinny nieprawidłowego odprowadzania ścieków, wszelkiego rodzaju odpadów przemysłowych, zwłaszcza odpadów radioaktywnych na terenie zakładu, w którym pracuję ?
- Czy w sposób właściwy ( dotyczy rolników i ogrodników )nawożę glebę środkami chemicznymi, nawozami sztucznymi bez szkody dla zdrowia własnego, innych ludzi, zwierząt, roślin, najbliższego otoczenia ?
- Czy opryskując rośliny środkami chemicznymi przestrzegam właściwych dawek i norm ?
- Czy przestrzegałem odpowiednich terminów karencji po oprysku przed sprzedażą lub spożyciem produkowanych artykułów spożywczych ?
- Czy nie dawałem nadmiernych ilości nawozów sztucznych czy innych środków niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i życia ludzkiego, aby przyśpieszyć wzrosty, dojrzewanie czy też polepszenie wyglądu zewnętrznego warzyw, owoców, innych produktów spożywczych?
- Czy szanuję roślinność : w czasie wakacji, w swojej miejscowości i miejscu pracy ?
- Czy nie niszczę roślinności ściekami, łamaniem, wyrywaniem ?
- Czy nie zrywam roślin, zwłaszcza kwiatów objętych ochroną, np. w górach ?
- Czy nie zostawiłem bez potrzeby zapalonego silnika samochodu nie licząc się z zatruciem środowiska naturalnego przez spaliny ?”
Grupa II
„Człowiek w relacjach do wody i pożywienia.
- Czy starałem się należycie zabezpieczyć przewóz środków chemicznych, paliwa, itd.?
- Czy nie zaśmiecałem rzeki, stawu, jeziora ?
- Czy nie byłem obojętny na zanieczyszczanie ściekami fabrycznymi rzek, stawów, jezior ?
- Czy nie zaniedbywałem stosowania środków higienicznych przy produkcji, przewozie i przechowywaniu żywności ?
- Czy nie podawałem żywności brudnymi rękami ?
- Czy nie marnowałem pokarmów, zwłaszcza chleba przez wyrzucanie go na śmietnik ?”

Grupa III
„Człowiek w relacji do powietrza.
- Czy dokładałem starań, aby odprowadzić spaliny, gazy, wyziewy powstające przy produkcji ?
- Czy nie zatruwałem powietrza w domu, miejscu pracy, środkach komunikacji przez palenie papierosów ?
- Czy nie szkodziłem swemu zdrowiu, zdrowiu innych paląc nadmierną ilość papierosów ?
- Czy nie nakłaniałem innych do palenia papierosów ?
- Czy nie paliłem papierosów w miejscach dla niepalących ?
- Czy nie pobłażałem swej nieostrożności, zaniedbaniu przy korzystaniu z sieci elektrycznej, ogrzewczej, gazowej przez brak konserwacji, zabezpieczeń, itd. ?”
Grupa IV
„Człowiek w relacji do ciszy.
- Czy nie zakłócałem ciszy, spokoju w miejscu pracy ?
- Czy nie hałasuję na terenach leśnych, rezerwatach przyrody, w górach ?
- Czy dbam o należyty stan techniczny mego pojazdu, który powoduje nadmierny hałas ?
- Czy nie zakłócam spokoju w nocy np. przez głośne słuchanie radia, telewizji, muzyki, itd. ?
- Czy nie lekceważę przepisów BHP zabezpieczających ciszę w miejscu pracy ?”

Tekst dla wszystkich grup.
„Człowiek w relacji do współczesnej urbanizacji .
- Czy wykonując np. pracę budowniczego, projektującego liczę się z ochroną środowiska naturalnego, środowiska wokół osiedli mieszkaniowych, zakładów pracy, biur itd. Przeznaczając odpowiednie tereny na zieleńce, parki, itp. ?
- Czy do budowy pomieszczeń mieszkalnych nie używam tanich, ale szkodliwych dla zdrowia materiałów ?
- Czy składając materiały na budowę – szczególnie szkodliwe dla zdrowia – postarałem się o właściwe ich zabezpieczenia ?
- Czy nie przechowuję materiałów szkodliwych dla zdrowia innych ?
- Czy wykonałem właściwe zabezpieczenia w swoim domu, mieszkaniu służące odpowiedniej wentylacji, temperaturze ?
- Czy dbam o należyty porządek w swoim mieszkaniu, miejscu pracy ?
- Czy wykonuję prace porządkowe nie szkodzące zdrowiu innych ludzi ?”
Katechezy opracowała mgr Zofia Kiełbowska nauczyciel religii w PSP im. UNICEF w Lewiczynie.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie