Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Baśń i bajka w pracy z dziećmi przedszkolnymi

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 26140 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

BAŚŃ I BAJKA W PRACY Z DZIEĆMI PRZEDSZKOLNYMI .

PROGRAM

Opracowały:
Irena Drewczyńska
Wioletta Pora

CZERSK 2004.
W baśniach opowiadanych mi w dzieciństwie
kryje się głębsze znaczenie niż w prawdach , 
o których poucza życie. 
  F. Schiller

Wstęp
      Czasy , w których przyszło nam żyć, to czas rozwiniętej daleko nauki i techniki, czas komputerów i rzeczywistości wirtualnej. Coraz częstszą formą spędzania wolnego czasu przez dziecko jest walka z poruszającym się zwinie po ekranie komputera wojownikiem. Większość z nas uważa że, podczas takiej zabawy dziecko rozwija swoją wyobraźnię, ćwiczy refleks, doskonali sprawność manualną, koordynację wzrokowo – ruchową itp. Zapominamy jednak o agresji występującej w tych grach, pozycji siedzącej dziecka podczas wpatrywania się w komputer przez długi czas, czy wreszcie o niepokojącym coraz bardziej uzależnieniu od komputera.
      Rozważając wszystkie za i przeciw trzeba stwierdzić, że z całą pewnością komputer jest częścią naszej rzeczywistości i nie da się uniknąć kontaktu dziecka z nim. Nie może być on jedyną formą wprowadzania dziecka w świat fantazji. Nic bowiem nie zastąpi cudownego wynalazku przeszłych pokoleń, jakim jest bajka i baśń.
      Baśń to utwór, który od wieków nie traci na popularności. Niezależnie od epoki, prądu literackiego, czy mody bywa ona wciąż czytana i opowiadana. Jest jednym z tych gatunków prozy ustnej, z którym zetknął się chyba każdy człowiek w dzieciństwie.
1. WPŁYW BAŚNI I BAJKI NA ROZWÓJ OSOBOWOŚCI DZIECKA.
      Bajka i baśń pojawiły się w zamierzchłej przeszłości . Bajka jest to krótka opowiastka pisana wierszem lub prozą, której bohaterami są zwierzęta, ludzie, rzadziej rośliny lub przedmioty.
      Natomiast baśnie wyróżnia przede wszystkim jednoznaczność postaw bohaterów, na ogół szczęśliwe zakończenie akcji oraz nieokreślony czas i miejsce wydarzeń. Tłem akcji w baśniach jest bogata, a przy tym często tajemnicza przyroda.
      W baśniach i bajkach pewne zjawiska przyrodnicze wydatnie pomagają i wręcz opiekują się człowiekiem. Siły natury posiadają czarodziejską moc. Treść baśni wzmacnia przekonanie i wiarę w dobroć i sprawiedliwość, a w ten sposób czyni je lepszym i bogatym wewnętrznie. Krainy baśni są bogato wypełnione postaciami zwierzęcymi, roślinnymi, a także przedmiotami posiadającymi ludzkie cechy i ludzkie możliwości. W fabule baśni w wielu różnorodnych wątkach przeplatają: szczęście, nieszczęście, dobro i zło. Zwierzę w baśni jakże często jest nosicielem tajemnicy, doradcą bohatera, przyjacielem. Może nawet przemówić do człowieka. Baśń w wychowaniu dziecka odgrywa wielką rolę, jest stałym towarzyszem jego codziennych poczynań, wzbogaca proces wychowania i ułatwia realizację wielu zagadnień tak ważnych dla radosnego, harmonijnego rozwoju dziecka. Baśń pomaga ukazywać dziecku prawdy moralne i egzystencjonalne , z którymi nawet człowiek dorosły się boryka. Dzięki oddziaływaniu baśni można przekonać dziecko, iż źródło dobra i zła tkwi często w naszej własnej naturze. Agresja, złość, lęk, egoizm, zazdrość, miłość – tę kategorię emocji i uczuć wyzwala człowiek. Dziecko często szukając analogii przenosi zachowanie poszczególnych postaci fantastycznych do własnych zachowań.
      Baśń w sposób subtelny i w zasadzie niepowtarzalny budzi i rozwija miłość do przyrody. Poznanie wybranych baśni i bajek, zwłaszcza własnego kraju rozszerza orientację w tradycjach i obyczajach narodu. Tym samym w szczególny sposób pogłębia poczucie więzi z regionem, krajem. Uczy chronić i szanować przyrodę i kulturę lokalną.
      Słuchając baśni dziecko identyfikuje się z jej postaciami, a przede wszystkim z postacią głównego bohatera. Zwraca się uwagę, że to właśnie w postaci bohatera ulokowane zostaje własne " ja" dziecka. Identyfikacja z postacią głównego bohatera sprawia, że dziecko słuchając baśni, angażuje się silnie uczuciowo we wszystkie zdarzenia i perypetie, jakie on przeżywa i wchodzi w świat literackiej fikcji przeżywając wzruszenia odpowiednie do zdarzeń zachodzących w tym świecie .
      W losach i przeżyciach baśniowych bohaterów dziecko dostrzega ujawnienie tych własnych uczuć i dążeń o charakterze konfliktowym, znajduje ich zeksterioryzowaną i przez to także dozwoloną formę.
      Literatura baśniowa dostarcza także dziecku pewnych psychologicznych schematów przebiegu życia ludzkiego, zwłaszcza w tych jego okresach, które kończą się ogólnym stwierdzeniem, że w dalszym ciągu bohaterowie " żyli długo i szczęśliwie". Zanim to jednak nastąpiło zachodziły w ich życiu różnorodne perypetie charakterystyczne dla życia ludzkiego w tych fazach, które dziecko ma jeszcze daleko przed sobą. Dzieci mogą więc także czerpać wzory porządkujące im według pewnych schematów wyobrażenia o własnej przyszłości i tworzyć w oparciu o te schematy scenariusze własnego życia.
      Sprawia to, że dziecko – identyfikując się z postaciami baśniowych bohaterów – rozszerza ogromnie granice własnego świata wewnętrznego, wychodzi poza własny egocentryzm, zdobywa poczucie wspólnoty ze światem przyrody. Jest to doświadczenia niezwykle cenne, zwłaszcza w dobie obecnej.

2. WYBRANE HASŁA PROGRAMOWE.
      Opracowany program: "Baśń i bajka w pracy z dziećmi przedszkolnymi" opiera się na wytycznych programu " ABC – program wychowania przedszkolnego XXI wieku." DKW – 4013 – 1/00.
Nasz program obejmuje następujące obszary:
 1. Obszar edukacji społeczno – moralnej:
   Wzbudzanie uczucia sympatii dla dobrych ludzi i ich uczynków.
   Dowiadywanie się co to jest dobry uczynek.
  • Słuchanie bajek, opowiadań, gdzie wyeksponowana jest miłość, dobroć, prawda.
  • Słuchanie utworów literackich o wymowie moralnej – wiązanie sprawiedliwości i dobrych uczynków z pięknem.
  • Dostrzeganie zdarzeń rzeczywistych i fantazji w utworach literackich. Dochodzenie do rozróżniania prawdy i fałszu.
  • Rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji i żartu w utworach literackich i sytuacjach życia codziennego. Rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i dla innych. Potępienie kłamstwa.
  • Słuchanie utworów literackich, które zawierają dylemat moralny. Nabywanie umiejętności poświęcania własnych korzyści dla dobra innych.
 2. Obszar edukacji zdrowotnej.
  • Dbanie o własne zmysły i higienę układu nerwowego:
   • próby wyrażania emocji w sposób niewerbalny poprzez plastykę, muzykę czy literaturę.
 3. Obszar edukacji przyrodniczej.
  • Rozwijanie troski o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi:
   • nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt.
   • Rozumienie potrzeby i konieczności dbania o życie na Ziemi
   • Kształtowanie umiejętności mądrego i odpowiedzialnego współżycia człowieka z przyrodą.
 4. Obszar edukacji w zakresie mowy i myślenia.
  • Doskonalenie mowy powiązanej w czasie wypowiadania się na różne tematy związane z przeżyciami, zdarzeniami, zjawiskami, treściami literatury dziecięcej.
  • Nabywanie przekonania, że umiem się wypowiadać, jestem słuchany i akceptowany przez innych oraz sam potrafię także słuchać. Zdawanie sobie sprawy z faktu, że jesteśmy odpowiedzialni za treść tego, co mówimy.
  • Doskonalenie mowy komunikatywnej i uczenie się dyskutowania , wymiany zdań, argumentowania swoich wypowiedzi na miarę możliwości własnego wieku z umiejętnością uważnego słuchania partnera.
  • Rysowanie książeczek ilustrujących treść poznanych utworów literackich.
  • Poznawanie różnorodnych utworów o wartościach wychowawczych, poznawczych, kształcących oraz zawierających elementy fantazji i humoru.
  • Poznawanie dłuższych utworów literackich, fragmentami w ciągu 2 – 3 kolejnych dni.
  • Poznawanie autorów literatury polskiej i obcej ( w tym legend ) – znajomość imienia , nazwiska i tytułu utworu.
  • Charakteryzowanie postaci i zdarzeń w poznawanych utworach literackich z użyciem określeń bliskoznacznych.
  • Analiza treści utworów – omawianie i ocena postępowania bohaterów z próbą uzasadnienia własnego stanowiska. Wyodrębnienie postaci pozytywnych i negatywnych. Wyprowadzanie wniosków związanych ze skutkami różnych zachowań i przedstawionych zdarzeń.
  • Tworzenie własnych zakończeń opowiadań i bajek.
  • Przygotowanie inscenizacji utworów: powtarzanie treści i dialogów, samodzielne wykonywanie kukiełek, pacynek, sylwet, teatrzyku cieni.
  • Wykorzystanie niewerbalnych środków wyrazu: ruchy ciała, rąk, mimika, spojrzenie, uśmiech – nazywanie wyrażanych stanów i emocji.
  • Udział w inscenizacjach ( proza, formy wierszowane ) – przedszkolny teatrzyk, występy przed zaproszonymi gośćmi: dzieci z różnych grup i osoby z zewnątrz przedszkola. ( np. z okazji Dnia Matki, zakończenie roku szkolnego itp. ).
3. CELE EDUKACJI LITERACKIEJ:
Cele główne;
 1. Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci .
 2. Uwrażliwianie na piękno słowa pisanego i mówionego .
 3. Rozwijanie logicznego myślenia w toku kształtowania pojęć.
Ad 1.
 • rozwijanie pozytywnych związków – relacji i postaw w rozwoju dziecka
 • pobudzanie i zaspakajanie potrzeb emocjonalnych
 • rozwijanie potrzeb społecznych
 • pobudzanie dzieci do nowych doświadczeń
Ad 2.
 • rozwijanie umiejętności słuchania języka literackiego i posługiwania się nim
 • wzbogacanie biernego i czynnego słownika dzieci
 • kształcenie umiejętności przedstawiania wybranych bajek i baśni za pomocą gestu , mimiki i ruchu.
 • Wdrażanie do poprawnego wypowiadania się pod względem gramatycznym i fleksyjnym
 • Pobudzanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy i przeżyć
 • Pobudzanie twórczej postawy w czasie recytacji i odtwarzanie ról
 • Rozwijanie umiejętności doboru właściwej intonacji głosu
AD 3.
 • kształcenie umiejętności rozróżniania i zrozumienia związków czasowych
 • wyrabianie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi pod względem logicznym
 • stwarzanie okazji do zrozumienia i odróżniania: zła i dobra , prawdy i fałszu , miłości i nienawiści itp.
Formy służące osiąganiu celów:
 • zabawy naśladowcze
 • zabawy tematyczne
 • zabawy z elementami dramy i pantomimy
 • inscenizowanie ruchem wierszy, piosenek , bajek , opowiadań , baśni
Metody służące osiąganiu celów:
Metody słowne:
 • swobodna rozmowa , dialog
 • opis
 • pogadanka
 • słuchanie czytanych baśni , legend , bajek
 • opowiadanie treści utworów
Metody aktywizujące:
 • drama
 • pantomima
 • pedagogika zabawy
 • gry i zabawy integracyjne
 • gry logiczne
 • aktywność ruchowa
4. STWARZANIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH:
 • gromadzenie w biblioteczce różnorodnych książek z baśniami i bajkami
 • utworzenie w salach kącików książek , bogatych w bajki i baśnie, ustalenie wspólnie z dziećmi zasad korzystania z nich
 • gromadzenie akcesoriów potrzebnych do przedstawień: rekwizyty , kostiumy , kukiełki , pacynki , sylwety , opaski , elementy scenografii
 • włączenie personelu przedszkolnego oraz rodziców do przygotowania strojów i scenografii
 • zorganizowanie konkursu plastycznego na temat; " Moja ulubiona bajka" - technika dowolna
 • kształtowanie motywacji do nauki czytania u dzieci poprzez stosowanie bajek i baśni
 • samodzielne wykonanie pomocy do zabawy w teatr do wybranej bajki np. J. Brzechwy pt. "Kwoka "
 • udział w przedstawieniach teatralnych organizowanych dla dzieci w przedszkolu i poza nim .
 • organizowanie w salach baśniowych kącików według pomysłów nauczycieli i dzieci
5. PROPOZYCJE UTWORÓW DO WYKORZYSTANIA .

Wrzesień:
"Przyjaciele zajączka " Cz. Janczarskiego
Formy realizacji: zabawy integracyjne
Przewidywane osiągnięcia dzieci:
dziecko potrafi:
 • podać tytuł książki i autora
 • współdziałać w grupie
 • rozpoznawać stany emocjonalne
dziecko zapamiętuje:
 • imiona , ruchy , gest
 • czerpie radość z tańca i śpiewu
 • orientuje się w przestrzeni
 • koordynuje ruch ze słowem
 • jest kreatywne
 • dokonuje skojarzeń i asocjacji
 • czuje się bezpiecznie w grupie
Październik:
" Jarzębinka " J. Tajc
Formy realizacji i metody: ilustrowanie sylwetami
Przewidywane osiągnięcia dzieci:
dziecko :
 • ćwiczy poprawną wymowę
 • bogaci czynny słownik
 • potrafi słuchać tego co mówi kolega
dziecko potrafi:
 • odpowiedzieć na pytanie :co by było , gdyby ...
 • wyrazić w sposób plastyczny stany emocjonalne bohaterów
Listopad:
"Kłopoty Burka z podwórka " L. Krzemieniecka
Formy realizacji i metody: zabawy inscenizowane , zadania otwarte
Przewidywane osiągnięcia dzieci:
dziecko potrafi:
 • odróżnić dowcip sytuacyjny i słowny
 • myśleć twórczo
 • wypowiadać się na temat utworu
 • poszukiwać własnych rozwiązań
dziecko jest:
 • aktywne , twórcze , odważnie podejmuje się rozwiązania problemu
 • rozwija mowę stosując intonację w wypowiedzi
 • zauważa przemijanie czasu
Grudzień:
"Betlejemska dobranocka "
Formy i metody realizacji: inscenizacja utworu , zabawy z podziałem na role
Przewidywane osiągnięcia dzieci:
dziecko:
 • zapamiętuje tekst
 • ćwiczy koncentrację uwagi i kulturę mówienia
 • rozwija wyobraźnię twórczą
dziecko potrafi:
 • współpracować z grupą
 • grać rekwizytem , za pomocą gestów i mimiką
 • odtworzyć wg swojego pomysłu treść utworu
Styczeń:
Baśń "O dwunastu miesiącach " J. Porazińska
Formy i metody realizacji: trening twórczego myślenia , ćwiczenia gramatyczne , tworzenie swobodnych tekstów
Przewidywane osiągnięcia dzieci:
dziecko potrafi:
 • budować dłuższe wypowiedzi
 • kończyć zdania typu: jestem smutny , gdy ......
 • odróżnia dobro od zła
 • tworzy własny system wartości
 • mimika wyrazić odczuwane stany emocjonalne
 • wymienić nazwy miesięcy i podać jego cechy charakterystyczne
Luty:
" Szewczyk Dratewka " J.Porazińska
Formy i metody realizacji: zabawy kształcące wyobraźnię , niedokończone zdania
Przewidywane osiągnięcia dzieci:
dziecko potrafi:
 • słowem , gestem , mimiką przedstawić dowolny fragment utworu
 • improwizować , wchodzić w role
dziecko:
 • współpracuje z grupą
Marzec:
"Szare piórko " W. Badalska
Formy realizacji: pantomima
Przewidywane osiągnięcia dzieci :
dziecko potrafi:
 • ruchem ciała , mimiką identyfikować się z postacią i elementami otaczającego świata dziecko:
 • wyzwala emocje , w sposób kreatywny wyraża swoje wyobrażenia i uczucia porównuje pod względem jakościowym i ilościowym
Kwiecień:
" Cztery motylki " W.Badalska
Formy realizacji: relaksacja , wizualizacja
Przewidywane osiągnięcia dzieci:
dziecko potrafi:
 • wyciszyć się
 • wsłuchać się w nastrój muzyki
 • rozwija swoją wyobraźnię
 • poprawnie posługuje się słowem " nie " w zaprzeczeniu
Maj:
" Calineczka"
Formy realizacji: ćwiczenia i zabawy ortofoniczne ,zabawy teatralne
Przewidywane osiągnięcia dzieci:
dziecko:
 • słucha czytanych przez dorosłych bajek , baśni , wierszy, zapamiętuje ich tytuły
 • rozwiązuje rebusy , krzyżówki
 • wie jakie elementy pasują do danego utworu
 • kończy zdania zgodnie z treścią bajki
 • wymyśla własne zakończenie utworu
 • układa własną bajkę , opowiadanie , wiersz
Czerwiec:
" O wesołej Ludwiczce " A. Świrszczyńska"
Formy realizacji: gra w zespole , układanie bajek przez dzieci
Przewidywane osiągnięcia dzieci:
dziecko potrafi:
 • bawić się w teatr z wykorzystaniem sylwet
 • gra z podziałem na role prowadząc dialog sceniczny
 • tworzy własne teksty
 • rozwiązuje zadania tekstowe
 • prezentuje zdobyte umiejętności w przedstawieniu teatralnym
6. WYKORZYSTANIE BAJEK I BAŚNI W ROZWIJANIU NAUKI CZYTANIA.
     Bardzo duże znaczenie pełni dla dziecka książka w okresie poznawania liter. 6 – latki chętnie szukają w swoich ulubionych bajkach i baśniach poznanych liter, odczuwają dużą satysfakcję z ich rozpoznawania. Są także bardzo przejęte, gdy mogą przeczytać pojedyncze wyrazy, czy też zdania. Dzieci , które już dobrze przyswoją umiejętność czytania chętniej od pozostałych rówieśników sięgają po książkę, chcą, aby ktoś słuchał, gdy czytają.
     Baśnie i bajki wyzwalają u dzieci zainteresowanie literaturą i słowem drukowanym, zachęcają do podejmowania prób czytania , mogą posłużyć także do organizowania zajęć rozwijających naukę czytania.
Oto przykłady rożnych zabaw z wykorzystaniem bajek i baśni:

1. ZAGADKI O BAJKACH
Gdy dzieci znają już różne bajki nauczyciel proponuje zabawę w zagadki o bajkach. Nauczyciel opowiada fragment bajki, dzieci starają się określić, jaka to bajka i wybierają karteczkę na której napisane jest imię lub nazwa jednego z bohaterów. Nazwę głośno odczytuje i podaje tytuł bajki.
Proponowane bajki i wyrazy:
 • " o królewnie Śnieżce" – krasnale.
 • " Czerwony Kapturek" – wilk
 • " Jaś i Małgosia" – Baba Jaga
 • " Tomcio Paluszek" – Tomek
 • " O rybaku i złotej rybce" – rybak
2. ZABAWA DYDAKTYCZNA: " DO KTÓREJ BAJKI?"
Na tablicy wiszą ilustracje przedstawiające wybrane bajki i rozsypane wyrazy. Zadaniem dzieci jest dopasować je do ilustracji np.:
J. Brzechwa -" Kwoka" – kwoka, osioł, krowa, baran, błoto,
M. Konopnicka – " Na jagody" - Janek, las. Jagody, jagodowy ludek, borowe panny, mama, pałac.

4. ZABAWA DYDAKTYCZNA: " JAKA TO BAJKA?"
     Na tablicy powieszone są różne wyrazy oddzielnie zasłonięte dla każdej bajki. Nauczyciel odsłania pierwszą część wyrazów, dzieci czytają po cichu, a potem wybrane dziecko czyta głośno przedstawione wyrazy. Następnie dzieci zastanawiają się, z jakiej bajki pochodzą. Po odgadnięciu dzieci uzasadniają swój wybór.
Proponowane bajki i wyrazy:
" Kopciuszek" – karoca, kot, ziarenka maku, bal, pantofelek
" Kłopoty Burka z podwórka" – buda, Burek, gospodyni, słoma, Franek, zima.
"O dwunastu miesiącach" – maj, luty, lipiec, listopad, ognisko, fiołki, talary, las, sierota.

7. WYKORZYSTANIE BAJEK I BAŚNI W UNIKANIU ZAGROŻEŃ PRZEZ DZIECI.
     We współczesnym świecie nasze dzieci mogą zetknąć się z wieloma zagrożeniami. W związku z tym należałoby wykształcić u nich takie zachowania, które pozwoliłyby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

A oto przykłady zajęć:
Temat: " Jak zachować się wobec nieznajomych ? Na podstawie baśni braci Grimm pt.: " Czerwony Kapturek"

Cele:
 • dziecko wie, jakie skutki może przynieść nie słuchanie rad dorosłych.
 • Umie odpowiedzieć na pytania dotyczące treści baśni
 • Umie odczytać znaki graficzne, oraz przetworzyć na obraz ruchowy
 • Dziecko, że należy zachować ostrożność wobec obcych osób, nieznajomych.
 • Zgodnie współdziała z kolegami.
Pomoce: sylwety do teatrzyku, koperty z zadaniami.
Przebieg zajęć:
 1. Zaproszenie dzieci do teatrzyku i pokazanie bajki pt. "Czerwony Kapturek"
 2. Rozmowa na temat treści baśni:
  • Jak zachował się Kapturek, gdy spotkał wilka?
  • Czego nie powinien mówić Kapturek wilkowi i dlaczego?
  • Jak powinniśmy postąpić, gdy nieznajomy zapyta nas o adres zamieszkania?
  • Kiedy i komu możemy powiedzieć gdzie mieszkamy?
 3. Zaproszenie dzieci do zabawy tropiącej: " Znajdź drogę do domu"
       Nauczyciel informuje dzieci, że zgubiły się w lesie i muszą znaleźć drogę do domu korzystając tylko z małej mapki. Następnie wyjaśnia dzieciom znaczenie symboli na mapie: strzałka idź prosto, omiń drzewo, skręć w prawo, cofnij się o krok....itp. Dzieci małymi drużynami znajdują drogę do domu.
Temat: Jesteśmy ostrożni. Na podstawie baśni braci Grimm pt. " Wilk i koźlęta"
Cele:
 • dziecko wypowiada się na temat obejrzanego utworu
 • wie, że należy zachować ostrożność , gdy jest samo w domu,
 • potrafi uważnie słuchać poleceń
Pomoce: sylwety bohaterów utworu ( wilk, koza, sześć koźlątek, dom ), teatrzyk cieni ( lampka, ekran ), sylwety zwierząt i postaci ludzkich.
Przebieg zajęć:
 1. zaproszenie dzieci do teatrzyku, zapoznanie z bohaterami utworu: wilk, koza, koźlęta.
 2. Zaprezentowanie baśni przez nauczycieli.
 3. Rozmowa na temat oglądanego utworu:
  • dlaczego mama koza wychodząc z domu zakazała dzieciom otwierać drzwi?
  • Jak zachowały się koźlęta, gdy wilk przyszedł pierwszy raz i za drugim razem?
  • Czy koźlęta zachowały się dobrze podczas trzeciej wizyty wilka?
  • Wasze mamy też czasem zostawiają was w domu, gdy muszą coś załatwić. Na pewno przestrzega was przed wyjściem , abyście nikomu nie otwierali drzwi podczas jej nieobecności. Co zrobicie, gdy ktoś zadzwoni do drzwi ?
  • Dlaczego nie należy otwierać drzwi osobom nieznanym?
  • Pomyślcie chwilę i powiedzcie co powinny zrobić koźlęta, aby uniknąć spotkania z wilkiem ? Kto wymyśli inne zakończenie baśni ?
 4. Przedstawianie za pomocą sylwet wymyśloną przez siebie końcówkę baśni.
  • kto chciałby przedstawić swoją zmienioną końcówkę baśni ?
 5. Zakończenie zajęcia.


8. SCENARIUSZE WYBRANYCH ZAJĘĆ:
Temat: TAJEMNICZE ZAMKI. WPROWADZENIE LITERY " Z"

Pomoce:
 • ilustracje przedstawiające ilustracje z różnych bajek, oraz ilustrację zamku
 • Cegiełki białe i kolorowe, alfabet ruchomy.
 • Różnorodne klocki w sali
 • Pomoce do zabawy ruchowej: kolorowe konfetii, magnetofon, kaseta
 • Ćwiczenie graficzne dla każdego dziecka przedstawiające zamek.
Przebieg zajęć:
 1. Przedstawienie dzieciom różnych ilustracji z bajek, dzieci zastanawiają się, gdzie mieszkali przedstawieni bohaterowie. Dzieci oglądają ilustracje przedstawiające różne zamki
 2. Budowanie baśniowych zamków.
  Nauczyciel zachęca dzieci do budowania zamków.
  Dzieli dzieci na grupy. Każda grupa buduje zamki wg. własnego pomysłu wykorzystując różnorodne klocki i materiały.
  Po skończonej pracy każda grupa prezentuje swój zamek i opowiada wymyśloną historię na ich temat.
 3. Zabawa ruchowa: " Bal na zamku"
  Nauczyciel zaprasza dzieci na bal, który odbędzie się na zamku. Mówi przedtem wiersz:
  Komu bliski bajek świat,
  Kto u wróżek szuka rad, 
  Ten zostanie zaproszony
  Na bal w zamku wymarzony!
  Unieś głowę, spójrz do góry
  Czarodziejski proszek w chmury
  Nauczyciel sypie konfetii
  Spada tańczy i wiruje ‘
  Wszystkie dzieci zaczaruje.
  Radość jest, a smutek znika, 
  już na zamku gra muzyka. 
  Dzieci tańczą przy muzyce. 
  
 4. wyodrębnienie wyrazu podstawowego "zamek".
  Analiza i synteza sylabowa wyrazu podstawowego.
  Analiza i synteza głoskowa wyrazu podstawowego, ułożenie modelu ( białe cegiełki ) i schematu wyrazu (zaznaczenie miejsca spółgłosek i samogłosek)
 5. Zapoznanie dzieci z literą " z"
  Demonstracja litery " z" małej i wielkiej drukowanej i pisanej.
  Ćwiczenia w czytaniu sylab z nową literką.
 6. Ozdabianie i podpisywanie swoich zamków przez dzieci.
 7. Każde dziecko otrzymuje kontur zamku i ozdabia go wg. własnego pomysłu oraz układa nakleja podpis " zamek"
Temat: BAJKA O KRÓLEWNIE ŚNIEŻCE I KRASNOLUDKACH. ĆWICZENIA DRAMOWE.
Pomoce:
 • Bajka: " O Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach"
 • Ilustracje pasujące i nie pasujące do bajki " o Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach." Np. zwierciadło, jabłka, leśne zwierzęta, chatka krasnoludki, mydło, zegar, buty, kot, pierścień, chatka na kurzej łapce itp.
 • Zwierciadło – wycięty ozdobiony kształt ramy.
 • Pomoce do zabawy ruchowej " Miseczki krasnoludków": dwa koszyki, 14 woreczków do ćwiczeń, 14 pojemniczków.
Przebieg zajęć:
 1. wysłuchanie bajki opowiedzianej lub przeczytanej przez nauczyciela: " O Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach"
 2. Wypowiedzi dzieci na temat bajki.
 3. Wybieranie ilustracji pasujących do bajki.
  Na dywanie leżą różne ilustracje pasujące i nie pasujące do przeczytanej bajki np. zwierciadło, jabłka, leśne zwierzęta, chatka krasnoludki, miseczki, mydło, zegar, buty, kot pierścień, chatka na kurzej łapce.
  Dzieci wybierają ilustracje związane z bajką i przypinają je do tablicy.
 4. Zabawa ruchowa: " Miseczki krasnoludków"
       Nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy. Dzieci siadają w rzędzie jedno za drugim. Przed każdą grupą stoi siedem miseczek. Każda grupa otrzymuje po jednym koszyku z siedmioma woreczkami do ćwiczeń. Na sygnał nauczyciela dzieci stojące pierwsze biegną z koszykiem i wkładają po jednym woreczku do każdej miseczki. Pusty koszyczek wręczają następnemu dziecku i ono zbiera woreczki do koszyka. Kolejne dziecko znowu rozkłada woreczki. Wygrywa grupa, która skończy zadanie jako pierwsza.
 5. Drama " Zwierciadełko"
  Dzieci dobierają się parami. Jedno dziecko jest zwierciadłem a drugie macochą. Razem przygotowują rozmowę macochy ze zwierciadłem. Chętne dzieci prezentują swój dialog korzystając ze zwierciadła przygotowanego przez nauczyciela.
UWAGI:
Na zajęciach plastycznych dzieci mogą wykonywać: " Szyszkowe krasnoludki" Potrzebne dzieciom będą: szyszki, kolorowy papier, klej, plastelina. Dzieci wycinają elementy: oczy, usta, nogi ręce. Przymocowują do szyszek klejem. Czapeczki to stożki wycięte z kolorowego papieru i przymocowane za pomocą plasteliny.

Temat: ZABAWY DYDAKTYCZNE: " CO SIĘ ZGUBIŁO?" WYKORZYSTANIE WIERSZA J. TUWIMA PT " OKULARY"
Pomoce :
 • wiersz J. Tuwima " Okulary"
 • pomoce do zabawy " Co się zgubiło, co się znalazło?": kilka przedmiotów: klocek, kredka, samochód, piłka, maskotka itp.
 • Pomoce do zabawy ruchowej: " Gdzie był klocek? – sylwety krasnali, magnetofon z nagraniem
 • Pomoce do zabawy: " Zgubione litery" wyrazy z lukami i litery po jednym wyrazie dla każdego dziecka.
Przebieg zajęć:
 1. Zapoznanie dzieci z tematem zajęcia , przedstawienie tytułu wiersza oraz jego autora.
 2. Wysłuchanie wiersza czytanego przez nauczyciela i omówienie jego treści.
 3. Zabawa: " Co się zgubiło, co się znalazło?"
  Na dywanie leży kilka przedmiotów: klocek, kredka, samochodzik, lalka, maskotka, miseczka, talerzyk, piłka. Dzieci siadają wokół przedmiotów, jedno odwraca się. Nauczyciel zabiera jeden z przedmiotów. Dzieci z koła zadają pytanie: " Co się zgubiło?" Wybrane dziecko stara się odgadnąć jakiego przedmiotu brakuje. Nauczyciel dokłada też inne przedmioty i wówczas dzieci zadają pytanie: " Co się znalazło?"
 4. Zabawa ruchowa: " Gdzie znalazłeś krasnala?"
        Dzieci siedzą na dywanie, nauczyciel rozkłada w różne miejsca sylwety krasnali i informuje dzieci, że w naszej sali pochowały się krasnale. Dzieci przy dźwiękach muzyki z magnetofonu bawią się, gdy muzyka milknie szukają po sali swojego krasnala. Następnie chętne dzieci odpowiadają, gdzie znalazły sylwetę np. pod stolikiem, na krzesełku, między doniczkami, itp.
 5. Zabawa dydaktyczna: " Zgubione literki"
      Nauczyciel przygotowuje wyrazy z lukami ( okienkami z odpowiednią liczbą kropek. ) po jednym dla każdego dziecka i karty z instrukcją:
  1 kropka - litera "a" ,
  2 – kropki litera "e",
  3 kropki – litera "o",
  4 kropki - litera "i" ,
  5 kropek – litera "u" ,
  6 kropek – litera "y".
       Dzieci podzielone na 4 grupy siadają przy wyznaczonych obręczach, w których znajdują się literki i kartka z instrukcją. Każde otrzymuje wyraz liczy kropki w okienkach wkłada literki i czyta swój wyraz. Potem grupy mogą wymienić się miejscami.

LITERATURA :
 1. "Podstawy pedagogiki przedszkolnej " pod red.. M. Kwiatowskiej . W-wa 1985 WSiP
 2. "Metodyka wychowania w przedszkolu " praca zbiorowa pod red. I. Dudzińskiej . Warszawa 1978 WSiP
 3. "Kultura literacka w przedszkolu " praca zbiorowa pod red. St. Fryciego i Izabelii Kaniowskiej – Lewańskiej W-wa 1988 WSiP
 4. Wychowanie w przedszkolu I 1999
 5. Wychowanie w przedszkolu I 2000
 6. Wychowanie w przedszkolu XI 1998
 7. Wychowanie w przedszkolu V 1999
 8. " Dziecko 6 – letnie uczy się czytać "I. Dudzińska , W –wa 1986 WsiP
 9. Scenariusze zajęć : J.Białobrzeska , M. Orzechowska , D. Raczyńska
 10. "Twórcza aktywność dziecka " G.Gloton ,C.Clero , WsiP , W-wa 1986
 11. "Rozwijamy mowę i myślenie dzieci w wieku przedszkolnym " WSiP , W-wa 1992 .
 12. " Drama i myślenie o znaczeniach i wartościach baśni " PIW , W-wa 1985 , t I i II .
 13. "Kłopoty Burka z podwórka " L. Krzemieniecka
 14. Wybór opowiadań własnych .
Wioleta Pora

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie