Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe Jastrzębi i regionu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1107 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program edukacji regionalnej dla klas I - III gimnazjum obejmujący tematykę z zakresu historii, geografii, przyrody i dziedzictwa kulturowego Jastrzębi i regionu.

  Program nauczania dla klas I – III Publicznego Gimnazjum w Jastrzębi opracowany przez: mgr Małgorzatę Słomską, mgr Martę Adwent i mgr Magdalenę Stec.

Przesłanki powstania programu:
     Dotychczas realizacja ścieżki EDUKACJA REGIONALNA – DZIEDZICTWO KULTUROWE odbywała się w ramach zajęć lekcyjnych na poszczególnych przedmiotach, co nie dawało w ocenie nauczycieli zadowalających efektów. Nauczyciele historii, geografii i biologii realizując tę ścieżkę na lekcjach i organizując różne konkursy nt. historii i przyrody Jastrzębi i okolic dostrzegli potrzebę opracowania jednego, wspólnego programu dostosowanego do warunków szkoły i regionu.

Cele programu:
 • zachęcenie uczniów do planowego poszerzania i pogłębiania wiedzy o własnej miejscowości, gminie i regionie;
 • wyposażenie ucznia w wiedzę o własnym regionie i dostrzeganie jego związków z dziedzictwem narodowym;
 • kształcenie umiejętności zbierania, gromadzenia, porządkowania i opracowywania informacji;
 • uczenie ciekawego i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu;
 • nabywanie umiejętności pracy w grupie i nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • zachęcanie do promowania walorów swojej "Małej Ojczyzny";
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu regionu;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własny region, budzenie miłości i przywiązania do stron rodzinnych.
Jastrzębia 2005

ZAGADNIENIE I Jastrzębia – moja wieś.
 1. Moja rodzinna miejscowość – położenie, podział wsi, nazwy poszczególnych części, pól.
  Sposób realizacji: wycieczka, wykonanie mapy Jastrzębi
  Przewidywane osiągnięcia (cele operacyjne) Uczeń potrafi:
  • określić położenie rodzinnej miejscowości
  • nazwać przysiółki wsi
  • z pomocą nauczyciela wykonać mapę wsi z podziałem na części
 2. Uwarunkowania geograficzne (krajobraz, rzeźba terenu, klimat, wody, budowa geologiczna)
  Sposób realizacji: Wycieczka do posterunku meteorologicznego, wycieczka na Kutypówkę i obserwacja krajobrazu, zdjęcia, makieta
  Przewidywane osiągnięcia (cele operacyjne) Uczeń potrafi:
  • określić położenie rodzinnej miejscowości
  • nazwać przysiółki wsi
  • z pomocą nauczyciela wykonać mapę wsi z podziałem na części
 3. Świat roślin i zwierząt – rośliny i zwierzęta w najbliższym otoczeniu, gatunki chronione, charakterystyczne, pomniki przyrody.
  Sposób realizacji: Zielnik, mapa pomników przyrody, mapa atrakcji przyrodniczych
  Przewidywane osiągnięcia (cele operacyjne) Uczeń potrafi:
  • rozpoznać i nazwać gatunki roślin i zwierząt występujących na tym terenie
  • przygotować okazy zielnikowe
  • wymienić charakterystyczne gatunki chronione
  • zaprojektować mapę atrakcji przyrodniczych
 4. Ludność – dane statystyczne, przezwiska, charakterystyczne nazwiska.
  Sposób realizacji: Wywiad z pracownikiem USC, rozmowa z księdzem proboszczem, porównanie z danymi z przeszłości
  Przewidywane osiągnięcia (cele operacyjne) Uczeń potrafi:
  • zebrać i opracować dane statystyczne dotyczące ludności.
 5. Rodzaje działalności gospodarczej mieszkańców wsi.
  Sposób realizacji: Wywiad z pracownikiem Urzędu Gminy, wywiad z osobami prowadzącymi działalność
  Przewidywane osiągnięcia (cele operacyjne) Uczeń potrafi:
  • z pomocą nauczyciela sporządzić ankietę nt. pracy zawodowej i zajęć rodziców
  • opracować wyniki ankiety
  • przeprowadzić wywiad
 6. Historia wsi: geneza nazwy, pierwsze wzmianki, ważne wydarzenia, najstarsze obiekty, kościół, stary cmentarz, cmentarz choleryczny, Muzeum etnograficzne – Grociarnia.
  Sposób realizacji: Wycieczka do kościoła, na cmentarz, do Grociarni; album kapliczek wsi Jastrzębia; album najstarszych obiektów; folder – plakat nt genezy nazwy, początków istnienia wsi; opieka nad cmentarzem cholerycznym, prace porządkowe, wykonanie nowych tablic informacyjnych; plakat nt: "Ciekawe eksponaty Grociarni w Jastrzębi".
  Przewidywane osiągnięcia (cele operacyjne) Uczeń potrafi:
  • wyszukać i zgromadzić informacje nt historii wsi
  • wymienić najstarsze obiekty
  • zlokalizować kapliczki
  • wykonać ciekawy album kapliczek i najstarszych obiektów
  • wykonać zaplanowane plakaty
 7. Życie kulturalne mieszkańców Jastrzębi; kultywowanie tradycji – Kapela Pogórzanie, stój regionalny, Przegląd Kapel Ludowych – Wstążka Krakowska
  Sposób realizacji: Spotkanie z członkami Kapeli Pogórzanie; wywiad z kierownikiem DK w Jastrzębi; gazetka nt stroju regionalnego
  Przewidywane osiągnięcia (cele operacyjne) Uczeń potrafi:
  • opisać strój regionalny
  • przeprowadzić wywiad z członkiem kapeli
  • wymienić osiągnięcia kapeli "Pogórzanie"
 8. Sylwetki ciekawych osób – mieszkańców Jastrzębi: Członkowie kapeli, Pani Irena Maraś, Pani Władysława Gargaś.
  Sposób realizacji: Spotkanie, wywiad
  Przewidywane osiągnięcia (cele operacyjne) Uczeń potrafi:
  • Przeprowadzić wywiad z wymienionymi mieszkańcami wsi
  • Na podstawie wspomnień opisać historię szkoły po wojnie
 9. Dlaczego powinienem być dumny z mojej "Małej Ojczyzny" i co mogę dla jej piękna uczynić?; walory krajobrazowe, szlaki turystyczne, wyciąg narciarski, muzeum regionalne "Grociarnia", ścieżka rowerowa
  Sposób realizacji: Prezentacja opracowanych materiałów; albumów, map itd. własna twórczość literacka, plastyczna uczniów.
  Przewidywane osiągnięcia (cele operacyjne) Uczeń potrafi:
  • w ciekawy sposób zaprezentować wyniki swojej pracy
ZAGADNIENIE II Ciężkowice – moja gmina.
 1. Gmina Ciężkowice w powiecie – położenie, obszar, miejscowości należące do gminy.
  Sposób realizacji: mapa
  Przewidywane osiągnięcia (cele operacyjne) Uczeń potrafi:
  • określić położenie gminy Ciężkowice w powiecie województwie,
  • wymienić i przedstawić na mapie miejscowości należące do gminy
 2. Środowisko geograficzno – przyrodnicze gminy Ciężkowice.
  Sposób realizacji: Wycieczka do Falkowej, Siekierczyny, Kąśnej; album miejsc charakterystycznych; uzupełnienie mapy atrakcji przyrodniczych
  Przewidywane osiągnięcia (cele operacyjne) Uczeń potrafi:
  • scharakteryzować środowisko geograficzno – przyrodnicze następujących miejscowości: Falkowa, Siekierczyna, Kąśna
  • wymienić i zlokalizować na mapie atrakcje przyrodnicze tych miejscowości
  • wykonać album miejsc charakterystycznych
 3. Ludność gminy – dane statystyczne, charakterystyczne nazwiska i przezwiska. Zanikające zawody, zajęcia mieszkańców.
  Sposób realizacji: Wywiad z pracownikiem USC; wywiady i zdjęcia mieszkańców wykonujących zanikające zawody; ankieta wśród uczniów gimnazjum nt. pracy zawodowej i zajęć rodziców.
  Przewidywane osiągnięcia (cele operacyjne) Uczeń potrafi:
  • zebrać i opracować dane statystyczne dotyczące ludności
  • zebrać i opracować dane dotyczące charakterystycznych nazwisk występujących w poszczególnych miejscowościach.
  • wyjaśnić genezę niektórych przezwisk
  • przeprowadzić wywiad z osobami wykonującymi unikalne zawody
  • sporządzić ankietę nt zajęć mieszkańców i opracować wyniki
 4. Najważniejsze wydarzenia dziejów Falkowej, Siekierczyny i Kąśnej – geneza nazwy, pierwsze wzmianki, najstarsze obiekty
  Sposób realizacji: Analiza dostępnych dokumentów i literatury; wycieczki; album obiektów.
  Przewidywane osiągnięcia (cele operacyjne) Uczeń potrafi:
  • wyjaśnić genezę nazwy wsi
  • wyszukać w dostępnej literaturze informacje nt historii wsi
  • wykonać album ciekawych obiektów
 5. Sylwetki ciekawych osób; żyjących i z przeszłości.
  Sposób realizacji: Wywiady
  Przewidywane osiągnięcia (cele operacyjne) Uczeń potrafi:
  • przeprowadzić wywiad
  • w ciekawy sposób zaprezentować zdobyte informacje
 6. Miejsca Pamięci Narodowej gminy Ciężkowice i okolic:
  • Jamna MPN
  • Dąbry MPN
  • Zborowice, Pławna
  • Cmentarze z I wojny światowej
  Sposób realizacji: Zdjęcia i opis
  Przewidywane osiągnięcia (cele operacyjne) Uczeń potrafi:
  • wymienić i zlokalizować na mapie MPN okolic Ciężkowic
  • zebrać i zaprezentować informacje dotyczące wydarzeń związanych z tymi miejscami.
ZAGADNIENIE III Ciężkowice – miasto.
 1. Ciężkowice – plan miasta, ludność dane statystyczne, funkcje miasta.
  Sposób realizacji: Wycieczka; wywiad z pracownikiem USC Przewidywane osiągnięcia (cele operacyjne) Uczeń potrafi:
  • zebrać dane statystyczne dotyczące ludności miasta Ciężkowic
  • zaznaczyć na planie miasta obiekty związane z funkcjami pełnionymi przez miasto
 2. Atrakcje turystyczne Ciężkowic – kościół, muzeum..
  Sposób realizacji: Wycieczka; szlak zwiedzania miasta
  Przewidywane osiągnięcia (cele operacyjne) Uczeń potrafi:
  • zaprojektować szlak zwiedzania miasta
 3. Przyroda Ciężkowic.
  Sposób realizacji: Wycieczka do rezerwatu "Skamieniałe Miasto", zdjęcia
  Przewidywane osiągnięcia (cele operacyjne) Uczeń potrafi:
  • opisać przyrodę Ciężkowic
  • wymienić nazwy charakterystycznych skał
  • przedstawić genezę i cele powstania rezerwatu "Skamieniałe miasto"
  • wskazać na mapie pomniki przyrody
 4. Historia Ciężkowic – geneza nazwy, herb, najważniejsze wydarzenia, najstarsze obiekty.
  Sposób realizacji: wycieczka
  Przewidywane osiągnięcia (cele operacyjne) Uczeń potrafi:
  • wyjaśnić genezę nazwy miasta
  • opisać herb miasta
  • przedstawić najważniejsze wydarzenia z dziejów miejscowości
  • zlokalizować na planie miasta najstarsze obiekty
 5. Sylwetki osób zasłużonych dla miasta: F. Dziuban, I.J. Paderewski, Masiuk, Łuczkiewiczowie, J. Mucha, dr W. Tomek
  Sposób realizacji: wyszukiwanie informacji w dostępnej literaturze; wywiady z osobami, które znały wspominane postacie.
  Przewidywane osiągnięcia (cele operacyjne) Uczeń potrafi:
  • wymienić osoby zasłużone dla miasta
  • przygotować informacje nt. działalności tych osób
 6. Słynni mieszkańcy Ciężkowic: ks. Prałat M. Sopata, A. Grabowski, B. Bigos, G. Schabowska, M. Król, K. Leo
  Sposób realizacji: spotkania, wywiady, zdjęcia
  Przewidywane osiągnięcia (cele operacyjne) Uczeń potrafi:
  • wymienić ciekawych mieszkańców Ciężkowic
  • zaprezentować informację o zasłużonych dla miasta osobach
  • przeprowadzić wywiad z wybraną osobą
 7. Legendy Ciężkowic i okolic.
  Sposób realizacji: Spis legend; konkurs na ilustrację legend
  Przewidywane osiągnięcia (cele operacyjne) Uczeń potrafi:
  • opowiedzieć legendy związane z Ciężkowicami i okolicami
  • plastycznie zobrazować wybrane legendy
 8. Dlaczego powinienem być dumny z mojej "Małej Ojczyzny"? – perspektywy rozwoju naszej gminy.
  Sposób realizacji: Konkurs pt."Jestem burmistrzem gminy Ciężkowice"; własna twórczość literacka, plastyczna uczniów
  Przewidywane osiągnięcia (cele operacyjne) Uczeń potrafi:
  • w interesujący sposób zaprezentować wyniki swojej pracy
  • opracować plan rozwoju Ciężkowic i gminy.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie