Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dziedzictwo kulturowe województwa lubelskiego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1390 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Dokument zawiera program ścieżki międzyprzedmiotowej i jej ewaluację. Dotyczy on dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska oraz rekreacji i wypoczynku w województwie lubelskim.

Ścieżka międzyprzedmiotowa
„Edukacja regionalna-dziedzictwo kulturowe województwa lubelskiego”
Misja: Umożliwienie poznania własnego województwa, jego historii i kultury.
Osiągnięcia: Umiejętność dzielenia się wiedzą o własnym regionie i jej prezen- tacja.

Cele główne:
- nazewnictwo województwa i powiatów, określenie położenia i granice (ich zmiany)
- znajomość wydarzeń historycznych Ziemii Lubelskiej
- poznanie architektury świeckiej i sakralnej województwa
- zapoznanie z zagospodarowaniem terenów: przemysł i gospodarka
- rozwijanie wartości związanych z kulturą województwa, dostrzeganie odrębno-ści kulturowej, legendy
- poznanie postaci zasłużonych dla regionu i szacunek do miejsc pamięci narodowej
- poznanie form ochrony środowiska: parki narodowe, rezerwaty, pomniki przyrody
- znajomość form turystyki aktywnej i wypoczynku na terenie województwa.

Metody:
Podające- pogadanka, opis, opis literacki, wykład (elementarnie), dyskusja
Eksponujące- pokaz ilustracji, dzieł artystycznych, wystawka
Problemowe- praca z mapą, analizowanie tekstów, wykresów, danych statysty- cznych, dzieł literackich, itp.
Praktyczne- obserwacje terenowe i ich notowanie (m.in. na planie), wykonywa- nie prac plastycznych, utworów muzycznych, opis zwiedzanych obiektów, obrzędów, fotografowanie, wykonywanie map, gazetek ściennych, referatów, diagramów, wykresów.

Środki dydaktyczne:
-Mapy: historyczne, hipsometryczne, gospodarcze, administracyjne i in; plan (podkład fotograficzny);
-Fotografie, ilustracje, albumy przedstawiające krajobraz, obiekty dziedzictw kulturowego i przyrodniczego, herby, reprodukcje dzieł sztuki, nagrania muzyczne
-Wykresy: dane statystyczne
-Literatura: popularnonaukowa, podręczniki, encyklopedie, dzieła literackie, utwory muzyczne, źródła multimedialne
-Środki audiowizualne: magnetofon, magnetowid, komputer, aparat fotograficzny, rzutnik -Materiały papiernicze

Umiejętności ucznia:
1. Określa położenie geograficzne, komunikacyjne oraz przynależność administracyjną.
2. Współpracuje w grupie podczas zbierania i selekcjonowania materiałów, aktywnie uczestniczy w dyskusji.
3. Dostrzega i docenia piękno przyrody i kultury województwa oraz wypowiada się na ten temat.
4. Opisuje elementy krajobrazu naturalnego i kulturowego oraz przekształconego przez człowieka
5. Czyta i interpretuje mapy tematyczne i wykresy
6. Prawidłowo wymawia, pisze i odmienia nazwy: regionu, miejscowości, ich części, nazwy ulic, obiektów chronionych, nazwy wodne i inne terenowe, nazwy własne.
7. Gromadzi informacje, pamiątki związane z historią miasta, powiatu, wojewódz-twa oraz dostrzega ich związek z dziejami kraju.
8. Potrafi uzasadnić dlaczego czcimy postacie uczestników wydarzeń historycz-nych, ludzi zasłużonych dla oświaty, kultury, sportu i gospodarki naszego woje-wództwa.
9. Wykonuje prace plastyczne, techniczne, albumy, gazetki, pisze referaty.
10. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturowym

Zakres treści ścieżki
Język polski wybitni twórcy naszego regionu, utwory literackie, obrzędy, zwyczaje, pisownia i odmiana nazw, szlak muzealny woj. lubelskiego
Historia i społeczeństwo wydarzenia historyczne i postaci związane z woj. Lubelskim,miejsca pamięci narodowej,herb stolicy województwa i jego legenda,szlak historyczny woj.lubelskiego,
Przyroda opis położenia geograficznego i komunikacyjnego województwa,charakterystyka: ukształtowania terenu; wód; roślinności; zwierząt,lokalizacja form ochrony środowiska (rezerwaty, parki krajobrazowe itp.),stan zagospodarowania województwa,historia powstania województwa terytorialnego,szlak: przyrodniczy; krajobrazowy
Matematyka wykresy porównawcze powierzchni woj. lubelskiego w latach 1918-2000,wykresy porównawcze liczebności ludności miast powiatowych; powierzchni terytorialnej powiatówzadania na obliczanie łącznej powierzchni (w ha i w %) użytków rolnych, lasów, nieużytków i ich graficzne przedstawienie
Plastyka wybitni twórcy związani z województwem,architektura i budownictwo,stroje, rzemiosło, rzeźba,np. szlak architektury sakralnej ,
Muzyka wybitni twórcy związani z województwem,muzyka: klasyczna, ludowa-pieśni i tańce,ośrodki kultury muzycznej,
Technika wykonanie map do wyboru: turystyka aktywna, turystyka kulturalna
Religia wyznania i religie naszego województwa,miejsca kultu religijnego,architektura sakralna różnych wyznań,osoby wpisane przez swą działalność i życie w historię religii województwa,szlak pielgrzymkowy,
Godziny wychowawcze aktywne formy wypoczynku na terenie naszego województwa (na podstawie map wykonanych na zajęciach z techniki)
Poza lekcjami podsumowanie treści ścieżki, wybór materiałów przygotowanych przez uczniów i redagowanie - Przewodnika po województwie lubelskim.

Realizatorzy: nauczyciele i uczniowie klas piątych
Termin: 09.2003- 05.2004
Miejsce: podczas lekcji z poszczególnych przedmiotów

Przebieg realizacji ścieżki:
1. Terminy lekcji do ścieżki powinny być uwzględnione w rozkładach materiałów z danego przedmiotu na rok 2003/2004 w terminie wskazanym w tabeli.
2. Nauczyciel danego przedmiotu ustala tematy lekcji (1-2 jednostki lekcyjne) dostosowane do treści umieszczonej w tabeli.
3. Lekcje powinny być prowadzone na początku podanego terminu.
4. Po przeprowadzeniu lekcji nauczyciel wybiera grupę uczniów chętnych do opracowania (forma referatu) omówionych zagadnień. Po sprawdzeniu i ocenie takiej pracy nauczyciel przekazuje ją osobie, która nadzoruje przebieg ścieżki międzyprzedmiotowej.
5. Efektem całorocznej pracy nauczycieli i uczniów będzie zredagowanie „Prze-wodnika województwa lubelskiego” i przekazanie go do biblioteki szkolnej.

Harmonogram realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej: „Edukacja regionalna- dziedzictwo kulturowe woj. lubelskiego”
Przedmiot Nauczyciel Klasa Temat lekcji Termin realizacji
1 2 3 4 5
... ... ... ... ...

Ewaluacja programu
Ankieta dla uczniów klas V, którzy realizowali program ścieżki międzyprzedmiotowej „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe województwa lubelskiego”
1. Moja wiedza o regionie, w którym mieszkam znacznie się powiększyła.
a) TAK
b) TROCHĘ
c)NIE
2. Czy realizacja określonej tematyki ścieżki międzyprzedmiotowej na lekcjach z różnych przedmiotów powinna być przeprowadzana częściej
a) TAK
b) NIE
c) NIE MAM ZDANIA
3. Aktywnie uczestniczyłem/łam na zajęciach
a) TAK
b) TROCHĘ
c)NIE
4. Lekcje z tematyki regionalnej były
a) INTERESUJĄCE
b) NUDNE
c) NIE MAM ZDANIA
5. Twoim zdaniem, „Przewodnik województwa lubelskiego”, który powstał w wyniku całorocznej pracy uczniów klas piątych jest
a)BARDZO CIEKAWY
b) TAKI SOBIE
c) NIE MAM ZDANIA

Analiza ewaluacji
W ankiecie brało udział 165 uczniów klas piątych
Na pytanie 1
Moja wiedza o regionie, w którym mieszkam znacznie się powiększyła.
Tak – odpowiedziało 137 uczniów (83,0%)
Trochę – 26 uczniów (15,8%)
Nie – 2 uczniów (1,2%)
Na pytanie 2
Czy realizacja określonej tematyki ścieżki międzyprzedmiotowej na lekcjach z różnych przedmiotów powinna być przeprowadzana częściej
Tak – odpowiedziało 126 uczniów (76,4%)
Nie – 19 uczniów (11,5%)
Nie mam zdania – 20 uczniów (12,1%)
Na pytanie 3
Aktywnie uczestniczyłem/łam na zajęciach
Tak – odpowiedziało 118 uczniów (71,5%)
Trochę – 35 uczniów (26%)
Nie – 12 uczniów (7,5%)
Na pytanie 4
Lekcje z tematyki regionalnej były
Bardzo interesujące – odpowiedziało 132 uczniów (80%)
Nudne – 6 uczniów (3,6%)
Nie mam zdania – 27 uczniów (16,4%)
Na pytanie 5
Twoim zdaniem, „Przewodnik województwa lubelskiego”, który powstał w wyniku całorocznej pracy uczniów klas piątych jest
Bardzo ciekawy – odpowiedziało 124 uczniów (75,2%)
Taki sobie – 26 uczniów (15,8%)
Nie mam zdania – 15 uczniów (9%)
Po analizie, danych z ankiety, program realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej i „Przewodnik województwa lubelskiego
Pozytywnie – oceniło 77,2% uczniów
Negatywnie – 7,9% uczniów
Obojętnie – 14,9% uczniów

Wniosek: Realizowana ścieżka regionalna zdecydowanej większości uczniów się podobała, chętnie brali udział w zajęciach a ich wiedza na temat regionu powiększyła się w znacznym stopniu.

Opracowała: Barbara Sikora

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie