Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program własny zajęć rozszerzających z fizyki

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1286 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program przeznaczony jest dla uczniów szkoły średniej, którzy wybrali nauczanie fizyki w zakresie podstawowym i planują zdawanie egzaminu maturalnego z fizyki. Program zawiera materiał nauczania zawarty w wymaganiach egzaminacyjnych dla poziomu rozszerzonego, który nie jest ujęty w programie nauczania – kształcenie w zakresie podstawowym oraz materiał, którego opanowanie sprawia uczniom szczególny kłopot.

PROGRAM WŁASNY

zajęć rozszerzających z fizyki realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim

Program powstał w oparciu o podstawę programową nauczania fizyki i astronomii w szkole średniej – kształcenie w zakresie rozszerzonym, program nauczania – kształcenie w zakresie rozszerzonym DKOS – 4015 – 62/02 (WSiP) oraz program nauczania – kształcenie w zakresie podstawowym DKOS – 4015 – 141/02 (Nowa Era) oraz Informator  maturalny 2005 Fizyka i astronomia.

Program przeznaczony jest dla uczniów szkoły średniej, którzy wybrali nauczanie fizyki w zakresie podstawowym i planują zdawanie egzaminu maturalnego z fizyki.

Program zawiera materiał nauczania zawarty w wymaganiach egzaminacyjnych dla poziomu rozszerzonego, który nie jest ujęty w programie nauczania – kształcenie w zakresie podstawowym oraz materiał, którego opanowanie sprawia uczniom szczególny kłopot.

 

CELE OGÓLNE:

 1. Zachęcenie uczniów do rozwoju intelektualnego.
 2. Pobudzenie do twórczego myślenia.
 3. Pogłębienie zainteresowania metodami poznawania prawidłowości w przyrodzie.
 4. Poszerzenie wiedzy ucznia w zakresie fizyki i astronomii.
 5. Nabywanie umiejętności docierania do źródeł informacji i ćwiczenie krytycznej selekcji informacji.
 6. Rozwijanie umiejętności samodzielnego formułowania wniosków i wyrażania opinii w oparciu o dostarczone informacje i posiadaną wiedzę.
 7. Zdobycie przez ucznia umiejętności, umożliwiających spełnienie standardów wymagań egzaminacyjnych w zakresie rozszerzonym.
 8. Podniesienie jakości pracy Szkoły.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Zapoznanie z metodami teoretycznej i doświadczalnej pracy fizyków.
 2. Wskazanie na zastosowania fizyki w technice, medycynie, gospodarstwach domowych i innych dziedzinach.
 3. Rozwijanie umiejętności planowania i przeprowadzania doświadczeń oraz prezentacji i analizy ich wyników.
 4. Kształcenie umiejętności obserwowania i identyfikowania zjawisk zachodzących w otaczającym świecie.
 5. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy do rozwiązywania problemów.
 6. Zachęcanie do dociekliwości i postawy badawczej.
 7. Wdrażanie do rzetelnej i odpowiedzialnej pracy intelektualnej.
 8. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie ze stresem w sytuacjach egzaminacyjnych.
 9. Ukazanie decydującej roli matematyki w budowaniu modeli fizycznych opisu zjawisk fizycznych oraz rozwiązywania problemów.
 10. Ćwiczenie samodzielności w podejmowaniu decyzji.

 

METODY PRACY Z UCZNIAMI:

 1. Ćwiczenia przedmiotowe.
 2. Pokaz z objaśnieniem.
 3. Wykład informacyjny.
 4. Wykład problemowy.
 5. Dyskusja dydaktyczna.
 6. Pogadanka.

 

FORMY PRACY Z UCZNIAMI

 1. Praca w grupie.
 2. Praca indywidualna.
 3. Praca w zespołach 2 lub 3 osobowych.

 

MATERIAŁ NAUCZANIA WYKAZ PLANOWANYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
- matematyczny opis ruchu (równania ruchu jednowymiarowego i dwuwymiarowego); - uczeń zna kinematyczne równania ruchu jedno i dwuwymiarowego i potrafi zastosować je do rozwiązywania zadań;
- wpływ oddziaływań na zmiany stanu ruchu ciała;

- nieinercjalny układ odniesienia;

- opis ruchu ciał w nieinercjalnych układach odniesienia;

- I prędkość kosmiczna

- uczeń potrafi napisać dynamiczne równania ruchu i zastosować je do matematycznego opisu ruchu również w nieinercjalnych układach odniesienia;

- uczeń zna pojecie i cechy sił bezwładności;

- uczeń zna pojecie I prędkości kosmicznej i potrafi wyznaczyć jej wartość;

- ruch obrotowy bryły sztywnej; - uczeń zna pojęcie bryły sztywnej, przemieszczenia kątowego, prędkości kątowej, przyspieszenia kątowego i potrafi stosować je do rozwiązywania zadań;
- ruch cząstek naładowanych w polu elektrycznym i magnetycznym; - uczeń potrafi opisać (podać ich cechy oraz wyrazić wzorami) siły działające na cząstki naładowane w polu elektrycznym i magnetycznym oraz przewidzieć kształt toru lotu cząstki;
- wektor położenia środka masy - uczeń potrafi wyznaczyć wektor położenia środka masy w ustalonym układzie współrzędnych;
- moment bezwładności, twierdzenie Steinera;

- moment pędu względem ustalonej osi obrotu;

- energia kinetyczna w ruchu obrotowym;

- uczeń zna pojęcia: moment bezwładności, moment pędu, energia kinetyczna ruchu obrotowego i potrafi stosować je do rozwiązywania problemów dotyczących ruchu obrotowego względem ustalonej osi obrotu;
- II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego;

- zasada zachowania momentu pędu;

- zasada zachowania energii;

- II prędkość kosmiczna;

- uczeń zna zasadę zachowania momentu pędu, zasadę zachowania energii i II zasadę dynamiki ruchu obrotowego i stosuje je w zadaniach;

- uczeń zna pojęcie II prędkości kosmicznej i potrafi wyznaczyć jej wartość;

- pasmowy model przewodnictwa;

- dioda tranzystor, laser

- uczeń potrafi stosować pasmową teorię przewodnictwa przewodników, dielektryków, półprzewodników samoistnych i domieszkowanych, opisywać właściwości złącza p-n, działanie diody, tranzystora, lasera oraz ich zastosowania;
- analogowy i cyfrowy zapis sygnałów; - uczeń wyjaśnia różnice między cyfrowym a analogowym zapisem sygnałów;
- wektor natężenia pola magnetycznego;

- magnetyczny moment dipolowy;

- właściwości magnetyczne materiałów;

- uczeń zna definicję wektora natężenia pola magnetycznego i jego związek z wektorem indukcji pola magnetycznego;

- uczeń potrafi zastosować pojęcie magnetycznego momentu dipolowego do wyjaśnienia właściwości magnetycznych różnych materiałów;

- prąd przemienny, natężenie i napięcie skuteczne;

- samoindukcja, indukcyjność cewki;

elektryczny obwód drgający LC, wzór Thomsona;

- uczeń zna i rozumie zjawisko samoindukcji i pojęcie indukcyjności oraz potrafi stosować je w opisie problemów fizycznych;

- uczeń potrafi obliczać wartości skuteczne natężenia i napięcia oraz uwzględniać zależność natężenia prądu od częstotliwości w obwodach zawierających indukcyjność i pojemność, analizować procesy zachodzące w obwodach LC;

- prawa Maxwella; - uczeń zna prawa Maxwella (jakościowo);

- uczeń potrafi obliczyć długość fali elektromagnetycznej w zależności od parametrów obwodu LC na podstawie wzoru Thomsona;

- energia wewnętrzna gazu, cieczy i ciał stałych; - uczeń wie, od czego zależy energia wewnętrzna gazu, cieczy i ciała stałego i jak można ją zmieniać;
- przemiana adiabatyczna; - uczeń potrafi interpretować przemianę adiabatyczną;
- elektryczny moment dipolowy;

- polaryzacja dielektryka;

- uczeń wie co to jest elektryczny moment dipolowy i na czym polega polaryzacja dielektryka;
- potencjał pola grawitacyjnego;

- energia pola elektrycznego;

-energia pola magnetycznego;

- uczeń zna pojęcie potencjału pola elektrycznego i grawitacyjnego oraz potrafi zastosować je do opisu problemów związanych z odpowiednimi polami oraz wyznaczyć potencjał od układu mas lub ładunków;

uczeń, wie od czego zależy energia pola elektrycznego i magnetycznego;

- nadprzewodnictwo; - uczeń wie, na czym polega nadprzewodnictwo;
- moment siły działający na ramkę z prądem w polu magnetycznym; - uczeń potrafi określić moment siły działający na ramkę z prądem w polu magnetycznym;
- elektromagnesy; - uczeń zna budowę, działanie i zastosowanie elektromagnesów;
- dudnienia; - uczeń wie, kiedy powstają dudnienia i jaka jest ich częstotliwość;
- zjawisko Dopplera dla dźwięków i dla światła; - uczeń wie, na czym polega zjawisko Dopplera dla fali akustycznej i elektromagnetycznej i potrafi wyjaśnić znaczenie tego efektu przy zdobywaniu informacji o budowie wszechświata;
- pryzmat, rozszczepienie światła;

- zwierciadła i soczewki sferyczne;

- korekcja wad wzroku;

- uczeń potrafi narysować bieg promienia w pryzmacie oraz wyjaśnić rozszczepienie światła białego na granicy ośrodków;

- uczeń zna podstawowe pojęcia optyki geometrycznej oraz potrafi uzyskać graficznie obraz przedmiotu dawanego przez zwierciadło sferyczne i soczewkę sferyczną i podać cechy obrazu;

- uczeń wie jak korygować wady wzroku;

- przyrządy optyczne; - uczeń zna budowę i działanie prostych przyrządów optycznych i wie, jakie mają powiększenie oraz jakie dają obrazy;
- siatka dyfrakcyjna; - uczeń zna budowę i działanie siatki dyfrakcyjnej oraz wie, jaki obraz powstanie po przejściu światła białego i monochromatycznego przez siatkę;
- analiza widmowa; - uczeń wie, na czym polega analiza widmowa i jakie ma zastosowania;
- transport energii; - uczeń zna i porównuje sposoby transportu energii;
- sprawność przetwarzania energii w obwodach prądu stałego; - uczeń oblicza sprawność przetwarzania energii w obwodach prądu stałego;
- natężenie i poziom natężenia dźwięku; - uczeń zna pojęcie natężenie dźwięku i poziom natężenia dźwięku oraz stosuje je do porównywania dźwięków;

- uczeń zna cechy dźwięków;

- cykle termodynamiczne; - uczeń potrafi analizować cykle termodynamiczne;
- ciśnienie hydrostatyczne, parcie hydrostatyczne; - uczeń potrafi posługiwać się pojęciem ciśnienia i parcia hydrostatycznego;
- prawo Pascala, prawo Archimedesa; - uczeń zna i rozumie prawa Pascala i Archimedesa oraz potrafi stosować je do rozwiązywania zadań i zna ich zastosowania;
- cząstki elementarne; - uczeń porównuje poszczególne grupy cząstek elementarnych;
- model standardowy; - uczeń przedstawia założenia Modelu Standardowego;

 

SPSÓB PRZEPROWADZENIA EWALUACJI

Do przeprowadzenia ewaluacji programu posłużą:

- Testy zawarte w pozycjach: Fizyka i astronomia. Zakres podstawowy i rozszerzony. Pytania, zadania, testy, arkusze egzaminacyjne; K. Pilot, R. Nych; WSiP, W-wa, 2004.

oraz Fizyka i astronomia. Zbiór zadań zakres rozszerzony. NOWA MATURA; Wydawnictwo edukacyjne RES POLONIA, Łódź, wyd. I.

- Wyniki matur.

- Rozmowy.

- Ankieta ewaluacyjna.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

- Fizyka i astronomia. Zakres podstawowy i rozszerzony. Pytania, zadania, testy, arkusze egzaminacyjne; K. Pilot, R. Nych; WSiP, W-wa, 2004.

- Fizyka i astronomia. Zbiór zadań zakres rozszerzony. NOWA MATURA; Wydawnictwo edukacyjne RES POLONIA, Łódź, wyd. I.

- Zbiór zadań testowych dla uczniów szkół średnich; Krzysztof Chyla; Wydawnictwo Debit, Bielsko Biała, 1998.

- Fizyka. Zadania dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia wyższe; Marian Kozielski; Wydawnictwo M. J. Kozielski, W-wa 2002.

- Fizyka i astronomia zbiór zadań cz. 1 zakres podstawowy i rozszerzony; Jacek Semaniak, Jadwiga Semaniak, Aldona Kubala-Kukuś; Wydawnictwo MAC edukacja, Kielce, 2003.

- Fizyka i astronomia zbiór zadań cz. 1 i 2 zakres podstawowy (z rozszerzeniem); Bogdan Mendel, Janusz Mendel; Nowa Era, W-wa,2003, 2004.

- Informator maturalny 2005.

- Fizyka i astronomia, repetytorium dla maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie; Jan Mostowski i inni; WSiP, W-wa, 2004.

- Podręczniki WSiP i Nowa Era z fizyki.

 

Opracowała mgr Jadwiga Kabatek-Drążkowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie