Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program współpracy z rodzicami w klasach IV - VI

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 12414 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program ten napisany został z myślą dla rodziców klas IV - VI szkoły podstawowej.
Ma ułatwić zaangażowanie rodzica na płaszczyźnie rodzic - dziecko - wychowawca. Uważam, że im lepsza jest wiedza rodziców o pracy nauczyciela, jego zadaniach oraz problemach z jakimi się spotyka, tym wzmocni to efekt wychowawczy i pomoże zrozumieć dziecko i jego sytuacje przez obie strony.
" ...każdy człowiek jest stróżem swego brata,
ponieważ Bóg powierzył człowieka człowiekowi"
Jana Pawła II


CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
     O tym jakie znaczenie ma współpraca z rodzicami wiedzą wszyscy: nauczyciele, rodzice. Dom jest obok szkoły naturalnym środowiskiem rozwojowym dziecka. Tutaj kształtuje się osobowość dziecka, jego zachowanie, kontakty międzyludzkie.
     Wychowawca, który chce skutecznie realizować założenia reformy i efektywnie towarzyszyć uczniom w ich rozwoju, musi pozyskać sobie rodziców. Bez współpracy z rodzicami nie będzie miał wpływu na rozwój osobowości i psychiki ucznia. Aby ta współpraca przyniosła oczekiwane rezultaty nie tylko rodzice, ale przede wszystkim nauczyciele muszą być świadomi zmiany stylu i charakteru współdziałania.
     My jako nauczyciele powinniśmy pobudzać zainteresowania rodziców światem dziecięcych przeżyć, tym co się dzieje w szkole, zmieniać ich świadomość pedagogiczną. Podstawowym warunkiem pomyślnie układającej się współpracy z rodzicami jest zdobycie ich zaufania, dzięki któremu jest lepszy przepływ informacji o uczniu, możliwość szczerej rozmowy i dokładnej opinii o szkole, o pracy nauczyciela.
     Jedną z najbardziej potrzebnych form współpracy z rodzicami są zebrania grupowe. Zagadnienia omawiane podczas spotkań muszą być tak dobrane, aby interesowały wszystkich rodziców i wzbogacały ich wiedzę o wychowaniu dzieci.
     Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania jest sprawą trudną. Zależy ono od środowiska, w którym znajduje się szkoła, od osobowości i kompetencji wychowawcy. Warto jednak spróbować pokonać te trudności, aby uzyskać pożądane wyniki.
     Program ten ma nam ułatwić zaangażowanie rodzica na płaszczyźnie rodzic - dziecko - wychowawca. Uważam, że im lepsza jest wiedza rodziców o pracy nauczyciela, jego zadaniach oraz problemach z jakimi się spotyka, tym wzmocni to efekt wychowawczy i pomoże zrozumieć dziecko i jego sytuacje przez obie strony. Ponadto oczekiwania rodziców mają decydujący wpływ na tworzenie planu wychowawczego na danym etapie kształcenia.

KONSTRUKCJA PROGRAMU
     Program napisany został z myślą dla rodziców klas IV - VI, w związku z tym realizowany będzie przez okres 3 lat . Program współpracy z rodzicami jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły, który zawiera ogólne zadania współpracy z rodzicami będące podstawą do planowania zadań szczegółowych .
W pracy swojej kieruję się następującymi zasadami współpracy nauczyciela z rodzicami :
 • W kontaktach z rodzicami ufaj swojej intuicji, ale tylko wtedy , gdy poznasz swoje reakcje i potrzeby.
 • Nie rezygnuj z prawa ostatecznej decyzji dotyczącej ucznia na rzecz poprawnych stosunków z rodzicami.
 • Słuchaj uważnie uczniów, wnioski wyciągaj na końcu .
 • Od pierwszej chwili spotkań z rodzicami dbaj o porozumienie na płaszczyźnie wspólnych wartości.
 • Podkreślaj w rozmowie z rodzicami znaczenie dobrych chęci ucznia, wysiłku i motywacji do pracy .
 • Bądź wychowawcą – nauczycielem, ale nie kolegą – partnerem.
 • Wyznacz granice poufałości i partnerstwa. Nie daj się wciągnąć w zbyt bliski kontakt uniemożliwiający utrzymanie autorytetu wychowawcy.
 • Podtrzymuj rodziców w ich roli opiekuna i wychowawcy dziecka, nie krytykuj ich działań i nie narzucaj własnego punktu widzenia.
 • Rozmawiaj , a nie wygłaszaj mowy. Nie przekazuj samych komunikatów.
 • Zajmuj zdecydowane stanowisko w sprawach zagrożeń, np. alkoholu , narkotyków.
Ogólny cel oddziaływań:
Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny.
Cele szczegółowe:
 • Uświadamianie rodzicom, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych pomiędzy dziećmi a rodzicami.
 • Wywołanie pozytywnych przekonań i nastawień w postrzeganiu i reagowaniu na szkołę.
 • Dążenie do usprawniania pracy wychowawczej z uczniami poprzez stwarzanie właściwej atmosfery wychowawczej w domu i w szkole.
 • Angażowanie rodziców we wspólne przedsięwzięcia na terenie klasy, szkoły.
 • Edukowanie rodziców w kierunku odpowiedzialnego wychowania i kształcenia własnego dziecka.
Zadania szkoły w zakresie współpracy z rodzicami:
 • Rodzice uczestniczą w życiu szkoły i klasy.
 • Świadomie współpracują ze szkołą zgodnie z jej założeniami wychowawczymi.
 • Uczestniczą w zebraniach rodziców, dniach otwartych, prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.
 • Współpracują ze szkołą poprzez Radę Rodziców.
Zadania programowe dla rodziców:
Uczestniczenie rodziców w imprezach klasowych i szkolnych:
 • Andrzejki, Mikołajki, wigilia klasowa, zabawa karnawałowa, Dzień Dziecka - przygotowanie poczęstunku, pomoc w dekoracji sali, w zorganizowaniu i przeprowadzeniu imprez,
 • 11 listopada- " Święto Szkoły",
 • Spotkanie w Dniu Matki,
 • Wycieczki turystyczno- krajoznawcze. - pomoc w organizacji wycieczek i pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi,
 • Imprezy sportowo- rekreacyjne - wsparcie finansowe ( nagrody).
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Klasa IV
Spotkanie klasowe I - wrzesień
TEMATYKA:
 • zapoznanie z celami ogólnymi nauczania i wychowania w II etapie szkoły podstawowej oraz z programami nauczania i programem wychowawczym szkoły, Statutem Szkoły,
 • przedstawienie zakresu oczekiwanej współpracy i ewentualnie prośba o pomysły rodziców ( Co możemy zrobić razem dla klasy, szkoły? ),
 • zapoznanie z zasadami oceniania i wymaganiami programowymi na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji semestralnej i rocznej,
 • wybór Rady Rodziców,
 • omówienie imprez klasowych: 11- listopada " Święto Szkoły", andrzejki, mikołajki, Wigilia klasowa, choinka, Dzień Dziecka ( przydział czynności),
 • diagnoza środowiska rodzinnego uczniów – wypełnienie przez rodziców anonimowej ankiety,
 • sprawy różne.
Spotkanie klasowe II - listopad
TEMATYKA:
 • poinformowanie rodziców o ocenach, ( poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych )
 • omówienie zachowania uczniów,
 • pedagogizacja rodziców : " Atmosfera wychowawcza w rodzinie a nauka dziecka"- referat,
 • indywidualne rozmowy z rodzicami.
Spotkanie klasowe III - styczeń
TEMATYKA:
 • poinformowanie rodziców o wynikach osiągniętych przez uczniów po pierwszym semestrze,
 • ustalenie najistotniejszych problemów wychowawczych,
 • pedagogizacja rodziców : " Metody wychowania bez porażek"- referat,
 • sprawy różne.
Spotkanie klasowe IV - kwiecień
TEMATYKA:
 • poinformowanie rodziców o ocenach,
 • analiza dodatnich i ujemnych punktów,
 • pedagogizacja rodziców: " Czy moje dziecko jest bezpieczne?
 • Rozpoznawanie zagrożeń współczesnej cywilizacji – spotkanie z pedagogiem szkolnym,
 • indywidualne rozmowy z rodzicami.
Klasa V
Spotkanie klasowe I - wrzesień
TEMATYKA:
 • zapoznanie rodziców z zadaniami szkoły na bieżący rok szkolny,
 • przypomnienie WSO i Statutu Szkoły,
 • zapoznanie z zasadami oceniania i wymaganiami programowymi na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji semestralnej i rocznej,
 • przypomnienie praw i obowiązków ucznia,
 • wybór trójki klasowej,
 • organizacja imprez klasowych: 11- listopada " Święto Szkoły", andrzejki, mikołajki, Wigilia klasowa, choinka, Dzień Dziecka (przydział czynności),
 • sprawy różne.
Spotkanie klasowe II - listopad
TEMATYKA:
 • podanie informacji dotyczącej wyników nauczania i zachowania się uczniów,
 • omówienie problemów zespołu klasowego,
 • pedagogizacja rodziców: " Zagrożenia komputerowe"- prelekcja według scenariusza,
 • sprawy różne.
Spotkanie klasowe III - styczeń
TEMATYKA:
 • poinformowanie rodziców o wynikach osiągniętych przez uczniów po pierwszym semestrze,
 • pedagogizacja rodziców: " Problem agresji i przemocy wśród uczniów"- prelekcja według scenariusza,
 • udzielanie informacji o możliwych działaniach pomocniczych w czasie występowania trudności wychowawczych i trudności w nauce,
Spotkanie klasowe IV - kwiecień
TEMATYKA:
 • poinformowanie rodziców o ocenach,
 • analiza dodatnich i ujemnych punktów,
 • pedagogizacja rodziców: " Jak będzie przebiegał sprawdzian po klasie VI?"- standardy wymagań edukacyjnych - zapoznanie rodziców z sylabusami, dyskusja,
 • indywidualne rozmowy z rodzicami.
Klasa VI
Spotkanie klasowe I - wrzesień
TEMATYKA:
 • zapoznanie rodziców z zadaniami szkoły na bieżący rok szkolny,
 • przypomnienie WSO i Statutu Szkoły,
 • zapoznanie z zasadami oceniania i wymaganiami programowymi na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji semestralnej i rocznej,
 • pedagogizacja rodziców: " Alkohol i dziecko"- referat w oparciu o materiały metodyczne,
 • wybór trójki klasowej,
 • organizacja imprez klasowych ( przydział czynności),
 • sprawy różne.
Spotkanie klasowe II - listopad
TEMATYKA:
 • przedstawienie rodzicom osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • zapoznanie z Europejską Kartą Praw i Obowiązków Rodziców,
 • pedagogizacja rodziców: " Rola rodziny w życiu dziecka"- prelekcja według scenariusza,
 • zapoznanie z terminem próbnego sprawdzianu po klasie VI,
 • indywidualne rozmowy z rodzicami.
Spotkanie klasowe III - styczeń
TEMATYKA:
 • poinformowanie rodziców o wynikach osiągniętych przez uczniów po pierwszym semestrze,
 • omówienie wyników próbnego sprawdzianu po klasie VI,
 • pedagogizacja rodziców: " Problemy okresu dojrzewania" – spotkanie z pedagogiem szkolnym,
 • indywidualne rozmowy z rodzicami.
Spotkanie klasowe IV - kwiecień
TEMATYKA:
 • omówienie wyników w nauce i zachowaniu się uczniów,
 • pedagogizacja rodziców: " Sprawdzian po szkole podstawowej" -zapoznanie rodziców z formą i przebiegiem sprawdzianu,
 • preorientacja zawodowa – spotkanie z panią psycholog z gimnazjum,
 • omówienie programu wycieczki dwudniowej,
 • sprawy różne.
 • sprawy różne.
Spotkanie klasowe V - czerwiec
Pożegnalne zebranie dla klasy VI
TEMATYKA:
 • poinformowanie rodziców o osiągnięciach klasy, uczniów,
 • ocena współpracy z rodzicami,
 • omówienie całokształtu pracy wychowawczej i dydaktycznej,
 • ankieta ewaluacyjna,
 • pożegnanie rodziców.
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Metody:
 • problemowo-aktywizująca,
 • eksponująca,
 • zabawowa,
 • warsztatowa,
 • praktyczna,
 • podająca.
Formy kontaktów nauczycieli z rodzicami:
 1. Zebrania z rodzicami:
  • zebrania ogólne rodziców;
  • zebrania rady rodziców;
  • zebrania klasowe.
 2. Dni otwartej szkoły.
 3. Indywidualne kontakty.
 4. Imprezy okolicznościowe ( szkolne i klasowe).
 5. Pedagogizacja rodziców:
  • spotkania z ekspertami;
  • ankietowanie uczniów i rodziców.
 6. Wyjazdowe spotkania w plenerze.
KONTAKTY INDYWIDUALNE:
     Żadne formy współpracy nauczyciela i rodzica nie zastąpią kontaktu indywidualnego tych dwóch odpowiedzialnych za wychowanie i rozwój dziecka osób dorosłych . Dzięki rozmowie z rodzicem wychowawca ma możliwość rzetelnego przedstawienia osiągnięć i trudności ucznia. Wspólnie analizujemy osiągnięcia uczniów. Najlepiej jeśli są to konkretne prace sprawdzające wiedzę , kompetencje z różnych dziedzin. Przekazujemy ustnie opinię o dziecku ze wskazaniami i zaleceniami do dalszej nauki.
     Rozmowy indywidualne dają możliwość ustalenia sposobu pracy z dzieckiem w domu , poruszenia konkretnych spraw dotyczących wychowanka.
     Podczas rozmowy z rodzicem pomocne jest kierowanie się następującymi zasadami:
 1. Zaczynać rozmowę od stwierdzenia pozytywnego .
 2. Być konkretnym.
 3. Eksponować to, co można zmienić, doskonalić.
 4. Proponować alternatywne rozwiązania.
 5. Zamiast sądów wartościujących, podawać stwierdzenia opisowe.
 6. Pozostawić wybór rozwiązania problemu rodzicowi.
 7. Stworzyć odpowiednie warunki, miejsce spotkania ( poczucie intymności).
PEDAGOGIZACJA RODZICÓW:
     Pedagogizacja rodziców musi być prowadzona z dużym taktem. Mamy bowiem do czynienia z osobami dorosłymi, które posiadają własne doświadczenie życiowe, wychowawcze, mają utrwalone poglądy, postawy. Rodzice reprezentują różny poziom kulturalny, moralny i intelektualny.
     Realizując tę formę spotkań z rodzicami , często w oparciu o fachową literaturę przygotowuję prelekcje i referaty dotyczące zagadnień wychowawczych i dydaktycznych . Zachęcam do stawiania pytań i wymiany spostrzeżeń proponuję literaturę , prezentuję nowości , np. edukacyjne programy multimedialne.

Przewidywane efekty:
Rodzice:
 • są świadomi celowości podejmowanej współpracy;
 • zdobywają wsparcie emocjonalne ze strony wychowawców, jak i fachową wiedzę, którą wykorzystują w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • znają szkołę jako instytucję kształcącą ich dziecko oraz nauczycieli jako osoby bezpośrednio wpływające na rozwój ich dziecka;
 • współprzeżywają ze swoimi dziećmi ważne wydarzenia w życiu klasy;
 • posiadają rzetelną informację na temat edukacji i zachowań dziecka w szkole;
 • rozumieją, że szkoła jest przyjaznym miejscem dla rozwoju ich dziecka a trud włożony w prace na rzecz szkoły jest doceniony.
Uczeń:
 • jest świadomy obustronnego zainteresowania nim, jego nauką, rozwojem i problemami;
 • ma możliwość bieżącego rozwiązywania trudności;
 • jest zawsze gotowy i w łatwy sposób dzieli się swoimi problemami;
 • jest przekonany o trosce i odpowiedzialności za jego los, czuje się bezpiecznie.
Sposoby ewaluacji:
 1. obserwacja zachowań rodziców;
 2. rozmowy z uczniami, nauczycielami i rodzicami;
 3. ankiety ewaluacyjne ( dla rodziców i uczniów) – koniec roku w klasie VI.
Literatura:
Anna Nowak: Spotkania z rodzicami, Oficyna Wydawnicza, Poznań, 2000.
Maria Olszewska, Halina Regent: " I tak też można ..." zebrania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową, Wydawnictwo AKER, Toruń, 2000.
Materiały opracowane na warsztatach : " Współpraca z rodzicami" Jasło-POEN.

MATERIAŁY POMOCNICZE

Jak poprowadzić dobrze wywiadówkę?
 • Termin powinien być podany odpowiednio wcześnie;
 • Godzina rozpoczęcia powinna być dogodna dla możliwie największej liczby osób (godz. 16 lub 17);
 • Zastanów się nad układem stolików i krzeseł (stworzenie kręgu umożliwia dyskusję – wszyscy są na tym samym poziomie i nikt nie chowa się za plecami).
 • Przed spotkaniem należy ustalić listę spraw do omówienia ;
 • Porządek zebrania powinien tworzyć logiczną całość;
 • Należy mówić w sposób jasny i zwięzły. Nie zanudzać, nie rozwodzić się nad jednym tematem, odróżniać sprawy ważne od błahych;
 • Spotkanie powinno mieć swoją dynamikę, tempo dostosować do osób przybyłych;
 • Na dobry początek należy przygotować anegdotę z życia klasy- powoduje rozładowanie napięcia;
 • Spotkanie z rodzicami nie powinno trwać zbyt długo ( do godz.);
 • Właściwą część wywiadówki powinna rozpocząć informacja o osiągnięciach klasy, sukcesach poszczególnych uczniów;
 • Mów o klasie " moja klasa" ;
 • Można zorganizować wystawę prac wszystkich uczniów, nie tylko tych najlepszych;
 • Sprawy trudne – oceny i zachowanie – warto przedstawić w sposób obiektywny, poddając je dyskusji.(Dyskusja zajmuje bardzo ważne miejsce w spotkaniach z rodzicami);
 • Na koniec spotkania ogłoszenia: organizacyjne, porządkowe i inne. Należy ustalić termin następnego spotkania;
 • Ostatni element wywiadówki – indywidualne rozmowy z rodzicami. Powinny odbywać się bez świadków, w odpowiednio przygotowanym miejscu (równa postawa fizyczna);
 • Warto uświadomić rodziców, że nie każdy problem da się od razy rozwiązać, ale mogą liczyć na pomoc szkoły.
Korzyści z dobrze przeprowadzonej wywiadówki:
 • Zniknie napięci towarzyszące tym rodzicom, którzy przychodzą na nią pełni obaw;
 • Rodzice poczują się partnerami wychowawcy, a nie petentami;
 • Stworzy się istotna więź w oddziaływaniu wychowawczym między rodzicami a wychowawcą, ułatwiająca rozwiązywanie problemów;
 • Wpływ na jakość kontaktów z rodzicami ma pierwsza wywiadówka. Jeśli poświęcona zostanie wzajemnemu poznaniu się, stworzeniu atmosfery zaufania i wzajemnej życzliwości, przyszłości zaprocentuje to współpracą. Dzięki nawiązaniu kontaktu z rodzicami, nauczyciel może poznać środowisko rodzinne ucznia.
EUROPEJSKA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW

Prawa i Obowiązki Rodziców
 1. Rodzice mają prawo wychowywać swoje dzieci w duchu tolerancji z zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i ludzki świat.
 2. Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako pierwszych nauczycieli swoich dzieci. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich.
 3. Rodzice mają prawo pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć. Rodzice mają obowiązek angażować się jako partnerzy w nauczanie ich dzieci w szkole.
 4. Rodzice mają prawo dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci. Rodzice mają obowiązek przekazywać wszelkie informacje szkołom, do których uczęszczają ich dzieci, dotyczące możliwości osiągnięcia wspólnych (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych.
 5. Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uważanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci. Rodzice mają obowiązek dokonania świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci powinny zmierzać.
 6. Rodzice mają prawo domagać się od formalnego systemu edukacji tego, by ich dzieci osiągnęły określoną wiedzę duchową i kulturową. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań.
 7. Rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci. Rodzice mają obowiązek osobiście włączać się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej.
 8. Rodzice i ich stowarzyszenia mają prawo wydawać opinie i przeprowadzać konsultacje z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich szczeblach zarządzania oświatą. Rodzice mają obowiązek tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszystkich poziomach. Organizacje te będą reprezentowały rodziców i ich interesy.
 9. Rodzice mają prawo do pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudniać dostęp ich dzieci do edukacji. Rodzice mają obowiązek poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkołom tak, aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania.
 10. Rodzice mają prawo żądać od odpowiedzialnych władz publicznych wysokiej jakości usług edukacyjnych. Rodzice mają obowiązek poznawać siebie nawzajem, współpracować ze sobą i doskonalić swoje umiejętności "pierwszych nauczycieli" i partnerów w kontaktach szkoła-dom.
PROPOZYCJA SCENARIUSZA ZEBRANIA

Poznajemy się... pierwsze zebranie rodziców (rozpoczęcie roku szkolnego).
Materiały:
identyfikatory, kartki, pisaki, dokumenty (odbitki ksero), kawiarniany układ stolików (kawa, herbata, ciasteczka).

Przebieg:
 1. Zaproszenie do zajmowania dowolnych miejsc.
 2. Powitanie i przedstawienie się wychowawcy.
 3. Kolejne wypowiedzi rodziców- prezentacja, krótka informacja o sobie i dziecku.
 4. Informacja o zespole uczących się w klasie i pracy pedagoga szkolnego.
 5. Baza materialna szkoły i zajęcia pozalekcyjne.
 6. Zapoznanie rodziców z zasadami prawnymi regulującymi życie ucznia w szkole, zawartymi w statucie, programie wychowawczym, wewnątrzszkolnym systemie oceniania (pisemne potwierdzenie rodziców).
 7. Opracowanie w zespołach " stolikowych" propozycji do planu wychowawczego klasy - prezentacja zagadnień.
 8. Dyskusja nad propozycjami i zapisanie wspólnych ustaleń.
 9. Wyłonienie trójki klasowej.
 10. Terminarz kolejnych spotkań.
 11. Pożegnanie.
Nauczyciel szkoły podstawowej
Danuta Maczuga- Przebięda

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie