Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program Szkolnego Klubu Zdrowia

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 990 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Opracowanie:
mgr Magdalena Pawłowicz

Wstęp.

     Zdrowie jest jedną z największych wartości człowieka. Pojęcie zdrowia odnosi się do stanu organizmu ludzkiego (zdrowie somatyczne), do wewnętrznej harmonii człowieka (zdrowie psychiczne) oraz do prawidłowych relacji między człowiekiem a otoczeniem-(zdrowie społeczne).
      Edukacja prozdrowotna stanowi nieodłączną część promocji zdrowia - uważana jest za jedną z najbardziej skutecznych form działania podejmowanego na rzecz zdrowia. Szkoła jest najważniejszym miejscem dla edukacji zdrowotnej, gdyż tutaj odbywa się przekazywanie wiedzy i uruchamianie różnych procesów, w których uczestniczą nie tylko uczniowie, ale również rodzice, nauczyciele, przedstawiciele społeczności lokalnej.
     Z pojęciem zdrowia, jako elementem tworzącym styl życia człowieka wiąże się świadomy wybór zachowań służących utrzymaniu i doskonaleniu zdrowia. Młodzież często nie zdaje sobie sprawy z tego, że zdrowie można stracić, że o zdrowie należy dbać. Dlatego też głównym celem edukacji zdrowotnej realizowanej w Szkolnym Klubie Zdrowia jest kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających dokonywaniu samodzielnych wyborów zachowań właściwych z punktu widzenia utrzymania pełni zdrowia.
     Program działań w Klubie Zdrowia realizowany jest przez cały rok szkolny ( od IX do VI) poprzez:

 • spotkania Klubu Zdrowia realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych ( 1 godz. tygodniowo),
 • zebrania z łącznikami PCK,
 • lekcje wychowania fizycznego
 • zajęcia SKS
 • lekcje wychowawcze
     Aby zachęcić do udziału w działaniach Klubu Zdrowia uczniów poszczególnych klas prowadzone jest współzawodnictwo o tytuł "Klasy najaktywniej dbającej o zdrowie"
     Konkretne zagadnienia przeznaczone do realizacji wynikają z diagnozy przeprowadzonej w kl. IV-VI – dotyczącej:
 1. Wiedzy na temat profilaktyki wad postawy
 2. Wiedzy na temat zdrowia i zdrowego stylu życia.
      W Szkolnym Klubie Zdrowia istniejącym przy Szkolnym Kole PCK, uczniowie mają możliwość uzyskania i usystematyzowania wiadomości i umiejętności związanych ze zdrowiem, spotkania się oraz wspólnego działania w dziedzinie wychowania zdrowotnego.
     Do Szkolnego Klubu Zdrowia należą chętni uczniowie klas IV-VI, którzy są członkami Szkolnego Koła PCK. Akcje związane z realizacją programu obejmują – dzięki łącznikom PCK ( przedstawicielom poszczególnych klas) -wszystkich uczniów kl. IV-VI.

Opiekun Szkolnego Koła PCK
oraz Szkolnego Klubu Zdrowia
Magdalena Pawłowicz

ZADANIA SZKOLNEGO KLUBU ZDROWIA:
 1. Rozbudzanie zainteresowania dziecka własnym zdrowiem i rozwojem, ułatwianie nabywania podstawowych umiejętności dbania o swoje zdrowie, wdrożenie do samooceny własnego stanu zdrowia i sprawności fizycznej
 2. Organizowanie praktycznej działalności uczniów zmierzających do polepszenia ich stanu zdrowia.
 3. Wyrabianie nawyków potrzeby ruchu dla prawidłowego rozwoju organizmu i zwiększania poziomu sprawności uczniów.
 4. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych
 5. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie oraz umiejętności przewidywania skutków swoich zachowań.
Działy programowe Szkolnego Klubu Zdrowia:
 1. Zdrowie i czynniki je warunkujące.
 2. Profilaktyka wad postawy
 3. Rola aktywności ruchowej w życiu człowieka
 4. Bezpieczeństwo w szkole, na drodze i w domu
Treści programowe Szkolnego Klubu Zdrowia:
 1. Zdrowie: czynniki sprzyjające i niesprzyjające zdrowiu, styl życia i zdrowia (pola zdrowotne), urozmaicenie i regularność posiłków, prawidłowe organizowanie czasu wolnego i nauki w domu, dekalog zdrowia, udział w programie - "Twoje życie w twoich rękach"
 2. Profilaktyka wad postawy- - cechy prawidłowej postawy, ocena postawy ciała, sposoby zapobiegania wadom postawy –akcja "Proste plecy"
 3. Rola aktywności ruchowej w życiu człowieka: wpływ ruchu na rozwój organizmu, profilaktyka agresji, chorób cywilizacyjnych -akcja "Ruch to zdrowie"
 4. Bezpieczeństwo na drodze, podczas gier i zabaw ruchowych, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
Formy realizacji zadań:
Zadania programowe Szkolnego Klubu Zdrowia realizowane będą za pomocą "Dzienniczka Klubu Zdrowia", w którym znajdzie się:
 1. Ocena postawy ciała (akcja proste plecy- profilaktyka wad postawy- współpraca z p. Beatą Bednarską)
 2. Samoocena poziomu sprawności fizycznej (na podstawie przeprowadzonego Indeksu sprawności fizycznej)
 3. Informacja- poświadczenie o udziale w różnych formach zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowo – rekreacyjnym (np. tańce, SKS, i inne.)
 4. Informacja- poświadczenie od stomatologa o kontrolowaniu stanu zębów
 5. Samoocena stanu uzębienia
 6. Zaświadczenie o ukończeniu kursu I pomocy przedlekarskiej
 7. Zaświadczenie o praktycznym wykorzystaniu umiejętności organizowania zajęć ruchowych – przygotowanie i przeprowadzenie zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym (gier i zabaw, rozgrywek międzyklasowych,itp.)
Inne formy realizacji to:
 • Pogadanki, zajęcia warsztatowe, praca metodą projektu, zajęciasportowo -rekreacyjne w ramach cyklicznych spotkań w Klubie Zdrowia
 • Lekcje wychowawcze ("Jak zapobiegamy wadom postawy", Rola ćwiczeń śródlekcyjnych- łącznicy PCK-współpracujący w Klubie Zdrowia demonstrują zestawy ćwiczeń śródlekcyjnych, itp
 • Konkursy (wiadomości, plastyczne, sportowo-rekreacyjne, itp.)
 • Współzawodnictwo klas IV-VI- wybieramy klasę najlepiej dbającą o zdrowie
 • Lekcje wychowania fizycznego związane tematycznie z działaniami profilaktycznymi: zapobiegamy wadom postawy, poznajemy elementy zdrowego stylu życia (ze szczególnym wyeksponowaniem zdrowotnego znaczenia aktywności ruchowej).
 • Gazetki informacyjne.
 • informowanie o różnych formach zajęć sportowo- rekreacyjnych realizowanych w szkole: SKS -y (piłka siatkowa, piłka koszykowa, lekka atletyka, aerobik, tenis stołowy, itp.) kółko turystyczne, itp., promowanie dobrych uczniów – sportowców (na gazetce informacje o wynikach sportowych i naukowych).
Dział 1. Zdrowie i czynniki je warunkujące.
  Cele:
 • Poznanie zachowań sprzyjających i niesprzyjających zdrowiu ("pola zdrowia")
 • Opanowanie wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę i podejmowanie działań na rzecz doskonalenia własnego zdrowia.
 • Zapoznanie się z "Dekalogiem zdrowego stylu życia"
Zadania szczegółowe:
W zakresie umiejętności – uczeń potrafi:
 • Określić w jakim stopniu stosuje się do zasad zdrowego stylu życia-(na podstawie "Dziennika Zdrowego Stylu Życia")
 • Potrafi zaprojektować najlepsze formy wypoczynku dla ludzi reprezentujących różne zawody W zakresie wiadomości - uczeń :
 • Określi zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu
 • Pozna elementy dekalogu zdrowego stylu życia
 • Przedstawi zasady higieny pracy i wypoczynku
 • Zna podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich
 • Zna przyczyny próchnicy zębów
W zakresie postaw - uczeń:
 • Przestrzega zasad higieny ciała, włosów, jamy ustnej
 • nabywa właściwego stosunku do własnych pozytywnych i negatywnych emocji
 • Potrafi zaprojektować swoje miejsce do nauki zgodnie z zasadami higieny pracy
Dział 2. Profilaktyka wad postawy- "Akcja Proste Plecy"
  Cele:
 • Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy w różnych sytuacjach życiowych
 • Nabywanie umiejętności samokontroli i samooceny własnej postawy ciała
 • Poznanie informacji na temat przyczyn powstawania wad postawy i sposobów ich korekcji
 • Poznanie roli aktywności ruchowej oraz ćwiczeń śródlekcyjnych w profilaktyce wad postawy.
Zadania szczegółowe:
W zakresie umiejętności – uczeń potrafi:
 • Dokonać samooceny i samokontroli postawy ciała
 • Dokonać oceny postawy ciała kolegi (koleżanki)
 • Wykonać ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę z przyborem i bez przyboru
 • Przeprowadzić ćwiczenia śródlekcyjne
W zakresie wiadomości- uczeń :
 • Zna znaczenie aktywności ruchowej w profilaktyce wad postawy
 • Wie, jak zrelaksować się po męczącej pracy umysłowej (ćwiczenia śródlekcyjne)
 • Zna przyczyny powstawania wad postawy i sposoby ich korekcji
 • Zna najczęściej występujące wady postawy.
W zakresie postaw – uczeń:
 • Dokonuje autokorekty własnej postawy ciała
 • Systematycznie wykonuje ćwiczenia śródlekcyjne.
 • Systematycznie wykonuje proste ćwiczenia korekcyjne
Dział 3. Ruch w życiu człowieka
  Cele:
 • Rozwijanie zainteresowań i umiejętności ruchowych ucznia
 • Ukazywanie walorów ruchu
 • Wyrabianie nawyków potrzeby ruchu dla prawidłowego rozwoju organizmu
 • Wdrażanie do samooceny poziomu sprawności fizycznej
 • Wdrażanie do współorganizowania zajęć sportowo-rekreacyjnych - rozgrywki międzyklasowe, zawody, gry i zabawy itp.
Zadania szczegółowe:
W zakresie umiejętności uczeń potrafi:
 • Dokonać samooceny sprawności fizycznej na podstawie wykonanych prób sprawnościowych
 • Wykonać sprawdzian poziomu wydolności z (pomiarem tętna przed i po wysiłku)
 • Przygotować i przeprowadzić w swojej grupie rówieśniczej zajęcia o charakterze sportowo rekreacyjnym
W zakresie wiadomości – uczeń:
 • Zna wpływ ćwiczeń fizycznych na rozwój organizmu (mięśni, układu kostnego i układu krążenia
 • Zna zasadę kulturalnego uczestnictwa w widowisku sportowym-(kultura kibicowania podczas gier, zabaw oraz na zawodach sportowych), przestrzega zasady "fair play" w różnych formach aktywności ruchowej
 • Zna zasady treningu zdrowotnego
 • Zna wpływ ruchu na adaptację organizmu do wysiłku.
W zakresie postaw uczeń:
 • Systematycznie uczestniczy w różnych formach aktywności ruchowej
 • Dba o własną sprawność fizyczną - dokonuje samokontroli (wypełnia dziennik zdrowego stylu życia) i samooceny sprawności fizycznej (na podstawie przeprowadzonego Indeksu Sprawności Fizycznej).
 • Zachowuje się kulturalnie w roli kibica
Dział 4. Bezpiecznie w szkole, na drodze i w domu
  Cele:
 • Nabywanie wiadomości i umiejętności związanych z udzielaniem I pomocy
 • Troska o bezpieczeństwo swoje i innych
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny w szkole i poza szkołą
 • Nabycie umiejętności zaplanowania czynności związanych z zabezpieczaniem przeciwpożarowym w domu, w szkole, w lesie, na biwaku
Zadania szczegółowe:
W zakresie umiejętności uczeń potrafi:
 • Przeprowadzić we właściwej kolejności działania związane z udzielaniem I pomocy w poznanych urazach
 • Wezwać prawidłowo karetkę pogotowia podając niezbędne informacje o wypadku
 • zaplanować czynności związane z zabezpieczaniem przeciwpożarowym w domu, w szkole, w lesie, na biwaku
 • przygotować apteczkę (zestaw leków+ środki opatrunkowe) na wycieczkę.
W zakresie wiadomości – uczeń:
 • Wie, jak należy zachować się , aby nikt nie doznał przez nas urazu
 • Wie, jak uniknąć agresji i przemocy oraz u kogo szukać pomocy
 • Potrafi wymienić środki pierwszej pomocy, które można zastosować podczas opatrywania urazów
 • Potrafi wymienić i objaśnić ogólne zasady, których należy przestrzegać, udzielając pomocy poszkodowanemu
 • Zna numery telefonów alarmowych – potrafi wezwać pomoc (Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja)
W zakresie postaw uczeń:
 • Rozumie, że ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych
 • Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania w szkole i na drodze
Planowane osiągnięcia:
 1. Dbanie o zdrowie własne i współpraca z dorosłymi w tym zakresie.
 2. Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.(przyrost wiedzy)
 3. Dostrzeganie potrzeby prowadzenia zdrowego stylu życia
 4. Aktywny udział w Konkursie " Klasa przyjazna zdrowiu" - akcjach pro zdrowotnych ( "Proste plecy", " Sprawni i zdrowi""Bezpieczni i zdrowi" itp.( osiągnięciem będzie większe zaangażowanie uczniów- liczniejszy udział poszczególnych klas)
 5. Znajomość ogólnych zasad pomocy przedlekarskiej
 6. Prawidłowe organizowanie czasu wolnego i nauki w domu.
 7. Udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie