Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Gielniów i okolice

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1781 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program ten realizowany jest w klasie IIc w Gimnazjum Publicznym w Gielniowie w obecnym roku szkolnym. Ma on na celu ukazanie kultury i walorów własnego regionu. Prezentuje wybitne postacie historyczne związane z gminą Gielniów. Realizacja programu pozwoli uczniom poszerzyć wiadomości na temat regionu oraz rozwija indywidualne zainteresowania historyczne i geograficzne.
Wstęp

Edukacja regionalna we współczesnej szkole stanowi integralną część kształcenia ogólnego. Jej celem w procesie dydaktyczno - wychowawczym jest kształtowanie poczucia własnej tożsamości uczniów, ich poczucia przynależności i więzi z ziemią przodków, a także zaangażowanie się w funkcjonowanie lokalnego środowiska przy jednoczesnym otwarciu się na inne społeczności i kultury. Poczucie więzi ze swoją "małą Ojczyzną" prowadzi do postrzegania przez uczniów jej związków z kulturą narodową i dziedzictwem Europy.
Problematyka regionalna odgrywa ważną rolę na każdym etapie kształcenia, a szczególnie w nauczaniu takich przedmiotów jak geografia i historia. Realizacja zagadnień ze ścieżki edukacyjnej w gimnazjum: Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie jest ważnym elementem w edukacji geograficznej, historycznej, wychowawczej i od dawna zajmuje w nich doniosłe miejsce.
Przedstawiony program "Gielniów i okolice" został napisany dla uczniów klasy IIc i będzie realizowany na lekcjach wychowawczych. Program ma charakter modułowy i składa się z części, które mogą być realizowane oddzielnie. Po niewielkim przekształceniu i dostosowaniu może być wykorzystany na lekcjach geografii i historii do realizacji ścieżki edukacyjnej - edukacja regionalna. Treści programu odnoszą się do zagadnień regionalnych związanych terytorialnie z gminą Gielniów i Ziemią Radomską.
Program opracowano na podstawie dokumentów MEN: "Dziedzictwo kulturowe w regionie. Założenia programowe", "Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjum" oraz postulatów zawartych w "Karcie Regionalizmu Polskiego". Ważnym elementem w realizacji programu będzie zastosowanie aktywnych metod pracy, wejście poza tradycyjny model klasowo - lekcyjny, aby zajęcia były jak najbardziej interesujące i aktywizujące uczniów, a ich zainteresowania regionalizmem nie były tylko zjawiskiem jednorazowym.


Cele ogólne programu


1. Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową.
2. Kontakt ze środowiskiem lokalnym i regionalnym w celu wytworzenia bliskich więzi i zrozumienia różnorakich przynależności człowieka.
3. Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej.
4. Rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny.


Cele szczegółowe


1. Pogłębienie wiedzy o własnym regionie i jego dziedzictwie kulturowym oraz ukazanie jego związków z kulturą narodową.
2. Przegląd i poznanie map geograficznych i historycznych naszego regionu.
3. Poznanie źródeł historycznych do dziejów regionu i ich klasyfikacja.
4. Ukazanie piękna, niepowtarzalności i specyfiki fizyczno - geograficznej gminy Gielniów.
5. Kształtowanie emocjonalnego stosunku do środowiska lokalnego, regionu z równoczesnym rozwijaniem postaw patriotycznych.
6. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne działania na rzecz społeczności lokalnej, regionu, kraju i ochrony jego dziedzictwa kulturowego.
7. Budzenie szacunku dla dorobku minionych pokoleń.
8. Poznanie historii własnej rodziny i jej związków z regionem, krajem.
9. Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań geograficznych, historycznych i regionalistycznych..
10. Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł.
11. Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.
12. Kształcenie umiejętności efektywnej pracy w zespole, budowania więzi międzyludzkich.
13. Propagowanie zbieractwa historycznego, gromadzenia przez uczniów własnych zbiorów pamiątek rodzinnych.


Treści kształcenia


1. Położenie i warunki fizyczno - geograficzne gminy Gielniów.
- Gmina Gielniów na mapie Polski: granice wynikające z kryterium administracyjnego, historycznego i geograficznego.
- Elementy środowiska naturalnego: polodowcowa rzeźba terenu, sieć rzeczna, rodzaje gleb, świat roślinny i zwierzęcy, cechy klimatu, surowce skalne.
- Mapa gminy Gielniów: wsie i przysiółki, połączenia komunikacyjne, sołectwa i parafie.
2. Historia gminy i jej związki z dziejami regionu i kraju
- Źródła historyczne do dziejów regionu radomskiego
- Rodowód najstarszych miejscowości i ich krótka historia
- Ślady najazdów szwedzkich w XVII wieku
- Gielniów i okolice w czasie rozbiorów i zaborów
- Echa I i II wojny światowej
- Ruch oporu na terenie gminy Gielniów w latach 1939 - 1945
- Gmina Gielniów po 1945 roku.
3. Wybitne postacie historyczne związane z gminą Gielniów i regionem;
- Święty Kazimierz Jagiellończyk - wzór i patron miasta Radomia i diecezji radomskiej.
- Życie i twórczość Błogosławionego Władysława z Gielniowa - patrona Polski i Litwy, miasta Warszawy i Parafii Gielniów.
- Oskar Henryk Kolberg - wybitny etnograf i kompozytor.
- Działalność mjr Henryka Dobrzańskiego pseudonim Hubal.
- Inni bohaterowie II wojny światowej
4. Zabytki i wyjątkowe budowle wpisane w krajobraz gminy:
- Kościół pod wezwaniem Błogosławionego Władysława, w którym znajduje się relikwiarz błogosławionego.
- Kapliczka w miejscu, gdzie - jak się przypuszcza - stał dom, w którym urodził się Błogosławiony Władysław.
- Figura Błogosławionego Władysława na placu przy kapliczce.
- Grota Matki Bożej w Gielniowie przy kościele.
- XIX - wieczny murowany kościółek na Rożku.
- Drewniany, kryty gontem, z XVIII wieku kościół w Bielinach.
- Kapliczki i przydrożne krzyże.
- Pomniki i miejsca pamięci narodowej
- Ruiny dworu w Rozwadach..
- Zabytkowe pomniki i figury na cmentarzach: w Gielniowie i w Bielinach.
5. Osobliwości krajobrazu:
- Rezerwat "Puszcza u źródeł Radomki".
- Pomniki przyrody.
6. Elementy kultury ludowej
- Jak żyli i pracowali nasi pradziadkowie i dziadkowie: zabudowa, narzędzia rolnicze, sprzęty gospodarstwa domowego, ubiór codzienny i odświętny, tradycyjne potrawy.
- Folklor muzyczny: pieśni, przyśpiewki, tańce.
- Zwyczaje i obrzędy związane ze świętami religijnymi, uroczystościami rodzinnymi, rocznicami narodowymi, pracą, wypoczynkiem.
- Regionalny strój opoczyński.
7. Nazewnictwo i język w regionie.
- Nazwy miejscowe i ich pochodzenie.
- Znane i nieznane legendy, opowieści i przysłowia
- Język gwarowy a literacki.
8. Skąd wywodzą się nasze " korzenie" ?
- Badanie historii własnej rodziny.
- Tradycje rodzinne i ich związki z regionem i historią narodową.
- Każda rodzina ma swoje "pamiątki rodzinne".
9. Gmina Gielniów - teraźniejszość i przyszłość
- Problemy społeczno - ekonomiczne wsi w gminie.
- Ważne urzędy i instytucje.
- Walory krajoznawczo - turystyczne gminy.
- Perspektywy rozwoju gminy w związku z integracją europejską.


Spodziewane osiągnięcia uczniów

1. Położenie i warunki naturalne gminy Gielniów.
Uczeń:
- Potrafi opisać elementy krajobrazu swojej
- okolicy
- Zna miejscowości, drogi lokalne, granice
- Aktywnie pracuje z mapą.

2. Historia gminy i jej związki z dziejami regionu i kraju.
Uczeń:
- Potrafi wymienić źródła historyczne dotyczące tematyki.
- Analizuje i klasyfikuje źródła historyczne.
- Wymienia wydarzenia historyczne związane z miejscowościami.
- Dostrzega związki historyczne z regionem i dziejami Polski.
- Lokalizuje obiekty i wydarzenia w czasie i przestrzeni.
- Umie korzystać z różnych źródeł informacji.

3. Wybitne postacie historyczne związane z gminą Gielniów.
Uczeń:
- Prezentuje sylwetki wybitnych Polaków oraz ich związki ze środowiskiem lokalnym
- Dostrzega związki swojego regionu z innymi regionami Polski.
- Potrafi wykorzystać informacje z różnych źródeł.

4. Zabytki wpisane w krajobraz gminy.
Uczeń:
- Wymienia i opisuje zabytki z różnych epok historycznych.
- Uświadamia sobie, że zabytki są świadectwem kulturowym ludności zamieszkującej te obszary od najdawniejszych czasów.
- Dostrzega konieczność działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu dla przyszłych pokoleń.

5. Osobliwości krajobrazu.
Uczeń:
- Wymienia i opisuje wyjątkowe krajobrazy, rezerwaty i pomniki przyrody.

6. Elementy kultury ludowej.
Uczeń:
- Gromadzi informacje o życiu lokalnych środowisk w przeszłości i obecnie.
- Dostrzega role tradycji we wzmacnianiu więzi lokalnych i zachowania ciągłości kultury narodowej.
- Podaje przykłady zwyczajów i tradycji zachowanych w domu rodzinnym, wsi.
- Opisuje regionalny strój opoczyński.

7. Nazewnictwo i język w regionie.
Uczeń:
- Podaje przykłady gwarowych zwrotów i nazw używanych w regionie.
- Podejmuje próbę wyjaśnienia pochodzenia nazw miejscowych.
- Zna teksty kultury związane z regionem.

8. Skąd wywodzą się nasze "korzenie'?
Uczeń:
- Podaje przykłady tradycji rodzinnych związanych z kulturą regionu i kraju.
- Poszukuje, gromadzi i opracowuje informacje, tworzy drzewa genealogiczne i archiwa rodzinne.
- Poznaje historie własnej rodziny.

9. Gmina Gielniów - Teraźniejszość i przyszłość.
Uczeń:
- Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji.
- Omawia cechy charakterystyczne gospodarki rolnej gminy.
- Lokalizuje i określa funkcje instytucji kulturalnych, oświatowych i urzędów w gminie.
- wymienia walory krajoznawczo - turystyczne środowiska lokalnego.
- Projektuje działania promujące region.


Procedury osiągania celów


Tematyka programu zapewnia powiązanie procesu dydaktycznego z życiem codziennym uczniów i stwarza szanse na integrację wiedzy pokoleń przez wykorzystanie różnych źródeł wiadomości i informacji. Realizacja programu na lekcjach wychowawczych zakłada również niekonwencjonalne metody pracy, które nie tylko będą rozwijać zainteresowania uczniów ale pozwolą na zdobywanie wiedzy przez doświadczenie, bezpośrednie przeżywanie i działanie. Dlatego na zajęciach preferowane będą aktywne metody pracy:
- Współpraca ze wszystkimi osobami i instytucjami, które będą wspierać realizację programu.
- Spotkania i wywiady z mieszkańcami gminy.
- Zajęcia muzealne.
- Udział i przygotowywanie uroczystości rocznicowych.
- Wycieczki terenowe połączone z fotografowaniem.
- Udział w konkursie:"Polska oczami młodego pokolenia".
- Dbanie o miejsca pamięci narodowej.
- Sprzątanie mogił żołnierskich na miejscowym cmentarzu.
- Gromadzenie , analiza i opracowanie materiału tematycznego oraz jego prezentacja na wystawie szkolnej.
- Debaty, burze mózgów, analizy SWOT.

Ocena osiągnięć i ewaluacja

Realizacja programu "Gielniów i okolice" na lekcjach wychowawczych pozwoli uczniom poszerzyć ich wiadomości na temat regionu oraz rozwój ich indywidualnych zainteresowań historycznych i geograficznych.
Ewaluacji poddane zostaną jego następujące elementy: atrakcyjność dla uczniów, metody, formy pracy, stosowane środki dydaktyczne oraz wiedza i umiejętności doskonalone w czasie zajęć. Ocena punktowa osiągnięć uczniów będzie miała charakter wspierający i będzie uwzględniać takie elementy jak: kreatywność i pomysłowość, stopień zaangażowania w realizację zadań, samodzielność w pracy badawczej i zbieraniu materiałów tematycznych, umiejętność pracy w grupie.
Osiągnięcia uczniów zostaną zaprezentowane na forum szkoły.
Przykładowa tematyka działań:
- Wystawa szkolna: Gielniów we współczesnej fotografii.
- Historia mojej miejscowości - prezentacja na tablicy historycznej.
- Wizytówka gminy Gielniów.
- Najpiękniejsze krajobrazy - udział w konkursie szkolnym.
- Drzewa genealogiczne - konkurs szkolny.
- Zabytki i miejsca pamięci narodowej wpisane w krajobraz gminy - projekt trasy rajdu edukacyjnego .


Opracowała:
mgr Barbara Dąbrowska - Biało
Gimnazjum Publiczne w Gielniowie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie