Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2816 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam program edukacji ekologicznej dla dzieci przedszkolnych, który opracowałam wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska naturalnego. Postawy ekologiczne,aby były trwałe powinny być kształtowane od najmłodszych lat. Dzieci są szczególnie wrazliwe na otaczający je świat, na jego piękno i potrzeby dlatego, ze ich kontakkt z przyrodą jest bezpośredni i spontaniczny.
 
MUSIMY NAUCZYĆ SIĘ DBAĆ O ŚRODOWISKO,
W KTÓRYM MAMY ŻYĆ.
CHODZI O TO, CZY NAUCZYMY SIĘ TEGO NA CZAS”.

DAVID GATES

PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

OPRACOWAŁA Wioletta Siek

I WSTĘP

     Już od najwcześniejszych lat należy rozpocząć kształtowanie właściwej postawy człowieka wobec środowiska. Dziecko w wieku przedszkolnym wchodzi w aktywne relacje ze swoim społecznym i przyrodniczym środowiskiem, nawiązuje żywy i silny kontakt z przyrodą. Jest gotowe do jej poznawania i ochrony. Poznawanie przyrody, przeżywanie jej piękna i bogactwa, stwarzanie warunków bezpośredniego kontaktu z nią zapewnia dziecku biospołeczny rozwój. Dlatego należy dostarczać dziecku możliwości poznawania przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami. Dziecko powinno obserwować, badać, eksperymentować. Dzięki temu stosunek dziecka do obiektów przyrodniczych stanie się bardziej osobisty.

     Według E. J. Frątczaków edukacja ekologiczna to „świadomie zamierzona, celowa, planowa, systematyczna i stopniowa działalność nauczyciela (rodziców, opiekunów) wobec dzieci przy ich pozytywnej motywacji i wielostronnej działalności..”. Dlatego już w przedszkolu należy wprowadzać podstawowe elementy ochrony środowiska naturalnego, przez które będziemy w dziecku kształtować postawę ekologiczną. Postawa ta będzie charakteryzowała się ciekawością świata i współzależnością występującą w tym świecie, poczuciem więzi z przyrodą i ludźmi oraz uczeniem się odpowiedzialności za przyrodę i środowisko.

     Program „Przyjaciel przyrody” opracowany został dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zawarte w nim treści dają możliwość rozwijania u dzieci zainteresowań środowiskiem przyrodniczym i człowiekiem jako jego integralną częścią, a co za tym idzie w bezpośredni sposób wpływają na kształtowanie się u nich postaw ekologicznych. To właśnie wychowanie ekologiczne jest celem nadrzędnym programu.

II CELE GŁÓWNE :
 • rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą;
 • zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony przyrody i do ich przestrzegania
 • uświadamianie odpowiedzialności człowieka za stan środowiska w najbliższej okolicy;
 • kształtowanie opiekuńczego stosunku do siebie, roślin i zwierząt.
CELE OPERACYJNE :
dziecko:
 • dostrzega piękno przyrody,
 • chętnie uczestniczy w bezpośrednich kontaktach i obserwacjach przyrodniczych,
 • posiada podstawowe wiadomości o ekosystemach występujących w najbliższej okolicy,
 • ma poczucie odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska przyrodniczego,
 • zna podstawowe zasady ochrony przyrody,
 • zna przyczyny zanieczyszczenia wody, powietrza, lasów oraz sposoby zapobiegania tym zanieczyszczeniom
 • wykazuje przyjazny stosunek do roślin i zwierząt,
 • racjonalnie korzysta z zasobów przyrody,
 • właściwie reaguje na niszczenie środowiska przez rówieśników,
 • rozumie zależność człowieka od przyrody i przyrody od człowieka,
 • preferuje aktywne formy wypoczynku na łonie przyrody,
 • wie, jak zdrowo żyć.
III METODY I FORMY PRACY

     W realizacji wymienionych celów pomocne mogą być następujące metody i formy pracy oraz przedsięwzięcia:
 • spacery i wycieczki przyrodnicze (m.in. do lasu, ogródków działkowych, parku, na pola uprawne, na łąkę, nad rzekę San, wycieczka w poszukiwaniu pomników przyrody, itp.),
 • organizowanie wystawek tematycznych w kąciku przyrody, gromadzenie i wystawianie eksponatów,
 • wykonanie zielnika – albumu zawierającego zasuszone liście z drzew występujących w parku,
 • prowadzenie hodowli (roślin doniczkowych, sadzenie kwiatów cebulkowych, hodowla fasoli, hodowla dżdżownicy),
 • codzienne obserwacje stanu pogody,
 • uczestniczenie w akcjach sprzątania świata, dokarmiania zwierząt zimą,
 • gromadzenie książek i czasopism o tematyce przyrodniczej,
 • oglądanie albumów o tematyce przyrodniczej, słuchanie kaset z odgłosami zwierząt,
 • zabawy piaskiem i materiałem przyrodniczym,
 • wykonywanie prostych doświadczeń z zakresu przyrody nieożywionej.
IV MATERIAŁ NAUCZANIA

CZŁOWIEK I PRZYRODA
 • wielozmysłowe poznawanie otaczającego nas świata,
 • dostrzeganie piękna w otaczającym nas środowisku przyrodniczym,
 • poznanie pracy ludzi w polu, ogrodzie, sadzie w różnych porach roku,
 • wybór ubrania w zależności od stanu pogody,
 • zapoznanie z cyklem produkcyjnym cukru, mąki,
 • różnice w sposobie przechowywania i przyrządzania warzyw i owoców ( w postaci surowej, smażonej, gotowanej),
ROŚLINNOŚĆ
 1. Rozróżnianie i nazywanie :
  • popularnych warzyw i owoców krajowych i egzotycznych, roślin uprawnych (zboże, burak cukrowy itp.),
  • drzew i krzewów występujących w najbliższej okolicy (także owocowe),
  • popularnych kwiatów i krzewów ozdobnych,
  • wybranych roślin polnych (zioła, kwiaty, trawy),
  • grzybów jadalnych i trujących,
 2. Bliższe poznanie środowisk roślinnych (las, ogród, park, łąka, pole, sad), prowadzenie obserwacji w różnych porach roku.
 3. Gromadzenie skarbów do kącika przyrody.
 4. Obserwowanie rozwoju roślin:
  • Poznawanie cykli rozwojowych roślin (w tym także drzew) w kolejnych porach roku,
  • pomaganie w pielęgnowaniu roślin doniczkowych,
  • założenie hodowli cebuli, fasoli, gałązek forsycji i kasztanowca; prowadzenie systematycznej obserwacji,
  • rozumienie znaczenia wody, powietrza i słońca dla rozwoju roślin,
  • określanie podstawowych części roślin,
 5. Rozumienie znaczenia ochrony niektórych roślin w Polsce, przestrzeganie zakazu ich zrywania.
 6. Przestrzeganie zakazu zrywania i zjadania nieznanych owoców i grzybów.
ZWIERZĘTA
 1. Rozróżnianie i nazywanie wybranych gatunków:
  • zwierząt domowych i hodowlanych,
  • zwierząt żyjących w naturalnym środowisku w Polsce i na świecie,
  • zwierząt chronionych w Polsce.
 2. Rozumienie znaczenia zwierząt hodowlanych i domowych dla człowieka.
 3. Zapoznanie z życiem wybranych zwierząt:
  • obserwowanie wybranych zwierząt w ich naturalnym środowisku,
  • poznawanie sposobów odżywiania, poruszania i rozmnażania się,
  • obserwowanie jaki wpływ na życie zwierząt mają zmiany zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem wiosny
  • rozróżnianie odgłosów niektórych zwierząt (kaseta magnetofonowa),
 4. Rozumienie potrzeby pomagania zwierzętom zimą, dokarmiania i pojenia ptaków.
 5. Znaczenie takich owadów jak pszczoła, mrówka, biedronka.
 6. Zachowanie ostrożności w kontaktach ze zwierzętami.
POWIETRZE
 1. Dostrzeganie istnienia powietrza w otoczeniu:
  • obserwowanie ruchu, kierunku i siły wiatru za pomocą wiatraczków, latawców,
  • wykorzystanie powietrza przez człowieka (elektrownie, butle tlenowe, paralotnie).
 2. Znaczenie powietrza dla życia i wzrostu żywych organizmów.
 3. Różne źródła zanieczyszczenia powietrza.
WODA
 1. Zapoznanie ze zbiornikami wodnymi występującymi w naturalnym środowisku:
 2. rozróżnianie i nazywanie ich,
 3. obserwowanie roślin i zwierząt w nich żyjących.
 4. rozumienie znaczenia wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt.
 5. Przyczyny i rodzaje zanieczyszczeń wód.
 6. Przeprowadzenie doświadczeń prezentujących:
  • różne stany skupienia wód,
  • obieg wody w przyrodzie,
  • zjawisko rozpuszczania i krystalizacji soli i cukru w wodzie.
 7. Podejmowanie działań mających na celu oszczędzanie wody:
  • opracowanie sposobów racjonalnego gospodarowania wodą w domu i przedszkolu
GLEBA
 1. Prowadzenie obserwacji gleby:
  • zapoznanie z życiem zarówno roślin jak i zwierząt w ziemi,
  • zrozumienie znaczenia gleby dla wzrostu organizmów w niej żyjących,
  • obserwowanie zmiany konsystencji ziemi w zależności od pory roku i stanu pogody
 2. Poznanie przyczyn zanieczyszczenia gleby.
 3. Oglądanie i poznawanie wybranych minerałów: kryształ górski, krzemień, sól kamienna, wapień (zastosowanie).
 4. Poznanie sposobu wydobywania, właściwości i znaczenia węgla dla człowieka.
 5. Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczania gleby:
  • segregowanie odpadów, rozumienie potrzeby ograniczania ilości śmieci, przez stosowanie opakowań wielokrotnego uzytku
  • wdrażanie do wyrzucania śmieci tylko w miejscach do tego przeznaczonych (kosze na śmieci
PRZYRODA NIEOŻYWIONA
 1. Obserwowanie zjawiska pływania i tonięcia ciał.
 2. Prowadzenie doświadczeń z wykorzystaniem magnesów – przyciąganie i odpychanie się ciał.
 3. Obserwowanie pogody:
  • obserwowanie zjawisk meteorologicznych i pogodowych charakterystycznych dla kolejnych pór roku
V PROCEDURY OSIĄGANIA ZAMIERZONYCH CELÓW

     Program ekologiczny, zawiera w sobie szereg zamierzeń, które sprowadzają się do rozbudzenia wśród dzieci świadomej postawy młodego ekologa. Realizacja programu nie wymaga nadzwyczajnych środków. Proponowane metody i formy realizacji to propozycje przede wszystkim oparte na praktycznych ćwiczeniach i obserwacji, aktywizujące i zachęcające dzieci do udziału w zajęciach. Aby osiągnąć zamierzone cele należy jak najczęściej organizować dzieciom bezpośredni kontakt z przyrodą, zachęcać do bezpośredniej obserwacji stanu naturalnego środowiska. .Pomocne w osiągnięciu założonych celów będą pogadanki, konkursy, inscenizacje, pokazy i doświadczenia. Nie mniej jednak najważniejszą częścią powodzenia planu działania będzie aktywna praca dzieci, włączanie ich do praktycznego działania i stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

VI. EWALUACJA

     Istotny elementem w pracy pedagogicznej jest ewaluacja. Współczesne rozumienie ewaluacji to nie tylko kontrola, ocena, zbieranie danych, to przede wszystkim refleksja własna ukierunkowana na rozwój. Kryterium oceny nie jest stan wiedzy dziecka w danym momencie, ale jego praca , włożony wysiłek, zaangażowanie i postępy. To właśnie te walory będą podlegały kontroli i ocenie, która będzie dokonywana poprzez kompleksową obserwację dziecka.

     Zajęcia prowadzone będą w miłej i przyjaznej atmosferze .Przeprowadzony zostanie konkurs wiedzy ekologicznej, każdy uczestniczący w zajęciach otrzyma dyplom „Przyjaciel przyrody”.

Bibliografia

Program opracowany został na podstawie:
 • Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych; (zał. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 1999 r.),
 • Dymara B., Michałowski S., Wollman-Mazurkiewicz L. (2000): Dziecko w świecie przyrody; Impuls, Kraków,
 • Frątczakowie E.J. (1991): Kącik przyrody w wychowaniu przedszkolnym; WSiP, Warszawa,
 • Chauvel D.P. (2000): Środowisko w wychowaniu przedszkolnym; Wydawnictwo Cyklady, Warszawa,
 • Elbanowska S. (1983): Przyroda nieożywiona w wychowaniu przedszkolnym; WSiP, Warszawa,
 • Janik E. (1980): Przyroda przeżywana i obserwowana z dziećmi przedszkolnymi ; WSiP, Warszawa,

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie