Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kolorowy świat sztuki

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1990 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program opracowała – Małgorzata Kaczyńska
Nauczyciel kształcenia zintegrowanego

WSTĘP

Powiedz mi, a zapomnę,
Pokaż-zapamiętam,
Pozwól mi działać, a zrozumiem.

Konfucjusz

     Niniejszy program Kolorowy świat sztuki jest programem edukacji plastycznej. Dobór i układ treści zawartych w tym programie odpowiada założeniom Podstawy programowej kształcenia zintegrowanego .

      Główną ideą programu jest rozbudzanie plastycznych zainteresowań uczniów. Edukacja plastyczna jest bardzo istotnym elementem wspierającym rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym. Umożliwia dzieciom postrzeganie tzw. wartości wizualnych tkwiących w otoczeniu czy też piękna tkwiącego w naturze, przeżywanie tegoż i wyrażanie go za pomocą dostępnych technik plastycznych. Plastyka jest elementem scalającym zagadnienia dotyczące innych dziedzin. Może także znakomicie uzupełniać i rozszerzać te zagadnienia, tworząc wraz z nimi bogata, interesującą dla dziecka całość.

      Dziecko postrzegając świat ma wewnętrzną potrzebę wyrażania doznań i przeżyć z tym związanych. Ma często trudności precyzyjnego wyrażania się w języku mówionym, dużo łatwiej czyni to środkami plastycznymi. Okres edukacji wczesnoszkolnej, określa się okresem sztuki dziecka. Tak więc rozwijanie i doskonalenie języka sztuki dziecka–to podstawowa funkcja edukacji plastycznej. Dziecko rozpoczynające naukę szkolną wskazuje znaczny rozwój wrażliwości na bodźce otaczającego je świata. Dostrzega piękno w dziełach plastycznych, w otaczającym je środowisku i odczuwa potrzebę wyrażania go we własnej twórczości artystycznej. Stąd też wykazuje spontaniczną dążność do poznania języka sztuki, aby za jego pomocą wyrazić swoje doznania i przeżycia. Poznanie tegoż swoistego języka, jakim jest język sztuki, umożliwia dziecku odzwierciedlenie w jego twórczości artystycznej naturalnej w tym wieku potrzeby tworzenia.

      Regularny i przemyślany kontakt ze sztuką, z wybranymi przedmiotami i fragmentami natury pobudza ekspresję plastyczna uczniów. Ważne jest, by zajęcia plastyczne odbywały się w atmosferze swobody i pozytywnym klimacie emocjonalnym, aby wyzwolić w dziecku autentyczną radość tworzenia. Dzieci najmłodsze potrafią za pomocą kolorów przetworzyć swoje własne myśli w małe arcydzieło. Wypowiadanie się w formie plastycznej daje dziecku dużo radości i zadowolenia. Poprzez uczestnictwo w zajęciach plastycznych dziecko rozwija umiejętności aktywnego i samodzielnego operowania materiałami plastycznymi , narzędziami, stosowania różnych technik plastycznych. Ma możliwości wyrażania siebie oraz kształcenia twórczej wyobraźni. Zajęcia te dają dziecku przekonanie, że jest kimś ważnym, że ma wpływ na wszystko ,co dzieje się dookoła niego.

      Stała zmiana rodzajów i formatów papieru, narzędzi, materiałów i technik pozwoli na oswajanie się z różnorodnością problemów plastycznych, a zaciekawiając- nauczy właściwego posługiwania się i zastosowania poznanych technik. Najlepiej jeśli nastąpi to podczas zabawy wzbogaconej dodatkowo, np. wierszem, piosenką, aby dzieci(przy okazji)uzyskały niezbędne wiadomości i to zarówno o technikach, i materiałach jak i o narzędziach używanych do pracy.

      Często narzekamy, że mamy dzieci mało uzdolnione plastycznie. Nie jest to prawdą, bowiem każde z nich w mniejszym lub większym stopniu wykazuje swoje zdolności plastyczne, pod warunkiem, że są one rozwijane w sposób twórczy. Bardzo istotna rolę odgrywa nauczyciel, którego winna cechować szczególna pomysłowość w realizacji.

      Tak wiec edukacja plastyczna dzieci w klasach młodszych jest ważnym środkiem wspierającym rozwój dziecka, szczególnie emocjonalny. Obcowanie wśród dzieł sztuki własnej oraz innych wzbogaca wnętrze dziecka i stwarza dobrą prognozę dla rozwoju kulturalnego człowieka w przyszłości. Warto więc inwestować w edukację plastyczna uczniów.

      Program jako podstawę wszelkich działań przyjmuje aktywność dziecka. Wspomaga i kierunkuje działalność ucznia. Przeznaczony jest dla uczniów kl. I Szkoły Podstawowej , z możliwością dostosowania do różnych grup wiekowych, do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych. Dostosowany jest do możliwości dziecka na tym etapie rozwoju .
W programie wyróżnia się następujące działy:
 • Obserwacja i doświadczenie
 • Działalność plastyczna
 • Wiadomości z zakresu sztuk plastycznych
Na realizację programu przewidziana jest 1 godzina tygodniowo-około 35 godzin.
Program będzie kontynuowany w kolejnych latach pracy.

CELE ZAJĘĆ :
Cel główny:
Rozbudzanie plastycznych zainteresowań uczniów.

Cele szczegółowe:
Edukacja plastyczna ma wspomagać :
 • Kształcenie spostrzegawczości, pamięci wzrokowej i wyobraźni plastycznej
 • Doskonalenie sprawności manualnych
 • Rozwijanie umiejętności plastycznego przedstawiania przedmiotów, zjawisk oraz pomysłów
 • Rozwijanie poczucia piękna kształtów i barw
 • Przekazywanie uczuć i myśli za pomocą sztuk wizualnych
 • Kształtowanie postawy twórczej i myślenia twórczego
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej
 • Kształtowanie wrażliwości na piękno dzieł plastycznych
 • Rozbudzanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych
 • Rozładowywanie wewnętrznych napięć i łagodzenie lęku dziecka
 • Wyrabianie dbałości o estetykę życia codziennego
 • Rozbudzanie radości z kontaktu z plastyką
 • Nabywanie umiejętności organizowania sobie pracy i współdziałania w grupie
 • Kształcenie umiejętności samooceny
 • Przygotowanie do odbioru sztuki i uczestnictwa w kulturze
TREŚCI NAUCZANIA

Edukacja plastyczna obejmuje następujące treści:
 • dom rodzinny- dziecko jako członek rodziny,
 • szkoła- dziecko jako uczeń,
 • miejscowość- życie jej mieszkańców,
 • przyroda w otoczeniu dziecka,
 1. Umożliwienie kontaktu ze sztuką:
  • zwrócenie uwagi na proste zjawiska i zmiany w krajobrazie oraz estetykę ich wyglądu np. kwitnące drzewa itp.,
  • gromadzenie oraz porównywanie różnorodnych materiałów i wytworów przyrodniczych posiadających ciekawe walory estetyczne (np. liście, owoce),
  • wspólna dbałość o estetyczne urządzenie pomieszczenia klasy,
  • inspirowanie rozmów wspólnym oglądaniem albumów malarskich poświęconych określonej tematyce,
  • rozpoznawanie i nazywanie różnego rodzaju twórczości malarskiej: portret, pejzaż...
 2. Rozwijanie zainteresowań plastyczno- konstrukcyjnych;
  • wyrażanie własnych obserwacji w formie plastycznej,
  • zachęcenie do działalności plastycznej na tematy określone,
  • inspirowanie działalności plastycznej różnymi czynnikami (literaturą, muzyką, wycieczką),
  • udostępnienie materiałów i przyborów do prezentowania własnej twórczości,
  • organizacja pracy (planowanie, organizacja stanowiska, racjonalne wykorzystanie materiału i czasu)
  • uczestniczenie dzieci w przygotowaniu materiału do zajęć i sprzątaniu,
  • gromadzenie doświadczeń poprzez wykonywanie prac z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych,
  • wykorzystanie materiałów(papier, drewno, tkanina, tkaniny sztuczne, materiały przyrodnicze) w działalności manualnej,
  • prowadzenie zajęć na powietrzu z wykorzystaniem różnych form działalności plastycznej np. układanie z tworzywa przyrodniczego,
  • rozwijanie inwencji twórczej dzieci poprzez wzbogacenie działalności plastycznej o tematy fantastyczne,
  • przyzwyczajanie do zachowania porządku podczas pracy oraz ostrożnego posługiwania się przyborami,
  • interpretowanie własnej twórczości wobec kolegów i nauczyciela,
  • ocena wytworów własnej działalności oraz próby oceniania prac innych,
  • rozumienie, akceptacja i tolerancja dla innych wypowiedzi artystycznych,
  • zainteresowanie rodziców twórczością plastyczną dzieci:
   • organizowanie wystawek prac dziecięcych
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

     Ze względu na różnorodność form oddziaływania stosowanych przez nauczyciela podczas zajęć plastycznych, procedury osiągania celów mogą przybierać rozmaite kształty. Cechą charakteryzującą je wszystkie jest aktywność ucznia. Przejawia się ona w różnych formach działalności plastycznej .Czasami jest to składanka z papieru, innym razem wylepianka, modelowanie z masy solnej, ccolage, lub układanie z materiału przyrodniczego i inne. Każda z form aktywności kształci inne sprawności i umiejętności oraz zapewnia osiąganie innych celów.

     Osiąganie zamierzonych celów uwarunkowane jest:
 • dostosowaniem zadań do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów,
 • tworzenie dziecku warunków umożliwiających indywidualne tempo pracy,
 • odwoływanie się do dziecięcych przeżyć i zainteresowań, Jednym z wielu ważnych uwarunkowań jest również stosowanie atrakcyjnych form i metod pracy opartych na :
 • obserwacji i pokazie,
 • działaniu ,
 • spontanicznej, swobodnej aktywności własnej ,
 • samodzielnym doświadczeniu dziecka,
     Wybór metod zależy od celu, tematyki zajęć, możliwości i zainteresowań uczniów oraz w ogromnym stopniu od inwencji nauczyciela. Dominującą jest metoda pobudzania i rozwijania inwencji plastycznej i inicjatywy twórczej, oparta w dużej mierze na wyobraźni i fantazji własnej wychowanka. Charakteryzuje ją posługiwanie się różnorakimi technikami plastycznymi.

     Zajęcia plastyczne powinny różnić się od innych. Nie należy ograniczać ich do ścian klasy. Należy odstąpić od siedzenia w ławkach. Bardziej swobodna konstrukcja zajęć pozwala na lepszy kontakt z otoczeniem. Należy poszukiwać nowych form działalności, bardziej uniwersalnych, które poprzez atrakcyjność mogą zainteresować dzieci i pobudzać je do dalszych twórczych działań. Zajęcia plastyczne można wspierać tekstami literackimi lub elementami muzyki, które staną się inspiracją pracy twórczej dzieci.

     Proces edukacji plastycznej to postrzeganie przez dzieci rzeczywistości, jej przeżywanie i wyrażanie własnych doznań za pomocą określonych technik.

     W plastycznej edukacji wczesnoszkolnej wyróżnia się trzy rodzaje ćwiczeń: ćwiczenia plastyczne z wyobraźni pamięci i z pokazu. Szczególnie twórczy charakter mają ćwiczenia plastyczne z wyobraźni. Dziecko wychodzi tutaj „poza dostarczone informacje” zarówno w postrzeganiu świata, jak i twórczości plastycznej. są to wypowiedzi plastyczne na określone zadanie plastyczne o dowolnej tematyce. Drugim rodzajem ćwiczeń plastycznych są ćwiczenia z pamięci. W rysunku z pamięci obraz dziecka ma zbliżony być do obrazu naturalnego. Wreszcie- ćwiczenia plastyczne z pokazu, wspierające rozwój spostrzegawczości dzieci, czyli odtwarzanie zaobserwowanych kształtów proporcji wyglądu zewnętrznego.

OCZEKIWANE EFEKTY

Oczekuję, że po realizacji programu uczniowie:
 • zwiększą zainteresowania zajęciami plastycznymi,
 • zgromadzą pewne doświadczenia plastyczne,
 • będą rozumieli poznane pojęcia plastyczne,
 • poznają niektóre techniki malarskie i będą potrafili się nimi posłużyć,
 • będą potrafili wyrazić w różnorodnych formach plastycznych swoje przeżycia, obserwacje, nastroje wiedzę o świecie, treści utworów literackich i muzycznych,
 • będą potrafili określić cechy przedmiotu, jego kształt, barwę, wielkość, fakturę,
 • będą znali barwy podstawowe i pochodne, zimne i ciepłe,
 • będą znali niektóre właściwości materiałów wykorzystywanych w pracach plastycznych,
 • będą znali niektóre narzędzia i potrafili się nimi posługiwać,
 • wzbudzą zainteresowanie życiem i twórczością artystów,
 • będą odczuwać satysfakcję z prezentowania wytworów własnej działalności plastycznej,
 • będą potrafili zinterpretować własną twórczość
EWALUACJA

     Ocenianie uczniów jest ważnym elementem procesu nauczania. Praca dzieci powinna być oceniana pozytywnie.

     Każde dziecko dysponuje indywidualnym poziomem wrodzonych zdolności artystycznych. Zróżnicowanie poziomów w obrębie grupy dzieci jest szczególnie widoczne w zakresie zdolności plastycznych. Do aktywności plastycznej należy zachęcać wszystkich uczniów, nie tylko najzdolniejszych, powierzać zadania na miarę możliwości i oczekiwać zgodnych ze zdolnościami rezultatów. Należy dążyć do tego, aby kontakt z plastyką stał się dla dziecka nie tylko przeżyciem estetycznym, ale również źródłem radości i satysfakcji.
Sposoby oceny osiągnięć ucznia:
 • analiza wytworów ucznia (prace dzieci),
 • rozmowa z uczniem,
 • wnikliwa obserwacja uczniów podczas zajęć, bieżące odnotowywanie spostrzeżeń (dziennik obserwacji),
 • konkursy plastyczne -szkolne i międzyszkolne, wystawki prac plastycznych,
 • ankiety dla uczniów, oceniających zajęcia,
 • karty samooceny
LITERATURA
 1. Misiurska A., Kalendarz plastyczny, Warszawa1993.
 2. Szuman S., O sztuce i wychowaniu estetycznym ,Warszawa 1990.
 3. Szuman S., Sztuka dziecka, Warszawa 1991.
 4. Gurtzig Inge., Co można zrobić z drewna, kamieni i muszelek i tworów natury ,
 5. Dymara B., Dziecko w świecie sztuki,
 6. Lewicka J., 100 technik plastycznych, Warszawa 1996 .
 7. Popek S., Metodyka zajęć plastycznych, Warszawa 1984 .
 8. Popek S., Aktywność twórcza dzieci, Warszawa 1988.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie