Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela- bibliotekarza

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8318 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Nazywam się Marzena Magdziarz i jestem bibliotekarką w Szkołe Podstawowej w Bisztynku.Przedstawiam Państwu swój plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, który realizuję od 1 września 2006 roku.


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela- bibliotekarza ubiegajacego się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego- nauczyciel dyplomowany


L.p.

Zadania

Forma realizacji

Termin

Sposób dokumentacji1.


Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego

-analiza aktów prawnych w zakresie awansu zawodowego,
-opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
-opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego-IX 2006

-wniosek,
-opracowany i zatwierdzony plan rozwoju zawodowego


2.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

-gromadzenie dokumentacji, świadectw, dyplomów, scenariuszy, konspektów, planów i innych dokumentów-cały okres stażu

-świadectwa, dyplomy, scenariusze, konspekty, plany, programy,
-inne dokumenty3.


Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego


-opracowanie zgromadzonej dokumentacji,
-analiza osiągniętych wyników,
-sformułowanie wniosków

-VI 2009

-sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
-ocena dorobku zawodowego za okres stażu


4.

Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne

-poprawne sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne2009

-poprawnie sformułowany wniosek
 

&8 ust. 2 pkt 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1.


Podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu bibliotekoznawstwa

-udział w szkoleniach, kursach,
-samokształcenie: studiowanie literatury fachowej,
-gromadzenie materiałów związanych z wykonywaną pracą,
-odwiedzanie bibliotecznych stron www

-cały okres stażu-zaświadczenia z ukończonych form doskonalenia,

-wykaz lektur,
-podsumowanie
2.
Przeprowadzenie przedsięwzięcia „Bliżej biblioteki:

-pozyskiwanie funduszy na rzecz biblioteki szkolnej,
-współpraca z księgarniami,
-nawiązanie współpracy z wydawnictwami,
-promocja biblioteki, jej zbiorów i usług w środowisku szkolnym,
-gromadzenie odpowiedniej literatury,
-aktualizacja księgozbioru zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników-cały okres stażu

-potwierdzenia,
-opracowany plan działań,
-podsumowanie podjętych działań


3.

Cykliczna obserwacja i analiza poziomu czytelnictwa oraz preferencji uczniów i pracowników szkoły

-przeprowadzenie cyklicznego „Szkolnego Konkursu Czytelniczego”,
-analizowanie stanu wypożyczeń wśród pracowników naszej placówki,


-pogadanki propagujące czytelnictwo,

-opracowanie i przeprowadzenie ankiety
dotyczącej preferencji czytelniczych uczniów


-IX-V 06/07,
-IX-V 07/08,
-IX-V 08/09,


-cały okres stażu,-cały okres stażu,
-IV 2007-IV 2008
-IV 2009

-roczne podsumowania „Szkolnych Konkursów Czytelniczych”-podsumowania poziomu wypożyczeń wśród nauczycieli,

-podsumowanie


-ankieta,
-ewaluacja,
-sprawozdanie


4.

Koordynowanie ścieżki „edukacja czytelnicza i medialna”

-współpraca z nauczycielami realizującymi w ramach zajęć edukacyjnych ścieżkę „edukacja czytelnicza i medialna”,
-opracowywanie odpowiednich scenariuszy i materiałów dydaktycznych

-cały okres stażu
-scenariusze zajęć,
-podsumowanie

5.

Organizowanie i prowadzenie imprez o zasięgu ogólnoszkolnym

-przeprowadzenie szkolnego konkursu bibliotecznego dla ucz. kl. II-III „Mój zeszyt lektur”,-przeprowadzenie „Loterii Fantowych”,


-przeprowadzenie „Kiermaszów książek”,-szkolne obchody Dni Książki

-IX-V 06/07,
-IX-V 07/08,
-IX-V 08/09

-VI 07
-VI 08


-IX 06
-cały okres stażu,


-IV-V 07
-IV-V 08
-IV-V 09


-podsumowanie konkursu,

-protokół przebiegu Loterii-protokoły z przebiegu Kiermaszów,


-scenariusze imprezy,
-podsumowanie
  >
& 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1.


Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, edytora tekstu, Internetu

-przygotowanie sprawdzianów i testów, kart pracy, ciekawych scenariuszy zajęć, ankiet, materiałów na gazetki przy pomocy edytora tekstu Word i Internetu,
-przygotowanie za pomocą komputera własnych publikacji i teczki awansu zawodowego

-cały okres stażu


-sprawdziany, karty pracy, ankiety i inne wypracowane materiały,
-sprawozdanie z przebiegu stażu


2.

Publikowanie informacji o życiu SP Bisztynek na stronie internetowej bisztynek.www,webpark.pl i w „Gońcu Bartoszyckim”


-opracowywanie wiadomości o ważniejszych wydarzeniach mających miejsce w naszej szkole


-cały okres stażu


-potwierdzenia,
-kopie artykułów,
-podsumowanie
  >
& 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć


1.
Współpraca z nauczycielami

-gromadzenie i udostępnianie materiałów metodycznych opracowanych przez nauczycieli (programy, raporty itd.) oraz opracowań własnych (np. scenariusze imprez bibliotecznych),
-gromadzenie scenariuszy imprez i inscenizacji w teczkach tematycznych,
-pomoc w docieraniu do pozycji dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Bartoszycach,-cały okres stażu

-potwierdzenie dyrekcji,
-spostrzeżenia własne


2.

Udzielanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycielom odbywającym staż

-udostępnianie materiałów gromadzonych w teczce tematycznej „Awans zawodowy”

-cały okres stażu

-potwierdzenie dyrekcji,
-uwagi własne


3.
Aktywna praca w zespole wychowawczym

-współudział w przeprowadzeniu i analizowaniu ankiet:
„Występowanie ewentualnych zagrożeń na terenie SP
Bisztynek” i „Profilaktyka uzależnień”-X 06, VI 07,
-X 07, VI 08
-X 08,


-potwierdzenie przewodniczącej ZW,
-uwagi własne

4.

Zamieszczenie własnej publikacji w portalu edukacyjnym-opracowanie publikacji

-cały okres stażu

-kopia publikacji,
-zaświadczenie


5.

Dzielenie się pomysłami dotyczącymi mojej pracy z nauczycielkami-bibliotekarkami powiatu bartoszyckiego-udział w spotkaniach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich


-cały okres stażu


-potwierdzenie przewodniczącej koła SBP

6.

Promocja biblioteki wśród społeczności szkolnej

-prowadzenie „Kroniki Biblioteki”

-cały okres stażu


-potwierdzenie dyrekcji
  >
&8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich1.


Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych „Koło Przyjaciół Biblioteki”


-przeprowadzenie cyklicznych spotkań aktywu bibliotecznego,
-organizowanie imprez przy pomocy członków KPB
-cały okres stażu

-opracowany i zatwierdzony program „Koła Przyjaciół Biblioteki”,
-scenariusze imprez,
-podsumowanie

  >
& 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań wychowawczych lub opiekuńczych
1.

Opracowanie i organizacja konkursów czytelniczych i czytelniczo-plastycznych dla uczniów klas I-III i IV-VI na poziomie gminnym

-opracowanie regulaminu konkursów,
-zaproszenie do udziału w konkursie szkół
z terenu gminy Bisztynek,
-pozyskanie sponsorów,
-czuwanie nam prawidłowym przebiegiem konkursu
-V 07
-V 08
-V 09-regulamin konkursu,

-karty pracy,
-sprawozdanie2.Opracowanie materiałów promujących SP Bisztynek w środowisku lokalnym

-współtworzenie folderu poświęconego 60 rocznicy powstania SP Bisztynek,

-umieszczanie informacji o życiu SP Bisztynek na stronie internetowej bisztynek.www,webpark.pl i w „Gońcu Bartoszyckim”


-IX-X 2006,-cały okres stażu

-projekt folderu,
-potwierdzenie dyrekcji,-kopie arytkułów


3.


Pedagogizacja rodziców

-Pogadanki skierowane do rodziców podczas spotkań w bibliotece

III 07,
-cały okres stażu


-scenariusze spotkań,
-podsumowanie
 
& 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami1.

Współpraca z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Bisztynku

-odwiedzanie M-G BP z uczniami SP Bisztynek podczas zajęć zastępczych

-cały okres stażu-potwierdzenie kierownictwa M-G BP,
-podsumowanie


2.


Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Bartoszycach

-opracowanie i przekazanie materiałów do BP (scenariusze imprez, konspekty zajęć itp.),
-uczestniczenie w warsztatach metodycznych organizowanych przez PB
-cały okres stażu-potwierdzenie kierownictwa BP,
-podsumowanie3.


Współpraca z pracownikiem Biblioteką Szkolnej Gimnazjum Publicznego w Bisztynku


-wspólna organizacja obchodów Dni Książki

-IV-V 07
-IV-V 08
-IV-V 09


-scenariusze imprez,
-podsumowanie


4.


Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-zorganizowanie we współpracy z GKRPA, pedagogiem szkolnym i nauczycielem plastyki konkursów plastycznych dotyczących uzależnień wynikających z harmonogramu SPP-cały okres stażu
-potwierdzenie,
-sprawozdania z przeprowadzonych konkursów
 
& 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony1.

Umiejętne rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych


-opis i analiza dwóch problemów edukacyjnych, z którymi można się spotkać w szkolnej bibliotece


-cały okres stażu
-opracowane pisemnie dwa problemy edukacyjne


Opracowanie: Marzena Magdziarznauczyciel-bibliotekarz SP Bisztynek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie