Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1080 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jestem nauczycielką nauczania zintegrowanego. Przedstawiam Państwu swój plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowaneg u od 1-09-2003 r do 5-12-2006r ( przedłużenie okresu u z powodu urlopu macierzyńskiego ).
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Dorota Pociask
Imię i nazwisko odbywającego staż: Dorota Pociask
Ubiega się o awans na stopień n-la: dyplomowanego
Szkoła Szkoła Podstawowa w Nawsiu
Data rozpoczęcia stażu: 2 wrzesień 2003 r.
Data złożenia planu do zatwierdzenia:
Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: .......................................
Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu:
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2006 r.
Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwlifikacyjnego:

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzam

podpis nauczyciela

Nawsie, 2.09.2003 r.

Czynności organizacyjne:

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Dowody realizacji Termin Uwagi
l. Poznanie procedury awansu Analiza przepisów prawa - prawidłowo sformułowany IX. 2003
zawodowego oświatowego. wniosek o rozpoczęcie stażu
Udział w szkoleniu na temat awansu
zawodowego.
2. Wstępna ocena własnych umiejętności Podsumowanie własnej pracy. -autorefleksja IX. 2003
Poznanie słabych i mocnych stron
oraz wyciągnięcie wniosków.
3. Dokumentowanie realizacji planu Zbieranie informacji o realizacji - gromadzenie dokumentów: W czasie stażu
rozwoju zawodowego zadań świadectw, zaświadczeń,
sprawozdań, scenariuszy
zajęć, potwierdzeń
4. Przygotowanie sprawozdania z reali- Opracowanie sprawozdania z reali- - sprawozdanie V. 2006
zacji planu rozwoju zacji planu rozwoju.
Podczas odbywania stażu planuję realizować zadania wynikające z rozporządzenia: L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Dowody realizacji Termin Uwagi Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy Rozp. § 5 ust 1 pkt. 1
l. Poszerzenie wiedzy i umiejętności Udział w pracach zespołu samokształ- - zaświadczenia W czasie stażu
w procesie aktywnego udziału w ceniowego. - notatki z udziału
wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkol- Uczestnictwo w kursach i szkoleniach w szkoleniu
nym doskonaleniu zawodowym organizowanych przez instytucje
pozaszkolne.
2. Organizacja warsztatu pracy Opracowanie bieżących planów - plany dydaktyczne W czasie stażu
dydaktyczno - wychowawczych. i wychowawcze
Opracowywanie i gromadzenie - potwierdzenia dyrektora
materiałów dydaktycznych wykorzys- szkoły
tywanych w pracy z uczniami.
Opieka nad klasopracownią nauczania
zintegrowanego.
Pozyskiwanie środków na moderniza-
cję sali lekcyjnej.
3. Obserwacja zajęć dydaktyczno- Udział w zajęciach otwartych prowa- -protokoły z przebiegu W czasie stażu
-wychowawczych prowadzonych dzonych przez innych nauczycieli. zajęć otwartych
przez innych nauczycieli
4. Wykorzystanie technologii komputer- Opracowywanie materiałów i pomocy - testy W czasie stażu
rowej w pracy pedagogicznej dydaktycznych przy pomocy kompu- - ankiety
tera. - dyplomy
f- Gromadzenie własnej biblioteczki
Samodzielne studiowanie literatury - notatki W czasie stażu
pedagogicznej
Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe Rozp. § 5 ust 1 pkt. 2
Pełnienie funkcji społecznego Pomoc w tworzeniu planu wycho- - zakres obowiązków Od roku szkolnego
zastępcy d yrektora szkoły wawczego szkoły. - protokół RP 2002/2003
Opracowywanie narzędzi diagnozo- - tabele, wykresy, opis
wania - ankiet. - opinia dyrektora szkoły
2. Społeczne prowadzenie szkolnego Wyszukanie odpowiednich uczniów - dokumentacja sklepiku Od roku szkolnego
sklepiku do sprzedawania w sklepiku. - potwierdzenia dyrektora 2001/2002
Nawiązanie współpracy z różnymi szkoły
hurtowniami w celu pozyskania
towaru ..
Miesięczne i roczne zestawienia
dochodów i strat.
3. Przygotowanie uczniów do konkursów Praca indywidualna z uczniem - potwierdzenia dyrektora W czasie stażu
zdolnym. szkoły
4. Praca w zespole nadzorującym Członek zespołu nadzorującego. - potwierdzenia dyrektora W czasie stażu
egzamin próbny oraz właściwy dla Poprawa testów próbnych. szkoły
szóstoklasistów
5. Praca w komisji nadzorująco-ocenia- Przewodniczący komisji. - potwierdzenia dyrektora W czasie stażu
jącej etap szkolny konkursu z przed- Poprawa testów. szkoły
miotów humanistycznych
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia, służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły Rozp. § 5 ust 1 pkt. 3
1. Doskonalenie posiadanych umiejętno- Udział w zorganizowanej formie - zaświadczenia W czasie stażu
ści i wiedzy w zakresie problematyki doskonalenia zawodowego z zakresu - sporządzenie testów,
wychowawczo-dydaktycznej pomiaru dydaktycznego. analiza wyników testów
Ukończenie warsztatów i kursów.
U dział w konferencj ach
metodycznych .
Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej Rozp. § 5 ust 2 pkt. 1
1. Opracowanie programu i planu zajęć Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. - sprawozdanie W czasie stażu
pozalekcyjnych
2. Modyfikowanie wybranego programu Opracowanie programu nauczania. - programy W czasie stażu
nauczania stosownie do możliwości - rozkłady nauczania
uczniów warunków szkoły
3. Opracowanie i przeprowadzenie Przeprowadzenie testów. - testy W czasie stażu
testów diagnozujących poziom wiado- Opracowanie wyników testów. - notatki
mości i umiejętności uczniów po
zakończeniu klasy I, II, III
4. Opracowanie i wdrożenie planu pracy Przygotowanie planu pracy. - plan pracy W czasie stażu
sklepiku uczniowskiego - potwierdzenia dyrektora
szkoły
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły Rozp. § 5 ust 2 pkt 2
l. Organizowanie form wewnątrz szkol- Przygotowanie i przedstawienie - wyciąg z protokołu W czasie stażu
nego doskonalenia zawodowego referatów szkoleniowych na radzie - potwierdzenia dyrektora
pedagogicznej w ramach WDN szkoły
adekwatnych do potrzeb szkoły.
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla Przeprowadzenie lekcji otwartej dla - scenariusze zajęć i W czasie stażu
nauczycieli nauczycieli nauczania zintegrowanego - potwierdzenia dyrektora
szkoły
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla Organizowanie ogólnych i indywidu- - potwierdzenia wpisów W czasie stażu
rodziców alnych spotkań z rodzicami. w dzienniku
Pedagogizacja rodziców według - lista obecności
przyjętego planu. - potwierdzenia dyrektora
Przygotowanie imprez i spotkań szkoły
okolicznościowych dla rodziców - scenariusze zajęć i imprez
4. Systematyczna wymiana doświadczeń Dyskusje, wymiana doświadczeń, - sprawozdania W czasie stażu
z nauczycielami realizującymi materiałów i środków dydaktycznych. - notatki
zwłaszcza ten sam program
5. Opracowanie i udostępnienie do Przekazanie materiałów do wglądu do - opracowane materiały W czasie stażu
wykorzystania w szkole scenariuszy biblioteki szkolnej. - potwierdzenia z biblioteki
zajęć, testów, sprawdzianów, ankiet, Stosowanie w praktyce opracowanych o przyjęciu materiałów
scenariuszy imprez i uroczystości materiałów.
szkolnych - z zachowaniem praw
autorskich
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich Rozp. § 5 ust 2 pkt. 3a
1. Opracowanie i wdrożenie planu Opracowanie i realizacja planu. - plan wychowawczy W czasie stażu
wychowawczego klas I - III - potwierdzenie dyrektora
szkoły
2. Opracowanie i wdrożenie programu Opracowanie i realizacja programu - opracowany program - W czasie stażu
prozdrowotnego w klasie I - III - potwierdzenie dyrektora
szkoły
Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzację w innej formie Rozp. § 5 ust 2 pkt. 3b
1. Publikacja planu rozwoju zawodowego Upowszechnienie przykładowego - adres strony internetowej W roku szkolnym
planu rozwoju zawodowego nauczy- 2003/2004
ciela nauczania zintegrowanego
2. Przygotowanie i publikacja materia- Rozpowszechnianie własnej pracy. - zaświadczenie o przyjęciu W czasie stażu
łów szkoleniowych publikacji
Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich Rozp. § 5 ust 2 pkt 3d
l. Współpraca z Poradnią Psychologicz- Kierowanie uczniów na badania do - potwierdzenia W czasie stazu
no - pedagogiczną poradni. - notatki
Organizowanie spotkań z
psychologiem.
2. Współpraca z Publiczną Biblioteką Organizowanie lekcji bibliotecznych. - potwierdzenia W czasie stazu
Pomoc w organizowaniu konkursów.
3. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Przygotowywanie okolicznościowych - potwierdzenia W czasie stażu
Kultury imprez kulturalnych.
4. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pozyskiwanie środków na pomoc - potwierdzenia W czasie stażu
Pomocy Społecznej dzieciom z naj uboższych rodzin
i zakup nagród .
5 . W półpraca ze Strażą Pożarną Organizowanie spotkań ze strażakami - potwierdzenia W czasie stażu
• ,',łr • Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły Rozp. § 5 ust 2 pkt. 3g l. I Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych Ukończenie kursu komputerowego. Ukończenie kursu kwalifikacyjnego z teraoii zajęciowei. - zaswiadczenia W czasie stażu Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej Rozp. § 5 ust 2 pkt 3H
1. Sprawowanie opieki nad klasopraco- Umieszczanie gazetek tematycznych -potwierdzenia dyrektora W czasie stażu
wnią nauczania zintegrowanego w klasie. szkoły
Gromadzenie materiałów i pomocy
naukowych.
2. Organizowanie konkursów szkolnych Przeprowadzenie konkursów na - sprawozdanie z przebiegu W czasie stażu
terenie szkoły. konkursu
Przygotowywanie uczniów do - zdjęcia
konkursów - potwierdzenia dyrektora
szkoły
" Współudział w sporządzeniu planu Współpraca z opiekunem Samorządu - potwierdzenie dyrektora W czasie stażu
3,
uroczystości szkolnych Szkolnego szkoły i opiekuna SU
4. Udział i prowadzenie uroczystości Opracowanie scenariuszy uroczystości - scenariusze uroczystości W czasie stażu
szkolnych Przygotowanie uczniów. - zdjęcia
- potwierdzenia dyrektora
szkoły
5. Dbanie o zdrowie uczniów Prowadzenie edukacji prozdrowotnej -wpisy w dzienniku W czasie stażu
- potwierdzenia dyrektora
szkoły
6. Podejmowanie działań integrujących Przygotowywanie imprez i uroczy s- Potwierdzenia dyrektora W czasie stażu
zespół klasowy tości klasowych. szkoły
Wyjazdy na wycieczki.
7. W spółudział w tworzeniu dokumen- Tworzenie programu wychowawczego - potwierdzenia dyrektora W czasie stażu
tacji szkoły szkoły szkoły
• - łj. , Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych Z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkół Rozp. § 5 ust 4
J. Wpływ grupy rówieśniczej na zmiany Wywiad środowiskowy. - kwestionariusz wywiadu W czasie stażu
zachowania oraz postawę wobec Opis sytuacji. - notatki
obowiązku szkolnego
2 . Opis i analiza pracy z uczniem słabym Studium przypadku. - notatki W czasie stażu
mgr Dorota Pociask SP Nawsie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie