Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego na mianowanego - religia

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 11322 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam mój zatwierdzony do realizacji projekt planu zawodowego na nauczyciela mianowanego z religii. W planie zawarte zostały równiez elementy z dziedziny muzyki, gdyz jestem jedocześnie dyrygentem chóru szkolego. Zyczę miłej lektury.

mgr Ilona Gruchot

nauczyciel religii

Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006r.

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2006 – 31.05.2009)

Krapkowice, dn. 01. września 2006r.
Rodzaj działań i przedsięwzięć wynika-jących z wymagań rozporządzenia MENiS z 01.12.2004r. Formy realizacji Termin Dowody realizacji
 1. § 7.1.1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
 1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 2. Uczestnictwo bądź współpraca w stałych szkolnych komisjach przedmiotowych oraz doraźnie powoływanych (komisje egzaminacyjne.)
 3. Współpraca z Dyrektorem szkoły i gronem pedagogicznym dotycząca współorganizowania imprez, konkursów, wycieczek.
 4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim podczas organizacji imprez szkolnych, środowiskowych, konkursów.
 5. Współpraca z Radą Rodziców.
 6. Kontakty z rodzicami.
 7. Konsultacje z pedagogiem szkolnym w sprawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wychowawcami klas.
 8. Współpraca z biblioteką szkolną.
Korzystanie z księgozbioru na użytek własny oraz pracy dydaktyczno- wychowawczej.
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Według terminarza.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Według potrzeb

Potwierdzenie obecności

Potwierdzenia

Potwierdzenia

Potwierdzenia

Potwierdzenia

Potwierdzenia

Potwierdzenia

Potwierdzenia

 1. § 7.1.2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
 1. Napisanie pracy doktorskiej i jej obrona na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.
 2. Udział w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej „Nauczyciel z klasą”.
 3. Udział w programie „Śpiewająca Polska”.
 4. Udział w konferencjach przedmiotowo-metodycznych organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu.
 5. Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej w ramach WDN.
 6. Udział w różnego rodzaju warsztatach metodycznych, konferencjach i seminariach z zakresu metodyki, dydaktyki i wychowania.
 7. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki prowadzenia katechezy, pracy z chórem.
 8. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy – budowanie bazy materiałów i pomocy dydaktycznych.
 9. Hospitowanie lekcji nauczyciela religii i nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz prowadzenie lekcji otwartych dla stażystów i innych nauczycieli.
2007 – 2008 r.

2007/2008 r.

2006/2007 r.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Według terminarza
Praca, dyplom

Zaświadczenie

Potwierdzenie

Zaświadczenia

Zaświadczenia

Zaświadczenia

Bibliografia metodyczno – przedmiotowa

Teksty, czasopisma, materiały ewangelizacyjne, materiały nutowe.

Arkusze hospitacyjne, scenariusze, Potwierdzenia

.
 1. § 7.1.3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
 1. Uczestnictwo w konsultacjach zbiorowych dla nauczycieli rozpoczynających staż na stopień nauczyciela mianowanego organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu.
 2. Analiza dokumentacji.
  • Karta Nauczyciela.
  • Rozporządzenie MEN z 3. sierpnia 2000r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
  • Rozporządzenia MENiS z 01.12.2004r.
  • Rozporządzenie MEN z 19. kwietnia 1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
  • Ustawa o systemie oświaty.
  • Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, prasa oświatowa, Internet)
 3. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego na podstawie lektury czasopism oświatowych i publikacji na stronach www.
20.09.2006 r.

Cały okres stażu

Zaświadczenie

Teksty rozporządzeń, notatki.
 1. § 7.2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tym działaniu.
 1. Współpraca z opiekunem stażu.
  • Zawarcie kontraktu.
  • Ustalenie terminów spotkań i konsultacji z opiekunem.
  • Hospitacja lekcji opiekuna stażu i ich omówienie.
  • Samoocena pracy i osiągnięć – określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
 2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
  • Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o ich wartości merytoryczne.
  • Opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny – tworzenie lub gromadzenie gotowych rozkładów materiałów i planów wynikowych
  • Opracowanie i stosowanie przedmiotowego systemu oceniania z religii korelującego z WSO.
  • Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
  • Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, plansze, testy, prezentacje multimedialne.
  • Doskonalenie warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami i kontakty międzyszkolne
 3. Publikowanie własnych prac.
  • Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie.
  • Publikacja scenariuszy lekcji.
 4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienników lekcyjnych i pozalekcyjnych, oraz dokumentacji informacyjno-sprawozdawczej.
Wrzesień 2006r.

Raz w miesiącu.

Raz na dwa miesiące.

Po każdym roku pracy.

W ciągu całego roku szkolnego.

2006/2007r. Cały okres stażu

Kontrakt

Terminarz spotkań, notatki.

Notatki z hospitacji.

Notatka

Dokumentacja w postaci pomocy dydaktycz-nych, programów, rozkładów, PSO, zdjęć.

Potwierdzenie pisemne.

Zaświadczenie

Dokumenty szkolne.
 1. § 7.2.2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
 1. Promowanie szkoły oraz środowiska lokalnego poprzez organizowanie międzynarodowych warsztatów ze szkołą z Saarbrucken.
 2. Promowanie szkoły poprzez udział chóru szkolnego w programie „Śpiewająca Polska”.
 3. Reprezentowanie szkoły poprzez występy chóralne na terenie gminy, powiatu, województwa.
 4. Współpraca z katechetami w parafii i grupami parafialny.
 5. Współorganizowanie i współudział w uroczystościach szkolnych.
 6. Współtworzenie i aktualizowanie strony www w tematyce działalności chóru.
 7. Organizowanie bądź współudział w wycieczkach i wyjazdach szkolnych, klasowych.
 8. Organizowanie bądź współorganizowanie szkolnych konkursów i turniejów wiedzy.
 9. Organizacja i przeprowadzenie szkolnych warsztatów chóralnych.
 10. Współorganizowanie uroczystości szkolno -kościelnych i dni wychowawczo -rekolekcyjnych.
 11. Przygotowanie uczniów do koncertów, wymiany, konkursów. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla chórzystów.
 12. Przygotowanie gablot i gazetek ściennych o tematyce ewangelizacyjnej i kulturalnej.
 13. Publikacje w prasie lokalnej dotyczące wydarzeń z życia szkoły.
 14. Zainteresowanie aktualnymi problemami społecznymi, lektura czasopism, prasy lokalnej.
 15. Rozwiązywanie aktualnych problemów natury wychowawczej na forum klasy bądź też poza nią.
Według terminarza.

2006/2007 r.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Według terminarza.

Według terminarza.

Dwa razy w roku szkolnym.

Według terminarza.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Według potrzeb.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Kronika chóru, zdjęcia

Zaświadczenia

Zaświadczenia

Zaświadczenia

Zaświadczenia

Strona www

Dokumentacja pisemna, zdjęcia

Sprawozdania, zdjęcia, kopie.

Zaświadczenie

Dokumentacja pisemna, zdjęcia

Potwierdzenia

, dyplomy.

Zdjęcia

Kopie artykułów.
 1. § 7.2.3. Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
 1. Korzystanie ze szkolnej strony internetowej i poczty elektronicznej w kontaktach z partnerami szkoły.
 2. Współtworzenie wraz z nauczycielami informatyki oraz uczniami strony internetowej o działalności chóru szkolnego
 3. Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych.
 4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej przy pomocy komputera – pisanie konspektów, sprawozdań.
 5. Wykorzystanie zasobów Internetu w pracy dydaktycznej i wychowawczej (lekcje z Internetem, ankiety, zadania)
 6. Korzystanie z nowości dydaktycznych na stronach www, portali katolickich i wykorzystywanie ich na lekcjach (karty pracy, testy). Dzielenie się pozyskaną wiedzą i materiałami z innymi nauczycielami.
 7. Publikacje na stronach www.
 8. Tworzenie baz łączy do stron www z zakresu dydaktyki katechezy, wychowania, pracy z chórem, rozbudzania muzykalności ucznia.
 9. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Cały okres stażu

2007-2008 r.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

2006/2007 r.

Cały okres stażu

VI 2009r
Strona www

Testy, konspekty, materiały nutowe.

Sprawozdania, konspekty.

Konspekty.

Zaświadczenia

Spis stron www

Sprawozdanie
 1. § 7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
 1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
  • Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma, gazetka szkolna „Nauczyciel Zamku”).
  • Korzystanie z publikacji na stronach www poświęconych nauczaniu i wychowaniu w szkole, materiałów ewangelizacyjnych, śledzenie nowości wydawniczych w Internecie.
  • Uzupełnianie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowania uczniów do prezentacji siebie na forum.
  • Aktywna praca nad samokształceniem i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 2. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.
  • Dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców i pomoc w procesie kształtowania charakteru.
  • Sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez, wycieczek a także pobytów za granicą.
  • Realizacja zadań wychowawczych podczas prób chóralnych, spotkań ewangelizacyjnych.
  • Pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych, utrzymywanie porządku na terenie szkoły.
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Kopie artykułów, wydruki ze stron www

Dokumentacja szkolna
 1. § 4.2.6. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
 1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i ich modyfikacji: Statut Szkoły, Plan dydaktyczno-wychowawczy, Plan rozwoju szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania. Wdrażanie regulaminów wewnątrzszkolnych.
 2. Analiza przepisów prawa oświatowego i posługiwanie się nimi w trakcie awansu.
IX, X 2006r. oraz przez Cały okres stażu

Cały okres stażu

Kopia statutu i WSO, notatki

Dokumentacja szkolna


..............................................
data      podpis nauczyciela

..............................................
data      podpis dyrektora szkoły

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie