Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program Zielonej Szkoły w Łebie realizowany w klasie III Sz. Podst

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6599 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

O dkrywamy i rozwijamy nasze możliwości , predyspozycje , talenty promując zdrowy styl życia. Proponowany przeze mnie program daje możliwość wykorzystania przez uczniów wiedzy przyrodniczej w praktyce .Umożliwia zapoznanie się z tradycjami regionu nadmorskiego i obiektami historycznymi na wybrzeżu zachodniopomorskim.

PROGRAM DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY ZIELONEJ SZKOŁY " NAD MORZEM "

ŁEBA 2005/2006

KLASA III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH
W SUŁOSZOWEJ

Opracowała mgr Zofia Sowula

Wyjazd : 02 czerwca godz. 6.00

Powrót : 11czerwca godz. 22.00

Adres ośrodka ;
Łeba
Ośrodek wypoczynkowy " FREGATA "
ul. Brzozowa 22
84- 360 Łeba
tel. 059 8661544 , 059 8661711

WSTĘP

MOTTO : "Odkrywamy i rozwijamy nasze możliwości,
predyspozycje, talenty promując zdrowy styl życia ".

Edukacja ekologiczna odgrywa bardzo ważną rolę we współczesnym świecie. Za główny cel kształcenia ekologicznego przyjmuje się wielostronny rozwój osobowości, rozumianej jako osiągnięty przez jednostkę ludzką poziom dojrzałości w poznaniu, rozumieniu, wartościowaniu stosunków panujących w przyrodzie, społeczeństwie , kulturze oraz w twórczym przekształcaniu tych stosunków.

Poprzez edukację ekologiczną należy wpłynąć na ludzkie zachowanie, poglądy, przyzwyczajenia tak, aby włączyć wszystkich w rozwiązywanie problemów środowiska . Edukacja taka powinna być prowadzona metodami aktywizującymi w połączeniu z praktycznym działaniem . W kształceniu tym istotną rolę odgrywają zajęcia terenowe, które pozwalają na skuteczne wykorzystanie ważnych zasad oddziaływania dydaktyczno - wychowawczego jak :
 • poglądowość , czyli bezpośredniości i polisensoryczności poznania,
 • aktywności świadomej i twórczej uczniów,
 • praktyczności, czyli związku poznawczych zagadnień z życiem.
Wykorzystanie tych zasad w dydaktyce ułatwia spełnienie ważnego postulatu nauczania przyrodoznawstwa, to jest upodobnienie procesu nauczania do procesu badania .

Czynne zaangażowanie w problemy środowiska uczy ich rozwiązywania .

W pracy dydaktyczno - wychowawczej ważną rolę odgrywa środowisko społeczno - przyrodnicze , które stanowi naturalne podłoże rozwoju umysłu , charakteru i osobowości dziecka oraz wiąże je bezpośrednio z rzeczywistością . Jest źródłem wrażeń i spostrzeżeń niezbędnych do pracy myślowej , tworzenia pojęć , rozwijania mowy , może również dostarczać wzorów postępowania ,sprzyja kształtowaniu więzi społecznych i wyrabianiu wielu umiejętności przydatnych w życiu . Następuje poszerzenie zasobu jego doświadczeń przez wprowadzenie w nowe , naturalne sytuacje , kontakty , przy zwiększeniu różnych czynności zewnętrznych , manualnych , co stanowi podstawę czynności umysłowych , pobudza ucznia emocjonalnie i wywołuje mechanizmy uczenia się przez przeżywanie .

Dla wielu dzieci jest to jedyna forma wypoczynku , a dla wszystkich uczniów stanowi okazję do poznania tego , co nas otacza , uczenia się życia w grupie , odkrywania nowych pasji .

Stwarzają sposobność lepszego poznania potrzeb ucznia . Wystarczy dobrze zorganizowany wyjazd , by zdobyć taką wiedzę o poszczególnych uczniach i klasie jako grupie , która podlega pewnym prawom , jakiej nigdy nie zdobędziemy nawet w ciągu kilku lat nauki . To prawdziwa kopalnia wiedzy o uczniach . Może zmienić nasze wyobrażenie o niektórych z nich i może stanowić bazę do dalszej pracy wychowawczej .

Wspólny wyjazd 11 dniowy bardziej integruje zespół klasowy. Wypełniając wspólne zadania w nowych sytuacjach , uczniowie bardziej zbliżają się do siebie , wspólne spędzanie czasu często pozwala zaistnieć w klasie tym uczniom , którzy mają trudności w szkole . Nie liczy się tylko to , ile kto wie , ale też co potrafi , jak funkcjonuje w grupie . Zadaniem nauczyciela jest pobudzanie i rozwijanie jego aktywności twórczej . Trzeba odpowiednio motywować dziecko do rozwiązywania postawionych przed nim problemów lub zadań .

Budowanie świadomości i wrażliwości społecznej jest podstawowym założeniem edukacji ekologicznej. Należy uczyć przyrody tak , aby nasz odbiorca - uczeń zdołał ją " Poznać przez to Zrozumieć, aby mógł Pokochać , aby przez to chciał ją Chronić ".

Dziecko pragnie działać, próbować , doświadczać , pokonywać trudności , a jednocześnie żądne jest informacji , wyjaśnienia , pokazu . Dlatego warto stworzyć atmosferę pobudzającą je do zdobywania doświadczeń , szukania wyjaśnień , zadawania pytań.

Dobrą okazją do przeprowadzenia takich zajęć jest organizowanie wyjazdów na "Zieloną szkołę” poza miejsce zamieszkania , wyjazd nad morze, dzięki czemu można uczniów w bezpośredni sposób zainteresować przyrodą i umożliwić im dokonywania bezpośredniej obserwacji , przyswojenia sobie licznych pojęć przyrodniczych .

Celem prawidłowej organizacji pobytu dziecka na zielonej szkole jest współpraca nauczyciela z rodzicami. Na rodzicach ciąży obowiązek finasowego zabezpieczenia wyjazdu i odpowiedniego wyposażenie dzieci oraz przygotowanie ich do wyjazdu. Dla większości dzieci jest to ich pierwsze dłuższe w życiu rozstanie z rodzicami , które może wywołać głębsze przeżycia emocjonalne . Rodzice powinni rozmawiać ze swoimi dziećmi na temat wyjazdu , przygotowywać ich do dłuższego rozstania i pozytywnie nastawić ich wobec faktu wyjazdu . Dać im do zrozumienia , że cieszą się z ich wyjazdu i , są pewni , że będą poprawnie się zachowywać , będą przestrzegać zasad i norm obowiązujących w grupie .

Rodzice mogą oczekiwać od nauczyciela , że zorganizuje on tak pobyt swoich uczniów na zielonej szkole , że będą oni mogli lepiej kształtować swoją osobowość , poznawać siebie , doskonalić swoje umiejętności , wzbogacać doświadczenia i rozumieć otaczającą ich rzeczywistość . W trakcie zielonej szkoły uczniowie powinni się dobrze bawić i wiele nauczyć .Nauczyciel stworzy taką możliwość , aby w czasie wyjazdu każdy miał szansę wykazania się swoimi zdolnościami sportowymi , porządkowymi , organizatorskimi, które nie są tak widoczne na co dzień w klasie .

Program pobytu na zielonej szkole integruje rożne dziedziny z zakresu edukacji polonistyczno - kulturalnej , przyrodniczo - społecznej , matematycznej , plastyczno - technicznej , muzycznej i ruchowej . czołowe założenia programu , jego cele , treści , formy i metody ich realizacji umożliwiają wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia , który jest nadrzędnym celem pracy nauczyciela . Przede wszystkim przybliża on uczniom region , w którym przebywać będą podczas 11 dniowego śródrocznego wypoczynku .

Układ treści programu pozwala na poznanie krajobrazu nadmorskiego , jego kultury , historii, zabytków i atrakcji turystycznych , tworząc pełnię otaczającego świata . W realizacji tego programu dominować będą metody aktywizujące uczniów , pobudzające ich do działania . Zawarte w nim propozycje na poszczególne dni opracowane zostały w korelacji z podręcznikiem " Z Ekoludkiem w szkole " oraz w oparciu o własne materiały i pomysły . Realizacja programu nastąpi podczas pobytu klasy trzeciej na zielonej szkole w Ustroniu Morskim .

Zielona szkoła zostanie zorganizowana w Łebie , w ośrodku " Fregata " w dniach od 02 czerwca do 11 czerwca 2006 roku. Wyjazd planuje się na dzień 02 czerwca rano spod szkoły , zaś przyjazd nastąpi około 22.00 w dniu 11 czerwca pod szkołę.

CEL GŁÓWNY
 • zdobywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności po własne doświadczenia oraz obserwacje okolic nadmorskich
 • integracja grupy uczestników i doskonalenie komunikacji poprzez organizowanie różnorodnych imprez z wykorzystaniem ćwiczeń i zabaw interaktywnych
 • aktywny wypoczynek z wykorzystaniem gier i zabaw sportowych
 • uwzględnienie elementów profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej
 • zapoznanie z bogactwem świata przyrody
 • wykształcenie w nich odpowiedzialnej postawy i szacunku względem świata roślin i zwierząt
CELE SZCZEGÓŁOWE
 1. Zainteresowanie regionem Pomorza ze szczegółnym uwzględnieniem jego walorów historycznych , kulturowych , turystycznych i rekreacyjnych.
 2. Zapoznanie z obszarami chronionymi , ich znaczeniem oraz zasadami zachowania na tych obszarach .
 3. Upowszechnianie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego , z uwzględnieniem bezpieczeństwa .
 4. Zapewnienie pełnej regeneracji sił fizycznych i psychicznych.
 5. Doskonalenie sprawności fizycznej uczniów oraz innych zachowań sprzyjających .
 6. Kształtowanie zasad świadomej dyscypliny i harmonijnego współżycia w zespole , poczucia współodpowiedzialności za siebie i innych .
 7. Terapia klimatyczna , zapewnienie dzieciom wypoczynku w zdrowym klimacie wybrzeża , w strefie bezpośredniego oddziaływania jodu i soli.
 8. Wyrabianie trwałych zainteresowań i nawyków do ćwiczeń , zabaw i gier ruchowych na wolnym powietrzu .
 9. Wykorzystanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych w kształtowaniu zdrowego stylu życia .
Sposoby osiągania celów na "Zielonej szkole” :

Podstawowymi metodami pracy z uczniami na "zielonej szkole " są:
 • metody aktywizujące
  Uczniowie wyzwalają w sobie inicjatywę wspólnej pracy i zabawy .
  Kształtują postawę twórczą, wysuwając własne pomysły w rozwiązywaniu różnych zadań.
 • metody czynnościowego nauczania
  Nauczanie czynnościowe to przede wszystkim : wycieczki , zwiedzanie ciekawych historycznych miejsc , gry terenowe , prace plastyczne , zawody sportowe , zajęcia literackie , konkursy .
Wymienione wyżej cele oraz oczekiwane efekty aktywności uczniów osiągnięte zostaną przez :
 • wspólną zabawę i ćwiczenia
 • wycieczki piesze i autokarowe , zwiedzanie ciekawych miejsc
 • oglądanie , słuchanie , doświadczanie , przeżywanie
 • zwiedzanie muzeów i skansenów
 • rozmowę z ciekawymi ludźmi
 • prace samodzielną i grupową z tekstem przygotowanym w podręczniku
 • ekspresję plastyczną i ruchową
 • gry dydaktyczne , dyskusje , dramy
 • gry i zabawy , dyskoteki , ogniska
 • rozgrywki sportowe
KONKURSY: literacki - wiersz lub opowiadanie na temat miejscowości w której przebywamy Łeby, plastyczny - krajobraz nadmorski , najpiękniejsza rzeźba z piasku, najlepszy sportowiec , konkurs czystości .

ZADANIA :
 • tworzenie sytuacji pozwalających poznać możliwości uczniów
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych , tematycznych związanych z programem szkolnym
 • zajęcia integrujące grupę
 • wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności
 • umożliwianie ekspresji spostrzeżeń , przeżyć, uczuć w różnych formach działalności
 • umożliwienie doświadczeń w mówieniu , słuchaniu i byciu słuchanym
 • poczucie odpowiedzialności poprzez samodzielne , dokładne , rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań
 • pobudzanie uczniów do reakcji na piękno otaczającej przyrody
 • propagowanie zdrowego stylu życia , aktywnego wypoczynku
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIECIA UCZNIÓW W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZIN

EDUKACJA POLONISTYCZNO - KULTURALNA :
 • układa plan wydarzeń , opowiada legendę
 • słucha poleceń , wypowiedzi nauczyciela , przewodników i innych rozmówców
 • potrafi poprawnie , w rozwiniętej , uporządkowanej formie wypowiadać się na temat przeżyć i własnych doświadczeń
 • odpowiada na pytania dotyczące tekstu , wskazuje odpowiednie fragmenty
 • kulturalnie prowadzi rozmowę
 • potrafi napisać tekst w formie opowiadania , opisać krajobrazy nadmorskie
 • umie zredagować i napisać krótki list , kodeks zachowania się nad morzem , potrafi adresować listy i kartki pocztowe
 • wie , że ludność różnych regionów Polski posługuje się też językiem innym niż literacki ( gwara )
 • analizuje i czyta teksty oraz wiersze o tematyce przyrodniczej
EDUKACJA PRZYRODNICZO - SPOŁECZNA :
 • zna i wskazuje główne kierunki na mapie
 • potrafi czytać legendę mapy
 • rozumie pojęcia : miejscowość , gmina , powiat , województwo , kraj
 • określa na mapie położenie Morza Bałtyckiego i Pobrzeża Gdańskiego
 • wskazuje porty handlowe i rybackie
 • wymienia elementy krajobrazu nadmorskiego
 • rozumie pojęcia : obiekt zabytkowy , wydma , falochron , park narodowy , krajobrazowy ,
 • wyjaśnia znaczenie latarni morskiej , bandery
 • rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego przez człowieka
 • jest wrażliwy na piękno przyrody ojczystej
 • zna niektóre gatunki roślin i zwierząt żyjących w morzu i na wybrzeżu
 • rozumie pojęcie "transport morski ", wymienia nazwy statków
 • rozumie potrzebę ochrony przyrody nadmorskiej ,
 • wie , jak zachować się w parku narodowym
 • zna podstawowe przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych
 • dba o higienę osobistą
 • potrafi ubrać się w zależności od warunków atmosferycznych
 • wie, jak bezpiecznie zachować się w lesie, nad wodą , na terenie obiektu wypoczynkowego
 • redaguje kodeks zachowania się na zielonej szkole
 • potrafi zgodnie współdziałać w grupie
 • potrafi radzić sobie w różnych , nawet trudnych sytuacjach
 • umie opanować lęki i stres związany z rozłąką z rodzicami
EDUKACJA MATEMATYCZNA :
 • odczytuje wskazania zegara
 • dokonuje obliczeń zegarowych
 • analizuje , rozwiązuje zadania tekstowe związane z upływem czasu
 • posługuje się jednostkami objętości
 • oblicza obwody czworokątów : kwadratu i prostokąta
 • mnoży i dzieli w pamięci oraz sposobem pisemnym
 • stosuje w praktyce wiadomości dotyczące kalendarza , liczenia pieniędzy
 • rozwiązuje zadania z treścią z wykorzystaniem mnożenia i dzielenia i dzielenia sposobem pisemnym
EDUKACJA PLASTYCZNO - TECHNICZNA :
 • zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa posługiwania się narzędziami
 • utrzymuje czystość i porządek w miejscu pracy
 • potrafi wyrazić w różnorodnych formach plastycznych swoje przeżycia , obserwacje , nastroje
 • potrafi posłużyć się linią i plamą jako środkami wypowiedzi plastycznej
 • rozumie pojęcia : malarz , dzieło sztuki , rzeźbiarz , rzeźba , artysta ludowy
 • rozpoznaje obrazy malarstwa o tematyce morskiej - wykazuje się pomysłowością tworzenia obrazu morza
 • odczuwa piękno we wszystkich jego przejawach
EDUKACJA MUZYCZNA :
 • aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno - ruchowych
 • umie słuchać odgłosów morza
 • potrafi tańczyć w rytm muzyki
 • umie słuchać utworów w wykonaniu kapeli regionalnej
 • komponuje własne rytmy z podanych wartości rytmicznych
 • śpiewa piosenki o tematyce morskiej , improwizuje ruchem treści piosenki
 • określa charakter śpiewanych utworów
 • rozwija inwencję twórczą
EDUKACJA RUCHOWA :
 • kształtuje ogólną sprawność fizyczną w toku gier i zabaw ruchowych
 • doskonali rzuty i chwyty - gra w dwa ognie
 • doskonali sprawność fizyczną poprzez stosowanie lekkoatletycznych form ruchu , skok ,rzut
 • rozwija szybkość , zręczność , zwinność poprzez ćwiczenia gimnastyczne i gry zręcznościowe
 • stosuje reguły zabaw i gier sportowych.
Realizacja celów :

Wyżej wymienione cele zakłada się osiągnąć poprzez :
 • prowadzenie maksymalnej ilości zajęć na świeżym powietrzu
 • wycieczki tematyczne
 • codzienne ćwiczenia poranne , zabawy ruchowo - sportowe
Uczenie dzieci samodzielności poprzez :
 • wykonywanie podstawowych , codziennych czynności
 • dbanie o czystość i ład otoczenia , pokoju , higienę własną
 • przyzwyczajanie do odpowiedzialności i dyscypliny
Dzieci na zajęciach dydaktycznych pracują z podręcznikiem " Z Ekoludkiem w szkole dokumentem pracy nauczyciela i uczniów będzie prowadzenie Dziennika Zielonej Szkoły .

Harmonogram dnia na "ZIELONEJ SZKOLE " w ŁEBIE 02.06 - 11.06.2006 r.

7.30 - Pobudka

7.30 - 9.00 - Poranna toaleta
gimnastyka poranna
sprzątanie pokoi , sprawdzenie czystości

9.00 - 9.30 - Śniadanie , omówienie programu dnia

9.30 - 12.30 - Zajęcia edukacyjne , wycieczki

12.30 - 13.00 - Przygotowanie do obiadu

13.00- 13.30 - Obiad

14.00 - Odpoczynek poobiedni

15.00 - 17.50 - zajęcia sportowe , plastyczne , wycieczki

17.50 - 18.00 - Przygotowanie do kolacji

18.00 - 18.30 - Kolacja

18.30 - 21.00 - ognisko , dyskoteka , spacer , zajęcia sportowe , telewizja

21.00 - 21.30 - Przygotowanie do snu , wieczorna toaleta

21.30 - Cisza nocna

PROGRAM POBYTU UCZNIÓW KL. III NA "ZIELONEJ SZKOLE " W ŁEBIE UWZGLĘDNIAJĄCY PROFILAKTYKĘ ZDROWOTNĄ I EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

DZIEŃ PIERWSZY

WYJAZD 02.06.2006 r. Podróżowanie autokarem

RANO
6.00 Zbiórka przed szkołą
 • sprawdzenie obecności i ekwipunku
 • przypomnienie regulaminu bezpiecznego przejazdu
6.30 Wyjazd - podróż autokarem z Sułoszowej do Łeby
18.00 Łeba - ośrodek "Fregata”
 • Przydzielenie pokoi
 • Rozpakowanie bagaży
 • Zapoznanie z personelem ośrodka
 • Poznanie obiektu
 • Obiadokolacja - estetyka spożywania posiłków
 • Wyjście - krótki spacer po okolicy
21.00- 21.30 - Toaleta wieczorna
21.30 - Cisza nocna

DZIEŃ DRUGI Nareszcie u celu podróży

7.30 - Pobudka :
 • toaleta poranna
 • gimnastyka poranna
 • sprzątanie pokoi, sprawdzenie czystości
9.00 - Śniadanie
9.30 - Spotkanie organizacyjne . Omówienie regulaminu i harmonogramu zajęć.

Zasady bhp i właściwe zachowani się na terenie ośrodka , zapoznanie z drogą ewakuacyjną.
Poznanie najbliższej okolicy , położenia obiektu i jego otoczenia .
Spacer nad morze , powitanie morza .

12.30- 13.00 - Przygotowanie do obiadu.
13.00- 13.30 - Obiad
14.00- 15.00 - Odpoczynek poobiedni.
15.00 - Stworzenie kontraktów klasowych , oraz wizytówek na drzwi
 • Ogłoszenie konkursów : czystości , budowania zamków z piasku , tworzenia tekstów literackich , wierszy , rymowanek , plastycznego , piosenki , ogłoszenie zawodów i rozgrywek sportowych międzygrupowych i w grupie .
 • Podróżowanie autokarem . Zalety i wady transportu samochodowego .
 • Uzupełnianie mapy podróży , zaznaczanie głównych miast przejazdu.
 • Obliczanie długości trasy i czasu trwania podróży.
17.50 - 18.00 - Przygotowanie do kolacji
18.00- 18.30 - Kolacja
19.00 - 21.00 Swobodne zajęcia na powietrzu
Obserwacje meteorologiczne
Rozmowa na temat higieny osobistej ciała i ubioru. Ogłoszenie konkursu czystości .
21.00 Toaleta wieczorna
21.30 Cisza nocna

DZIEŃ TRZECI Nad Bałtykiem

7.30 - Pobudka :
 • toaleta poranna
 • gimnastyka poranna
 • sprzątanie pokoi , sprawdzenie czystości
9.00 - Śniadanie
9.30 - Zajęcia zintegrowane :
BEZPIECZNA PODRÓŻ -znaczenie znaków drogowych.
Redagowanie haseł o bezpiecznym poruszaniu się po drogach.
Pogadanka na temat właściwego zachowania się w czasie zajęć
Spacer po mieście (zwiedzanie , kupowanie kartek pocztowych , kopert, znaczków ).

12.30-13.00- Przygotowanie do obiadu
13.00-13.30-Obiad
14.00- Odpoczynek poobiedni.
15.00- Spacer nad morze
 • bieg patrolowy - orientacja w terenie
 • rozpoznawanie roślin leśnych bezpośrednie obserwacje oraz zagadki
 • slalom między drzewami , rzuty szyszkami do celu
 • zajęcia ekologiczne : poznajemy nowe gatunki drzew ,krzewów, rośliny zielne
 • pomniki przyrody i zabytki najbliższej okolicy
17.50-18.00- Przygotowanie do kolacji
18.00-18.30-Kolacja
19.00-21.00 Wieczorek zapoznawczy i integracyjny z innymi grupami.
Dyskoteka . Konkurs tańca.
21.00-Toaleta wieczorna
21.30- Cisza nocna

DZIEŃ CZWARTY Wycieczka całodniowa do TRÓJMIASTA

7.00 - Pobudka :
 • toaleta poranna
 • gimnastyka poranna
 • sprzątanie pokoi , sprawdzenie czystości
7.30 - Śniadanie
8.00 - Przypomnienie i omówienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas przejazdu autokarem , postojów , zwiedzania , poruszania się po mieście , itp.
Całodniowa wycieczka autokarowa do Trójmiasta . Spotkanie z przewodnikiem .

Zwiedzanie największych miast nadmorskich - Gdańsk , Gdynia , Sopot , ich historia i najważniejsze zabytki : zwiedzanie okrętu ORP Błyskawica , zwiedzanie Oceanarium , zwiedzanie Gdańskiego ZOO , koncert w Katedrze Oliwskiej , spacer po sopockim molo . Zakup pamiątek .

Powrót do ośrodka
Obiado - kolacja

Podsumowanie dnia
Omówienie wycieczki

21.00 - 21.30 - Toaleta wieczorna
21.30 - Cisza nocna

DZIEŃ PIĄTY Szukamy i zbieramy informacji o ŁEBIE
7.30 - Pobudka :
 • toaleta poranna
 • gimnastyka poranna
 • sprzątanie pokoi , sprawdzenie czystości
9.00 - Śniadanie
9.30 - Zajęcia zintegrowane : indywidualne układanie i pisanie listów , kartek z życzeniami do rodziców ,adresowanie . Spacer po Łebie z mapą oraz planem miasta , rozmowy z mieszkańcami Łeby. Czytanie mapy : kierunki świata , główne miasta, rzeki , szlaki komunikacyjne .
Wysłanie pocztówek do rodziny , wyszukiwanie ważnych obiektów w miasteczku.

12.30 - 13.00 - Przygotowanie do obiadu
13.00 - 13.30 - Obiad
14.00 - Odpoczynek poobiedni
15.00 - Spotkanie z ciekawym człowiekiem .Porządkowanie informacji o miejscowości - rozmowy z miejscową ludnością. Spotkanie z rybakiem na przystani rybackiej , rozmowa na temat znaczenia rybołówstwa dla mieszkańców miasteczka, o kulturze, zwyczajach kaszubskich , o pracy rybaków dawniej i dziś.
Zajęcia z podręcznikiem " Transport wodny ". Środki transportu wodnego, śródlądowe i morskie.
17.50 - 18.00 - Przygotowanie do kolacji
18.00 - 18.30 Kolacja
19.00 - Przygotowanie do dyskoteki ( bal przebierańców)
20.00 -21.30 Dyskoteka - bal przebierańców
 • konkurs na najciekawszy strój
21.30 - Toaleta wieczorna
22.00 - Cisza nocna

DZIEŃ SZÓSTY Poznajemy piękno polskiego wybrzeża

7.30 - Pobudka :
 • toaleta poranna
 • gimnastyka poranna
 • sprzątanie pokoi , sprawdzenie czystości
9.00 -Śniadanie
9.30 - Zajęcia zintegrowane : wycieczka brzegiem morskim , zachowanie się na plaży.

Wyjście na plażę - NEPTUNALIA (chrzest morski ) ceremoniał związany z "chrztem morskim ". Nadanie imion i rozdanie dyplomów przez Neptuna .Krótkie kąpiele w morzu , plażowanie. Utrwalenie 4 działań arytmetycznych w zakresie 1000. Sprawdź czy potrafisz ?
12.30 - 13.00 - Przygotowanie do obiadu
13.00 - 13.30 - Obiad
14.00 - Odpoczynek poobiedni
15.00 - Wyjście na plażę. Plażowanie , kąpiele . Konkurs budowy zamków na piasku. " Co czuje plażowy kamyczek ?”- opowiadanie.

Zajęcia sportowe na boisku ośrodka :
 • Mecz mini piłki nożnej
 • Gra "Dwa ognie "
17.50 - 18.00 - Przygotowanie do kolacji
18.00 - 18.30 - Kolacja
19.00 - Turniej wiedzy o przyrodzie nadmorskiej - " Jeden z dziesięciu "
-Nauka piosenki przyrodniczej

21.00 - 21. 30 - Toaleta wieczorna
21.30 - Cisza nocna

DZIEŃ SIÓDMY Wypoczywaj aktywnie

7.30 - Pobudka :
 • toaleta poranna
 • gimnastyka poranna
 • sprzątanie pokoi , sprawdzenie czystości
9.00 - Śniadanie

9.30. - Zajęcia zintegrowane :
 • Wyjście do stadniny koni : przejażdżka na koniu
 • Wyjście na plażę - zawody plażowiczów " Zielone Igrzyska Sportowe” na plaży : (podział grupy na zespoły )
  • rzut piłką plażową do celu
  • babki z piasku na czas
  • skok w dal
  • bieg brzegiem morza
  • skok przez falę
  • slalom między kamykami
  • wyścigi z piłką
  • robimy zegar słoneczny
  • pomiar długości i wysokości skoków
  • pomiar czasu podczas biegu stoperem
12.30 - 13.00 - Przygotowanie do obiadu
13.00- 13.30 - Obiad
14.00 - Odpoczynek poobiedni
15.00 - Wyjście na plażę . Plażowanie i kąpiele .
Rozmowa na temat - " Do czego potrzebny jest wiatr ? "
Wiatr jako zjawisko przyrodnicze - znaczenie wiatraków.
Odpowiedź na pytanie " Co to jest bryza morska i jakie jest jej znaczenie ?
" Dlaczego na morzu jest sztorm ?” na podstawie opowiadania "Sztorm " . Ludzie związani z morzem. Nauka piosenki turystycznej , gry sportowe.

17.50 - 18.00 - Przygotowanie do kolacji

18.00 - 18.30 - Kolacja

19.00 - Ognisko - zaprezentowanie programu : zabawy przy ognisku , konkurs piosenki turystycznej , turniej wiedzy przyrodniczej , pieczenie kiełbasek , śpiewanie piosenek.
21.30 - Toaleta wieczorna
22.00 - Cisza nocna

DZIEŃ ÓSMY Poznajemy Słowiński Park Narodowy

Wycieczka na wydmy ruchome.
7.30 - Pobudka
 • toaleta poranna
 • gimnastyka poranna
 • sprzątanie pokoi , sprawdzenie czystości
9.00 - Śniadanie
9.30 - Szczegółowe omówienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas wycieczki na wydmy ruchome , poruszania się po wyznaczonym szlaku na wydmach.
Wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego , przejażdżka Kolejką Bajkową do Rąbek , przepłynięcie statkiem do Wyrzutni Rakiet , spacer po wydmach ruchomych, pieszy powrót d o Rąbek , powrót Kolejką Bajkową do Ośrodka.

12.30- 13.00 Przygotowanie do obiadu
13.00 - 13.30 Obiad
14.00 - Odpoczynek poobiedni
15.00 - Zbiorowe pisanie sprawozdania z wycieczki do Słowińskiego Parku Narodowego .

Ułamki o mianowniku 2, 4 .
Wyjście na plażę , krótkie kąpiele słoneczne. Gra w piłkę nożną i siatkową na plaży.
Zabawy rekreacyjno - sportowe ; trójskok
wyścigi gąsienic
bieg w parach
przeciąganie liny
Wręczenie dyplomów "Super sportowca”

17.50- 18.00 -Przygotowanie do kolacji

18.00 - 18.30 - Kolacja

19.00 - Podsumowanie dnia . Omówienie wycieczki . Moje wrażenia z wycieczki - rysunek technika dowolną .
21.00 - 21.30 - Toaleta wieczorna
21.30 - Cisza nocna

DZIEŃ DZIEWIĄTY Szukamy skarbów

7.30 -Pobudka :
 • toaleta poranna
 • gimnastyka poranna
 • sprzątanie pokoi , sprawdzenie czystości
9.00 - Śniadanie

9.30 - Zajęcia zintegrowane :
 • Wyprawa poszukiwaczy skarbów - wycieczka brzegiem morskim ( praca w grupach - szukanie skarbów )
 • Omówienie znalezisk : muszelek , kamyczków , patyczków , bursztynów .
  Zbiorowe i indywidualne opisywanie wybranego znaleziska .
  Konkurs : Najpiękniejsza rzeźba z piasku z wykorzystaniem znalezionych skarbów - praca grupowa .
 • Niezwykli mieszkańcy mórz i oceanów - praca z podręcznikiem
 • Układanie zadań z treścią o tematyce morskiej .
12.30 - 13.00 - Przygotowanie do obiadu

13.00 - 13.30 - Obiad
14.00 - Odpoczynek poobiedni
15.00 - Zajęcia dydaktyczne:
 • najciekawsze wydarzenia na Zielonej Szkole - swobodne teksty
 • rozwiązywanie krzyżówek - owady , ptaki
 • tworzenie prostych łańcuchów pokarmowych
 • mnożenie i dzielenie liczb
 • zabawy sportowe
Wręczenie nagród za konkurs : "Rzeźba z piasku z wykorzystaniem znalezionych skarbów” .

17.50 - 18.00 - Przygotowanie do kolacji

18.00 - 18.30 - Kolacja

19.00 - WIECZORNICA : QUIZ - KALAMBURY . Podsumowanie dnia . Konkurs :
Co każdy turysta powinien mieć w plecaku ?
Spacer brzegiem plaży - obserwacja zachodu słońca.
Wyznaczanie różnymi sposobami kierunków świata w terenie .
Obserwacja pozornej wędrówki Słońca oraz linii widnokręgu.
Nazwy kierunków świata i ich skróty. Wyznaczanie kierunku Północnego za pomocą kompasu. Przedstawienie zjawiska przyrodniczego za pomocą rysunku - Zachód słońca - kredki świecowe .

21.00 - 21.30 - Toaleta wieczorna
21.30 - Cisza nocna

DZIEŃ DZIESIĄTY Chwila refleksji - czas powrotu
Jesteśmy w domu

7.30 - Pobudka :
 • toaleta poranna
 • gimnastyka poranna
 • sprzątanie pokoi , sprawdzenie czystości
9.00 - Śniadanie

9.30 , Pakowanie bagaży.
 • Ostatnie kąpiele słoneczne , robienie zdjęć pamiątkowych . Wyjście na miasto , ostatni zakup pamiątek , pożegnanie z morzem
 • pobranie suchego prowiantu na drogę
 • Porządkowanie pokoi i terenu wokół ośrodka .
 • Pożegnanie z gospodarzami ośrodka .
 • Pogadanka na temat zachowania , bezpieczeństwa podczas drogi powrotnej .
11.00 - Wyjazd autokarem z Łeby . Podróż powrotna do domu.

24.00 - Przyjazd autokarem do Sułoszowej.

Przekazanie dzieci rodzicom

Sposoby oceniana uczniów

Uczniowie - uczestnicy ZIELONEJ SZKOŁY W ŁEBIE oprócz zdobywania wiedzy i umiejętności , wdrażani będą do samodzielności , samokontroli i samooceny wykonanej pracy . Poznają w toku zajęć mocne i słabe strony własnej działalności. Pozwoli im to doskonalić swą pracę , budować właściwą samoocenę i poczucie własnej wartości . Ocena , jako informacja o efektach działalności uczniów oraz o wysiłku włożonym w wykonanie pracy , będzie miała formę ustną lub pisemną . Podawana na bieżąco - spełniać będzie funkcje : diagnostyczną , informacyjną , korekcyjną , rozwojową . Ocena taka , jako rodzaj interakcji między nauczycielem a uczniem , wpłynie na rozwój i doskonalenie się obydwu stron .

Informacje zebrane przez nauczyciela podczas trwania ZIELONEJ SZKOŁY -dotyczące rozwoju emocjonalno - społecznego jak i postępów w nauce - zostaną wykorzystane do odnotowania działalności uczniów w ocenie opisowej szkolnych osiągnięć uczniów .

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie