Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan wynikowy z języka polskiego dla klasy IV

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4037 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Plan wynikowy z języka polskiego powstał w oparciu o program Słowa jak klucze II

Plan kierunkowy klasa IV

Wstępne osiągnięcia uczniów
 • Czyta krótkie teksty ze zrozumieniem na poziomie semantycznym.
 • Układa wielozdaniowe wypowiedzi w oparciu o doświadczenia, teksty literackie, sztuki teatralne itp.
 • Właściwie komunikuje się z rówieśnikami i dorosłymi.
 • Pisze krótkie teksty, poprawne zarówno pod względem językowym, ortograficznym, jak i interpunkcyjnym.
Cele nauczania
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się mówioną i pisaną odmianą języka.
 • Motywowania do czytania i krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury.
 • Rozbudzanie dociekliwości intelektualnej, samodzielności, niezależności w myśleniu i działaniu w celu twórczego reagowania na rzeczywistość.
 • Wyposażenie uczniów w niezbędne wiadomości o budowie i funkcjonowaniu języka jako narzędzia porozumiewania się i tworzywa literatury.
 • Kształtowanie postawy aktywnego odbiorcy, dostrzegającego wartości artystyczne, humanistyczne, patriotyczne, społeczne, zawarte w utworach literackich, przedstawieniach teatralnych i audycjach telewizyjnych.
 • Wrabianie nawyku samokształcenia.
 • Wdrażanie uczniów do rozpoznawania trwałych i uniwersalnych wartości i wzorów postępowania.
 • Wyrabianie szacunku dla języka ojczystego i tradycji narodowych, tworzenie więzi uczuciowych z tradycją.
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i twórczego działania w zespole.
 • Przygotowanie do nauki w gimnazjum.
Materiał nauczania
 1. Utwory epickie
 2. Utwory liryczne
 3. Inne teksty kultury (teatr i film) oraz teksty ikoniczne
 4. Formy wypowiedzi:
  • opowiadanie
  • dialog
  • dyskusja
  • opis przedmiotu, krajobrazu, postaci
  • plan
  • list
  • instrukcje
  • oś czasu.
 5. Nauka o języku
  • składnia
  • fleksja
  • fonetyka
  • ortografia i interpunkcja
Wymagania programowe, czyli zamierzone osiągnięcia ucznia
 • Czyta poprawnie, rozumie i rozpoznaje różne teksty kultury.
 • Uczestniczy w odbiorze dzieła filmowego i teatralnego.
 • Precyzyjnie formułuje pytania, udziela wyczerpujących odpowiedzi i informacji z odpowiednią intonacją.
 • Uważnie słucha i właściwie reaguje na wypowiedzi innych osób.
 • Wyraża własne zdanie na wybrane tematy.
 • Wypowiada się pisemnie i ustnie na różne tematy, posługując się poznanymi formami wypowiedzi.
 • Wygłasza z pamięci wiersze i fragmenty prozy wskazanej przez nauczyciela.
 • Wskazuje i nazywa poznane środki artystyczne w wypowiedzi poetyckiej.
 • Rozpoznaje elementy świata przedstawionego w opowiadaniu i baśni.
 • Rozpoznaje części mowy ( rzeczownik, czasownik, przymiotnik i liczebnik) , różnorodne konstrukcje składniowe, a poznaną wiedzę stosuje w sytuacjach typowych.
 • Stosuje podstawową wiedzę z zakresu fonetyki w poprawnym zapisie wyrazów i ich przenoszeniu.
 • Zna zasady pisowni wyrazów i potrafi je zastosować.
 • Pracuje w grupie z zachowaniem zasad współpracy.
Plan wynikowy – teksty epickie

Wstępne osiągnięcia ucznia

Poziom A - zna podstawowe pojęcia z zakresu teorii literatury dotyczące utworu epickiego.

Poziom B - czyta krótkie epickie teksty literackie ze zrozumieniem na poziomie semantycznym.

Poziom C - układa samodzielne wypowiedzi w oparciu o epickie teksty literackie.

Cele ogólne nauczania
 • Kształcenie sprawności czytania, słuchania i mówienia w związku z różnymi sytuacjami komunikacyjnymi.
 • Wyrabianie nawyku krytycznego odbioru epickich tekstów literackich.
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.
 • Kształtowanie właściwych postaw: empatii, asertywności, samooceny.
Cele operacyjne – zamierzone osiągnięcia ucznia

Poziom A
 • czyta głośno doskonaląc technikę czytania
 • czyta cicho i rozumie ogólny sens utworu
 • wskazuje postacie, zdarzenia, dialogi cechy baśni
 • dzieli tekst na części
 • stara się odpowiedzieć na zadane pytania dotyczące tekstu
 • stara się przedstawić zdarzenia we właściwej kolejności
 • wypowiada się o postaciach
 • odczytuje z osi czasu wskazane daty i nazwy zdarzeń.
Poziom B
 • płynnie czyta tekst ze zrozumieniem
 • wyszukuje informacji w tekście i elementy świata przedstawionego w utworze
 • opisuje postać, nazywa cechy
 • opowiada treść przeczytanego utworu
 • wyodrębnia części w utworze
 • ilustruje tekst
 • zadaje pytania dotyczące tekstu
 • umie posługiwać się osią czasu.
Poziom C
 • rozumie czytany tekst
 • opowiada przeczytany tekst
 • rozumie celowość użycia opisów w tekście, uosobienia w baśni, akapitów
 • opisuje postać posługując się wyrazami oceniającymi
 • wypowiada się na temat bohaterów i problemów zawartych w tekście uzasadniając swoje zdanie
 • wskazuje elementy świata przedstawionego, części utworu, cechy gatunkowe baśni, nadawcę i odbiorcę tekstu
 • ustala kolejność zdarzeń w utworze
 • samodzielnie korzysta z osi czasu
 • wyjaśnia znaczenie morału.
Poziom D
 • czyta poprawnie i rozumie czytany tekst
 • opowiada treść utworu poprawnie pod względem treści i formy utworu
 • wskazuje cechy utworu, określa ich funkcje
 • samodzielnie dokonuje opisu postaci bogatego pod względem językowym
 • wskazuje podobieństwo i różnice w utworach
 • wypowiada się na temat utworu, bohaterów, uzasadnia własne zdanie odwołując się do cytatów
 • zaznacza na osi czasu wydarzenia dawne i współczesne
 • formułuje sens utworu własnymi zdaniami.
Materiał nauczania

a) lektury omawiane w całości
 • J. Brzechwa „Akademia pana Kleksa”
 • C. Collodi „Pinokio”
 • J. Korczakowska “Spotkanie nad morzem”
b) teksty z podręcznika „Jutro pójdę w świat”
 • Bo Carpelan „Marvin i mewa”
 • K. Bagniewska „Kłopty z imieniem”
 • M. E. Letki „Jutro znów pójdę w świat”
 • A. Mickiewicz „Przyjaciele”
 • M. Lajdar „Robot”
 • I. Landau „Taśma”
 • M. Terlikowska „Ziółko”
 • M. Orłoń „Gołębie pana Brożka”
 • W. Osuchowska-Orłowska „List do przyjaciela”
 • S. Grodzieńska „Jaki elegancki pan...”
 • E. Burakowska „Zimą też bywa gorąco”
 • K. Bagniewska „Okres próbny”
 • A. Minkowski „Złota troć”
 • C.S. Lewis „Poza murami gimnazjum”
 • Ch. Perrault „Knyps z Czubkiem”
 • M. Kunstler „Perła jaśniejąca w mroku”
 • H. Zdzitowiecka „Pantofelek pięknej Rodopis”
 • A. Mickiewicz „Pani Twardowska”
 • W. Markowska, A. Milska „Pan Twardowski na Księżycu”
 • M. Dąbrowska „Boże Narodzenie”
 • M. Wojtyszko „Gżdacz”
 • S. Grabowski „Czerwony zeszyt”
 • B. Wiza „Macoszka”
 • A. Mickiewicz „Powrót taty”
 • B. Carpelan „Bójka”
 • E. Nowacka „Dwa dni w listopadzie”
 • B. Carpelan „Wiersze”
 • K. Bagniewska „Cudowne dziecko”
 • H.Ch. Andersen „W teatrze”
 • Sempe i Gościnny „Mówiliśmy przez radio”
Konieczne osiągnięcia ucznia, by kontynuował naukę

Istotne wewnątrzprzedmiotowo
 • zna i rozumie wskazane wyżej pojęcia z teorii literatury
 • odczytuje epickie teksty literackie (baśń, bajkę, opowiadanie, powieść) na poziomie semantycznym
 • zdobywa umiejętność odczytywania utworu na poziomie metaforycznym
 • rozpoznaje elementy świata przedstawionego
 • odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości. Istotne ponaprzedmiotowo
 • wyraża własne zdanie na wybrane tematy
 • posługuje się chronologią.
Użyteczne
 • czyta ze zrozumieniem
 • stara się kierować zasadami grzeczności i tolerancji
 • przejawia właściwe postawy: empatię, asertywność, samoocenę
 • uzasadnia własne zdanie.
Plan wynikowy – teksty liryczne

Wstępne osiągnięcia ucznia

Poziom A – zna podstawowe pojęcia dotyczące utworu lirycznego.

Poziom B – czyta łatwe w odbiorze utwory liryczne ze zrozumieniem, na poziomie Semantycznym.

Poziom C – dostrzega charakterystyczne cechy utworu lirycznego.

Cele ogólne nauczania
 • Wyrabianie nawyku krytycznego odbioru lirycznych tekstów literackich.
 • Rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa narodowego.
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.
Cele operacyjne – zamierzone osiągnięcia ucznia

Poziom A
 • stara się poprawnie czytać wiersz
 • czyta wskazane uosobienia
 • krótko wypowiada się o utworze
 • wskazuje rymujące się wyrazy
 • krótko odpowiada na pytania dotyczące treści wiersza
 • stara się wskazać osobę mówiącą w wierszu
 • rozumie pojęcia: wers, strofa, rym.
Poziom B
 • czyta poprawnie wiersz
 • próbuje określić jego nastrój
 • w kilku zdaniach wypowiada się o utworze
 • dostrzega uosobienia
 • wskazuje wyrazy dźwiękonaśladowcze
 • wskazuje osobę mówiącą w wierszu
 • dostrzega związek tytułu z treścią utworu
 • wskazuje powtórzenia i wyrazy przeciwstawne
 • dostrzega rymy, stosuje pojęcia: strofa, wers.
Poziom C
 • czyta wiersz oddając jego nastrój, określa główną myśl utworu
 • wypowiada się na temat treści i nastroju utworu uzasadniając swą opinię
 • wskazuje osobę mówiącą, adresata w wierszu
 • stara się wyjaśnić rolę uosobienia, wyrazów dźwiękonaśladowczych
 • dostrzega niezwykle połączenie wyrazów w wierszu i stara się odczytać ich sens
 • posługuje się terminami dotyczącymi utworów literackich: zgłoska, rym, wers strofa.
Poziom D
 • interpretuje głosowo utwór poetycki
 • wypowiada się na temat treści utworu uzasadniając swoje zdanie
 • wyjaśnia rolę uosobienia, tytuł, rolę rymów regularnych i nieregularnych, sens wiersz, przenośnię i dźwiękonaśladownictwo wykorzystując cytaty z wiersza.
Materiał nauczania – utwory liryczne z podręcznika „Jutro pójdę w świat”
 • L.J. Kern „Przed pierwszym dzwonkiem”
 • W. Chotomska „O poecie i biedronce”
 • W. Wawiłow „Rozmowa”
 • L.J.Kern „46 nóg”
 • J. Ratajczak „Listy jak liście“
 • K. Iłłakowiczówna „Klon krwawy...”
 • A. Rymkiewicz „Dom zwierząt”
 • K.I. Gałczyński „W leśniczówce”
 • J.Kulmowa „Gdzie kotu lepiej będzie”
 • R.M. Groński „Nos”
 • J. Ratajczak „Tresowane tramwaje”
 • E. Biela „Wszędzie już...”
 • W. Chotomska „Motyle”
 • J. Kulmowa „Krajdywan”
 • K. Iłłakowiczówna „Ślub królewny”
 • J. Ratajczak „Do góry nogami”
 • D. Wawiłow „Trójkątna bajka”
 • S. Grabowski „Wiersz o zmarnowanym czasie”
 • D. Wawiłow „Smutny wiersz”
 • E. Zawistowska „Radość”
 • R.M. Groński „Dorośli i kłopoty”
 • J. Kulmowa „Kto”
 • J. Twardowski „Bóg”
 • J. Kulmowa „Moje wiersze”
 • J. Słowacki „w pamiętniku Zofii Bobrówny”
 • A. Onichimowska „Rozmowa o koniu”
 • J. Kulmowa „Wywiad ze mną”.
Konieczne osiągnięcia ucznia, by kontynuował naukę

Istotne wewnątrzprzedmiotowo
 • zna i rozumie wskazane wyżej pojęcia z teorii literatury
 • rozpoznaje utwór poetycki wśród innych tekstów kultury
 • rozpoznaje cechy języka poetyckiego.
Istotne ponaprzedmiotowo
 • wykazuje umiejętność czytania krytycznego
 • przejawia wrażliwość estetyczną
 • dba o piękno języka ojczystego.
Użyteczne
 • czyta głośno z właściwą modulacją głosu
 • wygłasza z pamięci z właściwą modulacją głosu.
Plan wynikowy – inne teksty kultury (film, przedstawienie teatralne) oraz teksty ikoniczne

Wstępne osiągnięcia ucznia

Poziom A - odczytuje proste teksty ikoniczne.

Poziom B – posługuje się podstawowymi pojęciami i symbolami z zakresu tekstów niewerbalnych.

Poziom C – układa wielozdaniowe wypowiedzi w oparciu o sztuki teatralne, filmy itp.

Cele ogólnego nauczania
 • Wyrabianie nawyku krytycznego odbioru różnych dzieł kultury.
 • Rozwijanie samodzielności w działaniu.
 • Motywowania do poznania kultury regionalnej, narodowej i europejskiej.
 • Wdrażanie do pracy w grupach i dbałość o estetykę i porządek.
Cele operacyjne – zamierzone osiągnięcia ucznia

Poziom A
 • odróżnia tekst narracji od tekstu scenicznego
 • odróżnia tekst główny i poboczny (bez wprowadzania terminów)
 • wykonuje plakat teatralny i umieszcza na nim konieczne informacje
 • ogląda baśń filmową, przedstawienie teatralne.
Poziom B
 • odróżnia postacie literackie i sceniczne
 • próbuje wyjaśniać funkcje tekstu głównego i pobocznego
 • poprawnie zapisuje informacje na afiszu i zaproszeniu
 • opowiada treść filmu, przedstawienia
 • wskazuje tworzywo i twórców przedstawienia teatralnego
 • wyodrębnia bohaterów głównych i drugoplanowych.
Poziom C
 • odróżnia autora opowiadania od autora sztuki w tekście
 • wyjaśnia funkcje tekstu głównego i pobocznego
 • właściwe dobiera informacje na afisz i do zaproszenia
 • gromadzi słownictwo wokół tematu
 • wypowiada się na temat filmu i przedstawienia.
Poziom D
 • używa w swych wypowiedziach słownictwa związanego z teatrem i filmem
 • projektuje i wykonuje afisz teatralny, zaproszenie, plakat filmowy
 • bierze udział w przygotowaniu klasowej inscenizacji.
Materiał nauczania
 • plansze, schematy, obrazy, fotografie, ilustracje, mapy, plakat, reklama
 • wybrany film, program telewizyjny dla dzieci, przedstawienie teatralne.
Konieczne osiągnięcia ucznia, by kontynuował naukę

Istotne wewnątrzprzedmiotowo
 • zna i rozumie pojęcia związane z teatrem
 • tworzy różne formy przekazu: plakat
Istotne ponaprzedmiotowo
 • wskazuje na mapie wybrane miejsca
 • odczytuje dane z: planszy, schematu, tabeli
 • posługuje się różnymi systemami znaków.
Użyteczne
 • odczytuje przekazy ikoniczne
 • dzieła malarskie, fotografie
 • analizuje oferty mediów kierowane do dzieci.
Plan wynikowy – formy wypowiedzi

Wstępne osiągnięcia ucznia

Poziom A – rozpoznaje podstawowe formy wypowiedzi.

Poziom B – posługuje się podstawowymi formami wypowiedzi (np. opowiada, opisuje Przedmiot)

Poziom C – pisze wykorzystując wiadomości o poznanych formach wypowiedzi.

Cele ogólne nauczania
 • Kształcenie sprawności czytania i pisania w różnych sytuacjach komunikacyjnych.
 • Rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia i samodzielności w działaniu.
 • Kształtowanie właściwych postaw: empatii, asertywności, samooceny.
Cele operacyjne – zamierzone osiągnięcia ucznia

Poziom A
 • buduje wypowiedź jednozdaniową
 • krótko, niezbyt poprawnie wypowiada się na określony temat
 • słucha rozmówcy i bierze udział w rozmowie
 • redaguje krótkie zaproszenie, ogłoszenie, list, życzenia, instrukcję, wywiad, dialog, opowiadanie, opis, notatkę, plan starając się zachować konieczne składniki tych wypowiedzi.
Poziom B
 • poprawnie redaguje formy wypowiedzi zachowując konieczne składnika tych wypowiedzi
 • uważnie słucha rozmówcy, podtrzymuje rozmowę
 • redaguje wypowiedzi jedno i kilkuzdaniowe na określony temat
 • odróżnia formy wypowiedzi.
Poziom C
 • wypowiada się zachowują poprawność wypowiedzi
 • wzbogaca wypowiedzi korzystając z „banku słówek”
 • redaguje formy wypowiedzi w sposób poprawny pod względem budowy i języka
Poziom D
 • redaguje formy wypowiedzi w sposób poprawny pod względem wypowiedzi, bogate językowo
 • wykorzystuje słownictwo z „banku przyjacielskich słówek”
 • jest aktywnym słuchaczem i rozmówcą
 • tworzy opowiadanie na podstawie lektury oraz własnych doświadczeń i wyobraźni.
Materiał nauczania

Pisze na temat posługując się następującymi formami wypowiedzi: opowiadanie, zaproszenie, ogłoszenie, list, życzenia, instrukcja, wywiad, dialog, opis, notatka, plan, przepis, tabela, oś czasu.

Konieczne osiągnięcia ucznia, by kontynuował naukę

Istotne wewnątrzprzedmiotowo
 • opowiada
 • opisuje
 • buduje tekst poprawny kompozycyjnie
 • celowo stosuje środki językowe
Istotne przedmiotowo
 • umie sporządzić notatkę w różnych formach
Użyteczne
 • pisze na temat, zgodnie z formą i z intencją
 • układa instrukcję i przepis
Plan wynikowy – nauka o języku

Wstępne osiągnięcia ucznia

Poziom A – rozpoznaje podstawowe części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik.

Poziom B – wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania prostych ćwiczeń.

Poziom C – stosuje praktycznie poznane elementy wiedzy o języku w zakresie Ortografii i gramatyki.

Cele ogólne nauczania
 • Kształcenie sprawności mówienia i pisania w rożnych sytuacjach komunikacyjnych.
 • Rozbudzanie świadomości języka jako dziedzictwa kulturowego.
 • Rozwijanie samodzielności w zdobywaniu wiedzy i w działaniu.
Cele operacyjne – zamierzone osiągnięcia ucznia

Poziom A
 • rozpoznaje rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki
 • odwzorowuje poznane wyrazy
 • odróżnia liczbę pojedynczą i mnogą rzeczownika
 • zna zasady dotyczące pisowni „rz” po spółgłosce oraz „ż” po „l, r ł”
 • rozróżnia rzeczowniki w Mianowniku od innych części mowy
 • wskazuje w tekście przymiotniki
 • ma wiadomości o przymiotniku
 • dzieli wyraz na sylaby
 • wskazuje wyrazy pozostające ze sobą w bezpośrednim związku
 • zna zasadę dotyczącą pisowni „nie” z czasownikiem.
Poziom B
 • wskazuje wyraz określany i określający
 • na ogół pisze poprawnie zaprzeczone czasowniki
 • używa poprawnych form przymiotnika w swych wypowiedziach
 • odróżnia rzeczowniki od innych form wypowiedzi
 • poprawnie zapisuje rzeczowniki pospolite
 • odmienia rzeczownik przez przypadki
 • zna wyjątki od reguły dotyczącej pisowni „rz’ po spółgłoskach
 • stara się poprawnie zapisywać poznane wyrazy
 • rozpoznaje rzeczowniki utworzone od przymiotnika
 • wyszukuje różne formy rzeczownika
 • wskazuje przysłówki w tekście
 • stara się poprawnie pisać zaprzeczone przymiotniki i przysłówki.
Poziom C
 • rozwija zdania
 • poznane rzeczowniki pisze poprawnie z przeczeniem
 • wyjaśnia od czego zależy podział na sylaby
 • bogaci słownictwo
 • poprawnie zapisuje rzeczowniki własne
 • popełnia nieliczne błędy pisząc poznane wyrazy
 • tworzy rzeczowniki od przymiotników
 • tworzy różne formy rzeczownika
 • korzysta ze słownika ortograficznego
 • wskazuje przysłówki w tekście, określa ich rolę
 • poznane zaprzeczone przysłówki i przymiotniki pisze poprawnie.
Poziom D
 • celowo rozwija zdania
 • poprawnie pisze przeczenie „nie” z różnymi częściami mowy
 • rozumie od czego zależy podział na sylaby
 • bogaci słownictwo
 • swobodnie dzieli rzeczowniki na kategorie
 • poprawnie zapisuje poznane wyrazy
 • dokonuje ewentualnej korekty swego tekstu
 • świadomie stosuje reguły ortograficzne.
Materiał nauczania
 • fonetyka
 • podział wypowiedzeń ze względu na cel wypowiedzi i ilość orzeczeń
 • rozwijanie zdań
 • części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek
 • pisownia ó – u, rz –ż, ch - h
 • pisownia wielką literą
 • „nie” z różnymi częściami mowy
 • głoski nosowe.
Konieczne osiągnięcia ucznia, by kontynuował naukę

Istotne wewnątrzprzedmiotowo
 • zna podział wypowiedzeń
 • rozpoznaje części mowy
 • układa zdania według ustalonych kryteriów.
Istotne przedmiotowo
 • świadomie i celowo stosuje środki językowe
 • stosuje poznane zasady ortograficzne.
Użyteczne
 • przestrzega norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych.
Opracowała: Halina Prądzyńska-Wieżel

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie