Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na lata 2006-2009

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1322 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


nauczyciela mianowanego
JANUSZA ŁUKOMSKIEGO


W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1
im. Bohaterów Września 1939 r.


§ 8. ust. 2. pkt 1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania- przewidywane efekty
Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
Aktywne wywiązywanie się
z obowiązków wychowawcy klasowego
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjno-wychowawczych, częste kontakty z rodzicami, współpraca
z pedagogiem.
Bliższe poznanie wychowanków poprzez wspólne wycieczki rajdy, tworzenie tradycji klasowych ( wspólna Wigilia, Mikołajki, urodziny tzw. Osiemnastki itp.)
Zapewnienie pomocy uczniom gorzej sytuowanym
w dostępie do stypendiów , zapomóg.
Wdrażanie poszanowania prywatnej i społecznej własności – wymaganie napraw poczynionych szkód, potępienie postaw obojętnych wobec aktów chuligaństwa i wandalizmu.
od września 2007 r.
dokumentacja szkolna

poświadczenia Dyrektora
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Udział w kursach kwalifikacyjnych i konferencjach

w okresie stażu
zaświadczenia
Zainteresowanie młodzieży turystyką
Prowadzenie Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego.

Organizowanie konkursu turystycznego.
w okresie stażu
kwiecień
/maj

poświadczenie Dyrektora
Modernizacja pracowni przy udziale rodziców i młodzieży
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych
w okresie stażu
poświadczenie Dyrektora
Mobilizacja uczniów do nauki – zapobieganie znużeniu przedmiotem
Wykorzystanie środków audiowizualnych na lekcji.

Wprowadzenie aktywizujących metod nauczania – np. metody projektów.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
i INTERNETU.
w okresie stażu
konspekty lekcji
Pomoc uczniom mającym trudności w nauce
Prowadzenie nieodpłatnych zajęć wyrównawczych
w okresie stażu
poświadczenie Dyrektora
Dbałość o wystrój i estetykę szkoły
Prowadzenie gazetki szkolnej o tematyce elektronicznej
w okresie stażu
poświadczenie Dyrektora
Praca w Radzie Szkoły
Opracowywanie i realizacja zadań mających na celu podniesienie poziomu kształcenia i wychowania uczniów
Pozyskiwanie funduszy od sponsorów
w okresie stażu
poświadczenie
Rady Szkoły
§ 8. ust. 2. pkt 2.
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania- przewidywane efekty
Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
Stosowanie i wykorzystanie Internetu w życiu codziennym i w pracy
Założenie w domu łącza internetowego
Założenie skrzynki e-mailowej do kontaktu z uczniami
i nauczycielami
IX 2006

zrzut z ekranu
Organizacja warsztatu pracy własnej oraz szkoły przy użyciu technik komputerowych
Opracowanie prezentacji komputerowych z wybranych tematów nauczanych przedmiotów
w okresie stażu
poświadczenie Dyrektora

Prowadzenie arkusza kalkulacyjnego do obliczeń na pracowni elektrycznej i elektronicznej
Stworzenie i prowadzenie strony z pracowni elektrycznej
i elektronicznej
w okresie stażu
w okresie stażu
poświadczenie Dyrektora
poświadczenie Dyrektora

Generowanie elektronicznej wersji planu lekcji w celu umieszczenia go na stronie internetowej szkoły
w okresie stażu
poświadczenie Dyrektora
Wykorzystanie na lekcjach programów edukacyjnych
Praca uczniów z programami
? do symulacji układów elektronicznych
? do tworzenia schematów blokowych
? do tworzenia aplikacji

w okresie stażu

poświadczenie Dyrektora
§ 8. ust. 2. pkt 3.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Zadania- przewidywane efekty
Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
Opublikowanie „planu rozwoju zawodowego”

Przygotowanie planu i przesłanie go na strony internetowe
X 2006
publikacja
w internecie
Uczestniczenie w pracach zespołu przedmiotów zawodowych
Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów, współpraca w zakresie korelacji międzyprzedmiotowej
w okresie stażu
poświadczenie Dyrektora
Opracowanie testów z nauczanych przedmiotów i udostępnienie ich do wykorzystania w szkole
Konstruowanie testów w postaci elektronicznej
i umieszczanie ich na stronie internetowej szkoły
w okresie stażu
publikacja
w internecie
Przeprowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej
Opracowanie i wygłoszenie referatu
2007
poświadczenie Dyrektora
Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla członków komisji przedmiotów zawodowych
Przygotowanie konspektów, przeprowadzenie i omówienie lekcji
w okresie stażu

podpisy uczestników
Rozwijanie i doskonalenie ogólnych umiejętności interpersonalnych
Zorganizowanie wycieczki dla grona pedagogicznego
Wyjazdy z gronem do teatru
w okresie stażu
poświadczenie Dyrektora
§ 8. ust. 2. pkt 4. a
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
Zadania- przewidywane efekty
Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
Opracowanie programu działania koła turystycznego
Spotkania z podróżnikami, alpinistami
Organizowanie rajdów i wycieczek regionalnych
i krajowych
w okresie stażu
poświadczenie Dyrektora
Rozwijanie zainteresowań uczniów uzdolnionych
Prowadzenie koła elektronicznego
w okresie stażu
poświadczenie Dyrektora
Przygotowywanie młodzieży klas maturalnych do egzaminu
z przygotowania zawodowego
Prowadzenie zajęć fakultatywnych
w okresie stażu
poświadczenie Dyrektora
Organizowanie i kontrola dyżurów uczniowskich przy wejściu do szkoły w celu poprawy bezpieczeństwa młodzieży na terenie placówki
Opracowanie i spisanie zasad pełnienia dyżurów ( w tym czynności i powinności uczniów w różnych sytuacjach)

Opracowywanie harmonogramu dyżurów tygodniowych dla poszczególnych klas
wrzesień 2006

w okresie stażu
dokument „Regulamin Dyżurów”
poświadczenie Dyrektora
§ 8. ust. 2. pkt 4. b
wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
Zadania- przewidywane efekty
Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
Uzyskanie tytułu egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
Ukończenie kursu na egzaminatora w zawodzie technik elektryk
VI 2007

zaświadczenie

Rozpoczęcie kursu na egzaminatora w zawodzie technik elektronik lub technik informatyk
2008r.
zaświadczenie
Wykorzystanie zdobytej wiedzy
w praktyce.
Przygotowanie młodzieży do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych zawodach zgodnie ze standardami
w okresie stażu
dokumentacja szkolna,
poświadczenie Dyrektora
Praca w komisjach egzaminacyjnych
Czynny udział w przeprowadzaniu , sprawdzaniu i ocenianiu egzaminów
w okresie stażu
dokumentacja szkolna,
poświadczenie Dyrektora
§ 8. ust. 2. pkt 4. c
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania- przewidywane efekty
Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych - nauczanie przedmiotów zgodnie z kwalifikacjami
Ukończenie studiów podyplomowych „Automatyka elektroniczna”
II 2007
Dyplom
ukończenia studiów
Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy dydaktycznej ” szkoły
Współudział w pracach społecznych
Podarowanie księgozbioru do biblioteki szkolnej
w okresie stażu
poświadczenie Dyrektora
Przeprowadzanie konkursów wiedzy technicznej
Organizacja eliminacji szkolnych konkursu np. „Konkursu Wiedzy Technicznej”, przygotowanie uczniów do udziału
październik
poświadczenie Dyrektora
Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez ukazywanie związku nauczania teoretycznego z praktyką
Organizowanie wycieczek specjalistycznych np. na Targi Komputerowe czy sprzętu elektronicznego, elektrycznego
w Kielcach
w okresie stażu
sprawozdania uczniowskie
z wyjazdów, zdjęcia
§ 8. ust. 2. pkt 4. e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Zadania- przewidywane efekty
Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
Współpraca z zagranicą w ramach projektu wymiany młodzieży
w ramach praktyk
Udział w programie Leonardo da Vinci
na bieżąco
poświadczenie Dyrektora
Współpraca z Policją
Organizowanie spotkań klasy z funkcjonariuszami policji
w ramach np. profilaktyki uzależnień
w okresie stażu
poświadczenie Dyrektora
Współpraca z Oddziałem Miejskim PTTK
Udział w imprezach organizowanych przez oddział
w okresie stażu
Dyplomy uczestnictwa, poświadczenia prezesa OM PTTK
Nawiązanie współpracy
z Politechniką Świętokrzyską
Udział młodzieży zainteresowanej elektroniką w wykładach na uczelni
w okresie stażu
poświadczenie Dziekana
Zatwierdzam do realizacji :
2006-08-30
data i podpis nauczycieladata i podpis Dyrektora

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie