Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan Rozwoju Zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1557 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jestem nauczycielem matematyki i informatyki w SP w Dobrzykowicach małej miejscowości pod Wrocławiem. Przedstawiam swój Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie od 01.09.2003 r. do 31.05.2006 r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Ewelina Szymczak-Cieślik
nauczyciel
matematyki i informatyki
w Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach

§ 8 ust. 2 . pkt.1 uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Zapoznanie z dokumentacją i przepisami dotyczącymi awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, konsultacje z przełożonymi.
sierpień, wrzesień 2003
Wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego
Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych MEN, CODN oraz portalach edukacyjnych.
wrzesień 2003
Plan rozwoju zawodowego
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
wrzesień 2003
Plan rozwoju zawodowego
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju, gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, nagrań, zdjęć, itp.
cały okres stażu
Dokumenty
Przygotowanie sprawozdania-autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju.
maj 2006
Sprawozdanie
Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
czerwiec 2006
Wniosek
Diagnozowanie osiągnięć edukacji matematycznej
Opracowanie zestawu narzędzi do diagnozy osiągnięć edukacji matematycznej dla uczniów klas 4- 6.
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do analizy i prezentacji wyników.
Dokonanie analizy i ustalenie wniosków do dalszej pracy.
luty 2004
marzec 2004

Opracowane testy, potwierdzenie dyrektora, wydruki komputerowe, analiza i wnioski

Diagnozowanie osiągnięć edukacji informatycznej

Opracowanie zestawu narzędzi do diagnozy osiągnięć edukacji informatycznej dla uczniów klasy 5 i 6.
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do analizy i prezentacji wyników.
Dokonanie analizy i ustalenie wniosków do dalszej pracy.
marzec 2004
kwiecień 2004
Potwierdzenie dyrektora,
opracowane testy,
wydruki komputerowe,
analiza i wnioski
Diagnozowanie umiejętności ponad-przedmiotowych uczniów
Opracowanie zestawu narzędzi do diagnozy ponadprzedmiotowych umiejętności uczniów dla klas 4 i 5.
Dokonanie analizy przeprowadzonych diagnoz i zapoznanie Rady Pedagogicznej z wynikami.
Wnioski do dalszej pracy.
kwiecień 2004
maj 2004
Potwierdzenie dyrektora,
analiza i wnioski
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy wychowawcy klasowego
Dokonanie rozpoznania potrzeb wychowanków – sytuacji rodzinnej, materialnej.
Sporządzenie planu wychowawczego klasy, zgodnie z programem wychowawczym szkoły i potrzebami wychowanków.
Rozwój samorządności uczniów-wybory samorządu klasowego, organizacja imprez klasowych i szkolnych.
Wdrażanie uczniów do przestrzegania praw i wywiązywania się z obowiązków szkolnych.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych uczniów.
Prowadzenie oddziaływań mających na celu zapewnienie uczniom bezpieczeństwa.
Współpraca z rodzicami.
- Opracowanie planu spotkań i konsultacji indywidualnych.
- Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacja rodziców.
- Przekazywanie informacji rodzicom dotyczących ich dzieci
- Włączenie rodziców do aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły.
na bieżąco
Plan wychowawczy klasy, zasady współpracy, zapisy w dziennikach, potwierdzenie dyrektora
Uczestnictwo w opracowaniu dokumentów szkoły
Uczestnictwo w pracach nad opracowaniem WSO i statutu szkoły.
Opracowanie narzędzi badawczych do mierzenia jakości pracy szkoły
na bieżąco
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych i szkoleniach zespołu samokształceniowego.
Aktywny udział w pracach zespołu samokształceniowego klas 4-6, wychowawczego i mierzenia jakości pracy szkoły
na bieżąco
Sprawozdanie z działalności zespołu
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez DODN oraz Instytut Matematyki i przekazywanie różnorodnych informacji oraz materiałów pracownikom szkoły.
na bieżąco
Zaświadczenia
Samodzielne poszukiwanie i studiowanie literatury pedagogicznej, metodycznej oraz fachowych czasopism.
na bieżąco
Notatki
Rozwój zainteresowań
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych
i informatycznych.
Organizacja szkolnych konkursów:
· Szkolny konkurs matematyczny kl.4 – 6
· Mistrz klawiatury kl. 5 – 6.
wg harmonogramu
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy
Tworzenie pracowni informatycznej oraz przygotowanie pomocy dydaktycznych do nauczania matematyki i informatyki:
·Wykonanie plansz, modeli, schematów i algorytmów
·Wyeksponowanie ich w salach lekcyjnych i wykorzystywanie na lekcji
na bieżąco
Wykonane pomoce,
potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust. 2 . pkt.2 wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Zadania

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

Zastosowanie technologii komputerowej do działań edukacyjnych i poszerzania warsztatu pracy własnego i ucznia
Wykorzystanie na lekcjach komputera, urządzeń multimedialnych oraz dostępnych programów edukacyjnych.
na bieżąco
Scenariusze lekcji,
ankieta ewaluacyjna
Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji do prowadzenia lekcji.
na bieżąco
Prezentacje multimedialne
Komputerowe opracowywanie scenariuszy lekcji, imprez i uroczystości, testów, sprawdzianów, kartkówek, kart pracy oraz pomocy dydaktycznych.
na bieżąco
Potwierdzenie dyrektora
Korzystanie z zasobów sieci Internet w celu wymiany doświadczeń, materiałów, poszukiwania nowych rozwiązań.
na bieżąco
Adresy stron www
Uczestniczenie w grupach dyskusyjnych o tematyce edukacyjnej – wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami drogą elektroniczną.
na bieżąco
Adresy stron www grup dyskusyjnych
Kontakt z organizatorami konkursów matematycznych drogą mailową.
na bieżąco
Potwierdzenie dyrektora
Komputerowe opracowywanie materiałów związanych z pracą szkoły
wg potrzeb
Potwierdzenie dyrektora
Wprowadzanie nowego oprogramowania pozyskiwanego z czasopism fachowych.
cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
Prowadzenie dziennika elektronicznego klasy.
Komputerowe przygotowywanie informacji dla rodziców dotyczących ocen i punktów z zachowania.
na bieżąco
Wydruki komputerowe
Zastosowanie technologii komputerowej do działań edukacyjnych i poszerzania warsztatu pracy własnego i ucznia

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do analizy diagnoz w klasach 4-6 oraz próbnych sprawdzianów klas szóstych.
na bieżąco
Wydruki komputerowe
Wykorzystanie programu Excel do analizy ankiet.
na bieżąco
Wydruki komputerowe
Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowania różnorodnych materiałów.
cały okres stażu
Zaproszenia, listy, podziękowania, itp.
Obsługiwanie poczty elektronicznej szkoły.
cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
Elektroniczne prowadzenie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego
cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust. 2 . pkt. 3 umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
Zadania

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Prowadzenie zajęć otwartych
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów
i kontraktowych.
Dokonywanie analizy przeprowadzonych zajęć
wg potrzeb
Konspekty, ankieta ewaluacyjna
Dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami
Udział w pracach zespołu przedmiotowego i wychowawczego
na bieżąco
Sprawozdanie z działalności zespołu
Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli zespołu samokształceniowego kształcenia zintegrowanego oraz zespołu klas 4-6.
Zgodnie z harmonogramem
Sprawozdanie z działalności zespołów
Konsultacje dla nauczycieli w zakresie obsługi komputera z uwzględnieniem możliwości Internetu.
na bieżąco
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Systematyczna obserwacja stron internetowych pod kątem pojawiania się nowych przepisów prawnych i informacji dotyczących działalności szkoły oraz przekazywanie ich zainteresowanym osobom.
cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Pomoc innym nauczycielom w przygotowywaniu środków dydaktycznych, wykonywaniu wydruków (np. dyplomów, zaproszeń), skanowaniu materiałów.
na bieżąco
Przykładowe prace, potwierdzenie dyrektora szkoły
Opracowanie publikacji
Publikowanie własnych opracowań na stronach portali edukacyjnych.
cały okres stażu
Publikacja na stronie internetowej, adres strony www

§ 8 ust. 2 . pkt. 4a opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
Zadania

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Opracowanie i wdrożenie programu koła matematycznego
Opracowanie programu koła matematycznego
kwiecień 2004
Program
Realizacja programu koła matematycznego
Rok szkolny 2004/05 i 2005/06
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Dokonanie ewaluacji programu
Na koniec roku szkolnego
Ankieta ewaluacyjna
Opracowanie programu
„ Żyj zdrowo ”
Opracowanie programu profilaktycznego„ Żyj zdrowo ”
maj 2004
Program
Realizacja programu „ Żyj zdrowo ”
Rok szkolny 2004/05 i 2005/06
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Dokonanie ewaluacji programu
Na koniec roku szkolnego
Ankieta ewaluacyjna

§ 8 ust. 2 . pkt. 4c poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

Zadania

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Zainicjowanie i organizowanie corocznego Gminnego Turnieju Matematycznego klas 5
Kierowanie pracą ucznia w przygotowaniu do udziału w konkursie na dodatkowych lekcjach.
Opracowanie regulaminu konkursu.
Przygotowanie zadań konkursowych.
Przeprowadzenie konkursu klas 5.
Przygotowanie dyplomów.
Analiza i wnioski z przeprowadzonego konkursu.
na bieżąco
styczeń 2004
na bieżąco
2004 - 2006
na bieżąco
czerwiec
Zaświadczenie dyrektora
Regulamin
Zadania
Potwierdzenie dyrektora
Dyplomy
Analiza i wnioski
Współudział w przeprowadzeniu Gminnego Konkursu
„ Matma jest super” klas 3
Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Gminnego Konkursu „ Matma jest super”.
corocznie wg harmonogramu
Potwierdzenie dyrektora, zaświadczenie organizatorów
Organizacja wycieczek szkolnych
Przygotowanie miejsca, programu wycieczki, wynajęcie autokaru i sporządzenie karty wycieczki.
Wyjazdy z uczniami na wycieczki krajoznawczo-przyrodniczych, edukacyjne i rekreacyjne.
zgodnie z harmonogramem
Karty wycieczek, potwierdzenie dyrektora
Wystawy matematyczne
Organizowanie wystaw matematycznych: Bryły, Orgiami, Kleksografia, Wycinanki matematyczne.
na bieżąco
Potwierdzenie dyrektora
Prowadzenie gazetki szkolnej
Wdrożenie prac nad uruchomieniem gazetki szkolnej i dozorowanie prac uczniów.
Drukowanie gazetki. Reklama gazetki.
2005/2006
Potwierdzenie dyrektora
Strona szkoły
Stworzenie i prowadzenie strony internetowej szkoły
na bieżąco
Strona WWW
Prace dodatkowe
Utworzenie szkolnej biblioteczki informatycznej i multimedialnej
na bieżąco
Programy komputerowe,
Własne programy multimedialne

§ 8 ust. 2 . pkt. 4e wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
Zadania

Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Współpraca z Instytutem Matematyki i Fundacją Stypendialną Matematyków Wrocławskich
Zgłoszenie szkoły do udziału w Dolnośląskich Meczach Matematycznych
Wytypowanie drużyny i przygotowanie uczniów do udziału w konkursie
zgodnie z harmonogramem
Potwierdzenie dyrektora, zaświadczenie Uniwersytetu Wr.
Zgłoszenie szkoły do udziału we Wrocławskim Matematyczny Marszu na Orientację
Wytypowanie patroli i kierowanie pracą w przygotowaniu do udziału w konkursie
zgodnie z harmonogramem
Potwierdzenie dyrektora, zaświadczenie Uniwersytetu Wr.
Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie KOMA .
Przeprowadzenie eliminacji szkolnych i wyłonienie finalistów
Zgodnie z harmonogramem
Potwierdzenie dyrektora, zaświadczenie Uniwersytetu Wr.
Współpraca z WCDN
Udział szkoły we Wrocławskim Konkursie Matematycznym
Przeprowadzenie eliminacji szkolnych i wyłonienie finalistów
Zgodnie z harmonogramem
Potwierdzenie dyrektora
Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Organizacja szkolnego festynu z okazji Dnia Dziecka
Przygotowanie uczniów do festynu. Przeprowadzenie festynu
czerwiec 2004 - 2006
Potwierdzenie dyrektora
Współpraca z komitetem organizacyjnym festynu Sami Swoi
Uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklicznej imprezy środowiskowej –festyn „Sami Swoi”
sierpień 2004-2006
Podziękowania organizatorów
Współpraca z pielęgniarką szkolną
Organizowanie spotkań z pielęgniarką szkolną.
Konsultacje wychowawcy z pielęgniarką szkolną.
Wg potrzeb
Potwierdzenie pielęgniarki szkolnej
Współpraca z Rodzinnymi Domami Dziecka


Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz dzieci.
Udział w akcji Góra Grosz a
Na bieżąco
Potwierdzenie dyrektora
Współpraca z Policją
Współorganizowanie spotkań na temat niebezpieczeństwa podczas zabawy z petardami.
Współudział w organizowaniu akcji Bezpieczny wypoczynek
Na bieżąco
Zapisy w dzienniku
Potwierdzenie dyrektora
Akcje ekologiczne
Udział w akcjach Sprzątanie Świata, Święto Ziemi, Święto Pieczonego Ziemniaka.
Wg harmonogramu
Potwierdzenie dyrektora


Opracowała
Ewelina Szymczak-Cieślik
SP w Dobrzykowicach

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie