Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Działalność szkolnego koła LOP

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8350 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Główne założenia programu to kształtowanie właściwego stosunku dzieci i młodzieży do przyrody, pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym, potrzebie i sposobach jego ochrony, zachęcanie do organizowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody. Program może być pomocny w zorganizowaniu pracy szkolnych kół LOP, kółek przyrodniczych czy ekologicznych.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY
program własny

Wstęp i charakterystyka programu

Ochrona środowiska to już nie tylko potrzeba, ale konieczność. Szczególną rolę przypisuje się edukacji środowiskowej, jako podstawie budowy nowej świadomości ludzi.

Globalna równowaga ekologiczna zależy w ostateczności od przyznania się człowieka do niszczenia przyrody i wzięcia na siebie odpowiedzialności za swe czyny. Zmiana sposobu odnoszenia się do naszej planety jest jedyną drogą do budowy podstaw nowego związku między cywilizacją a przyrodą.

Jak stwierdzają coroczne raporty o stanie środowiska opracowane przez Worldwatch Institute, wszystkie podstawowe wskaźniki stanu środowiska nie wskazują na jego poprawę. Zasięg i różnorodność problemów ekologicznych powiększa się z roku na rok. Cechą charakterystyczną Polski są ogromne kontrasty środowiskowe. Istnieją piękne, dobrze zachowane, często unikatowe obszary przyrodnicze. Są również tereny najbardziej zdegradowane w Europie. Na znacznej powierzchni zagrożone jest istnienie lasów.

W ochronie przyrody wiele zależy od świadomości jej znaczenia w społeczeństwie, toteż kształtowanie powszechnej świadomości ekologicznej trzeba traktować jako ważny czynnik wspomagania systemu ochrony przyrody. W tym zakresie główna rola przypada szkołom i nauczycielom, jak też organizacjom społecznym.

W Polsce problemy ochrony i kształtowania środowiska wspiera i pomaga rozwiązywać społeczna organizacja Liga Ochrony Przyrody (LOP) założona już w 1928 roku. LOP wraz z dużą liczbą innych organizacji kształtuje opinię publiczną w kierunku pozytywnym dla ochrony przyrody oraz wspiera służby ochrony przyrody w ich codziennych działaniach. Upowszechnienie wiedzy o przyrodzie i ochronie jest głównym polem działania LOP od początku jej istnienia.

Szkolne koła LOP od wielu lat umożliwiają prowadzenie działalności LOP wśród dzieci i młodzieży. Stanowią bardzo dobrą formę pracy pozalekcyjnej. Umożliwiają szeroką realizację celów organizacji pełniąc jednocześnie istotne funkcje edukacyjne i wychowawcze. W poznawaniu zagadnień ochrony środowiska wskazana jest samodzielna praca ucznia przez realizację ćwiczeń, w których podejmuje on różne działania, np.: przeprowadza obserwacje, eksperymenty, pomiary, projektuje prace społecznie-użyteczne w najbliższym otoczeniu.

Realizując treści programu uczeń będzie miał okazję poznać różne metody pracy i możliwości badań przyrodniczych z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Uczestniczenie w zajęciach koła winno nauczyć go krytycyzmu, dokładności i rzetelności działań a także odpowiedzialności w pracy przez poznawanie problemów ochrony środowiska oraz ukształtować właściwe postawy wobec środowiska i rozwinąć świadomość ekologiczną (pomóc żyć w zgodzie z naturą).

Program ten został opracowany na podstawie wieloletnich doświadczeń w pracy z kołem. Jest przeznaczony dla dzieci II etapu edukacji szkolnej.

Główne założenia programu:

 • kształtowanie właściwego stosunku dzieci i młodzieży do przyrody
 • pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym, potrzebie i sposobach jego ochrony
 • zachęcanie do organizowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego
 • czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody
Zajęcia koła LOP związane są z bezpośrednim kontaktem z przyrodą. Wpływa to na atrakcyjność zajęć i powoduje, że edukacja ekologiczna cieszy się wśród uczniów dużym zainteresowaniem.

Szczegółowe cele edukacyjne Uczeń zdobywa podstawowe wiadomości dotyczące:
 • pojęć ekologicznych i z zakresu ochrony przyrody
 • zagrożeń środowiska ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy
 • form ochrony przyrody
 • współzależności między organizmami a środowiskiem
 • ekologicznego stylu życia
 • przepisów prawnych dotyczących ochrony przyrody
 • działalności LOP wśród dzieci i osób dorosłych
Uczeń zdobywa podstawowe umiejętności w zakresie:

 • definiowania podstawowych pojęć ekologicznych i z zakresu ochrony przyrody
 • obserwacji środowiska, przeprowadzania prostych badań dotyczących stanu środowiska, wyciągania wniosków
 • dokumentowania wyników prac i spostrzeżeń
 • dostrzegania przyczyn i skutków zagrożeń środowiska
 • racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody
 • postrzegania związku między stanem środowiska a zdrowiem człowieka
 • planowania działań na rzecz ochrony przyrody
 • zdobywania wiedzy przyrodniczej
Uczeń kształci postawy dotyczące:

 • przyjaznego stosunku do przyrody
 • aktywności w praktycznych działaniach na rzecz środowiska
 • przestrzegania i propagowania zdrowego stylu życia
 • rozpowszechniania idei ochrony przyrody wśród dzieci i osób dorosłych
Metody i formy pracy


Podczas realizacji programu należy stosować przede wszystkim metody aktywizujące, z uwzględnieniem możliwości ucznia oraz warunków organizacyjnych i czasowych. Metody aktywizujące prowadzą do samodzielności w rozwiązywaniu problemów i podejmowania decyzji, korzystnie kształtują współpracę w grupie, rozwijają kreatywność uczniów.
Proponowane metody i formy pracy:

 • praca indywidualna i zespołowa
 • obserwacje
 • wycieczki
 • zajęcia terenowa
 • praca z komputerem, Internet
 • eksperyment
 • burza mózgów
 • drama
 • inscenizacja
 • pogadanka
Treści programu
 • podstawowe pojęcia ekologiczne: ekologia, sozologia, ekosystem, biocenoza, biotop, populacja
 • zagrożenia środowiskowe: skażenia i sposoby ochrony powietrza, wody, gleby, efekt cieplarniany, dziura ozonowa
 • właściwy stosunek do wszelkich form życia: pomoc zwierzętom w czasie zimy, pielęgnowanie roślin w szkole i wokół szkoły
 • formy ochrony przyrody: ochrona gatunkowa, pomniki przyrody, rezerwaty, parki narodowe
 • ekologiczny styl życia: zdrowa żywność, życie bez papierosów, oszczędzanie wody i energii, zagospodarowywanie odpadów
 • działalność LOP: historia działalności, struktura organizacji, cele i zadania LOP, przepisy prawne dotyczące ochrony przyrody
 • zależność człowieka od przyrody: rośliny w życiu człowieka, znaczenie i ochrona lasów
Planowane osiągnięcia uczniów
Uczeń potrafi:
 • definiować podstawowe pojęcia ekologiczne i z zakresu ochrony przyrody
 • przedstawić najważniejsze informacje dotyczące historii, celów i zadań LOP
 • ocenić swój wpływ na środowisko i działania, które podejmuje w celu poprawy stanu środowiska
 • wymienić główne przyczyny skażenia środowiska i wyjaśnić ich skutki
 • uzasadnić konieczność stosowania różnych form ochrony przyrody; zna rezerwaty przyrody, pomniki przyrody i gatunki chronione najbliższego regionu
 • dokładnie obserwować i wyciągać wnioski
 • odpowiednio się zachowywać w czasie wycieczek przyrodniczych
 • posługiwać się atlasami przewodnikami, mapami
 • wyjaśnić, na czym polega recykling
 • uzasadnić konieczność oszczędzania energii, wody, gazu
 • zorganizować zbiórkę surowców wtórnych w domu i szkole
 • dbać o rośliny w szkole i wokół niej
 • wyjaśnić znaczenie lasów w przyrodzie
 • właściwie zachowywać się na terenach chronionych
 • poszukiwać nowych źródeł wiedzy ekologicznej
Przykładowy roczny plan pracy Szkolnego Koła LOP znajduje się w załączniku 1.
Sposoby realizacji celów
 • prace porządkowe w lesie i w pobliżu szkoły
 • opieka nad roślinami ozdobnymi w szkole
 • gromadzenie karmy dla zwierząt na zimę
 • dokarmianie zwierząt w okresie zimowym
 • opracowywanie gazetek ściennych, wystaw
 • udział w akcjach „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”
 • wykonywanie zielników pospolitych roślin
 • opracowywanie mapy porostowej swojej miejscowości
 • wycieczki do rezerwatów przyrody
 • opracowywanie referatów dotyczących stanu środowiska i jego ochrony
 • wystawy i prezentacje dotyczące zdrowego stylu życia
 • wykorzystywanie różnych źródeł informacji ze szczególnym uwzględnieniem Internetu
 • praca z komputerem – prezentacje, encyklopedie przyrodnicze
 • zorganizowanie szkolnych konkursów ekologicznych
 • udział w konkursach organizowanych przez Zarząd Główny LOP lub oddziały lokalne
Korelacja międzyprzedmiotowa
W czasie zajęć SK LOP realizowane są treści wspólne z programem nauczania przyrody, ścieżki ekologicznej i regionalnej, ale również występują powiązania z pozostałymi przedmiotami, np.:
 • obliczenia dotyczące wyników doświadczeń, pomiary, plan, skala (matematyka)
 • historia LOP, najbliższego regionu (historia)
 • wykonywanie prac tekstowych, przygotowywanie inscenizacji (język polski)
 • wyszukiwanie informacji, przygotowywanie prezentacji, prace nad stroną internetową LOP (informatyka)
 • wykonywanie karmników, domków lęgowych dla ptaków (technika)
Realizowanie wspólnej tematyki, ale korzystanie z różnych form i metod pracy pozwala w niekonwencjonalny sposób spełniać założenia programowe.

Ewaluacja programu

Ewaluacja pracy i postępów uczniów pozwala stwierdzić, czy zamierzone cele zostały osiągnięte. Stanowi wskaźnik sprawności nauczyciela w kreowaniu procesu zdobywania przez uczniów wiadomości i umiejętności. Podczas zajęć pozalekcyjnych kryterium oceny powinna być przede wszystkim praca dziecka, włożony wysiłek, pomysłowość i inicjatywy.

Oceny dokonuje się na podstawie konkretnych działań dzieci na rzecz środowiska, aktywności w czasie zajęć, stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, samodzielnie i zespołowo wykonanych prac, obserwacji zachowań w różnych sytuacjach, ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i samooceny nauczyciela.

Przykładowa ankieta ewaluacyjna znajduje się w załączniku 2.

Załącznik 1
Plan pracy Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody

wrzesień
 • Nabór nowych członków, sprawozdanie z działalności LOP-u za miniony rok szkolny, wspólne opracowanie celów i zadań do pracy w bieżącym roku szkolnym, ogłoszenie konkursu „Zielona Klasa”.
 • Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej (16.IX) – przyczyny i skutki powstania dziury ozonowej.
 • Międzynarodowy dziń Turystyki (18.IX) – wykonanie wystawy prezentującej piękno beskidzkiego krajobrazu.
 • Udział w akcji Sprzątania Świata (20-22.IX).

październik

 • Światowy Dzień Zwierząt, 4.X - św.Franciszka z Asyżu, patrona ekologów – dlaczego powinniśmy sznować naszych braci mniejszych?
 • Miedzynarodowe Dni Ptaków (4-5.X) – pogadanka na temat biologii ptaków.
 • Zbiór karmy dla zwierząt na zimę.
 • Wykonanie zielników liści drzew i krzewów, ćwiczenia w rozpoznawaniu gatunków.
 • Wycieczka górska „Pożegnanie lata”.

listopad
 • Przygotowanie karmy dla ptaków i rozpoczęcie dokarmiania ptaków
 • Leśny Duszek - wykonanie zabawki z szyszek, żołędzi, kasztanów. Konkurs na najbardziej pomysłową zabawkę.
 • Idzie zima – źródła energii przyjazne środowisku, sposoby oszczędzania energii, efekt cieplarniany.
 • Czy moja rodzina dba o srodowisko? – opracowanie i przeprowadzenie ankiety.
 • Rady na odpady – segregacja śmieci, recykling.

  grudzień
 • Ekoludek – wykonanie maskotki z odpadów.
 • Stroik zamiast choinki – wykonanie świątecznego stroika. Konkurs na najładniejszą ozdobę.

  styczeń
  • Dzień LOP (9.I) – historia, cele i zadania LOP.
  • Mój przyjaciel – wystawa fotografii i rysunków zwierząt domowych.
  luty
  • Światowy Tydzień Mokradeł (28.I –2.II) – dlaczego powinniśmy chronić mokradła?
  • Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu ekologicznego.
  • Pielęgnacja i rozmnażanie roślin doniczkowych.
  marzec

  • Formy ochrony przyrody w Polce i najbliższej okolicy.
  • Ćwiczenia w rozpoznawaniu gatunków roślin i zwierząt chronionych.
  • Dzień Bałtyku (22.III) – ekosystemy wodne, przyczyny i skutki ich zagrożeń
  kwiecień
  • Tydzień Czystości Wód (1-7.IV) - Woda w życiu człowieka. Znaczenie wody, przyczyny i skutki skażenia wód, konieczność oszczędzania wody
  • Prace porządkowe w ogródku szkolnym
  • Wycieczka górska „Powitanie lata”
  • Obchody Dnia Ziemi
  • Wycieczka do rezerwatu przyrody „Lasek Miejski nad Puńcówką” w Cieszynie
  maj
  • Wycieczka do rezerwatu storczyków „Góra Tuł”.
  • Cieszynianka – biologia unikatowej rośliny Hacquetia epipactis. Obserwacja cieszynianki w lesie w Dzięgielowie.
  • Święto Polskie Niezapominajki (15.V) – czym jest akcja „Niezapominajka” i jak możemy się w nią włączyć?
  • Światowy Dzień bez Papierosa (31.V) – konkurs na plakat
  czerwiec
  • Opracowanie mapy porostowej swojej miejscowości.
  • Dni Lasu (1-7.VI) – Lasy i ich ochrona; wycieczka do lasu.
  • Światowy Dzień Ochrony Środowiska (5.VI) – podsumowanie całorocznej pracy SK LOP połączone z piknikiem.
  W ciągu całego roku szkolnego uczniowie biorą udział w ogólnopolskich i lokalnych konkursach organizowanych przez LOP.

  Załącznik 2

  Ewaluacja programu SK LOP

  Na zakończenie zajęć dobrze jest uzyskać o nich informację zwrotną. Pozwoli ona spojrzeć na siebie obiektywnie, uświadomić sobie popełniane błędy i poprawić swą pracę w przyszłości. Ewaluację przeprowadzamy kilka minut przed końcem zajęć. Ważne, żeby uczniowie mieli czas na przemyślane uwagi. Oto kilka sposobów przeprowadzenia ewaluacji:

  Dokończenie zdań na rozdanych uczniom wcześniej małych kartkach:

  Atmosfera, która panowała w czasie zajęć...

  Na zajęciach zmieniłbym...

  Chcę zaproponować, aby...

  Cenię...

  Nie lubię, gdy...


  Odpowiedzi na pytania:

  Co Ci się w tych zajęciach najbardziej podobało?

  Co Ci się w tych zajęciach najbardziej nie podobało?

  Gdybyś Ty prowadził zajęcia koła, co byś zmienił?

  Czy byłeś raczej zainteresowany zajęciami, czy raczej znudzony (podkreśl)?

  Twoja ogólna ocena wystawiona mi za te zajęcia w skali od 1 do 6 = .........(wpisz ocenę)

  Twoje dodatkowe uwagi:

  ........................................................................................

  Ankieta

  Podkreśl wybraną odpowiedź:

  1. Czy prowadzone zajęcia były:

  a) ciekawe

  b) nudne

  c) takie sobie

  2. Czy sposób przekazania nowych wiadomości był:

  a) przystępny

  b) nie zawsze zrozumiały

  c) zupełnie niezrozumiały

  3. Czy ćwiczenia, zadania, przykłady były trafnie dobrane i pozwoliły Ci lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia:

  a) tak

  b) nie

  c) nie wszystkie

  4. Czy liczba ćwiczeń, zadań, przykładów była wystarczająca:

  a) tak

  b) nie

  5. Jak oceniasz atmosferę panująca na zajęciach? W skali od 1 do 4 = .........(wpisz ocenę)

  6. Twoja ogólna ocena wystawiona mi za te zajęcia w skali od 1 do 6 = ........(wpisz ocenę)

  7. Twoje dodatkowe uwagi

  ........................................................................................
  ....................................................................................................
  ...................................................................................  Gadająca ściana

  To forma ewaluacji o charakterze opiniotwórczym. Ze względu na otwartość wypowiedzi - nie ograniczamy uwag uczniów pytaniami, nie ukierunkowujemy na konkretne zagadnienia - może stanowić dla nas nie lada niespodziankę.

  Przed rozpoczęciem zajęć przyklejamy do ściany (ważne, by uczniowie mieli do niej wygodny dostęp) arkusz szarego papieru z napisem umieszczonym na górze: "Gadająca ściana".

  5 -7 minut przed końcem zajęć prosimy uczniów, by na arkuszu szarego papieru wyrazili swoje opinie na temat lekcji. Kiedy uczniowie pytają, jakiego rodzaju mają to być komunikaty, możemy poprowadzić ich, zadając pytania. Nie zabraniajmy im wykonywania rysunków.

  Bibliografia
  Dobrzański G., Dobrzańska B., Kiełczewski D., Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1997.

  Walentyńska I, Praktyczne przygotowanie do ochrony środowiska, LOP, Bielsko-Biała 1995.

  Olaczek R., Przyroda Polski pod ochroną, LOP, Warszawa 1998.

  Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu, CODN, Warszawa 1999.


  Liga Ochrony Przyrody www.lop.org.pl


  opracowała: Grażyna Sztefka

  Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie