Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3059 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam Państwu Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Jestem nauczycielem języka angielskiego i geografii.


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

realizowany od dnia 1.09.2004 do 31.05.2007 r.

mgr Anna Chmura

nauczycielka języka angielskiego i geografii

Publiczne Gimnazjum im. Stefanii Łąckiej w Woli Żelichowskiej

Czynności organizacyjne.
Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1.

2.

3.
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
 • Analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty.
 • Wniosek o rozpoczęcie stażu.
 • Plan rozwoju zawodowego.
 • Gromadzenie dokumentacji.
 • Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
 • Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
VIII 2004 IX 2004 Cały okres stażu V-VI 2007

plan rozwoju zawodowego

sprawozdanie

ocena dorobku zawodowego
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt.1).
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
 • Aktywny udział w procesie mierzenia jakości pracy szkoły- opracowanie planu, wybranie wskaźników.
 • Opracowanie wraz z zespołem raportu z mierzenia jakości pracy szkoły.
 • Ewaluacja planu rozwoju szkoły.
 • Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach oraz pomoc w przygotowaniu do nich.
 • Organizacja konkursów.
cały staż cały staż potwierdzenie, opracowana ewaluacja i wnioski do dalszej pracy. protokoły z konkursów
2. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów.
 • Aktywne uczestnictwo we wdrażaniu WSO.
 • Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania.
 • Ewaluacja Przedmiotowego Systemu Oceniania.
cały staż opracowany PSO ankiety
3. Doskonalenie kompetencji zawodowych.
 • Uzyskanie pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego.
 • Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły.
IX 2005 VI 2006 cały staż dyplom ukończenia NNKJO w Krakowie licencjat – filologia j. angielskiego UMCS w Lublinie zaświadczenia
4. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody aktywizujące w tym metodę projektu.
 • Opracowanie i realizacja projektu edukacyjnego –Polska w Unii Europejskiej.
 • Realizacja projektu edukacyjnego z okazji Dnia Ziemi.
 • Wykorzystanie metod aktywizujących
w procesie edukacyjnym.
V 2004 IV 2006 cały staż materiały przykładowy scenariusz
5. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności.
 • Studiowanie literatury fachowej, wykorzystanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych.
 • Pogłębianie wiedzy z przepisów prawa oświatowego a zwłaszcza dotyczących awansu zawodowego.
 • Poszerzanie wiedzy z zakresu pracy z dzieckiem ze specyficznym trudnościami.
 • Współpraca z doradcami metodycznymi wydawnictw: Oxford, Express Publishing.
cały staż opis wykorzystania na lekcji
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.2).
1. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.
 • Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.
 • Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.
 • Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów związanych z nauką języka obcego.
 • Utworzenie na szkolnej stronie www. kącika anglisty –gimnazjalisty.
  • Prowadzenie kółka informatycznego dla dzieci.
cały staż konspekt lekcji pomoce przykłady wykorzystania w pracy potwierdzenie dyrektora
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (§ 8 ust.2 pkt.3).
1. Podejmowanie działań w ramach WDN.
 • Przygotowanie szkolenia Rady Pedagogicznej na temat ADHD.
 • Opracowanie i wygłoszenie referatu na zebraniu Rady Pedagogicznej na temat aktywizujących metod nauczania.
X 2005 XI 2004 referat referat, potwierdzenie
2. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
 • Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli i rodziców.
 • Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z mojej szkoły i innych szkół.
cały staż kospekt zaświadczenie
3. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
 • Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego.
 • Przygotowanie artykułów i materiałów do publikacji na stronie internetowej.
 • Opracowanie materiałów dotyczących pedagogizacji rodziców na tematy dotyczące trudności wychowawczych – ewaluacja.
cały staz zaświadczenia referat ankieta
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą pomocą społeczną lub postępowaniu w sprawach nieletnich (§ 8 ust.2 pkt.4 a).
1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
 • Opracowanie programu zajęć koła informatycznego dla dzieci szkoły podstawowej.
 • Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy dla klasie I zgodnego z Programem Wychowawczym szkoły.
  • Opracowanie programu pracy wyrównawczej z j. angielskiego z uczniem z trudnościami edukacyjnymi i przedstawienie go do zaopiniowania Radzie.
program plan pracy program wraz z akceptacją IX 2004 IX 2006 X 2006
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.2 pkt.4 c).
1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży.
 • Organizowanie wyjazdów do kina, opery, wycieczek dydaktyczno- krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju.
  • Koordynacja akcją “Sprzątanie Świata” w szkole
  • Koordynacja akcją “Czysta wieś” w ramach obchodów dnia Ziemi.
cały staż IX 2004 IV 2005, 2006 karty wycieczek
2. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów.
 • Opracowanie planu pracy do zajęć wyrównawczych z j. angielskiego.
 • Zorganizowanie i prowadzenie nieodpłatne zajęć dla uczniów klas I gimnazjum mających trudności w nauce języka obcego.
XII 2005- VI 2006 plan pracy potwierdzenie
3. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych.
 • Opracowanie scenariuszy konkursów i quizów oraz regulaminów.
 • Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych na wszystkich szczeblach.
 • Opracowanie i koordynacja przebiegu działań dotyczących popularyzacji wiedzy o tradycji, przede wszystkim krajów anglojęzycznych pt.. “Halloween po polsku”, “Autumn traditions” oraz “English Day”.
cały staż potwierdzenia scenariusze zajęć, wystawy, potwierdzenie dyrektora
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§ 8 ust.2 pkt.4 e).
1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.
 • Organizowanie uroczystości szkolnych, akademii.
 • Przygotowanie uroczystości środowiskowej z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz Święta Rodziny.
wg kalendarza uroczystości szkolnych scenariusze imprez
2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.
 • Prowadzenie pedagogizacji rodziców.
 • Diagnoza sytuacji materialnej uczniów.
 • Integracja zespołu klasowego: imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńska.
 • Organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej poprzez współpracę z GOPS.
rok szkolny 2006/07 –wychowawstwo opis działań ankiety opis działań
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust.2 pkt.5).
1.
 • Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
 • Znalezienie rozwiązania i zastosowanie go.
okres stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami opis przypadku
opracowała: Anna Chmura

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie