Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan pracy wychowawcy klasy I

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 80822 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Każdy wychowawca klasowy powinien rozpocząć pracę od stworzenia własnego planu pracy, zgodnego z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły i dostosowanym do warunków szkoły. Przedstawiam propozycję planu pracy wychowawcy w klasie I szkoły podstawowej. Zawiera on szereg działań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych zgromadzonych w 12 działach pracy, które ja uważam za najważniejsze w pracy wychowawcy w nauczaniu zintegrowanym.

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY I


Plan pracy wychowawcy klasy I jest zgodny z planem wychowawczym i profilaktycznym szkoły.
Praca wychowawcza i opiekuńcza prowadzona przeze mnie w klasie I ma na celu ukształtowanie takich postaw i umiejętności, aby uczeń mógł:

 • aktywnie uczestniczyć w życiu i pracy rodziny, klasy i szkoły,
 • lepiej rozumieć świat swoich bliskich, okazywać im miłość, szacunek i akceptację,
 • poszerzać wiedzę o świecie, przeżywać radość ze zdobywania wiedzy, rozstrzygania problemów,
 • przejawiać zachowania proekologiczne, być wrażliwym na piękno przyrody, wartości kultury i pracy ludzkiej,
 • umiejętnie porozumiewać się w grupie, wpływać na bezpieczeństwo i wzajemne zaufanie,
 • właściwie oceniać postępowanie własne, kolegów i innych osób,
 • umiejętnie reagować na cudze potrzeby, emocje, opinie i agresję,
 • umiejętnie funkcjonować w sytuacji konfliktowej,
 • dostrzegać wartości estetyczne w zachowaniu i wyglądzie własnym i innych osób, zachowywać ład i porządek w otoczeniu,
 • umiejętnie wyrażać własne emocje, opinie i potrzeby,
 • stawiać sobie określone zadania i podejmować wysiłek, by je wykonać; być zdolnym do wyrzeczeń na rzecz osiągnięcia celu,
 • wierzyć w siebie i znać swoją wartość,
 • umiejętnie podejmować decyzje i umieć odmawiać,
 • rozwijać zainteresowania i zdolności, jako formy spędzania wolnego czasu,
 • troszczyć się o swoje zdrowie i dbać o bezpieczeństwo własne i innych,
 • przestrzegać higieny osobistej, higieny pracy i wypoczynku.


Pracę wychowawczą i opiekuńczą umieściłam w działach:

I. Nasz zespół klasowy
II. Klasa naszym miejscem pracy
III. Nauka naszym obowiązkiem i przyjemnością
IV. My w życiu szkoły
V. Patron szkoły- przygotowania
VI. Jesteśmy Polakami
VII. Jesteśmy członkami rodzin
VIII. Pracujemy nad sobą
IX. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo
X. Lubimy sport, rekreację i wypoczynek
XI. Jesteśmy przyjaciółmi przyrody
XII. Rodzice w życiu naszej klasy


PLAN PRACY
DZIAŁ PRACY
ZADANIA
DO REALIZACJI
SPODZIEWANE
EFEKTY
TERMIN
ODPOWIE-DZIALNY
UWAGI

I.
Nasz zespół klasowy

1. Wybór samorządu klasowego i ustalenie zakresu jego obowiązków.
2. Przydział i ustalenie obowiązków dyżurnych klasowych.
3. Podział klasy na sekcje i ustalenie zadań:
- dekoracyjna
- sportowa
- porządkowa
4. Podział uczniów na grupy do pracy na zajęciach lekcyjnych.

5. Zapoznanie uczniów z Kodeksem Ucznia i planem pracy wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej.
6. Zapoznanie ze szkołą.

Uczeń:
· potrafi uczestniczyć w naradzie klasowej,
· potrafi demokratycznie wybierać swych przedstawicieli,
· zna i przestrzega obowiązki dyżurnego,
· potrafi właściwie oceniać innych i wybiera odpowiednie osoby do zadań,
· umie aktywnie uczestniczyć w tworzeniu reguł pracy w zespole,
· poznaje prawa i obowiązki ucznia oraz plan pracy wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej
· zna szkołę i potrafi bezpiecznie zachowywać się na jej terenie.


IX


IX


IX
II


XIX

wychowawca


wych. + ucz.


wych. + samorząd
wychowawca


wychowawcawychowawca

II.
Klasa naszym miejscem pracy

1. Zagospodarowanie sali lekcyjnej.
2. Stworzenie i uzupełnianie kącika prac plastyczno-technicznych.
3. Stworzenie i wzbogacanie kącika czytelniczego.
4. Zagospodarowanie miejsca na stroje i obuwie sportowe.
5. Zagospodarowanie miejsc na materiały i przybory do pracy
6. Dekoracja klasy m. in. gazetki, kwiaty doniczkowe...

Uczeń:
· jest współodpowiedzialny za klasę,
· zwraca uwagę na estetykę klasy,
· dba o sprzęt.


IX

IX


IX

IX

IX

IX

wych. + sekcja dekor.
wych. + sekcja dekor.

wych. + ucz.

wych. + sekcja sport.
wych. + sekcja porząd.

wych. + sekcja dekor.


III.
Nauka to nasz obowiązek i przyjemność


1. Poznanie uczniów i ich trudności w nauce. Zakwalifikowanie uczniów do zespołu dydaktyczno-wyrównawczego.
2. Zapoznanie się z opinią PPP w Lesznie dot. ucznia, nauczanie programem szkoły specjalnej oraz stosowanie obniżonych wymagań i kryteriów oceniania.
3. Pobudzanie aktywności uczniów na lekcjach:
a) stosowanie pracy grupowej,
b) przyznawanie znaczków:
„Dobrze liczę”, „Pięknie czytam”,
„Ładnie piszę”, „Pracowity jak pszczółka”
4. Prezentowanie prac i zeszytów uczniowskich.

5. Zajęcia z komputerem wg programu „Komputerowe opowieści”.

6. Wykorzystywanie programów komputerowych w trakcie zajęć: „Moje pierwsze ABC”, „Zabawy matematyczne” oraz encyklopedii multimedialnych np. „Encyklopedia przyrody”, „Jak to działa ?”i inne.

7. Wspólne przygotowywanie się do zajęć poprzez zdobywanie i gromadzenie materiałów, książek, czasopism itp.

8. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla nieobecnych (chorych) i słabszych kolegów i koleżanek.


Uczeń:
· uczniowie zakwalifikowani do zajęć dydaktyczno- wyrównawczych uczęszczają na zajęcia,
· stawia sobie zadania i podejmuje wysiłek, by je realizować,
· uczy się wierzyć w siebie i znać swoją wartość,
· zdobywa umiejętność współdziałania w grupie
· aktywnie uczestniczy w zajęciach i pracy na rzecz klasy i szkoły,
· dostrzega wartości estetyczne prac i zeszytów swoich i kolegów,
· zapoznaje się z komputerem i pracą na nim,
· zdobywa wiedzę z różnych źródeł
· spieszy z pomocą chorym i słabszym


IX -X
IX
na bieżąco


na bieżąco

co miesiąc


na bieżąco

co 2 tyg.


na bieżąco


na bieżąco
na bieżącowych. +naucz. z.d.w.wychowawcawychowawca

wychowawca


wych. + sekcja dek.
wychowawca


wychowawca


wych. + ucz.
sam. klas. + ucz.
IV.
My w życiu szkoły


1. Udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego.
2. Nasze ślubowanie.
3. Przygotowanie występów na apel z okazji Święta Edukacji Narodowej.
4. Udział w konkursach szkolnych, m.in.:
- Najlepsza klasa
- Konkurs bożonarodzeniowy
- Konkurs wielkanocny
- Konkurs czytelniczy
- Konkursy plastyczne
5. Udział w szkolnych zabawach: andrzejkowej, w balu karnawałowym i dyskotekach.

6. Zorganizowanie klasowych andrzejek.
7. Udział w szkolnej uroczystości gwiazdkowej.

8. Przygotowanie klasowej gwiazdki.

9. Odwiedziny w szkolnej bibliotece (lekcja przysposobienia czytelniczo-informacyjnego).

10. Udział w „Godzinie z bajką”.
11. Udział w tradycyjnym powitaniu wiosny.
12. Wyjazd do kina lub teatru.
13. Przygotowanie występów na festyn szkolny z okazji 60-lecia naszej szkoły.
14. Przygotowanie występów na zakończenie roku szkolnego.

Uczeń:
· ma poczucie przynależności do klasy i szkoły,
· godnie reprezentuje siebie i swoją klasę w szkole,
· radzi sobie z sukcesem i niepowodzeniami w konkursach, podczas występów ,
· potrafi zadbać o stosowny do sytuacji strój i kulturalne zachowanie się podczas ważnych uroczystości,
· docenia tradycje i uczy się je pielęgnować,
· docenia wartości kultury,
· umie kulturalnie zachować się w bibliotece, kinie, teatrze, podczas spektaklu organizowanego w szkole,
· potrafi bawić się w kulturalny sposób,
· nawiązuje koleżeńskie kontakty.


IX

X
X


na bieżąco


wg planuXI

XII

XII

XI
III
wg planu
wg planuVI


wych. + ucz.

wych. + ucz.
wych. + ucz.


wych. + ucz.


wych. + ucz.wych.+ ucz.

wych. + ucz.

wych. + ucz.

bibliotekarzbibliotekarz
sam. klas. + ucz.
wych. + rodzice
wychowawca
wych. + ucz.


wych. + ucz.


V.
Patron szkoły-
Przygotowania


1. Udział w głosowaniu na wybór patrona szkoły.
2. Zbieranie informacji o postaci przyszłego patrona szkoły.
3. Minikonkurs wiedzy o patronie.
4. Wykonanie klasowej gazetki o patronie.
5. Udział w wycieczce.

Uczeń:
· poznaje sylwetkę patrona,
· uczy się korzystać z różnych źródeł informacji,
· wie jak zachować się w muzeum.


II

II-III

III

IV

V

wych. + ucz.

wych. + ucz.

wychowawca

sek. dekoracyjna

wych. + rodzice


VI.
Jesteśmy Polakami


1. Poznanie symboli narodowych.
2. Poznanie miejscowości, w której mieszkamy i uczymy się.
3. Poznanie historii szkoły w związku z obchodami 60-lecia jej istnienia po wojnie.
4. Gromadzenie szkolnych pamiątek dziadków i rodziców.
5. Udział w szkolnych uroczystościach z okazji świąt narodowych:
- Święto Niepodległości,
- Święto Konstytucji 3 Maja.

Uczeń:
· wskazuje i poprawnie nazywa symbole narodowe,
· śpiewa hymn narodowy,
· przyjmuje właściwą postawę w stosunku do symboli i uroczystości narodowych,
· czuje się związany ze swoją miejscowością i szkołą.


V

V


XI-III


na bieżąco

XI
V

wychowawca

wychowawca


wychowawca


ucz. + rodzice


wych. + ucz.


VII.
Jesteśmy członkami rodzin


1. Rozmowy kierowane dotyczące opracowywanych tekstów.
2. Pamięć o tych, którzy odeszli – wizyta na cmentarzu.
3. Zapraszanie rodziców na uroczystości szkolne i klasowe.
4. Wykonanie upominków dla babci i dziadka, dla rodziców, rodzeństwa z okazji ich święta.
5. Zorganizowanie klasowej uroczystości z okazji Dnia Matki.
6. Pamięć o różnych rodzinnych uroczystościach – wspólne redagowanie życzeń na życzenie ucznia.
7. Lekcja zachowania się przy stole.

Uczeń:
· zna zasady współżycia w rodzinie,
· okazuje miłość, szacunek dziadkom i rodzicom,
· pamięta o świętach i uroczystościach w rodzinie,
· sprawia radość swym bliskim,
· odczuwa potrzebę uczestnictwa rodziców w jego życiu szkolnym,
· potrafi pracować i bawić się z rodzicami,
· umie zachować się na cmentarzu,
· dba o estetyczne podanie posiłku, nakrycie stołu,
· umie zachować się przy stole.na bieżąco


XI

na bieżąco


I, V, VI
i wg potrzeb

V


wg potrzebXwychowawca


wych. + ucz.

wych. + ucz.


uczniowiewych. + ucz.


wychowawca + uczniowie


wych. + sekcja dekoracyjna


VIII.
Pracujemy nad sobą1. Udział w zajęciach profilaktycznych wg programu autorskiego„Ja wśród innych” .2. Samoocena ucznia na koniec zajęć.
3. Cotygodniowe podsumowanie życia klasy.
4. ABC zachowania się w sklepie i innych miejscach użyteczności publicznej.
5. Korzystanie z automatów telef. (wycieczka).

Uczeń:
· rozpoznaje i nazywa uczucia,
· wyraża uczucia mimiką i w zachowaniu
· (krzyk, płacz),
· akceptuje swoje uczucia i innych,
· zwraca uwagę na różnice i podobieństwa między ludźmi, akceptuje je,
· zna swoje obowiązki w rodzinie,
· zna reguły wspólnej pracy i zabawy w społeczności klasowej,
· potrafi kulturalnie zachować się w sytuacji konfliktowej,
· dokonuje samooceny i oceny innych,
· umie zachować się w miejscach użyteczności publicznej,
· zna ważne telefony: 997, 998, 999,
· umie posługiwać się telefonem

co 2 tygodnie

codziennie

co tydzień

XII


IIIwychowawca


wych. + ucz.

wych. + sam. klasowy
wych. + ucz.wych. + ucz.
IX.
Dbamy o zdrowie i bezpie-czeństwo


1. Korzystanie z urządzeń sanitarnych na terenie szkoły i w innych miejscach użyteczności publicznej.
2. Udział w szkolnym konkursie „Czyste ręce” i „Proste plecy”
3. Dbałość o czyste i estetyczne spożywanie posiłków podczas przerwy
śniadaniowej.
4. Udział w akcji „Dbaj o zęby”
5. Dostosowanie właściwego ubioru do zajęć ruchowych.

6. Dostosowanie ubioru do warunków atmosferycznych.
7. Dobre rady i przestrogi na ferie zimowe i letnie.
8. Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze do szkoły (wycieczka).
9. Spotkanie z policjantem.
10. Dostosowanie przerw śródlekcyjnych do potrzeb dzieci.
11. Rozwijanie nawyków prawidłowego żywienia (kanapki, surówki ...).
12. Bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych.

Uczeń:
· właściwie korzysta z urządzeń sanitarnych,
· dba czystość rąk, zna zagrożenia ze strony brudnych rąk,
· wie, że o kulturze człowieka świadczy m.in. sposób spożywania posiłków,
· dba o higienę jamy ustnej,
· potrafi ubrać się stosownie do pogody,
· dba o właściwy ubiór do zajęć fizycznych,
· zna i przestrzega zasad bezpiecznej zabawy zimą i latem,
· potrafi bezpiecznie zachować się na drodze do szkoły,
· czuje się bezpiecznie na terenie szkoły,
· umie wyrazić swoje potrzeby,
· bezpiecznie korzysta z urządzeń elektrycznych.


IX
i wg potrzeb

cały rok

cały rokwg potrzeb
cały rok

cały rok

I, VI

IX


IX
na bieżąco


X


III
i wg potrzeb

wychowawcasam. klas. + ucz.

sekcja porządk + dyżurni


higienistka szkolna + wychowawca
wych. + ucz.


wychowawca

wychowawca

policjant + dyrektor
wychowawca
wych. + ucz.

wychowawcawg programu autorskie-go
„Chcę żyć zdrowo i bezpie-cznie”

X.
Lubimy sport, rekreację i wypoczynek


1. Udział w inauguracji Szkolnego Roku Sportowego.
2. Udział w Zawodach masowych dla klas I-III w Lipnie.
3. Udział w zawodach sportowych z okazji Dnia Dziecka.
4. Całoroczna klasyfikacja osiągnięć sportowych uczniów.
5. Wspólne organizowanie zabaw na świeżym powietrzu i w pomieszczeniu.
6. Różne sposoby spędzania wolnego czasu, np. hobby.
7. Wycieczki piesze.

Uczeń:
· docenia wagę sportu w swoim życiu,
· dba o bezpieczeństwo swoje i innych podczas zajęć sportowych,
· stawia sobie zadania i dąży do celu,
· czuje się współodpowiedzialny za wyniki drużyny,
· zyskuje wiarę w siebie,
· uczy się przegrywać,
· proponuje różne sposoby spędzania wolnego czasu.IX lub X

II


VI


na bieżąco


na bieżąco


IX

wg potrzeb

wych.+ ucz.

wych. + ucz.


wych. + ucz.wychowawca


sam. klas. + ucz.


wych.+ ucz.

wychowawca


wg programu autorskie-go
„Chcę żyć zdrowo i bezpie-cznie”


XI.
Jesteśmy przyjaciółmi przyrody


1. Systematyczne pielęgnowanie roślin w klasie.
2. Założenie i prowadzenie „ptasiej stołówki”.
3. Czynny udział w akcji „Sprzątanie świata”.
4. Organizowanie wycieczek pieszych w celu obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku.
5. Opieka nad zwierzętami domowymi.
6. Oszczędzanie wody .

Uczeń:
· dba o rośliny klasowe,
· jest wrażliwy na potrzeby zwierząt, na ich krzywdę,
· rozumie potrzebę ochrony przyrody
· dąży do zachowania ładu i porządku w swoim otoczeniu,
· rozumie potrzebę oszczędzania wody i wie , jak to robić.na bieżąco

wg potrzeb

XI, III

na bieżąco
na bieżąco

na bieżąco

sekcja porząd. + dyżurni
sekcja porządkowa
wych. + ucz.


wychowawca
uczniowie

wych. + ucz.


XII.
Rodzice w życiu naszej klasy

1. Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów (arkusz obserwacji).
1. Zebrania z rodzicami.
2. Indywidualne rozmowy (też telefoniczne) na życzenie rodziców i nauczyciela.
3. Udział rodziców w uroczystościach klasowych i szkolnych.
4. Pedagogizacja rodziców.
5. Udział rodziców w „lekcjach otwartych”.
6. Przygotowanie upominków na klasową gwiazdkę.
7. Pomoc rodziców w przygotowaniu zabawy karnawałowej komitetu rodzicielskiego oraz festynu z okazji 60-lecia szkoły.
8. Pomoc rodziców w opiece nad dziećmi podczas wycieczek.
9. Pieczenie ciast na uroczystości szkolne i klasowe.


Rodzice:
· uzyskują informacje na temat postępów w nauce i zachowaniu swego dziecka,
· mają możliwość stałego kontaktowania
· się ze szkołą i wychowawcą,
· biorą czynny udział w życiu klasy,
· wysłuchują referatu nauczyciela i biorą udział w dyskusji:
Bezprzedmiotowość i ocena opisowa.
Wymagania programowe wobec ucznia klasy I.
Jak zorganizować dziecku naukę w domu?
· obserwują swoje dziecko podczas pracy na zajęciach lekcyjnych,
· opiekują się dziećmi podczas wycieczek.


co miesiąc


4 razy w roku


na bieżąco

na zebraniach

III

XII

I
VIna bieżąco


na bieżąco

wychowawca


wychowawca
wych. + rodzice


wych. + rodzice
+ uczniowie

wychowawca
rodzice

rodzice

wych. + rodzice
rodzice


rodzice
Opracowała mgr Katarzyna Frach

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie