Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan Pracy Wychowawczej dla klasy III

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10404 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Pisząc Plan Pracy Wychowawczej uwzględniłam Plan Wychowawczy Szkoły oraz warunki i zwyczaje panujące w mojej szkole. Plan jest realizowany w biezącym roku szkolnym w klasie trzeciej.

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE III
NA ROK SZKOLNY 2005/2006
Opracowała mgr ZOFIA SOWULACel główny Zakres treści
Metoda i środki realizacji
Osiągnięcia ucznia

I.
Umiejętności psychospołeczne.


Ja i społeczeństwo
-agresja i przemoc


Jestem członkiem społeczności lokalnej
-udział w życiu społecznym środowiska i szkoły


-nabywanie umiejętności interpersonalnych


-odpowiedzialność za siebie i za innych ludzi


-koleżeństwo i przyjaźń na tle relacji osobowych-wrażliwość na potrzeby innych ludzi


-gazetka i afisze
-aktywny udział w życiu szkoły i środowiska

-zajęcia tematyczne-zajęcia tematyczne
-rozmowy z rodzicami

-pogadanki, indywidualne rozmowy z uczniami


-aktywny udział w akcjach charytatywnych
-wie o zagrożeniach, może liczyć na pomoc ze strony nauczyciela


-wie, że jest najmłodszym członkiem społeczności lokalnej, jest uczniem szkoły

-potrafi porozumiewać się z rówieśnikami i osobami dorosłymi, wie jak się zwracać

-wie, że odpowiada za swoje czyny


-warto mieć kolegę, można zawsze na kogoś liczyć-wie, że należy pomagać innym

II.
Wartości moralne, estetyczne i intelektualne. Rozwój poprzez kontakt z kulturą.


Jestem wrażliwy na dobro, prawdę i piękno.
-organizowanie szkolnych konkursów plastycznych, muzycznych, literackich

- wyjazdy do kina , teatru, muzeum

- wpajanie uczniom nawyków kulturalnego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach życiowych

-potrafię rozwijać swoje zainteresowania i zdolności.


Jestem gospodarzem klasy :
- dbam o czystość klasy i szkoły ( dekoracje klasy i kąciki tematyczne )


- udział w konkursach


- udział w wyjazdach


- pogadanki , pokaz , historyjka obrazkowa
- udział w kółku artystycznym- udział uczniów w dbaniu o estetykę klasy i otoczenia
- potrafi wykorzystać swoje możliwości i zainteresowania i zaprezentować je

- chętnie uczestniczy w wyjazdach klasowych

- wie jak zachować się w różnych miejscach
- rozwija swoje zainteresowania , poznaje nowe techniki , potrafi z nich skorzystać

- uczeń wie , jaką pełni rolę w klasie , jakie ma obowiązki i wywiązuje się z nich

III.
Życie w rodzinie


Ja i moja rodzina
- członkowie i ich funkcje


- rola rodziny , odpowiedzialność za współczłonków

- szanowanie rodziców i ich decyzji

- miejsce dziecka w rodzinie , jego prawa i obowiązki

Drzewo genealogiczne rodziny
- więzi w rodzinie- rola matki i ojca
- pokrewieństwo

Tradycje i obyczaje w mojej rodzinie
- ważne uroczystości (Dzień Matki , Ojca , Dzień Babci i Dziadka , imieniny, urodziny )
Praca zawodowa moich rodziców

- praca i bezrobocie
- zawód wykonywany przez rodziców

Mój rozkład dnia – właściwe spędzanie wolnego czasu.

Integracja szkoły z rodzicami – skuteczna współpraca
- rozmowa nauczająca, pogadanka
- pogadanka , zajęcia tematyczne


- pogadanka


- pogadanka

- dyskusja , praca plastyczna uczniów- wykonanie kalendarza Świat Rodzinnych
- zaproszenie swoich rodziców czy dziadków na uroczystości szkolne

- opowiadanie
uczniów
- pogadanka

- pogadanka


- zajęcia tematyczne- udział rodziców w różnych imprezach- zna swoje miejsce w rodzinie


- dostrzega rolę rodziny w życiu każdego człowieka


- potrafi uszanować decyzje rodziców

- zna swoje prawa i obowiązki
- wie jak powstaje rodzina
- potrafi zrozumieć na miarę możliwości , jakie są najważniejsze wartości i więzi rodzinne
- dostrzega rolę matki i ojca , najbliższych- zna tradycje i obyczaje w swojej rodzinie
- pamięta o świętach bliskich , potrafi wykonać upominek i ofiarować bliskim- dostrzega znaczenie pracy w życiu każdego człowieka
- rozumie , jakim problemem jest brak pracy
- docenianie pracy rodziców i wysiłku , jaki wkładają w wykonywany zawód
- rozwija swoje zainteresowania i umiejętności


- potrafi zaprosić rodziców na uroczystości szkolne

IV.
Kształtowanie postaw w duchu patriotyzmu oraz poszanowania tradycji i trwałych wartości kultury narodowej.


Szacunek do polskich symboli narodowych : godło , flaga , hymn


- postawa uczniów podczas uroczystości ze sztandaremPamięć o rocznicach Świąt Narodowych
Poszanowanie języka ojczystego

Wskazywanie pozytywnych wzorców postaw Polaków , ludzi zasłużonych , wielkich patriotów .

- 25 rocznica powstania „Solidarności”- udział w akademiach z okazji Świąt Narodowych- zajęcia tematyczne , pogadanki , gazetki
-akademia z okazji 11 Listopada – Święta Odzyskania Niepodległości
- lekcje z języka polskiego i nie tylko

- prelekcje
- zajęcia tematyczne , wycieczki do muzeów i miejsc pamięci narodowej
- pogadanka , gazetka


-uczeń zna symbole narodowe
-wie jak należy się zachować podczas uroczystości Świąt Narodowych i ze sztandarem


-potrafi brać czynny udział w zajęciach poświęconych tym tematom, wykonać gazetkę
-potrafi zaprezentować się na forum gminnym

-potrafi poprawnie się wysławiać

-zna sławnych Polaków, ludzi zasłużonych dla kraju

V.
Kształtowanie postawy patriotyzmu wobec swojej Małej Ojczyzny. Uczenie szacunku do historii i tradycji własnego regionu.


Moja mała Ojczyzna
-rozbudzenie zainteresowań własnym regionem

-podtrzymywanie lokalnej tradycji i kultury poprzez włączanie uczniów w programy obchodów rocznic i uroczystości szkolnych

-pogłębianie wiedzy o patronie szkoły, organizowanie kącika patrona szkoły w klasie
-utrwalanie hymnu BCH i hymnu państwowego

-poznajemy ludzi zasłużonych dla naszego regionu

Ukazanie walorów turystycznych regionu i najbliższej okolicy
-miejscowości, w której mieszkam

-położenie swojego regionu na mapie Polski

-co pokażę przyjezdnemu koledze w swojej miejscowości?

-atrakcyjność przyrodnicza i historyczna mojej miejscowości, najważniejsze obiekty, krajobraz
-wycieczki i quizy dotyczące znajomości naszej okolicy (Pieskowa Skała, Ojców...)

-poznajemy i pamiętamy o miejscach pamięci narodowej

-zajęcia mieszkańców naszej miejscowości (rolnik, sprzedawca)
-gazetka pt. Moja mała Ojczyzna

-zajęcia tematyczne


-udział w uroczystościach lokalnych i szkolnych, Święto Patrona Szkoły BCH – wykonanie gazetki w klasie Patron mojej szkoły
-zajęcia muzyczne, udział w uroczystościach
-spotkanie z kombatantami BCH

-zajęcia tematyczne


-zajęcia z mapą Polski


-wycieczki, quizy
-wycieczki-zajęcia tematyczne-potrafi zgromadzić materiał tematyczny

-wie jak zachować się w czasie uroczystości i potrafi zaangażować się w uświetnienie tych świąt-wie, kto jest patronem szkoły-zna słowa hymnu BCH i hymnu państwowego, potrafi je zaśpiewać
-zna ludzi zasłużonych dla naszego regionu
-potrafię odnaleźć na mapie Polski swoją miejscowość

-zna atrakcyjne miejsca w swojej miejscowości-zna walory krajobrazowe i historyczne OPN-zna miejsca pamięci narodowej w naszym regionie


-zna zawód rolnika, sprzedawcy

VI.
Kształtowanie postaw młodego Europejczyka.


Miejsce Polski w Europie
-Polska po wejściu do Unii Europejskiej

-poznaje warunki życia oraz kultury narodowej naszych sąsiadów

-kształtowanie postaw tolerancji dla innych narodów, kultur i religii
-zajęcia tematyczne
-prelekcje

-zajęcia tematyczne-zajęcia tematyczne-wie o wejściu Polski do Unii Europejskiej
-zna flagę Unii Europejskiej
-zna nazwy niektórych państw Unii Europejskiej


-wie, że należy szanować kulturę innych krajów

VII.
Rozwijanie samorządności uczniów.


Jestem odpowiedzialny
-poznanie praw i obowiązków ucznia

-kultura właściwego zachowania się ucznia

Jestem gospodarzem klasy
-wybór samorządu klasowego


-obowiązki dyżurnego

-dbamy o czystość klasy i szkoły (dekoracje klasy i kąciki tematyczne)

-aktywnie uczestniczy w życiu szkoły (aktywny udział uczniów podczas obchodów rocznic i uroczystości szkolnych)
-zawód nauczyciel
-zajęcia tematyczne


-zajęcia organizacyjne
-zajęcia tematyczne-udział w uroczystościach szkolnych


-zajęcia tematyczne, uroczystości szkolne-zna swoje prawa i obowiązki


-jest odpowiedzialny za swoją klasę
-rozumie potrzebę działania samorządu klasowego i szkoły
-zna obowiązki dyżurnego i wywiązuje się z nich
-potrafi dbać o swoją klasę-potrafi włączyć się swoją aktywnością w organizowanie uroczystości szkolnych


-wie, kiedy obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej

VIII.
Zapobieganie zagrożeniom i patologiom.


Sposoby rozwiązywania konfliktów między sobą
-agresja ze strony innych osób

Niebezpieczne sytuacje i zagrożenia XXI wieku
-korupcja-zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi

Nałogi wśród nieletnich
-alkoholizm

-palenie papierosów

-narkotyki

Ochrona uczniów przed sektami

Bezpieczeństwo uczniów
-zasada bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze oraz przechodzenia przez jezdnię

-przypomnienie zasad prawidłowego poruszania się po drodze, uświadomienie niebezpieczeństwa zabaw w pobliżu jezdni oraz jazdy na rowerach

-rodzaje dróg, elementy drogi

-przypomnienie znaków drogowych spotykanych w najbliższym otoczeniu

-dobre rady i przestrogi na ferie

-bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych

-bezpieczeństwo zabaw podczas wakacji


-przerwy międzylekcyjne
-zajęcia tematyczne


-prelekcje
-rozmowy indywidualne
-pogadanki
-spotkania z policjantem
-pogadanki

-pogadanki, filmy
-gazetki
-współpraca z rodzicami
-ulotki

-pogadanki
-filmy


-pogadanki
-spacery do drogi, bezpieczne przechodzenie przez jezdnię
-spotkanie z policjantem


-zajęcia tematyczne


-pogadanki


-zajęcia tematyczne


-pogadanki
-wie, gdzie zgłosić się w razie konfliktu z kolegą
-wie, że może liczyć na pomoc ze strony nauczyciela w każdej sytuacji
-potrafi zrozumieć na prostych przykładach, co to jest korupcja, człowiek skorumpowany, jak należy unikać niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń


-wie, do czego prowadzą nałogi nałogi i zna ich konsekwencje
-wie, do kogo ma się zwrócić w razie zagrożenia

-zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych

-zna znaki drogowe-wie, jak zachować się zimą na drodze

-wie, że nie może korzystać z urządzeń elektrycznych

-wie o niebezpieczeństwach, jakie mogą czyhać na niego podczas wakacji

IX.
Wychowanie pro zdrowotne i ekologiczne.


Dziecko – jego ciało, zdrowie i rozwój
-rozmowy na temat higieny osobistej (pielęgnacja ciała, odzieży, obuwia, przybory do higieny osobistej)

-racjonalne i urozmaicone odżywianie się, estetyka spożywania i przygotowywania posiłków

-walczymy z próchnicą


-sposoby zapobiegania wadom postawy – zdrowy i ekologiczny tryb życia (zdrowe spędzanie wolnego czasu, gimnastyka, sport, turystyka, ciekawe hobby, rozgrywki sportowe)

-ubieramy się stosownie do pogody

-poznajemy pracę lekarza, stomatologa, pielęgniarki

-warunki odrabiania lekcji


-szkodliwość palenia tytoniu i picia alkoholu

Jestem małym ekologiem – przez poznanie i ochronę przyrody
-udział w akcji „Sprzątanie Świata” – sprzątanie wokół szkoły i własnego domu

-wycieczki do lasu – skutki bezmyślnego wycinania drzew, niszczenia lasów, ochrona lasów przed zniszczeniem

-przestrzeganie zasad ochrony środowiska, sposoby sortowania śmieci

-budzenie zainteresowań przyrodniczych związanych z ekologią i zdrowiem poprzez pracę z podręcznikiem „Ekoludek w szkole”, obserwacje, ćwiczenia, gry ekologiczne i inscenizacje

-hodowla roślin ozdobnych w klasie i opieka krzewami ozdobnymi wokół szkoły

-kształtowanie aktywnych postaw związanych z ochroną przyrody

-pogłębianie wartości kulturowych, krajobrazowych i zdrowotnych najbliższej okolicy

-zakładamy ptasią stołówkę – dokarmianie ptaków zimą, uwrażliwienie na los zwierząt leśnych – rola i praca leśnika
-ukazanie przyczyn i skutków ingerencji człowieka w świat przyrody

-Światowy Dzień Ziemi – przygotowanie inscenizacji-poznajemy rośliny chronione

-poznajemy nowe miejsca w naszym kraju-zajęcia tematyczne, pogadanki, plakaty-zajęcia tematyczne
-pogadanki, plakaty


-zajęcia sportowe, wycieczki turystyczne
-pogadanki-zajęcia tematyczne, spotkania

-pogadanki


-pogadanki, prelekcje, filmy, broszury-czynny udział w akcji, dalsze zagospodarowanie skalniaka w ogrodzie szkolnym
-pomoc w zagospodarowaniu nowych terenów wokół sali gimnastycznej, sadzenie krzewów ozdobnych
-wycieczka tematyczna
-pogadanki, zbieranie papierków wokół szkoły

-korzystanie z podręcznika, gry ekologiczne, inscenizacji, zajęcia tematyczne
-gazetki-opieka nad roślinami-wycieczka do OPN-wycieczki, zajęcia tematyczne
-wykonanie karmnika i uzupełnianie ptasiej stołówki smakołykami

-pogadanki
-gazetki


-czynny udział, praca nad przygotowaniem inscenizacji
-udział w konkursie „Moda ekologiczna”
-zajęcia tematyczne, wycieczka do OPN

-wyjazd na „Zieloną Szkołę”
-wie o codziennej pielęgnacji swojego ciała i ją stosuje, posiada swoje przybory do higieny osobistej

-potrafi urozmaicić sobie posiłek, zdrowo się odżywiać, estetycznie spożywać posiłki i przygotowywać je

-potrafi zadbać o swoje zęby, nie boi się stomatologa i odwiedza go
-potrafi wykonywać ćwiczenia gimnastyczne, zdrowo spędzać wolny czas, chętnie bierze udział w rozgrywkach sportowych oraz wycieczkach-potrafi ubrać się stosownie do pogody

-wie, na czym polega praca lekarza, stomatologa, pielęgniarki
-wie o obowiązku odrabiania lekcji i o warunkach, w jakich powinien je odrabiać
-wie o szkodliwości i zagrożeniach, jaki powodują palenie tytoniu i picie alkoholu-potrafi zadbać o porządek wokół szkoły i swego domu, wie, że nie należy zaśmiecać środowiska
-wie jak należy zachować się w lesie
-stara się nie zaśmiecać środowiska, potrafi segregować śmieci

-potrafi korzystać z podręcznika i wykorzystać zdobytą wiedzę


-potrafi zadbać o swoje roślinki w klasie oraz wokół szkoły

-wie jak zachować się w OPN-wie dużo o swojej okolicy

-pamięta o zwierzętach potrzebujących pomocy zimą-wie, jakie skutki powoduje bezmyślna ingerencja człowieka w świecie przyrody

-potrafi walczyć o „Ziemię”, uczulić innych na piękno przyrody


-zna niektóre rośliny chronione


-potrafi znaleźć się w nowym otoczeniu

X.
Wyrabianie nawyków samokształcenia i przygotowania uczniów do samodzielnego zdobywania informacji.


Korzystanie z różnych źródeł wiedzy
-wydawnictwa informacyjne, literatura naukowa
-książka mój przyjaciel, korzystam z biblioteki

-korzystanie z przekazów medialnych: prasy, radia, telewizji.

Umiejętność posługiwania się i zdobywania informacji z Internetu
- posługiwanie się komputerem
-prezentacja, pokaz


-lekcje biblioteczne


-samodzielne wyszukiwanie różnych źródeł informacji
-dostrzega szerokie wartości książek, potrafi z nich korzystać
-potrafi wypożyczyć książkę z biblioteki

-potrafi korzystać z przekazów medialnych
-potrafi posługiwać się komputerem i wykorzystać go według potrzeb

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie