Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Awans zawodowy -plan rozwoju zawodowego na nauzyciela dyplomwanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2660 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Najgorzej jest zacząć. Zatem do dzieła nauczycielu! Napisz swój plan rozwoju zawodowego! Możesz go zobaczyć, i wybrać przykłady oraz pomysły do swojego planu rozwoju. Przedstawiam Państwu swój PRZ

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
DOKUMENTACJA REALIZACJI ZADAŃ
Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy
1.
2.

Udoskonalę warsztat pracyPodejmę się wdrożenia nowych metod pracy w procesie nauczania języka polskiego i historii.

 • Dokonam zakupu pomocy dydaktycznych z języka polskiego i historii (encyklopedie, słowniki) ,
 • Skompletuję filmotekę i wykorzystam do realizacji programu,
 • Opracuję testy sprawdzające wiedzę z zakresu j. polskiego i historii do klasy IV, V, VI oraz materiały pomocnicze,
 • Przygotowanie narzędzi i przebadanie uczniów z zakresu czytania ze zrozumieniem
 • Będę stosowała nowoczesne metody nauczania
 • Doskonalenie metody pracy w grupach
 • Będę realizowała program „ wychowania przez sztukę” wyjazdy do kina, teatru, muzeum.

 • Rachunki

  Taśmy video
  Testy, makiety, zdjęcia, prace uczniów  Konspekty
  Karty wycieczek  Uczestniczyć w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki `służbowe.
  3.
  Aranżacja sali nr 5
  Podejmę działania w ramach programu „wychowanie przez sztukę”

  Pełnienie funkcji wicedyrektora • Opieka nad salą
 • Wystrój ogólny klasy: gazetki, zakup kwiatów oraz doniczek, zakup antyram, zasłon.
 • Wyjazdy bądź wyjścia na popołudniowe seanse filmowe, muzea
 • Opracowywanie planów pracy szkoły, harmonogramu dyżurów nauczycieli, planu lekcji
 • Zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
 • Dokumentacja fotograficzna
  Przydział czynności, sprawozdania,
  Zeszyt zastępstw
  Pogłębianie wiedzy i umiejętności oraz udział w różnych formach doskonalenia służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
  4.
  Podejmę doskonalenie rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym i społecznym
 • Moje uczestnictwo we wszystkich formach doskonalenia organizowanych przez szkołę.
 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez odbycie kursu: - awans zawodowy nauczyciela, - praca z filmem edukacyjnym i fabularnym, - komputerowy


 • Zaświadczenia, świadectwa, dyplomy

  Zaświadczenie

  Zaświadczenie
  Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej
  5.
  6.

  7.
  Opracuję plan rozwoju zawodowego


  Wykorzystam technikę komputerową dla potrzeb sprawdzania umiejętności uczniów
  Inicjatywy kulturalne
 • Poznam procedury awansu zawodowego,
 • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
 • Opracuję komputerowo testy, sprawdziany i inne narzędzia, za pomocą których będę sprawdzać umiejętności,
 • Opracowanie ankiet do pracy wychowawczej
 • Zorganizowanie oraz przeprowadzenie miejskiego konkursu o Harrym Potterze: - opracowanie scenariusza przebiegu imprezy,
  - przygotowanie
  rekwizytów,
  - opracowanie
  zestawów pytań,
  przygotowanie poszczególnych konkurencji,
  - pozyskanie
  sponsorów
 • Poprawnie złożony wniosek o rozpoczęcie stażu, napisanie planu rozwoju  Testy, sprawdziany
  Karty pracy dla uczniów

  Ankiety

  Dyplomy, zaproszenia, zestawy pytań
  Prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie działań związanych z wewnątrz szkolnym doskonaleniem zawodowym
  8.
  Przeprowadzę zajęcia otwarte dla rodziców i nauczycieli


  Udostępnianie nauczycielom własnych opracowań
 • przygotowanie konspektów
 • przyjmę praktykantkę na swoje lekcje ( w razie potrzeby)
 • scenariusze imprez
 • scenariusze lekcji
 • pomoc w organizowaniu akademii i innych kulturalnych imprez na terenie naszej szkoły
 • Konspekty, scenariusze zajęć, akademii
  Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą
  9.
  Opracowanie planu wychowawczego

  Będę integrować uczniów w obrębie społeczności klasowej i szkolnej


  Będę sprawowała opiekę nad uczniami mającymi kłopoty szkolne
  Organizowanie i przeprowadzenie konkursów , wystaw szkolnych
 • opracowanie planu pracy do realizacji na godzinach wychowawczych,
 • będę organizowała wycieczki klasowe bliższe i dalsze
 • będę organizowała imprezy klasowe
 • zawarcie kontraktu z klasą
 • kontakt z rodzicami uczniów mających problemy szkolne
 • będę aktywnie współpracować z pedagogiem szkolnym J. Macudą
 • opracowanie zadań konkursowych
 • przeprowadzenie konkursów
 • organizacja wystaw
 • Dziennik  Zdjęcia
  Zapis w dzienniku ,notatki  Zdjęcia, regulaminy oraz scenariusze konkursów  Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą
  10.
  Opracowanie publikacji i referatów
 • opublikowanie w Polskim Portalu Edukacyjnym „Planu rozwoju zawodowego”
 • opublikowanie w Polskim Portalu Edukacyjnym programu kabaretowego na zakończenie roku klas VI
 • opublikowanie scenariusza konkursu w czasopiśmie
 • Prywatna strona w Internecie, publikacje internetowe, czasopismowe, scenariusze
  Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły
  11.
  Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji
 • studia podyplomowe z zakresu logopedii.
 • dyplom
  Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
  12.
  Współpraca z organami prewencji oraz OPS w Chrzanowie

 • wymiana informacji odnośnie działań opiekuńczych i wychowawczych w celu zwiększenia efektu pomocy oraz działań opiekuńczych i wychowawczych
 • Notatki
  Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
  13.
  Podejmę działania mające na celu angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły Pozyskiwanie sponsorów
 • organizacja imprez klasowych i szkolnych
 • praca na rzecz szkoły lub klasy
 • zdobywanie funduszy bądź rzeczy materialnych do szkoły, sali oraz nagród rzeczowych w ramach organizowanych konkursów
 • Notatki, zdjęcia
  Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
  14.
  Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony
 • analiza zaistniałego problemu
 • Kopie analizy i opisu

  I. ORGANIZACYJNA  Lp.


  Zadania i formy realizacji

  Termin
  1.
  Poznanie procedury awansu zawodowego:
  - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego( ustawy, rozporządzenia)

  VIII /IX 2003
  2.
  Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły: - analiza dokumentacji: statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminów, wewnątrz szkolnego systemu oceniania

  IX 2003
  3.
  Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań:
  - moja współpraca z rodzicami,
  - wdrożę wewnątrz szkolny system oceniania,
  - mój udział w procesie wewnątrz szkolnego doskonalenia nauczycieli
  Na bieżąco 2003/2006
  4.
  Organizacja warsztatu pracy:
  - skompletuję filmotekę i wykorzystam do realizacji programu,
  - opracuję testy i materiały pomocnicze
  - przygotowanie narzędzi i przebadanie uczniów z zakresu czytania ze zrozumieniem

  Na bieżąco 2003/2004

  X 2003
  5.
  Opieka nad salą:
  -aranżacja klasy
  IV 2004
  6.
  Dokumentowanie realizacji planu rozwoju:
  - gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, nagrań, zdjęć, itp.
  Na bieżąco 2003/2006


  II. OSOBISTA  Lp.


  Zadania i formy realizacji

  Termin
  1.
  Wstępna ocena własnych umiejętności :
  - skompletowanie i wszelkich dokumentów oceniających moją pracę,
  - uświadomienie sobie własnych niedoskonałości pracy w szkole wymagających poprawy
  - decyzja o przyjętej formule stażu

  VIII / IX 2003

  Na bieżąco
  2.
  Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz szkolnym i zewnątrz szkolnym doskonaleniu: -moje uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach itp.

  Na bieżąco
  3.
  Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji:
  - moje uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych takich jak kurs komputerowy, kierowników wycieczek,
  - podjęcie studiów podyplomowych
  2003/2004


  2004/2005
  4.
  Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań:
  - zapoznam się z literaturą innowacyjną,
  - bieżące studiowanie wszystkiego, co jest publikowane w portalach edukacyjnych w Internecie
  Na bieżąco
  5.
  Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem:
  - prowadzenie zajęć dla rodziców
  Raz do roku
  6.
  Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych:
  - udział w zajęciach warsztatowych,
  - konsultacje z nauczycielami
  2003/2006
  7.
  Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań:
  - pełnienie funkcji wicedyrektora szkoły,
  - jako lektor w akcji propagującej czytelnictwo pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom”
  2003/2004
  8.
  Określenie dalszej drogi rozwoju:
  - podsumowanie trzyletniej pracy w ramach stażu,
  - zestawienie sukcesów i porażek,
  - wnioski do dalszej pracy,
  V 2006


  III. DYDAKTYCZNA  Lp.


  Zadania i formy realizacji

  Termin
  1.
  Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli i opiekuna oraz korzystanie z dorobku innych pedagogów:
  - hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie ich wyników,
  - prowadzenie dokumentacji
  2003/2006
  2.
  Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły:
  - opracowanie scenariusza zajęć, konsultacje, analiza

  3.
  Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej:
  - wykorzystam komputerowe programy edukacyjne,
  - skorzystam z encyklopedii multimedialnych
  Na bieżąco
  4.
  Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
  - mój aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
  Według potrzeb 2003/2006
  5.
  Inicjatywy kulturalno- rozrywkowe:
  - przygotowanie gminnego konkursu wiedzy o Harrym Potterze.
  V 2004

  IV. WYCHOWAWCZO - OPIEKUNCZA


  Lp.


  Zadania i formy realizacji

  Termin
  1.
  Organizacja pracy w nowym roku szkolnym
  w sferze wychowawczej:
  - zapoznam się z programem wychowawczym szkoły i określę zadania wychowawcy,
  - wezmę udział w opracowaniu wewnątrz szkolnego planu wychowawczego,
  - zapoznam się z sytuacją rodzinną wychowanków,
  - opracuję plan imprez i spotkań z rodzicami
  2003/2006  IX 2003
  2.
  Współpraca z rodzicami:
  - moje spotkania i pedagogizacja rodziców wg przyjętego wcześniej planu,
  - tradycyjny udział rodziców w organizacji uczestnictwie
  w imprezach
  2003/2006
  3.
  Współpraca z pedagogiem szkolnymi świetlicą środowiskową
  w zakresie spraw wychowawczych:
  - mój kontakt z pedagogiem szkolnym moje wywiady środowiskowe
  Na bieżąco 2003/2006
  4.
  Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kulturalnych:
  - zorganizuję wycieczkę, konkursy, zabawy
  Na bieżąco 2003/2006  Plan Rozwoju Zawodowego
  Dla uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego


  mgr Iwona Kurek - nauczyciel mianowany
  Szkoła Podstawowa nr 4
  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  w Chrzanowie, Oś. Stella 11

  Czas trwania stażu od 1 września 2003 roku do 31 maja 2006roku.

  Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie