Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan wynikowy z geografi

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1799 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Prezentowany plan wynikowy jest wykazem oczekiwanych wyników uczenia się ucznia z przedmiotu geografia w gimnazjum w klasie 1.  Zawiera opis i podporządkowany zakres materiału nauczania oraz oczekiwane osiągnięcia uczniów po przerobieniu danej partii materiału.

PLAN WYNIKOWY REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA GEOGRAFII KL. I GIMNAZJUM 

OPRACOWAŁA: p. HALINA GLEB nauczyciel Gimnazjum w Człuchowie  

DZIAŁ(nazwy działu odpowiadają treścią podstaw programowych)

TEMATYKA (liczba godzin przeznaczona do realizacji tematu)

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

K- konieczne

P – podstawowe

R – rozszerzające

D- dopełniające

W – wykraczające 

Integracja międzyprzedmiotowa.

Tematyka ścieżek edukacyjnych.

Szczegółowe treści geograficzne wykorzystywane w danym dziale.

ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHSWIATA

1.Lekcja organizacyjna. Przedmiotowy system oceniania(1)


2. Ziemia we Wszechświecie (1)


3. Budowa Układu Słonecznego- ćwiczenia (1)


4. Kształt i rozmiary Ziemi. Ewolucja wyobrażeń o kształcie Ziemi (1)


5. Globus i mapa. Rodzaje map i skali (1)


6. Przeliczanie skali i odległości na mapie- ćwiczenia (1)


7. Siatka geograficzna i kartograficzna- długość i szerokość geograficzna (1)


8. Ćwiczenia w określaniu współrzędnych geograficznych oraz odległości na mapie (1)


9. Ruch obrotowy Ziemi i jego następstwa (1)


10. Czas słoneczny, strefowy i urzędowy. Linia zmiany daty (1)


11. Ćwiczenia- obliczanie czasu słonecznego i strefowego (1)


12. Ruch obiegowy Ziemi i jego następstwa (1)


13. Zróżnicowanie oświetlenia Ziemi w ciągu roku. Wysokość Słońca w pierwszych dniach pór roku (1)


14. Strefy oświetlenia Ziemi i ich granice (1)


15. Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości o wszechświecie (1)


16. Sprawdzian pisemny- Ziemia we wszechświecie (1)

K- zna nazwy planet Układu Słonecznego, pojęcie wszechświata, planety, gwiazdy, satelity, wie, że Ziemia krąży wokół Słońca oraz wiruje wokół własnej osi, zna daty rozpoczęcia pór roku, wie kim był M. Kopernik, zna pojęcie siatka kartograficzna i geograficzna. 


P- uczeń umie posługiwać się współrzędnymi geogr., rozumie różnice między ruchem wirowym i obiegowym Ziemi, rozumie zależność między długością geogr, a czasem na kuli ziemskiej, rozumie zależność między ruchem obiegowym a wysokością Słońca, zna wklad odkryć M. Kopernika do nauki o wszechświecie, zna cechy map, zależność treści mapy od skali, przydatność map dla człowieka.


R- potrafi nazwać kształt Ziemi i określić jej główne wymiary, umie posługiwać się współrzędnymi geogr., w celu określenia położenia obiektów na mapie i globusie, orientuje się, gdzie na kuli ziemskiej panuje lato, jesień, zima, wiosna, umie obliczyć różnicę czasów miedzy miejscowościami położonymi w różnych strefach czasowych na podstawie długości geogr., umie podać następstwa ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi, potrafi posługiwać się mapą stref czasowych, czytać legendę mapy, obliczać odległość rzeczywistą przy pomocy skali mapy, zna założenia kalendarza, zna pojęcie równika, zwrotników i kół polarnych oraz ich szerokość geogr..

Rozumie teorię geocentryczną i heliocentryczną.

Zna strefy oświetlenia Ziemi i ich granice.


D – swobodnie posługuje się terminologią astronomiczną np. galaktyka, gwiazdozbiory, orbita, zenit, nadir, horyzont, południk niebieski,

Swobodnie ,,porusza się” po wszechświecie, doskonale rozumie zmianę poglądów na kształt Ziemi- geoida, potrafi obliczyć odległość w km przy założeniu 1 =111,2 km, potrafi określić współrzędne geogr, na  podstawie położenia Ziemi względem Słońca i Gwiazdy Polarnej.


W – samodzielnie interpretuje trudne zjawiska astronomiczne np. ,, czarna dziura”, zna rodzaje gwiazd i ich proces powstawania i ,, umierania”

Samodzielnie opisuje mechanizm ruchu planet Układu Słonecznego.

Fizyka(cechy planet)Rozwiązywanie zadań o treści matematycznej

(plan i skala )

Zadania o treści matematycznej 
Zadania o treści matematycznej
Miejsce Ziemi we Wszechświecie
Kształt i rozmiary ZiemiGlobus jako model Ziemi


Mapa i jej praktyczne wykorzystanie

Siatka geograficzna i kartograficzna


Określanie położenia geogr.


Ruch obrotowy ZiemiRachuba czasuRachuba czasuRuch obiegowy Ziemi


Kalendarz

Strefy oświetlenia Ziemi i ich granice


ZIEMIA JAKO ŚRODOWISKO ŻYCIA, JEJ HISTORIA I OBRAZ WSPÓŁCZESNYA)    LITOSFERA
-współczesny obraz Ziemi i procesy kształtujące jej powierzchnię,


B)     ATMOSFERA

   C) HYDROSFERA


  D) BIOSFERA I PEDOSFERA 

17. Przestrzeń geograficzna. Sfery Ziemi i ich współzależności

(1)

18. Skały i skamieniałości dokumentami dziejów Ziemi (1)


19. Dzieje geologiczne Ziemi. Ery i okresy geologiczne (1) 


20. Budowa wnętrza Ziemi. Minerały i skały (1)


21. Podział i rodzaje skał na Ziemi – ćwiczenia (1)


22.23. Ukształtowanie powierzchni lądów i dna oceanów, jako efekt długotrwałych procesów geologicznych (2)


24. Zewnętrzne i wewnętrzne procesy geologiczne kształtujące powierzchnię Ziemi (1)


25. Procesy geologiczne – ćwiczenia (1)


26. Powtórzenie wiadomości o litosferze – mapa hipsometryczna świata. (1)


27. Sprawdzian pisemny – litosfera. (1)


28. Skład i budowa atmosfery oraz składniki klimatu (1)


29. Cyrkulacja atmosfery – ciśnienie i wiatry oraz ich sezonowa zmienność (1)


30. Czynniki klimatotwórcze a zróżnicowanie klimatów na Ziemi

(1) 


31. Zasoby wodne Ziemi. Rodzaje wód powierzchniowych i podziemnych (1)


32. Główne cechy wód oceanicznych(1)


33. Uzupełnienie wiadomości – gospodarcze wykorzystanie wód rzek i jezior oraz wszechoceanu. (1)


34. Zróżnicowanie świata organicznego na Ziemi. Rola lasów w środowisku (1) 


35. Gleby świata i ich przydatność rolnicza (1)


36. Powtórzenie wiadomości – przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze i litosferze (1)

K- zna terminy- sfery Ziemi  (atmosfera, litosfera, hydrosfera, biosfera, pedosfera ), zna

Podstawowe skały, budowę wnętrza Ziemi, wymienia procesy zewnętrzne i wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi, wskazuje na mapie kontynenty i oceany, podaje skład atmosfery, zna składniki pogody i klimatu, wymienia klimatyczne strefy świata, zna formy występowania wody na Ziemi np. główne rzeki, jeziora, wymienia ważniejsze formacje roślinne, zwierzęta i gleby świata, zna odnawialne i nieodnawialne zasoby Ziemi.P- podaje główne skały i minerały wchodzące w skład litosfery, odróżnia skamieniałość od skały, wymienia nazwy er i okresów geologicznych, zna ważniejsze wydarzenia z dziejów geologicznych Ziemi, umie wymienić warstwy wyróżniane w budowie wnętrza Ziemi, rozumie wpływ procesów zewnętrznych i wewnętrznych na ukształtowanie powierzchni Ziemi (np. obszary sejsmiczne, fałdowania górskie itd.), zna rozmieszczenie na mapie podstawowych form ukształtowania powierzchni lądów i dna oceanów, objaśnia schemat budowy atmosfery, wymienia główne cechy troposfery, wymienia czynniki kształtujące klimat, wyjaśnia główne pojęcia klimatyczne np. niż i wyż baryczny, deszcze zenitalne itp., rozumie przyczyny rozmieszczenia obszarów nadmiaru i deficytu wód na Ziemi oraz znaczenie mórz i oceanów dla człowieka, zna wody podziemne, znaczenie lasów w przyrodzie, rozumie zależność rodzaju gleby od stref klimatycznych i roślinnych.


R- potrafi podać przykłady współzależności między sferami Ziemi, opisać ważniejsze wydarzenia geologiczne w dziejach Ziemi, potrafi czytać tablice stratygraficzne, dokonuje podziału skał w zależności od ich pochodzenia, zna dokumenty dziejów Ziemi, wie jak zmienia się temperatura i ciśnienie idąc w głąb Ziemi, podaje przykłady form powierzchni Ziemi, które powstały w wyniku egzogenicznych i endogenicznych procesów geologicznych (zna ich granice i wskazuje je na mapie), opisuje zjawiska zachodzące w atmosferze ( np. cyrkulacja monsunowa i pasatowa, rodzaje chmur itd.)i interpretować wykresy klimatyczne, odróżnia i opisuje strefowe i astrefowe klimaty, gleby i formacje roślinne na świecie, potrafi podać charakterystyczne cechy wód stojących i płynących ( np.ruchy wody morskiej- prądy itd.)


D- uczeń potrafi czytać mapy tematyczne i przekroje geologiczne, rozpoznaje skały i skamieniałości, porządkuje wydarzenia w dziejach Ziemi, opisuje procesy geologiczne np. wietrzenie, erozja, kras itd., potrafi rozpoznawać na podstawie map fizycznych, przekrojach i obrazach poziome i pionowe formy ukształtowania lądów i dna oceanów, zna dokładnie warstwy budowy wnętrza Ziemi i znaczenie litosfery jako miejsca występowania bogactw mineralnych, wyjaśnia związek pogody z klimatem i cyrkulacją powietrza, odczytuje treść map klimatycznych, wykazuje zależność między klimatem a siecią hydrologiczną, rozróżnia typy ujść rzecznych, typy genetyczne jezior i typy wybrzeży morskich, zna rozmieszczenie lodowców i lądolodów na świecie oraz warunki ich powstania, umie wyjaśnić zależności i związki człowieka ze środowiskiem.


R- uczeń potrafi samodzielnie opisywać i prowadzić obserwację zjawisk geograficznych

(np.pomiar składników pogody ) 

- rozumie i umie wyjaśnić konieczność ochrony sfer Ziemi ( np. znaczenie warstwy ozonowej dla życia czł. )  

- umie samodzielnie ocenić stan przyrody

najbliższej okolicy.
Biologia (dawny świat organiczny)Chemia ( pierwiastki)

Chemia( skład chemiczny atmosfery)

Ścieżka ekologiczna

- budzenie i kształtowanie szacunku dla przyrody.

Przestrzeń przyrodnicza, sfery Ziemi i ich współzależności.Dzieje Ziemi, ery, okresy, wiek, budowa skorupy ziemskiej, minerały i skały.
Obraz współczesnej Ziemi: rozmieszczenie lądów i oceanów, ukształtowanie powierzchni Ziemi i dna oceanów, procesy wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące krajobraz Ziemi.


Atmosfera, składniki powietrza atmosferycznego.

Czynniki wpływające na zróżnicowanie temp., ciśnienia i opadów na Ziemi.

Zróżnicowanie klimatów.  Znaczenie wody w środowisku. Zasoby wodne Ziemi.

Obszary nadmiaru i deficytu wód na Ziemi.


Zróżnicowanie formacji roślinnych na ziemi. Rola lasów w środowisku.


Gleby i ich przydatność rolnicza.

Odnawialne i nieodnawialne zasoby Ziemi.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie