Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program autorski z informatyki z elementami dziennikarstwa

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1238 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program autorski zawiera opracowanie w zakresie edukacji informatycznej dla gimnazjum o trzyletnim cyklu nauczania z uwzględnieniem elementów dziennikarstwa.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU


Program autorski zawiera opracowanie w zakresie edukacji informatycznej dla gimnazjum o trzyletnim cyklu nauczania. Postać tego programu wynika z roli edukacji informatycznej w nauczaniu, zapisanej w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego” (zał. nr 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.02.01999) w którym znalazł się zapis:

„Nauczyciele stwarzają warunki do nabywania następujących umiejętności: poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.”

Zapis tan stał się podstawowym założeniem programu nauczania w klasie o specjalności informatyczno-językowej.

Program składa się z 5 części:

 1. Cele dydaktyczne
 2. Nowe treści programu
 3. Konieczne osiągnięcia i sposoby sprawdzenia ich skuteczności
 4. Warunki niezbędne do realizacji programu
 5. Uwagi końcowe
Przedstawiony program należy w dużym stopniu do projektu „Spotkania i nauka z komputerem”.Jego charakterystyka opiera się na ponad przedmiotowym, interdyscyplinarnym zadaniu wykorzystania komputerów i technologii informacyjnej do posługiwania się informacją we współczesnym świeci w którym językiem dominującym stał się język angielski.


1.      Cele dydaktyczno – wychowawcze


Cele kształcenia:

-         samodzielne i bezpieczne posługiwanie się systemem komputerowym i jego oprogramowaniem

-         samodzielne korzystanie z technologii informacyjnej i jej źródeł ; dobór informacji i jej źródeł oraz środków TI odpowiednio do rozwiązywanego zadania

-         posługiwanie się językiem TI

-         poznanie rozwiązań problemów praktycznych i szkolnych w postaci algorytmów

-         stosowanie technologii informacyjnej w modelowaniu, wykonywaniu eksperymentów i symulacji

-         zrozumienie wpływu TI na życie jednostki, najbliższego otoczenia i społeczeństwa

-         posługiwanie się technologią informacyjną w zdobywaniu wiedzy i umiejętności z różnych przedmiotów ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego


2. Nowe treści nauczania


Program jest częścią projektu „Spotkania i nauka z komputerem” Zgodnie z tym projektem uczniowie najpierw uczą się obsługi komputera, by przygotować się do posługiwania się nim oraz technologią informacyjną, a następnie korzystają z tego przygotowania do uczenia się, zdobywania wiedzy z innych przedmiotów ze szczególnym uwzględnieniem języka obcego i wówczas nazywa się to nauką z komputerem i wprowadza jako nowe treści w nauczaniu informatyki.


Nowe treści:


A.  Posługiwanie się środkami, czyli urządzeniami TI

-         podstawowe elementy komputera i ich funkcje – modułowa budowa komputera, urządzenia zewnętrzne

-         posługiwanie się urządzeniami medialnymi (np. odtwarzaczem płyt CD, kamerą cyfrową, kamerą video, rzutnikiem multimedialnym)

-         podstawowe usługi systemu operacyjnego, w tym zarządzanie zasobami, instalowanie oprogramowanie i urządzeń

-         samodzielna i bezpieczna praca z komputerem: wyszukiwanie i uruchamianie programów, profilaktyka antywirusowa

-         korzystanie z pomocy komputerowej i dokumentacji technicznej

-         zasady pracy w sieci lokalnej i globalnej


B. Wpływ TI na życie jednostki, najbliższe otoczenie i społeczeństwa

-         wpływ rozwoju TI na osobisty rozwój ucznia, rynek pracy i rozwój ekonomiczny.

-         zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych

-         zasady komunikowania się i współdziałania w pracy przy komputerze  netykieta

-         pożytki i niebezpieczeństwa wynikające z rozwoju informatyka i z powszechnego dostępu do informacji. Konsekwencje dla osób i społeczeństw

-         tendencje w rozwoju możliwości TI

-         przejawy przestępczości komputerowej

-         zagrożenia wychowawcze: szkodliwe gry, deprawujące treści, uzależnienia


C. Stosowanie narzędzi TI, czyli wszelkiego rodzaju oprogramowania

-         redagowanie tekstów i tworzenie rysunków za pomocą komputera

-         tworzenie dokumentów zawierających tekst, grafikę i tabele

-         wykorzystywanie arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania zadań z programu nauczania gimnazjum i codziennego życia. Przetwarzanie i przedstawianie danych

-         korzystanie z multimedialnych źródeł informacji, np. z płyt CD, serwerów, sieci

-         podstawy projektowania prezentacji z wykorzystaniem różnych narzędzi multimedialnych

-         przeprowadzanie i opisywanie, z udziałem środków i narzędzi TI: np. eksperymentów, obserwacji, działań

-         wykorzystywanie programów komputerowych wspomagających naukę języka angielskiego

-         wykorzystywanie programów komputerowych wspomagających naukę i wzbogacających tematykę innych przedmiotów

-         czytanie i sporządzanie dokumentacji technicznej z wykorzystaniem narzędzi TI

-         mała poligrafia (np. zasady technicznego opracowywania tekstów, redagowanie i wydawanie gazetki)


D. Komunikowanie się, poszukiwanie i wykorzystywanie informacji sposoby i formy reprezentowania i przetwarzania informacji i dokumentów przez człowieka i komputer

-         podstawowe techniki poszukiwani oraz pobierania informacji i dokumentów z różnych źródeł

-         selekcja i klasyfikacji, wykorzystywanie w realizowanych projektach

-         analiza przekazów informacyjnych w zakresie treści i formy, wiarygodność informacji

-         wyszukiwanie informacji w zbiorach danych

-         przykłady różnych form organizacji danych. Przykłady wyszukiwania i zapisywania informacji w bazie danych

-         porozumiewanie się i prowadzenie współpracy za pomocą TI w trakcie wykonywania zadań w projektach między przedmiotowych, a zwłaszcza w projektach w wersji angielskiej


E. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

-         stosowanie środków i narzędzi TI oraz źródeł informacji do projektowania i wykonywania pomiarów

-         zbierania danych doświadczalnych

-         symulowanie zjawisk o znanych, prostych modelach

-         projektowanie, wykonywanie i przeprowadzanie prezentacji multimedialnych w języku polskim i angielskim

-         ścisłe formułowanie sytuacji problemowych. Analiza problemu i algorytmiczne podejście do jego rozwiązania

-         dobieranie oprogramowania do realizacji zadań


3. Konieczne osiągnięcia i sposoby sprawdzania skuteczności


Przykładowe osiągnięci i propozycja metod jego pomiaru (załącznik nr 1)


4.Warunki niezbędne do realizacji programu


Program nauczania przewidziany jest do realizacji w trzyletnim cyklu. Warunkiem do pełnego zrealizowania zadań jest:


Baza materialna:

  1. pracownia komputerowa z możliwością pracy w sieci lokalnej LAN i sieci globalnej INTERNET
  2. oprogramowanie użytkowe i dydaktyczne
  3. podręczniki tradycyjne i elektroniczne
  4. minimum 2 godziny w tygodniu z podziałem na realizację zadań dotyczących informatyki (1 godzina) i zadań technologii informacyjnej (1 godzina lekcyjna) grupy nie większe niż 15 uczniów.
5. Uwagi końcowe


Proponowany program nauczania informatyki w I klasie gimnazjum o specjalności informatyczno – językowej został oparty na mojej dotychczasowej pracy i doświadczeniu w nauczaniu informatyki w klasach gimnazjalnych oraz projekcie „Spotkania i nauka z komputerem” stworzonym przez zespół Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego pod przewodnictwem prof. dr hab. M. M. Sysło.

Przy realizacji programu będę korzystała z:

-         poradnika metodycznego „Nauka z komputerem” i poradnika „Informatyka”

-         podręczników o tych samych tytułach

-         podręczników elektronicznych będących uzupełnieniem tradycyjnych

-         oraz programów dydaktycznych, którymi dysponuje Gimnazjum nr 5 w zależności od potrzeb i zadań wynikających z treści programowe 
ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY I- III

O PROFILU DZIENNIKARSKO-INFORMATYCZNYM

KLASA I

TEMATY I ROZKŁAD GODZINN

(2 semestry)

1. Zasady bezpieczeństwa- przypomnienie                                                                        

2.Korzystanie ze zbiorów informacji z różnych źródeł:

Internet, leksykon CD, podręcznik                                                                

3.Rysowanie w edytorach graficznych Power Point

i Point                                                                                                           
4.Sporządzanie komputerowych notek w różnych programach                              

5.Porządkowanie plików i folderów, zakładanie podfolderów                     

6.Odbieranie i wysyłanie listów z załącznikami                                    

7. Informacja, komunikacja, technologia informacyjna                        

8.Jak zbudowany jest komputer? - powtórzenie                                             

9.Redagowanie dokumentów tekstowych, graficznych i

kalkulacyjnych                                                                                   

10.Zbieranie i opracowywanie wiadomości w bazach

 danych                                                                                                         

11. Poszukiwanie informacji w sieci Internet                                       

12.Kronika z Zielonej Szkoły – projekt zespołowy                                        

13.Strona www-  w języku HTML - projektowanie                                      

14. Język HTML                                                                                          

15.Rozwiązywanie problemów – algorytmy                                                   

16.Gromadzenie i wyszukiwanie informacji – bazy danych                              

17.Przygotowanie własnych prezentacji multimedialnych                                                    

18.Modelowanie i symulacja    w języku LOGO                                            

19.Zastosowanie technologii informacyjnej                                                     

20.Przedmiotowa nauka z komputerem - ćwiczenia                                                       

21.Powtórzenia, sprawdziany i poprawy                                                        

RAZEM : 72 h ( 2 semestry po 2 h tyg.)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY  I

O PROFILU DZIENNIKARSKO-INFORMATYCZNYM

 
1.Rozpoczęcie pracy z komputerem. Zasady bezpieczeństwa

P. U. rozumie i odróżnia operacje wykonywane za pomocą myszy takich jak:

Wskazanie, pojedyncze i podwójne kliknięcie , ciągnij i upuść. Uruchamia program,

zmienia położenie i rozmiar okna, zamyka system

PP. U. Umie korzystać z menu rozwijanego i pomocy do programu

2.Korzystanie ze zbiorów informacji : pomoc i leksykon CD, bazy danych, podręcznik

P. U. korzystać z pomocy wbudowanej do programu . Odszuka znaczenia haseł w słowniku komputerowym

PP. U. umie i rozumie poruszać się po hipertekście i wyszukiwać tematy za pomocą słów kluczowych i indeksu.

3.Rysowanie w edytorze grafiki z uwzględnieniem elementów animacji komputerowej

P. U. potrafi otworzyć i zapisać plik. Odróżni stosowanie operacji : „zapisz „ od „zapisz jako” Umie kopiować wklejać i wycinać fragmenty rysunków, wstawiać animacje rysunkowe i inne.

PP. U . stworzy prostą animację rysunkową.  

4.Sporządzanie komputerowych notek, recenzji i dłuższych form

P.U. pisać wszystkie znaki , umieszczać je  zgodnie z zasadami interpunkcyjnymi. Zna

podstawowe redagowanie tekstu – wydzielanie akapitów, dodawanie wcięć i interlinii.

Dokona operacji na blokach: usuwanie, kopiowanie, przestawianie. Umie posługiwać się opcją autoortografii i interpunkcji.Umie korzystać z systemu OLE

PP.U. potrafi skopiować bloki tekstu między dokumentami z różnych aplikacji za pomocą schowka i przełączanie się między aplikacjami. Zna system OLE

5.Porządkowanie naszych prac. Folder, podfoldery, pliki

P. U. wyrobi sobie nawyk  antywirusowego sprawdzania dyskietek przed każdym ich użyciem. Nawyk nie korzystania  z dyskietek niewiadomego pochodzenia.

Umie tworzyć skróty do programów, przenieść, kopiować, usuwać pliki i foldery.

PP. U. określi i stworzy hierarchię folderów. Umie poprawnie przechowywać wyniki swoich

prac w postaci plików i folderów.

6.Odbieranie i wysyłanie listu. Zakładanie poczty elektronicznej i konfigurowanie jej w programie outlook expres

P. U. potrafi odebrać i opowiedzieć na list  elektroniczny z załącznikiem

Utworzy i wyśle nową wiadomość z załącznikiem .

Umie uporządkować listy w folderach programów pocztowych. Umie skonfigurować pocztę w programie outlook expres

PP. U. umie zapisać i poprawić  dane w książce adresowej. Zna program outlook expres
7.Informacja, komunikacja, technologia informacyjna

P. U. rozróżni informacje od danych, umie je skatalogować

Zna różne sposoby zapisywania informacji i reprezentowania ich w komputerze

Umie posługiwać się kalkulatorem w komputerze i innymi akcesoriami

8.Jak zbudowany jest komputer?

P. U. Zna i rozumie ogólne zasady budowy i funkcjonowania komputera jako

urządzenia , oraz urządzeń peryferyjnych

PP. U. zna funkcje  wszystkich podstawowych części komputera

9.Redagowanie dokumentów tekstowych, graficznych i kalkulacyjnych

P.U. umie dostosować wygląd tekstu do treści, formatować akapity, stosować wyróżnienia

fragmentów tekstu, wzbogacać treść informacjami z różnych źródeł, kopiować przez schowek ozdabiać tekst rysunkami wstawić tabelę do dokumentu. Umie tworzyć tabelki, wstawiać elementy graficzne, zna podstawowe formuły arkusza kalkulacyjnego.

PP.U. potrafi wstawić obiekty dźwiękowe i filmowe do dokumentu, osadzić i przyłączyć obiekt do pliku, scalić komórki tabeli, zapisać indeks górny i dolny, organizować tekst w szpalty., utworzyć tabelkę. Zna formuły arkusza kalkulacyjnego.                       

10.Zbieranie i opracowywanie wiadomości w bazach dznych.

P.U. umie wypełnić arkusz kalkulacyjny napisami, liczbami i formułami oraz sformatuje komórki, umoe posługiwać się podstawowymi rekordami w bazach danych.

PP. U. Potrafi  zastosować adres względny i bezwzględny oraz  mieszany. Utworzyć wykres dla danych w tabeli i sformatować dane. Zaplanuje w arkuszu  rozbudowane obliczenia.     

Wie co to są rekordy.

11.Kronika „Zielonej Szkoły”  – projekt zespołowy

P. U. potrafi planować wspólną pracę w grupie, wyszukać informacji na zadany temat, ocenić ich przydatność, dokonać selekcji . Umie połączyć różne obiekty w jeden dokument.

12. Poszukiwanie informacji w sieci Internet

P. U. Opisze strukturę sieci lokalnej i globalnej oraz schemat przepływu informacji .

Zna uprawnienia do korzystania z folderów i plików w sieci. Samodzielnie poszukuje informacji w sieci internetowej

PP.U. opracuje własną strategię  poszukiwania informacji w sieci

13. Strona www i w języku HTML - projektowanie

P.U. umie zaplanować pracę przy tworzeniu dokumentu  HTML. Korzysta z edytora Notatnik i opcji w programie Word do projektowania stron internetowych HTML. Zna podstawy netykiety i przestrzega jej zasad przy projektowaniu.

PP. U. umie posłużyć się nowymi poleceniami języka HTML. Samodzielnie tworzy grafikę i odnośniki , przestrzega netykiety przy tworzeniu stron www

14. Podstawy języka HTML   

P. U. potrafi posługiwać się prostymi znakami w HTML i je stosuje

PP.U. potrafi zdefiniować język HTML

15. Rozwiązywanie problemów – algorytmy

P. U. potrafi sformułować sytuację problemową przez określenie danych, wyniku i związku między nimi.

Zapisze rozwiązanie prostych problemów jako algorytm w postaci listy kroków – iteracji

PP.U. potrafi testować proste algorytmy za  pomocą komputera i posłużyć się nimi w życiu

codziennym

16. Gromadzenie i wyszukiwanie informacji – bazy danych     

P. U. zdefiniuje, założy i edytuje prostą bazę danych. Umie posortować i zadać pytania w celu znalezienia informacji i wykorzysta je do tworzenia prostej bazy danych. Np. korespondencji seryjnej, książki kucharskiej itp.

PP. U. Przygotuje korespondencję  seryjną.

17. Przygotowanie prezentacji multimedialnej

P. U. stworzyć prezentację w różnych formach, zaplanować ją i współpracować w grupie przy jej realizacji.

PP.U. umie praktycznie zastosować środki i metody technologii informacyjnej do wykonania zadań szkolnych.

18.Modelowanie i symulacja w języku LOGO

P. U. umie odczytać znaczenie parametru na podstawie analizy treści procedury.

PP. U. Umie i wykonuje eksperymenty z różnymi wartościami parametrów.

19. Zastosowanie technologii informacyjnej     

P. U. umie korzystać z  pomocy wbudowanej do programu – wyszukiwanie tematów i określeń w spisie treści, za pomocą indeksu i na podstawie słów kluczowych.

Umie odszukać potrzebne informacje i hasła w słownikach, encyklopediach, na stronach

Internetowych.

Umie korzystać z dokumentów i plików internetowych

20.Przedmiotowa nauka z komputerem

P. U. umie wykorzystać nabyte umiejętności w posługiwaniu się komputerem do nauki z innych przedmiotów szkolnych, szczególnie języków obcych
 


Joanna Janik
    nauczyciel informatyki
Gimnazjum nr 5 w Lesznie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie