Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1366 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Mój plan rozwoju zawodowego napisałam w 2003 roku. Obecnie kończę staż, jestem nauczycielem nauczania zintegrowanego. Mam nadzieje, że ta publikacja pomoże innym. Pozdrawiam

Daria Machnik Nauczyciel mianowany
Nauczanie zintegrowane

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

W oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO STAŻ NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Stażysta mgr Daria Machnik .
Miejsce odbywania stażu: Publiczna Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich

Lp. Działanie Termin planowany Termin przyjęcia/ zatwierdzenia Sprawdził/ zatwierdził Uwagi
1. Rozpoczęcie stażu 1 września 2003      
2. Przedstawienie i zatwierdzenie Planu Rozwoju Zawodowego 30 września 2003      
3. Zakończenie stażu 31 maja 2006      
4. Sprawozdanie z realizacji założeń planu maj 2006      
5. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu maj – czerwiec 2006      
6. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego czerwiec 2006      
Cele: · Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych · Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Plan rozwoju zawodowego opracowałam na podstawie wymagań kwalifikacyjnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela.
§ 5 ust. 2 pkt.1 Opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.
Lp. Zadania Formy Realizacji Spodziewane Efekty Termin realizacji Uwagi
1. Poznam procedury awansu zawodowego. · przeanalizuję przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego (rozp. MEN) · złożony wniosek o rozpoczęcie stażu. IX-X 2002  
2. Będę brała aktywny udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli, w szczególności dotyczącym tworzenia programów dydaktycznych i wychowawczych, aktywizujących metod nauczania, dokumentowania zadań. wezmę udział w różnych formach doskonalenia zawodowego w ramach WDN Zaświadczenia, notatki z zebrań. Na bieżąco.  
3. Wezmę aktywny udział w pracach zespołu współtworzącego wewnątrzszkolny system oceniania wezmę udział w warsztatach, szkoleniach i dyskusjach Zaświadczenia, notatki z przebiegu spotkań, dokumenty. Na bieżąco, w miarę potrzeb.  
4. Wezmę udział w szkoleniach zewnętrznych. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących co najmniej dwóch spośród wybranych zagadnień: · konstruowanie testu, · pomiar dydaktyczny, · tworzenie programów i planów pracy, · planowanie wynikowe, · aktywizujące metody pracy, · rozwiązywanie problemów wychowawczych, • praca z uczniem trudnym. wezmę aktywny udział w szkoleniach, tworzeniu własnych narzędzi badawczych po odbytym szkoleniu, np. testów, kart, obserwacji ucznia Świadectwa ukończenia, wzory narzędzi badawczych, opis sposobu ich wykorzystania. Na bieżąco.  
5. Wezmę udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej i szkoleniach w ramach WDN · wezmę udział w szkoleniach · potwierdzenie dyrektora szkoły lata szkolne 2002–2005  

§ 5 ust. 2 pkt.2 Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.
Lp. Zadania Formy Realizacji Spodziewane Efekty Termin Realizacji Uwagi
1. Przeprowadzę konferencję (lub warsztaty) na temat ‘Niekonwencjonalne metody nauczania i środki dydaktyczne w szkole podstawowej’ · przygotuję scenariusz konferencji (warsztatów) · przygotuję pomoce i środki dydaktyczne do nauki różnych przedmiotów · przeprowadzę warsztaty (konferencję) · promocja własnego dorobku · lista uczestników · nowe pomoce naukowe do pracowni II semestr roku szkolnego 2003/2004 lub rok szkolny 2004/2005  
2. Przeprowadzę konferencję podsumowującą wyniki sprawdzianów klas trzecich · przeanalizuję dostępne materiały · opracuję wyniki dla poszczególnych oddziałów klasowych · opracuję wnioski do dalszej pracy · materiały szkoleniowe z opracowanymi wynikami i wnioskami · listy uczestników VI 2004VI 2005 VI 2006 VI  
3. Udostępnię scenariusze zajęć, przedstawień i konkursów -przekażę opracowane scenariusze do biblioteki potwierdzenie lata szkolne 2003-2006  
4 Będę brała aktywny udział w pracach zespołu samokształceniowego z nauczania zintegrowanego i historii · podzielę się swoim doświadczeniem w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej · udostępnię swój warsztat pracy · usprawnienie komunikacji interpersonalnej · satysfakcja z możliwości dzielenia się swoim dorobkiem i doświadczeniem lata szkolne 2003 - 2006  

§ 5 ust. 2 pkt.3a Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Lp. Zadania Formy Realizacji Spodziewane Efekty Termin Realizacji Uwagi
1. Poprowadzę w szkole zajęcia taneczno-umuzykalniające dla uczennic klas 1-3 · znajdę utwory muzyczne nadające się do tańca · będę ćwiczyła odpowiednie poruszanie się w tańcu · opracuję kroki do tańca · poprowadzę 1 godzinę zajęć w tygodniu (minimum 28 godzin rocznie) · ładne poruszanie się uczennic w takt muzyki · opanowanie co najmniej 2 tańców w ciągu roku szkolnego · przynajmniej 1 występ uczennic na akademii szkolnej lata szkolne 2003-2006  
2. Opanuję obsługę programu komputerowego do pisania świadectw szkolnych i przeszkolę pod tym kątem zainteresowanych nauczycieli · przestudiuję dostępną dokumentację · zainteresuję programem nauczycieli pracujących w szkole i nauczę obsługi programu · napisane i wydrukowane świadectwa uczniów · lista przeszkolonych osób lata szkolne 2003-2006  
3. Nawiążę współpracę z nauczycielami innych przedmiotów · zachęcę nauczycieli nauczania zintegrowanego do zorganizowania konkursu w formie podobnej do sprawdzianu w klasie 3 · opracuję z ich pomocą 4 testy na 3 różnych poziomach (12 testów) zorganizuję uroczyste wręczenie pucharów i dyplomów dla najlepszych · wybranie i uhonorowanie pucharami
lata szkolne 2003-2006  

§ 5 ust. 2 pkt.3b Opracowanie, co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzację w innej formie.
Lp. Zadania Formy Realizacji Spodziewane Efekty Termin Realizacji Uwagi
1. Opublikuję w Polskim Portalu Edukacyjnym „Plan rozwoju zawodowego”. · przygotuję plan rozwoju zawodowego · opublikuję plan w internecie · publikacja internetowa I semestr roku szkolnego 2003-2004  
2. Opublikuję w Polskim Portalu Edukacyjnym niekonwencjonalne pomoce naukowe do nauki matematyki w nauczaniu zintegrowanym · opracuję pomoce dydaktyczne wraz z instrukcją ich użycia · opublikuję pracę w Internecie · publikacja · zdobycie doświadczenia związanego z publikowaniem swojego dorobku zawodowego rok szkolny 2004-2005  
§ 5 ust. 2 pkt.3c Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym.
Lp. Zadania Formy Realizacji Spodziewane Efekty Termin Realizacji Uwagi
1. Przeprowadzę lekcje otwarte dla nauczycieli kontraktowych · przygotuję scenariusze lekcji · zaproszę zainteresowane osoby · doskonalenie komunikacji interpersonalnej · wzbogacanie własnych doświadczeń · scenariusze lekcji lata szkolne 2003-2006  
2. Będę służyła pomocą nauczycielom kontraktowym poprowadzę dla nauczyciela kontraktowego zajęcia otwarte co najmniej dwa razy w roku szkolnym, udostępnię mój warsztat pracy, podzielę się moimi doświadczeniami, będę służyła rada nauczycielowi pomocą młodemu nauczycielowi · wzbogacanie doświadczeń w dzieleniu się swoimi osiągnięciami · doskonalenie komunikacji interpersonalnej lata szkolne 2003-2006  


§ 5 ust. 2 pkt.3d Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.
Lp. Zadania Formy Realizacji Spodziewane Efekty Termin Realizacji Uwagi
1. Nawiążę kontakt z gazetą „Głos Gminy” oraz „Nowiny Raciborskie” · zainteresuję gazetę działalnością szkoły · artykuł o szkole i jej działaniach lata szkolne 2003-2006  
2. Nawiążę współpracę z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną · zorganizuję we współpracy z pedagogiem szkolnym szkolenie dla dzieci i ich rodziców · zadowolenie ze skuteczności i efektywności zastosowanych działań wychowawczych lata szkolne 2003-2006  
3. Nawiążę współpracę z pobliskimi szkołami (co najmniej jedna) · zorganizuję wspólne konkursy, opracuje pytania konkursowe, ocenię we współpracy prace konkursowe, zorganizuje nagrody · rozszerzenie współpracy z innymi instytucjami · promocja szkoły na zewnątrz · satysfakcja 2003-2006  
§ 5 ust. 2 pkt.3h Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowanie w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Lp. Zadania Formy Realizacji Spodziewane Efekty Termin Realizacji Uwagi
1. Przeprowadzę szkolną edycję konkursu historycznego „Z mitologią na ty”, „Tydzień w Grecji”, turniej „1 z 10” XIX i XX wiek · nawiążę współpracę z metodykiem historii nagłośnię konkurs w szkole przeprowadzę konkurs w szkole · lista uczestników konkursu wraz ze zdobytymi przez uczniów punktami corocznie w marcu w latach 2004–2006  
3. Zorganizuję szkolny konkurs pięknego pisania dla klasy pierwszej, szkolny konkurs wiedzy o zdrowiu dla klasy drugiej, gminny konkurs komunikacyjny dla klasy trzeciej · opracuję pytania konkursowe na trzech poziomach trudności · zorganizuję konkurs · sprawdzę prace uczniów · opublikuję wyniki · lista uczestników wraz z wynikami · dyplomy dla najlepszych rok szkolny 2003/2006  
4. Zorganizuję we współpracy z innym nauczycielem przedstawienie teatralne · opracuję scenariusz bajki · zrealizuję przedstawienie · wystawię przedstawienie w szkole i zaprzyjaźnionych placówkach · nabycie nowych doświadczeń · promocja dorobku · rozszerzenie współpracy z innymi instytucjami rok szkolny 2004–2005  
5. Poprowadzę w szkole szkolną kasę oszczędności Zachęcę uczniów do systematycznego oszczędzania i wpłacania pieniędzy, ogłoszę konkurs na najlepiej oszczędzającą osobę i klasę, zorganizuję nagrody Zaświadczenie o współpracy wystawione przez PKO Bank Polski lata szkolne 2003–2006  
§ 5 ust.4 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Lp. Zadania Formy Realizacji Spodziewane Efekty Termin Realizacji Uwagi
1. Rozpoznam i rozwiążę dwa problemy edukacyjne lub wychowawcze · zbiorę niezbędną dokumentację · zanalizuję 2 przypadki edukacyjne lub wychowawcze · opiszę wybrane przypadki uwzględniając zebrane dokumenty i przeprowadzoną analizę · opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych lata szkolne 2003–2006

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie