Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Nauki wchodzące w skład geografii

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2411 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

I. WSTĘP


Program Koła Geograficznego „Nauki wchodzące w skład geografii” adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej klas II i III zainteresowanej geografią, otwartej na świat, dążącej do pogłębienia
swoich horyzontów i wiedzy.
Ma on na celu zaspokojenie naturalnej ciekawości uczniów, doskonalenia umiejętności geograficznych, częściowo już poznanych podczas lekcji geografii oraz przygotowania uczniów do konkursów geograficznych i egzaminu gimnazjalnego.
Praca z uczniem uzdolnionym geograficznie pozwala w pełni realizować działania wspierające jego rozwój indywidualnych cech intelektualnych (wiadomości) i manualnych (umiejętności).
Zdobyte umiejętności geograficzne mają ułatwić uczniom pracę podczas egzaminu gimnazjalnego.


II CELE OGÓLNE PROGRAMU

1 Budzenie zainteresowania szeroko rozumianą przestrzenią geograficzną
2 Ugruntowanie zintegrowanego systemu wiedzy geograficznej, umożliwiającego zrozumienie charakteru i dynamiki przestrzeni geograficznej oraz przygotowanie do swobodnego poruszania się w niej.
3 Zdobywanie umiejętności samodzielnego uczenia się, ważnego dla samo rozwoju.
4 Praktyczne stosowanie wiedzy geograficznej.
5 Całościowe widzenie regionów, obszarów, miejsc i współczesnych problemów świata, w tym Polski.
6 Lokalizowanie miejsc na powierzchni Ziemi i orientowanie się w ich wzajemnym położeniu za pomocą map.
7 Rozumienie prawidłowości przyrodniczych, gospodarczych i społecznych świata- kształtowanie przekonań i podstaw.
8 Kształtowanie umiejętności wnikliwej obserwacji i opisu zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej za pomocą języka geograficznego.
9 Kształcenie umiejętności geograficznych
10 Przygotowanie uczniów do konkursu geograficznego i egzaminu gimnazjalnego.
11 Zainteresowanie literaturą popularnonaukową i filmem geograficznym.
12 Zainteresowanie podróżami po świecie i Polsce.

III. SZCZEGÓŁOWE CELE I ZADANIE PROGRAMU.

W wyniku realizacji programu uczeń pozna:
- podstawowe pojęcia z astronomii, meteorologii, klimatologii, geologii, kartografii, demografii i geografii regionalnej.
- konsekwencje ruchów Ziemi i ich wpływ na przyrodę, gospodarkę i życie człowieka.
- ogólne zasady biegów na orientację ( azymut ) – INO,
- składniki pogody i klimatu oraz metody powstawania map synoptycznych,
- podstawowe skały litosfery, z uwzględnieniem skał własnego regionu,
- rodzaje odwzorowań kartograficznych,
- zróżnicowanie demograficzne ludności świata,
- aktualną mapę konfliktów na świecie i ich przyczyny,
- podróżników po Europie.

W trakcie realizacji programu uczeń powinien opanować i udoskonalić umiejętności:
- czytania informacji z mapy o różnej treści i ich interpretacji,
- samodzielnego zdobywania wiedzy i planowania własnej pracy,
- przedstawiania i interpretowania tematyki geograficznej za pomocą różnych form przekazu np. fotografii krajobrazu, map satelitarnych, wykresu, diagramu, szkicu, profilu geologicznego, opisu, modelu i technik multimedialnych,
- prowadzenia obserwacji krajobrazu, jego elementów i składników, procesów i zjawisk geograficznych (np. obserwacja składników pogody),
- wykonywania pomiarów w terenie i obliczeń jako metod poznania geografii,
- posługiwania się źródłami informacji statystycznej,
- wykorzystania wiedzy z innych dyscyplin naukowych.

Dzięki realizacji programu uczeń powinien uzyskać następujące przekonania, poglądy, postawy:
- zainteresowanie światem, jego pięknem i różnorodnością,
- szacunek dla innych narodów, wartości, sposobów życia,

- tolerancja i otwartość wobec innych ludzi,
- postępowanie zgodnie z ideą rozwoju zrównoważonego i propagowanie własnych przekonań i postaw,
- ocena pozytywnych i negatywnych zmian zachodzących w środowisku geograficznym własnego regionu, Polski i świata,
- współpraca w grupie, rozwiązywanie problemów i poszukiwania kompromisu,
- wrażliwość na piękno przyrody Ziemi, jako planety.


IV. WYMAGANI ORGANIZACYJNE(ADRESACI PROGRAMU)

Program jest opracowany do realizacji na zajęciach koła geograficznego dla uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum. Zakłada się, że będzie on realizowany w wymiarze jednej godziny lekcyjnej odbywającej się przez cały rok szkolny 2004/2005 co tydzień. Program skierowany jest do uczniów zainteresowanych geografią.

Program koła geograficznego będzie realizowany przez p. Halinę Gleb w ramach zajęć pozalekcyjnych. W oparciu o program nauczania geografii dla Gimnazjum, dla Liceum Ogólnokształcącego oraz ścieżek międzyprzedmiotowych (Ścieżka Europejska, Ścieżka Ekologiczna, Ścieżka Regionalna).


V. TREŚCI – PROPONOWANA TEMATYKA ZAJĘĆ.


1.ASTRONOMIA :
wycieczka do planetarium – Toruń ( film pt.,, Ruch wirowy i obiegowy Ziemi”),
ruchy Ziemi i konsekwencje,
obserwacja zmian długości i kierunku cienia gnomonu
(wyznaczanie kierunków w terenie i wysokości Słońca) ,
-obserwacja miejsca i czasu wschodu i zachodu Słońca,
-wyznaczanie miejscowego południka geograficznego i niebieskiego,
ćwiczenia z kompasem i busolom ,
bieg na orientację ( azymut) – INO- ćwiczenia terenowe,
wpływ kosmosu na życie na Ziemi.

2. METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA

składniki pogody i klimatu,
ćwiczenia – pomiar niektórych składników pogody (temperatura, rodzaje opadów i osadów atmosferycznych itd. ),
mapy prognozy pogody – mapy synoptyczne,
zmiany klimatyczne na świecie- przyczyny i skutki,
czytanie i analiza map klimatycznych oraz diagramów opadów i temperatur,

3. KARTOGRAFIA
od planu do mapy,
orientowanie i czytanie planów,
formy terenu ( wklęsłe i wypukłe ),
wysokość względna i bezwzględna form terenu,
rysunek poziomicowy i warstwice ,
mapy topograficzne ( znaki topograficzne),
wprowadzenie elementów siatki geograficznej i kartograficznej,
odwzorowania kartograficzne – ćwiczenia,

4. GEOLOGIA
rozpoznawanie minerałów i skał (w szczególności rejonu Człuchowa; wystawa skał, referat o skałach i profil geologiczny
okolic Człuchowa),
analiza map geologicznych,
rysowanie przekroju geologicznego,
czynniki zewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnie Ziemi,


5. DEMOGRAFIA
zmiany liczby ludności,
zróżnicowanie etniczne, rasowe, językowe i kulturowe ludności świata,
konflikty zbrojne na świecie,
analiza piramidy płci i wieku,


6. GEOGRAFIA REGIONALNA

- poznanie położenia geograficznego kontynentów, obszarów, państw,
- poznanie ukształtowania powierzchni lądów i oceanów,
- poznanie wód powierzchniowych wybranych obszarów,
- wyodrębnienie krain geograficznych i ustalenie ich cech przewodnich
- poznanie wybranych państw i charakterystycznych obszarów:
· spotkanie z podróżnikiem Europy:
Madera,
Laponia
Francja – Paryż
Norwegia – fiordy
· poznanie własnego regionu – wycieczka szlakiem ,,WODNA ŚCIEŻKA TURYSTYCZNA”.


Sugerowane tematy i ich kolejność mogą ulec zmianie z uwagi na propozycje uczniów.

I. FORMY I METODY REALIZACJI ZADAŃ

Zdobywanie wiedzy będzie odbywało się na zasadach i w oparciu o metody i formy pracy stosowanej na lekcjach geografii. Zadaniem nauczyciela będzie głównie wspieranie rozwoju ucznia poprzez stosowanie różnych metod i technik aktywizujących.

I. FORMY PRACY
1.Zajęcia w sali lekcyjnej:
a) organizacyjne
b) popularnonaukowe- poświęcone omówieniu zagadnienia naukowego, przygotowanie do konkursów
c) ćwiczeniowo- praktyczne- wykorzystujące wiedzę teoretyczną w praktyce
2.Zajęcia terenowe:
ii. wycieczki (krajoznawcza okolic Człuchowa, tematyczna- Toruń- planetarium)
iii. prace terenowe- czynności badawcze, obserwacja zjawisk pogodowych,
iv. ćwiczeniowo- praktyczne- wykorzystujące wiedzę teoretyczną poza szkołą np. bieg na orientację (azymut)
II. METODY PRACY
a) metody oglądowe (wizualizacja)
- obserwacja bezpośrednia (wycieczki, zajęcia terenowe)
- obserwacja pośrednia (filmy, plansze, zdjęcia, mapy)
b) metody podające (przyswajanie)
- pogadanki
- prelekcje i odczyty uczniowskie
- elementy wykładu
c) metody praktyczne ( działanie )
-ćwiczenia rysunkowe, modelowe, obliczeniowe i inne,
- badania terenowe,
- pomiar obiektów i zjawisk geograficznych,
d) metody poszukujące ( odkrywanie )
- analiza rysunków, wykresów, diagramów, schematów itp.
- posługiwanie się mapą jako źródłem informacji,
- analiza danych statystycznych,
- gry dydaktyczne,
- metody aktywizujące np. ,, burza mózgów”,
W zależności od problematyki uczniowie pracują indywidualnie, parami lub w większych grupach.

II. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW.


UCZEŃ:

-posługuje się właściwym nazewnictwem geograficznym,
-szuka w różnych źródłach, gromadzi i interpretuje informacje,
- korzysta z różnych źródeł informacji z wykorzystaniem techniki komputerowej,
- bierze udział w przedmiotowym konkursie geograficznym,
- bierze udział w szkolnym konkursie o krajach Unii Europejskiej,
- wykonuje pracę o rodzajach skał własnego regionu – Człuchów i okolice,
- jest przygotowany do egzaminu gimnazjalnego,
- posługuje się mapami o różnej treści,
- potrafi posługiwać się niektórymi przyrządami np. kompasem, gnomonem, eklimetrem itd.,
- potrafi samodzielnie prowadzić obserwacje zjawisk geograficznych,


III. EWALUACJA I OCENA UCZNIÓW

Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest ewaluacja osiągnięć uczniów.
W zajęciach pozalekcyjnych jakim jest koło geograficzne ewaluacja będzie przebiegała na dwóch płaszczyznach:

a) Ewaluacja wewnętrzna:
- szkolny konkurs o krajach Unii Europejskiej ( obserwacja wyników uzyskanych podczas konkursu ),
- realizacja i prezentacja projektu podczas DNI ZIEMI – skały na terenie i okolic Człuchowa ( obserwacja postępów podczas wykonywania prac ),
- egzamin gimnazjalny ( obserwacja wyników egzaminu ),

b) Ewaluacja zewnętrzna:
- przedmiotowy konkurs geograficzny ( obserwacja wyników
uzyskanych na poszczególnych etapach konkursu ).


Ważnym wskaźnikiem trafności założeń programu będzie obserwacja zaangażowania uczniów uczestniczących w zajęciach oraz zebranie informacji zwrotnej w postaci ankiet ewaluacyjnych.

Wyniki ankiet po opracowaniu przez nauczyciela realizującego program zostaną przekazane na spotkaniu ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO nauczycieli bloku
Matematyczno – przyrodniczego.


IV. LITERATURA

J. Falkowski, W. Maik - ,,Geografia społeczno- gospodarcza świata”
Toruń 1999 r.
A. Woś - ,,Wszystko o pogodzie” , Poznań 1985 r.
J. Berne- ,, Zajęcia w terenie”
R.F. Symes- ,, Skały i minerały” , Warszawa 1991 r.,
,,Świat w liczbach 2003/2004” , WsiP
E. Rybka - ,, Astronomia ogólna” Warszawa 1983 r.,
B. Koć - ,, Bieg na orientację” Warszawa 1985 r.,
J. Winklewski - ,,Metodyka geografii” WsiP
Geografia – podręczniki dla gimnazjum I-III SOP- Toruń.
Czasopismo - ,,Geografia w szkole”
Miesięcznik- ,,National Geographic”
,,Cuda świata- przewodnik po skarbach cywilizacji” Warszawa 1993

Opracowała: mgr Halina Gleb nauczyciel Gimnazjum w Człuchowie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie