Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jestem przyjacielem Ziemi

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1237 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program realizuję w nauczaniu zintegrowanym w klasie II. Ma on przybliżyc dzieciom zagadnienia edukacji ekologicznej poprzez poznawanie różnych środowisk, rozwijanie ciekawości i aktywności badawczej oraz kształcenie pozytywnego nastawienia do przyrody i przyjaznych postaw wobec niej. Posłużyłam sie sprawdzonym w metodyce harcerskiej i zuchowej zdobywaniem sprawności .

Jestem Przyjacielem Ziemi.
 
Kształcenie kompetencji ekologicznych uczniów klasy II z wykorzystaniem elementów metodyki zuchowej.


autor: mgr Hanna Siegieda


1.Cele ogólne i cele szczegółowe

Podstawą wyznaczania celów kształcenia są cele edukacyjne i zadania szkoły określone w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół . Głównym celem kształcenia na etapie edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, między innymi poprzez rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą. Poznanie środowiska wymaga, aby rozwijać kompetencje ekologiczne obejmujące wiedzę i umiejętności ( postawy ) umożliwiające ocenę zjawisk i procesów przyrodniczych

Cele ogólne :

· rozwijanie zainteresowania przyrodą;
· poznanie współzależności człowieka i środowiska;
· kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko;
· rozwijanie u uczniów świadomości, że mają wpływ na stan środowiska;
· zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk i przemian zachodzących w przyrodzie;
· podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu;

Szczegółowe cele kształcenia i wychowania :

dotyczące wiadomości :
· uczeń zna i rozumie podstawowe pojęcia z ekologii i ochrony środowiska;
· zauważa wzajemne współzależności między organizmami a środowiskiem;
· zna różnorodność środowisk przyrodniczych;
· dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku;
· nazywa pospolite i chronione gatunki roślin i zwierząt, grzyby jadalne i trujące najczęściej występujące w najbliższej okolicy;
· wyjaśnia potrzebę segregacji śmieci i wykorzystania surowców wtórnych;
· zna działania przyjazne środowisku;

dotyczące umiejętności :
· uczeń potrafi obserwować i wyjaśniać zmiany w przyrodzie związane z porami roku i działalnością człowieka;
· posługuje się wiedzą ekologiczną;
· wykonuje proste doświadczenia dotyczące czystości wody;
· przedstawia wyniki własnych obserwacji, doświadczeń i ćwiczeń w postaci rysunku, tabeli lub krótkiego opisu;
· potrafi posługiwać się sprzętem laboratoryjnym, lupą, lornetką, atlasami przyrodniczymi;
· rozpoznaje pospolite rośliny, zwierzęta ( ich tropy ), grzyby;
· gromadzi zbiory okazów naturalnych nie niszcząc przyrody;
· korzysta z różnych źródeł informacji;
· potrafi posegregować i wykorzystać niektóre surowce wtórne;
· umie zachować czystość, ład i porządek w swoim otoczeniu;

dotyczące postaw i zachowań:
· uczeń rozumie konieczność ochrony przyrody;
· wie, że od niego też zależy czystość i piękno najbliższego otoczenia;
· czuje się odpowiedzialny za swoje zachowania w otoczeniu domu, szkoły i w naturalnym środowisku;
· szanuje każdą żywą istotę;
· dokarmia zwierzęta i pomaga przetrwać im zimę;
· potrafi być wrażliwy na piękno przyrody i jest z nią związany emocjonalnie;
· odróżnia dobre zachowania wobec przyrody od złych;
· umie w sposób kulturalny zwrócić uwagę osobom, które bezmyślnie niszczą przyrodę i źle zachowują się w środowisku;
· przekazuje pozytywne, ekologiczne zachowania osobom z najbliższego otoczenia;
· jest odpowiedzialny za efekty pracy w grupie.

2. Warunki realizacji programu


Przedstawiony program będzie realizowany w klasie II przez cały rok szkolny na spotkaniach odbywających się jeden raz w miesiącu, w wyznaczonym wcześniej tygodniu i dniu. Będzie to 10 spotkań dotyczących treści przyrodniczych i ekologicznych. Dzieci będą zdobywały wiedzę i umiejętności poprzez obserwację przyrody i wykorzystanie jej darów, a także przez działania mające na celu aktywne włączenie się w ochronę środowiska. Praca dziecka organizowana będzie wokół hasła dnia.
W kształceniu ekologicznym ważnym elementem jest doświadczanie przyrody poprzez bezpośredni z nią kontakt, dlatego też przeważającą część zajęć zaplanowano do przeprowadzenia w terenie. Część zajęć będzie odbywała się w klasie szkolnej odpowiednio przygotowanej i wyposażonej w pomoce dydaktyczne, tak aby możliwe było zarówno przeprowadzenie prostych doświadczeń, eksperymentów i pokazów, jak również zorganizowanie pracy indywidualnej, w grupach lub przygotowanie uroczystości klasowej.
Ciekawie opracowane zagadnienia uczniowie zaprezentują na forum szkoły, aby zainteresować i zaciekawić tematyką ekologiczną uczniów innych klas, nauczycieli i rodziców. W ten sposób dzieci będą miały świadomość, że ich praca i wysiłek włożony w poznanie i ochronę najbliższego środowiska zostaną zauważone i docenione przez dorosłych.

3. Treści kształcenia i wychowania


Treści nauczania obejmują zagadnienia ekologiczne i mają charakter zarówno poznawczy, jak i wychowawczy. Integrują wiedzę i umiejętności dzieci z pozostałych kierunków kształcenia : polonistycznego, matematycznego, muzyczno – ruchowego, plastyczno – technicznego. Skupione są wokół tematów z bliskiego otoczenia dziecka.
Bardzo ważnym elementem edukacji ekologicznej jest kształcenie postaw.
Treści wychowawcze są integralnie związane z treściami poznawczymi i wzajemnie się uzupełniają.
 
Miesiąc Temat dnia Zdobywana sprawność Oczekiwane osiągnięcia ucznia
IX Nasze rady na odpady. Ekoludek • wie, skąd się biorą śmieci i jak można je wykorzystać;
• segreguje odpady według materiału, z którego są wykonane;
• wykonuje z odpadów proste, użyteczne przedmioty;
• wziął aktywny udział w akcji „ Sprzątanie Świata”.
X Niech ten las przeżyje nas. Leśny skrzat • zna budowę lasu;
• rozpoznaje najczęściej występujące rośliny leśne i grzyby;
• naśladuje odgłosy zwierząt leśnych;
• potrafi gromadzić dary lasu nie niszcząc przyrody;
• właściwie zachowuje się w lesie;
• wybrał i ekologicznie oznaczył swoje drzewo w lesie.
XI Rzeka bystra, woda czysta. Wodnik szuwarek • zna cieki wodne występujące w najbliższej okolicy;
• wie, jakie jest znaczenie wody dla żywych organizmów;
• ocenia stan czystości wody z najbliższej rzeki;
• potrafi wykonać filtr wodny;
• przeprowadza doświadczenie oczyszczania wody z rzeki za pomocą filtra;
• rozpoznaje 4 najpospolitsze gatunki ryb słodkowodnych;
• wymienia i rozpoznaje pospolite rośliny wodne.
XII Zwierzęta chronimy, pokarm im nosimy. Zimowy kuchcik • zna różne formy pomocy zwierzętom w czasie zimy;
• rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt w okresie śnieżnej zimy;
• gromadzi pokarm potrzebny do dokarmiania zwierząt;
• potrafi przygotować karmnik dla ptaków;
• wziął udział w akcji dokarmiania leśnych zwierząt.
I Co się zmieniło, gdy nas tu nie było. Mały wędrownik • dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku;
• rozpoznaje najczęściej występujące drzewa po korze i pokroju;
• dostrzega różnice w zimowym wyglądzie drzew liściastych i iglastych;
• odwiedził swoje drzewo – opisał zmiany w jego wyglądzie;
• potrafi przygotować się do zimowej leśnej wędrówki.
II Po śniegu chodzimy, zwierzęta tropimy. Śnieżny detektyw • zna pospolite gatunki zwierząt leśnych i ich tropy;
• potrafi odszukać na śniegu ślady zwierząt;
• rozpoznaje tropy zwierząt leśnych.
III Przyjście wiosny – czas radosny. Poszukiwacz wiosny • wie, jakie zmiany w przyrodzie zwiastują kres zimy;
• potrafi wykonać ekologiczną Marzannę;
• przygotował i wziął udział w Święcie powitania wiosny;
• zna i potrafi odszukać pierwsze wiosenne kwiaty;
• jest świadomy konieczności ochrony wiosennych roślin.
IV Już bociek leci, cieszą się dzieci. Obserwator ptaków • wie, dlaczego trzeba chronić ptaki;
• opisuje wygląd, sposób życia i zamieszkania bociana białego;
• prowadzi ewidencję bocianich gniazd;
• potrafi prowadzić obserwacje ptaków za pomocą lornetki;
• notuje wyniki swoich obserwacji;
• rozpoznaje na podstawie atlasów najczęściej występujące ptaki;
•słucha śpiewu ptaków i potrafi naśladować ich glosy.
V Kwiaty zbieramy na bukiet dla mamy. Znawca kwiatów • zna odgłosy, barwy i zapachy łąki;
• potrafi prowadzić obserwacje za pomocą lupy;
• rozpoznaje najczęściej występujące rośliny i zwierzęta łąkowe;
• potrafi wykonać ekologiczny bukiet z traw i płatków kwiatów;
• wie i rozumie, że wypalanie łąk jest szkodliwe dla środowiska.
VI Jestem przyjacielem Ziemi – czyli co umiem i co potrafię. Ewaluacja innowacji. Przyznanie tytułu – dyplomu Przyjaciela Ziemi. • posługuje się zdobytą wiedzą przyrodniczą i ekologiczną;
• odróżnia dobre zachowania wobec przyrody od złych;
• jest odpowiedzialny za efekty pracy w grupie.

4. Metody, formy i środki w realizacji programu


Do metod stosowanych w realizacji programu należą:

· metody podające – praca z tekstem, rozmowa kierowana;
· metody eksponujące – inscenizacja , pokaz, wystawa ( ekspozycja);
· metody praktyczne – obserwacje, doświadczenia uczniowskie, zajęcia praktyczne;
· metody problemowe ( uczenie się przez odkrywanie ) , z których duże znaczenie mają metody aktywizujące – gry dydaktyczne , burza mózgów, mapy pojęciowe, dyskusje oraz plakat.

Najlepsze efekty daje stosowanie metod aktywnych, w których występuje dominacja uczenia się nad nauczaniem. Metody oparte na działaniu ucznia rozbudzają jego zainteresowania, ułatwiają przyswajanie wiedzy i wspomagają w dążeniu do sukcesu. Aby uatrakcyjnić zajęcia posłużono się funkcjonującym od wielu lat i sprawdzonym w metodyce harcerskiej i zuchowej zdobywaniem sprawności Każde zajęcia w miesiącu będą kończyły się zdobyciem innej sprawności i będą ściśle związane z zakresem treści przewidzianych na dany dzień. W toku realizacji programu dzieci zdobędą 9 sprawności ekologicznych.
Zaplanowane zadania będą wykonywać samodzielnie lub w grupie. Na podstawie pozytywnej oceny wykonania wszystkich zadań, zostanie przyznana przez nauczyciela dana sprawność. Każda sprawność będzie miała swój znak graficzny, który uczniowie umieszczą na karcie samooceny ucznia.

5. Ewaluacja programu


Ewaluacja jest integralnym elementem procesu dydaktycznego. Polega ona na celowym sprawdzaniu i ocenianiu osiągnięć uczniów poprzez systematyczne zbieranie informacji o warunkach, przebiegu i wynikach nauczania, nastawiona na ulepszenie procesu uczenia się – nauczania. Informacje będą uzyskiwane od uczniów, prowadzącego nauczyciela i od rodziców przy pomocy różnorodnych, dopełniających się metod i narzędzi.
Narzędzia, które posłużą do zbierania informacji to :
· obserwacje pracy oraz zachowania się i postaw uczniów na zajęciach prowadzone przez nauczyciela. Wyniki obserwacji zostaną ujęte w arkuszu obserwacji osiągnięć edukacyjnych ucznia.
· konkurs przeprowadzony na zakończenie zajęć w klasie II.
· ankiety przeznaczone dla uczniów i ich rodziców.


Literatura

Domka L ( 2000 ), Rozwijanie kompetencji ekologicznych u dzieci w Nauczaniu integralnym. „ Życie Szkoły ”, nr 8 Gałkowski J. ( 1996 ),
Pokrewny Ziemi. W: Człowiek bliżej Ziemi. Praca pod red. M. Pulinowej. WSiP, Warszawa
Matejuk H., Kaczanowska A. ( 2000 ), Mój świat. Program kształcenia zintegrowanego w szkole podstawowej. Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa Michalowski St. ( 1998 ),
 Dziecko, przyroda, wartości. W: Dymara B., Michałowski St., Wollmann – Mazurkiewicz L., Dziecko w świecie przyrody. Oficyna Wydawnicza „ Impuls ”, Kraków Suchora – Olech A. ( 2000 ),
 Orientacja ekologiczna, globalna i podmiotowa w edukacji wczesnej. WSP, Słupsk Szczepańska M. ( 2000/20001 ),
Program autorski – warto spróbować. Imane, Słupsk Tyrala – Wojtycza E. ( 1999 ),
Zielona szkoła odskocznią od systemu klasowo – lekcyjnego. „ Aura ”. Dodatek ekologiczny dla szkół, nr 4

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie