Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan pracy wychowawczej dla klasy 4

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 42803 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Pełniąc funkcję wychowawcy klasy zobowiązana jestem do opracowania planu pracy wychowawczej oraz tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy dla swojej klasy. Uwzględniam w nim zadania z Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki oraz specyfikę klasy. Proponuję plan pracy wychowawczej do klasy 4.

Plan działań wychowawczych oraz tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy w klasie 4,
opracowane przez mgr Małgorzatę Szwajkowską
– nauczyciela Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bestwinie


Plan działań wychowawczych w klasie 4a


Cel wychowania:
Wzmacnianie poczucia swojej wartości, odpowiedzialności za własne i wspólnie podejmowane decyzje oraz poczucia więzi z grupą.

Efekty działań wychowawczych:
- Uczeń zna swoje prawa i obowiązki.
- Uczeń dba o dobro, bezpieczeństwo własne i innych.
-  Uczeń wywiązuje się powierzonych mu funkcji i zadań.
- Uczeń dba o dobre imię klasy i szkoły – chętnie ją reprezentuje, wykorzystując swoje talenty i uzdolnienia, w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, akademiach.
-  Uczeń zna i stosuje zasady dobrego wychowania, odznacza się wysoką kulturą osobistą, jest koleżeński i tolerancyjny, dostrzega potrzeby innych.
- Uczeń nie ulega negatywnym wpływom grupy, potrafi odmówić udziału w sytuacjach zagrażających jego zdrowiu i życiu.
-  Uczeń zna sposoby radzenia sobie ze złością.
- Uczeń zna swoje mocne strony, ma poczucie własnej wartości.
-  Uczeń ma świadomość swojej roli i miejsca w grupie oraz poczucie współodpowiedzialności za wspólnie podejmowane decyzje.
-  Uczeń potrafi zaplanować swoją pracę i naukę.


Lp. Cele operacyjne Zadania Odpowiedzialni Sposób ewaluacji
1. Integrujemy zespół klasowy * Opracowanie i przestrzeganie reguł współpracy w grupie. * Umacnianie więzi klasowych - gry
i zabawy integrujące klasę. * Angażowanie wszystkich uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy oraz działania dla jej dobra. * Pomoc w planowaniu i organizacji imprez klasowych.
wychowawca uczniowie pedagog kontrakt klasowy semestralne podsumowanie wycieczka
i imprezy klasowe
2. Stajemy się członkami społeczności szkolnej * Organizacja zespołu klasowego: - wybór samorządu klasowego, - przydział dodatkowych obowiązków, - opieka nad pracownią nr 1, - opracowanie planu pracy, - organizacja imprez klasowych, - pomoc koleżeńska w nauce. * Rozwijanie więzi ze szkołą: - zapoznanie uczniów z historią
i tradycjami szkoły, - udział w uroczystościach szkolnych, - przygotowanie akademii „Szkolne kolędowanie”, - wykorzystanie własnych zdolności
i talentów do reprezentowania klasy
i szkoły w konkursach, olimpiadach
i zawodach sportowych, - praca na rzecz szkoły, - wdrażanie do pracy w samorządzie uczniowskim. * Zapoznanie z prawem wewnątrzszkolnym: - Wewnątrzszkolny System Oceniania, - regulamin oceniania zachowania, - kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów, - Statut szkoły – prawa i obowiązki ucznia.
wychowawca uczniowie samorząd uczniowie nauczyciele wychowawca uczniowie uczniowie nauczyciele uczniowie opiekunowie RU wychowawca nauczyciele przedmiotów Obserwacja
i kontrola wystrój sali nr 1 uroczystości
i imprezy klasowe program artystyczny uczęszczanie na koła zainteresowań wyniki konkursów lista zbiórek surowców lista spotkań RU ankieta w ramach mierzenia jakości pracy szkoły
3. Przestrzegamy przyjęte normy
i zasady bezpieczeństwa
* Przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego. * Przestrzeganie ustalonych reguł współpracy w grupie (kontrakt klasowy). * Zapoznanie uczniów z przepisami BHP w szkole. * Przestrzeganie zasad ruchu drogowego (bezpieczne poruszanie się po drodze, znajomość znaków drogowych
i sygnalizatorów). * Przystąpienie do egzaminu na kartę rowerową. * Kształtowanie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo innych na drodze, na lekcji, na przerwie, w czasie wycieczek.
uczniowie nauczyciele uczniowie wychowawca wychowawca policjant nauczyciel techniki nauczyciele obserwacja uczniów analiza zestawienia ilości wypadków obserwacja karta rowerowa scenki tematyczne
4. Pracujemy nad rozwojem swojego charakteru * Rozwijanie poczucia własnej wartości: - budowanie świadomości własnych zalet (moje mocne strony), - dążenie do celu – jak rozwijać
i wykorzystywać swoje mocne strony, - ćwiczenie umiejętności pozytywnego
i twórczego myślenia – sposoby radzenia sobie z niepowodzeniami. * Wspólne rozwiązywanie problemów
i konfliktów klasowych. * Wczuwanie się w sytuację innych – rozwój empatii. * Poznawanie cech przyjaźni – chcę mieć przyjaciela.
wychowawca pedagog pedagog drzewo mocnych stron udział w konkursach, przeglądach artystycznych scenki tematyczne
5. Potrafimy się kulturalnie zachować * Zapoznanie się z pojęciem i zasadami savoir-vivre dla każdego. * Umiejętne prowadzenie konwersacji
z dbałością o kulturę języka. * Zwracanie szczególnej uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych. * Ukazywanie właściwych zachowań w różnych miejscach i sytuacjach (kino, teatr, muzeum, uroczystości szkolne, autokar).
wychowawca wychowawca nauczyciel j.polskiego nauczyciele uczniowie wychowawca obserwacja zachowania uczniów w codziennych i niecodziennych sytuacjach
6. Żyjemy bezpiecznie i zdrowo – profilaktyka uzależnień * Kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych i zdrowotnych (odpowiednie odżywianie, higiena osobista, żywienia i otoczenia). * Propagowanie aktywnych form wypoczynku. * Ukazywanie, w jaki sposób grupa rówieśnicza może wpływać na postawę i zachowania innych osób, które do niej należą. * Omawianie sytuacji niebezpiecznych – ćwiczenie umiejętności odmawiania uczestnictwa w takich sytuacjach (uczenie się asertywności). * Przedstawienie sposobów rozładowywania emocji i napięć
w sytuacjach konfliktowych. * Sposoby radzenia sobie ze złością. * Rozwijanie umiejętności przewidywania konsekwencji własnych czynów. * Przeciwdziałanie agresji fizycznej i słownej oraz wulgaryzacji języka.
wychowawca nauczyciel przyrody higienistka nauczyciel przyrody i wych. fizycznego wychowawca pedagog pedagog wychowawca układanie jadłospisów zajęcia sportowe, rajdy scenki tematyczne scenki tematyczne analiza zeszytu uwag
7. Jesteśmy współodpowiedzialni za środowisko * Wdrażanie do współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. * Dbanie o ład i porządek w domu,
w szkole, w środowisku naturalnym. * Aktywny udział w zbiórce makulatury, butelek i puszek. * Dokarmianie ptaków zimą.
nauczyciel przyrody nauczyciele rodzice uczniowie segregacja śmieci samoocena rozmowa lista zbiórek surowców
i nasion


Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy klasy w I semestrze:

1. Wybór samorządu klasowego i przydział czynności dodatkowych.
2. Wewnątrzszkolny System Oceniania – omówienie zasad oceniania zachowania.
3. Gry i zabawy integrujące na dobry klimat w grupie.
4. Moje mocne i słabe strony – jak radzić sobie z trudnościami. Jak się uczyć? – cykl 7 zajęć prowadzonych metodami aktywnymi przez pedagoga szkolnego:
5. Zajęcia integrujące zespół klasowy – wypracowanie norm grupowych.
6. Zajęcia wprowadzające – Czy umiesz się uczyć?
7. Po co się uczyć? – jakie korzyści płyną z nauki.
8. Dobra pamięć – tajemnicą sukcesu.
9. Jak przygotować się do efektywnej nauki? – zajęcia ruchowe.
10. Wypracowanie własnego, efektywnego sposobu na naukę – organizacja warsztatu pracy.
11. Jak dobrze przygotować się do lekcji, powtórzenia wiadomości i sprawdzianu – jak szybko i skutecznie przyswajać wiedzę.
12. Zapoznanie uczniów z historią i tradycjami szkoły – konkurs wiedzy.
13. Przygotowanie scenariusza klasowej zabawy andrzejkowej.
14. Przygotowanie programu akademii „Szkolne kolędowanie”. Cykl 4 zajęć dotyczących przeciwdziałania złości i agresji prowadzonych przez pedagoga szkolnego:
15. Złość i agresja – ocena postępowania bohaterów bajki „Łańcuch złości”.
16. Gry i zabawy przeciwdziałające agresji.
17. Jak wyrażam złość – sposoby radzenia sobie ze złością.
18. „Jaki jestem?” – przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości.
19. Jak oceniam swoje zachowanie, jak oceniają mnie inni?
20. Jak interesująco i bezpiecznie spędzić ferie zimowe?

Tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy klasy w II semestrze:
1. Człowiek i wartości, czyli co jest dla mnie najważniejsze.
2. Szczęście, szczęście – cóż to jest?
3. Grupy do których należymy – profilaktyka uzależnień.
4. Umiem mówić nie – profilaktyka uzależnień. Cykl 4 zajęć mających na celu uświadomienie uczniom ich słabych i mocnych stron oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnościami.
5. „Ogród żółwi” – bajka terapeutyczna. Wprowadzenie tematu o asertywności.
6. „Mały Bury Miś chciałby mieć przyjaciela” – poznawanie cech przyjaźni.
7. „Zwierzątka” – zabawa terapeutyczna. Wzmacnianie poczucia wartości, szukanie swoich mocnych stron.
8. Każdego można za coś pochwalić – szukamy swoich mocnych stron.
9. Polubić siebie.
10. Czy mogę być wielkim człowiekiem?
11. W poszukiwaniu złodzieja czasu.
12. Czy można mówić nie używając słów? – komunikacja niewerbalna.
13. Przygotowujemy plan wycieczki klasowej.
14. Przytul mnie mamo, czyli o potrzebie bezpieczeństwa.
15. Spacer czy gra komputerowa – propagowanie aktywnych form wypoczynku.
16. Wspólna ocena zachowania.
17. Czy nasza klasa się zmieniła? – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2005/2006.
18. Bezpieczeństwo wakacyjnych zabaw.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie