Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program profilaktyki

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 703 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam Państwu program promocji zdrowia oraz profilaktyki przemocy patologii i uzależnień. Program przeznaczony jest dla dzici przefszkolnych
CELE PROGRAMU:
Tworzenie w przedszkolu atmosfery akceptacji i poczucia bezpieczeństwa wszystkim dzieciom (z róznymi potrzebami).

Kształtowanie czynnych podstaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego wychowanków i innych.

Kształtowanie umiejętności,prawidłowych nawyków oraz podstaw higieniczno-zdrowotnych warunkujących zachowanie i pielęgnowanie zdrowia.

Pokazywanie wzorców zdrowego stylu zycia oraz rzetelnej wiedzy dostosowanej do poziomu rozwoju intelektualnego,emocjonalnego i społecznego dzieci oraz ich mozliwości percepcyjnych.

Uświadamianie wychowankom istnienia róznych zagrozeń,które mogą występować w najblizyszym otoczeniu oraz poznawanie sposobów radzenia sobie w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach,a takze zapobiegania ich powstaniu.

Budowanie poczucia własnej wartości dzieci i wiary w siebie oraz akceptacji innych,pozwalających na budowanie właściwych relacji i więzi z rówieśnikami i ludzmi z najblizeszego otoczenia.

Rozpoznawanie mozliwości rozwojowych dzieci oraz podejmowanie wczesnej interwencji specjalistycznej w przypadku dzieci wymagajacych potrzebujacych wsparcia specjalistów.

ZADANIA
Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu zycia oraz zachowaniach sprzyjających i zagrazających zdrowiu.

Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka.

Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.


Uczenie nawiązywania bliskiego i serdecznego kontaktu z innymi osobami,odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej.Identyfikowanie i nazywanie róznych stanów emocjonalnych,uczenie sposobów radzenia sobie z nimi,a takze reagowanie na przejawy emocji innych oraz wdrazanie do kontrolowania zachowań

Tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i rozwiązywania problemów i konfiktów przez kompromis i akceptację.

Budowanie systemu wartości dziecka-rozróznanie dobra i zła,prady i fałszu,piękna i brzydoty,miłości i nienawiści,złości.

Uświadamianie dzieciom swoich praw i obowiązków.

FORMY PRACY
oddziaływanie werbalne-rozmowy,pogadanki indywidualne i grupowe,zespołowe.
zajęcia grupowe,zabawy,sytuacje edukacyjne.
spotkania z ciekawymi ludzmi.

CZYNNIKI RYZYKA WYSTĘPUJĄCE W PRZEDSZKOLU JAKIE DZIAŁANIA OSŁABIAJĄ CZYNNIKI RYZYKA?
1.Zmiana adaptacyjna-przystosowanie dziecka do nowego środowiska i osób Stwarzanie atmosfery akceptacji i poczucia bezpieczeństwa.
Budowanieprawidłowych relacji międzyosobowych dziecko-dziecko dziecko-rodzice,dziecko-nayczyciel,nayczyciel-dziecko-rodzic.
Rozmowy indywidualne z dziecmi i rodzicami.
2.Przełamywanie stereotypów,nieprawidłowych nawyków i zasad wyniesionych ze środowiska rodzinnego. Zdrowe i regularne odzywianie.
Właściwa dbałość o higienę osobistą.
Rozmowy indywidualne z dzieckiem i rodzicami.
Oddziaływanie na wychowanie przez grupę.
3.Nieprawidłowe wzorce zachowań rówieśników i dorosłych. Pokazywanie właściwych wzorców zachowań.
Kształtowanie właściwej kultury osobistej.
Zachęcanie do uczestnictwa w zyciu społecznym grupy,wypełnianie ról i pragnień.
4.Konkretne zachowania dzieci:

Konflikty między dziećmi


Gwałtowne wybuchy złości,płaczliwości.

Wmozone napięcie nerwowe i pobudzenie ruchowe.Rezygnacja z wykonania powierzonych zadań,niedokańczanie prac.Niszczenie wytworów pracy swojej i innych dzieci,egocentryzm dziecięcy.

Rozproszona uwaga dziecka-nieumiejętności skupienia uwagi.


Dzieci osamotnione,wykazujące podstawy lękowe.
samodzielnie nie podejmują zadań.proszą o pomoc w wykonywaniu powierzonych im zadań.nadmierny lęk i wstydliwośc przed nowymi sytuacjami wycofanie się,obnizenie aktywności i nastroju.


Okazywanie dziecku szczególnej troski i sympatii przy całej grupie.

Cierpliwość nauczyciela,wielokrotnie powtarzanie wskazówek.

Zwracanie się do dziecka spokojnym przyciszonym tonem głosu,nie wywołującym pobudzenia emocjonalnego.
Prowadzenie zabaw stymulujących zachowanie dziecka w odpowiedniej sytuacji.
Głośne wyrazanie akceptacji dla poprawnych zachowań dziecka.


Stosowanie umów z dzieckiem co do terminu wykonania pracy,zachęcanie do samodzielności w wykonywaniu prac i zadań.
Wdrazanie zabaw stymulujących rozwój dziecka
Współpraca z rodzicami w zakresie sposobów wdrazania dziecka do kontynuowania i zakańczania prac,uzgodnienie wymagań.


Pomoc nauczyciela w przezwycięzaniu trudności przy realizacji zadań,aktywizowanie,zachęcanie.
Współpraca z rodzicami w zakresie pomocy dziecku,praca nad adekwatną samooceną dziecka i jego efektów prac;uzgodnienie wymagań.


Przeplatanie zabaw ruchowych zabawami spokojnymi,wymagającymi koncentracji.
Zaspakajanie potrzeby ruchu u dziecka.
Przyzwyczajenie dziecka do wykonania zadań do końca.
Głośna akceptacja poprawnych zachowan dzieci.


Akceptacja dziecka takim jakie jest,zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa.
Zachęcanie do udziału w zabawach towarzyskich,tematycznych,ruchowych.
Przyzwolenie na samotne zabawy.

Dobieranie zabaw pozwalających dziecku na odniesienie sukcesu budowanie poczucia własnej wartości dziecka.wsparcie psychiczne dziecka w razie niepowodzenia,udzielenie pomocy bez oceniania.

Zachęcanie dziecka do podejmowania nowych zadań pomoc przy pokonywaniu nowych, wtrudnych sytuacji czuwanie nauczyciela nad przebiegiem realizacji zadania, wyrazanie akceptacji.
Częste stosowanie pochwał i wyrazanie akceptacji wykonanego zadania.
Stopniowe trudności zadań
Współpraca z rodzicami ustalenie sposobów przezwycięzania lęku u dzieci,wyrazanie akceptacji i pochwał dla małych dZieci,budowanie poczucia wartości dziecka.
5.Poznanie środowiska rodzinnego analiza problemów:
rodziny w konflikcie
rodziny rozbite
samotne matki
rodziny niewydolne wychowaczo
rodziny z problemem bezrobocia i ubóstwa
Pedagogizacja rodziców:
ukazywanie pozytywnych wzorców wychowania podstwy rodzicielskie i style wychowania w rodzinie,a ich wpływ na funkcjonowanie i rozwój dziecka.

zajęcia integracyjne

rozmowy indywidualne z rodzicami.

porady psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców z udziałem specjalistek PP-PPuky konsultacyjny

propagowanie podstaw prozdrowotnych higiena i bezpieczenstwo dzieci

wskazywanie adresów i telefonów instytucji pomocowych.

Zofia Owczarczak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie