Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program Szkolnego Koła Młodych przyrodników

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 771 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Szkoła podstawowa to doskonałe miejsce do prowadzenia edukacji ekologicznej. Dzieci są bowiem dobrymi obserwatorami tego co się wokół nich dzieje. Edukacja ekologiczna powinna stworzyć uczniom wykształcenie poczucia współodpowiedzialności za środowisko, w którym zyją.

Edukacja ekologiczna w szkole to nie zajęcia w ławkach i wiedza teoretyczna, chociażby największa. Nie jest to podawanie recepty na polepszenie świata. Edukacja ekologiczna to konkretne działanie w środowisku i dla środowiska. Bardzo ważne jest stworzenie dzieciom takiej sytuacji , aby samodzielnie dochodziły do pewnych prawd i zasad, aby umiały wyciągać odpowiednie wnioski, a w szczególności, aby umiały perspektywicznie myśleć. Jest bardzo ważne, aby dzieci zauważały piękno swojego regionu, aby poruszały serca dorosłych i skłaniały ich do refleksji nad stosunkiem do przyrody, a potem do zmiany postawy wobec niej w swoim codziennym życiu.CELE PROGRAMU

· kształtowanie świadomości ekologicznej
· zwracanie uwagi na konieczność ochrony środowiska
· poznawanie najbliższego środowiska
· obcowanie z naturą
· dostrzeganie niekorzystnych i korzystnych zmian zachodzących w najbliższym środowisku
· zdobywanie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych i ich opisu
· uwrażliwienie na piękno pór roku
· budzenie wrażliwości estetycznej
· rozwijanie sprawności manualnej
· wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko
· kształtowanie właściwego stosunku do wszelkich form życia oraz ich poszanowania
· propagowanie zdrowego stylu życia
· określanie sposobu zapobiegania niekorzystnym zmianom w środowisku
· poznanie wpływu degradacji środowiska na zdrowie człowieka
· poznawanie form ochrony przyrody
· wskazywanie zachowań przyjaznych środowisku
· uczenie się przez przeżywanie
· propagowanie idei LOP wśród dzieci i dorosłych
· integracja i współpraca międzyklasowa

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

W celu uzupełnienia i polepszenia edukacji ekologicznej w pierwszym etapie kształcenia za zgodą Dyrektora szkoły, w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzonych społecznie, utworzone zostało Szkolne Koło Młodych Przyrodników pod nazwą „Bratek”.
Członkami koła mogą być wszyscy chętni uczniowie pierwszego etapu edukacyjnego. Treści zawarte w programie mogą być realizowane w dowolnej kolejności i modyfikowane w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.
Główny nacisk w tym programie jest położony na konkretne działania dzieci w środowisku i dla środowiska. Spotkania będą opierały się głównie o następujące bloki:
1. Prowadzenie obserwacji ekologicznych.
2. Organizowanie wycieczek przyrodniczych.
3. Organizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów.
4. Poznawanie rodzajów zanieczyszczeń w środowisku, gospodarki odpadami.
5. Kształtowanie postaw proekologicznych.


Tematyka spotkań oraz przewidywane osiągnięcia uczniów


I. Obserwacje ekologiczno – przyrodnicze

Tematyka spotkań:
1. Obserwacja środowiska w zależności od pór roku.
2. Obserwacja życia w lesie, wodzie, na łące, w polu.
3. Co zanieczyszcza nasze środowisko?
4. Najpiękniejsze oraz najbardziej zanieczyszczone miejsca w naszej okolicy.
5. Doświadczenia przyrodnicze.

Przewidywane osiągnięcia

Uczeń potrafi:
ü podać przyczyny niszczenia przyrody i ich skutki;
ü dostrzegać zmiany w przyrodzie w poszczególnych porach roku;
ü wyrażać swoje obserwacje w formie pisemnej, słownej plastycznej;
ü rozpoznawać rośliny i zwierzęta poszczególnych środowisk (łąka, pole, las, woda);
ü posługiwać się atlasem roślin i zwierząt.
ü dostrzegać piękno otaczającej nas przyrody, czuć się jej częścią.
ü wykonywać doświadczenia przyrodnicze.

Procedury osiągnięcia celów.
Na tym etapie edukacyjnym najważniejsze jest ukazanie dzieciom piękna przyrody, nauczenie ich obserwowania i słuchania natury. Te obserwacje dzieci muszą dokonywać w terenie. Muszą iść do lasu, na łąkę, nad wodę czy w pole. Powinny zabrać ze sobą lupy. Będą obserwować przyrodę piękną i niejednokrotnie przyrodę zanieczyszczoną. Swoje obserwacje mogą przenosić na papier lub kartkę z bloku.
Dzięki obserwacjom dzieci stają się wrażliwe, troszczą się o przyrodę oraz łączą się emocjonalnie ze środowiskiem.


II. Wycieczki

Tematyka spotkań:
1. Co to są gospodarstwa ekologiczne? (wycieczka do gospodarstwa ekologicznego)
2. Każda pora roku jest piękna (wycieczka na działki, do sadu, do lasu itp.).
3. Od nasionka do owocu (szklarnia).
4. Skąd bierze się woda w kranie? (hydrofornia, oczyszczalnia ścieków).
5. Co się dzieje ze śmieciami (wysypisko, zakład oczyszczania miasta).
6. Szkoła dla drzew (szkółka leśna).

Przewidywane osiągnięcia

Uczeń potrafi:
ü dokładnie obserwować i wyciągać wnioski z obserwacji w czasie wycieczki
ü współpracować w grupie
ü odpowiednio się zachowywać w miejscach publicznych
ü przewidywać skutki działalności gospodarczej człowieka

Procedury osiągnięcia celów
Aby osiągnąć cele należy zaplanować cykl wycieczek ekologiczno –przyrodniczych do takich miejsc jak: szklarnia, wysypisko śmieci miejskie i dzikie, szkółka leśna, hydrofornia, oczyszczalnia ścieków, gospodarstwo ekologiczne.
Poprzez wycieczki uczniowie dowiadują się wielu ciekawych rzeczy, obserwują różne środowiska. Wycieczki zapewniają wszechstronny, bezpośredni kontakt ze środowiskiem naturalnym.
III. Spotkania z ciekawymi ludźmi

Tematyka spotkań:
1. Las domem roślin i zwierząt – spotkanie z leśnikiem.
2. Woda źródłem życia – spotkanie z pracownikiem zakładu wodociągów.
3. Jestem widziany, jestem bezpieczny – spotkanie z policjantem.
4. Co to jest recykling? – spotkanie z opiekunem Szkolnego Koła Młodych Ekologów.
5. Ekologiczny pomidor – spotkanie z właścicielem gospodarstwa ekologicznego.
6. Dlaczego należy pić mleko? – spotkanie z pielęgniarką szkolną.
7. Zdrowie najcenniejszy skarb – spotkanie z lekarzem.

Przewidywane osiągnięcia

Uczeń potrafi:
ü przestrzegać zasad kultury rozmowy
ü prawidłowo formułować pytania do zaproszonych gości
ü wyciągać wnioski ze spotkań
ü stosować w rozmowie zwroty grzecznościowe
ü uważnie i w skupieniu słuchać cudzej wypowiedzi
ü dbać o własne zdrowie

Procedury osiągnięcia celów
Dzięki takim spotkaniom dzieci uczą się kultury zachowania i uważnego słuchania innych. Zaproszeni goście to w większości ludzie, którzy profesjonalnie zajmują się propagowaniem idei ochrony środowiska. Na takich spotkaniach może być także pielęgniarka szkolna, lekarz – od nich dzieci dowiedzą się jak dbać o zdrowie, jakie znaczenie ma zdrowa żywność, policjant, który poinformuje o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach.


IV. Kto nas truje – rodzaje zanieczyszczeń.

Tematyka spotkań:
1. Co zanieczyszcza nasze powietrze?
2. Co zanieczyszcza wodę?
3. Dlaczego w górach giną lasy.
4. Czy hałas to też zanieczyszczenie?
5. Wpływ transportu i przemysłu na środowisko.
6. Zycie człowieka, zwierząt i roślin w zanieczyszczonym środowisku.
7. Dlaczego nie wolno wypalać traw?

Przewidywane osiągnięcia

Uczeń potrafi:
ü wymienić źródła zanieczyszczeń
ü wykonać podstawowe badania gleby, wody i powietrza
ü dokonać świadomych informacji
ü wyjaśnić, co to są kwaśne deszcze i co to jest smog
ü wyjaśnić wpływ zanieczyszczeń na środowisko oraz ludzi

Procedury osiągnięcia celów
Dzieci obserwują dokładnie wodę w różnych zbiornikach wodnych. Obserwują powietrze w sadzie i przy skrzyżowaniu ulic, umieszczając tam czyste nawilżone waciki. Zapisują swoje obserwacje przez dłuższy czas. Wiedzą, że hałas jest zanieczyszczeniem i walczą z nim. Rozumieją potrzebę ochrony przyrody i wskazują sposoby jej ochrony. Są świadome, że wypalanie traw to niszczenie naturalnego środowiska życia wielu organizmów żywych. Malują rysunki i piszą ulotki, które rozprowadzają wśród uczniów, rodziców i mieszkańców miasta.


V. Gospodarka odpadami

Tematyka spotkań:
1. Co to jest recykling.
2. Jak można oszczędzać wodę, gaz i światło?
3. Droga wody do kranu.
4. Po co budowane są oczyszczalnie?
5. Zbiórka surowców wtórnych i segregacja odpadów.

Przewidywane osiągnięcia

Uczeń potrafi:
ü wyjaśnić potrzebę ochrony środowiska
ü włączyć się do działań proekologicznych
ü wykazać się wiadomościami na temat pochodzenia w domu wody, gazu i energii elektrycznej
ü oszczędzać wodę, gaz i prąd
ü powiedzieć, co to jest recykling
ü pracować w zespole
ü wyciągać wnioski z pracy zespołu
ü zna cel zbierania makulatury i złomu
ü wie, jak segregować odpady


Procedury osiągnięcia celów
Dzieci wykonują pojemniki z tektury do segregacji odpadów, zbierają też makulaturę i puszki. Po podziale na zespoły zapisują stan liczników wodnych i elektrycznych we własnych domach. Po upływie określonego terminu zapisują zużycie wody i prądu, dzielą na liczbę osób w domu, ustalają ile widy i prądu zużywa jedna osoba w ciągu miesiąca. Następnie zastanawiają się jak, mogą oszczędzać wodę czy prąd w domu. Aby chronić lasy zbierają makulaturę, wiedzą, że jedna tona makulatury to siedemnaście uratowanych drzew.
Takie zajęcia przygotowują dzieci do dorosłego życia, angażują członków ich rodzin do oszczędzania.


VI. Rośliny zielone w naszym środowisku.

Tematyka spotkań:
1. Rośliny zielone w szkole i w klasie.
2. Zieleń wokół szkoły.
3. Sad i ogródek działkowy.
4. Las i jego rola w przyrodzie.

Przewidywane osiągnięcia

Uczeń potrafi:
ü dbać rośliny w klasie
ü wykonywać prace pielęgnacyjne przy roślinach
ü wymienić sprzyjające warunki rozwoju i wzrostu roślin
ü docenić znaczenie zdrowej żywności
ü wymienić znaczenie lasów w przyrodzie
ü odpowiednio zachować się w lesie
ü rozpoznać rośliny rosnące wokół szkoły

Procedury osiągnięcia celów
Dziecko obserwuje rośliny rosnące w szkole i wokół szkoły. Dokonuje prac pielęgnacyjnych oraz porządkuje teren wokół szkoły. Analizuje mapę „Lasy w Polsce”. Dzieci dokonują dokładnej obserwacji stanu zdrowotnego lasów podczas wycieczki, wiedzą o znaczeniu lasów w przyrodzie.

Wspólna praca nauczyciela z uczniami na tych zajęciach pozalekcyjnych powinna przynieść satysfakcję obu stronom. Główny nacisk w tym programie położony jest na konkretne działania dzieci w środowisku, czyli na to, co dzieci lubią najbardziej. Efektem końcowym wdrażania programu powinno być ukształtowanie takiej jednostki, która będzie troszczyć się o swoje środowisko i do tej troski nakłaniać innych.


Opracowała: Teresa Maciąg

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie