Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego gimnazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1945 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego, pracuje w gimnazjum, ubiegam się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Obecnie zbliżam się do końca stażu i pragnę podzielić się tym, co w tym okresie planowałam dokonać.

Nauczyciela mianowanego mgr Beaty Stępień zatrudnionej w Gimnazjum Nr 4 w Dąbrowie Górniczej odbywającej w okresie 1.IX.2003r. – 31.V.2006r. staż w związku z ubieganiem się o awans na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

W okresie stażu zamierzam doskonalić swoje kompetencje oraz podejmować działania mające na celu realizację przedsięwzięć wynikających ze Statutu Gimnazjum Nr 4 w Dąbrowie Górniczej.
Cele mojego planu zawodowego :
Uzyskanie dodatkowych wiadomości i kwalifikacji po ukończeniu studiów podyplomowych Edukacja Zdrowotna i Wychowanie do Życia w Rodzinie. Opracowanie i wdrożenie do praktyki pedagogicznej dopuszczony do użytku w szkole moduł programowy: Aerobic – relaksacja, oraz programu autorskiego zajęć pozalekcyjnych - nauka pływania.Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela wychowania fizycznego.
Służenie pomocą nauczycielom kontraktowym w odbywaniu stażu.Wymagania
kwalifikacyjne

Zadania i formy realizacji

Oczekiwane efekty

Termin realizacji
5 ust. 2 pkt.1
Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy podwyższenia jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej
 
Poznanie procedury awansu zawodowego;
Uczestniczenie w kursach, szkoleniach i warsztatach metodycznych
Rozbudowanie własnego warsztatu i metod pracy: - obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli; - prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli;
Uczestniczenie w szkoleniach WDN; Wzbogacanie zasobów biblioteczki przedmiotowej: - nowe pozycje literaturowe, materiały metodyczne, zestaw aktów prawnych;
Tworzeniedokumentów szkolnych: - kart informująco oceniających dla II i III klas, - kryteriów wymagań edukacyjnych; Systematyka szczególnych osiągnięć sportowych uczniów ;

Prowadzenie gazetki sportowej;

Zapoznanie i analiza dokumentów prawa oświatowego; Doskonalenie własnego warsztatu pracy i uatrakcyjnianie zajęć wychowania fizycznego;Doskonalenie umiejętności interpersonalnych;Samodzielne zgłębianie wiedzy; Wykorzystywanie materiałów i fachowej literatury przez nauczycieli wychowania fizycznego; Wzbogacanie wiedzy stażystów;

Osiągniecie jak najwyższego poziomu kultury fizycznej wśród młodzieży Gimnazjum Nr 4;Roczne zestawienia, tablica rekordów sportowych Gimnazjum Nr 4 – promocja sukcesów sportowych; Aktualne informacje sportowe ;

IX 2003r.


Ustawiczne kształcenie;

Zgodnie z harmonogramem szkoleń;

Cały okres stażu;


I sem. roku szkolnego 2003/2004
Czerwiec każdego roku szkolnego;
Wrzesień/październik 2005/2006
Aktualizacja na bieżąco;


Modernizacja zaplecza sportowego: - ukierunkowanie pracy ucznia na bogacenie bazy pomocy dydaktycznych; - troska o bazę i sprzęt sportowy;
Motywowanie i wspieranie działań na rzecz kreatywnego rozwoju uczniów;
Opieka nad Samorządem Szkolnym;
Propagowanie sportowego stylu życia : Organizacja i przeprowadzenie szkolnych rozgrywek sportowych: - turniej tenisa stołowego, - turniej siatkówki dziewcząt i chłopców, - turniej szachowy, - konkursy o tematyce sportowej, - turniej siatkówki dla ościennych szkół podstawowych;
Przygotowanie uczniów do udziału w zawodach międzyszkolnych;
Praca w Szkolnej Kapitule Stypendialnej;
Wzbogacanie bazy pomocy dydaktycznych wykonanych przez uczniów; Drobne naprawy sprzętu sportowego;

Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;


Organizacja życia uczniów szkole;
Pozytywne motywowanie ucznia do pracy; Aktywne uczestnictwo uczniów we własnym usprawnianiu się;
Promocja szkoły w środowisku lokalnym, ukazywanie walorów naszego gimnazjum; Kontrola rozwoju ucznia;
Stypendia naukowe i sportowe uczniów;


Wg. Potrzeb;

Cały okres stażu;


Cały okres stażu;


Zgodnie z harmonogramem rozgrywek sportowych


rok szkolny 2005/2006


Cały okres stażu;


Czerwiec każdego roku szkolnego;
Rozwijanie umiejętności obsługi komputera: - wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w doskonaleniu pracy dydaktycznej i samokształceniowej; - wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu sportu, wychowania fizycznego i zdrowia;Opracowywanie materiałów: konspektów zajęć, scenariuszy, zestawień wyników testów , ich analizy oraz innych dokumentów; Tworzenie wzorów dyplomów ; Korzystanie z programów multimedialnych; Szybkie zdobywanie informacji; Przygotowanie dokumentacji awansu zawodowego ;
W miarę potrzeb;Rok szkolny 2005/2006;


§ 5 ust. 2 pkt 2 Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły
 

Wypełnianie obowiązków opiekuna stażu nauczycieli kontraktowych : - zaprezentowanie własnego warsztatu pracy i umiejętności dydaktyczno-wychowawczych poprzez lekcje koleżeńskie prowadzone w obecności podopiecznych, - hospitowanie lekcji prowadzonych przez nauczycieli kontraktowych, - konsultacje - pomoc rozwiązywaniu aktualnych problemów;
Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli wychowania fizycznego;

Praca w zespole humanistycznym : Działania w ramach WDN : Wygłaszanie referatów na zebraniach zespołu przedmiotowego i na konferencjach szkoleniowych Rady Pedagogicznej; Współpraca nauczycieli w-f ;


Współpraca metodyczna i merytoryczna – uzyskanie przez podopieczne stopnia nauczyciela mianowanego;
Wykorzystywanie przez młodych nauczycieli wskazówek, nowych metod do własnej pracy; Umiejętność zastosowania przez stażystów pozyskanych wskazówek w rozwiązywaniu szkolnych problemów; Uatrakcyjnianie procesu lekcyjnego;
Dzielenie się wiedzą, wymiana doświadczeń;


Organizacja uroczystości i imprez szkolnych;


Zgodnie z ustalonym harmonogramem, oraz w miarę potrzeb;


Według potrzeb;

Zgodnie z planem szkoleń WDN;


Zgodnie z Planem Imprez Szkolnych;
§ 5 ust. 2 pkt 3a Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych

§ 5 ust. 2pkt 3b
Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą
 
Opracowanie i wdrożenie : - modułu programowego Aerobic- relaksacja;
- programu z pływania dla uczniów nieumiejących pływać;
Opracowanie konspektów, artykułów, referatów i opublikowanie ich w Internecie lub złożenie w bazie konspektów w bibliotekach pedagogicznych dla nauczycieli;


Podniesienie jakości pracy szkoły w realizacji działań edukacyjnych; Społeczne prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z młodzieżą;Dzielenie się swoja wiedzą i doświadczeniem zawodowym;


I semestr roku szkolnego 2004/2005
I sem. roku szkolnego 2005/2006 Według potrzeb;II sem roku szkolnego 2004/2005; I sem roku szkolnego 2005/2006
§ 5 ust. 2 pkt 3d Aktywna i systematyczna współpraca z organizacjami działającymi na rzecz edukacji
 

Współpraca z Miejskim Centrum Oświaty w Dąbrowie Górniczej;
Współpraca z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym;Aktywna działalność SKKT i współpraca z PTTK w Dąbrowie Górniczej;

Współpraca z Liceum Nr 5 w Dąbrowie Górniczej;

Współpraca z przedszkolem Nr 8 w Dąbrowie Górniczej;
Współpraca z ZNP w ramach działalności ZSIP;

Szkolenie bhp młodzieży na lekcjach wf - pogadanki;


Prowadzenie zajęć sportowych SKS;
Uczestnictwo uczniów w rozgrywkach sportowych na szczeblu miejskim i rejonowym;
Popularyzacja turystyki górskiej: - kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku w otoczeniu przyrody; Dostrzeganie walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu;
Uczestnictwo w marszach na orientację „ Z kalkulatorem przez las”;
Organizacja i przeprowadzenie Dnia Sportu dla dzieci z przedszkola - kształtowanie zdrowego stylu życia; Promowanie naszej szkoły w środowisku lokalnym; Troska o systematyczną poprawę warunków pracy, stanu bezpieczeństwa oraz higienę pracy; Poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole;

Zgodnie z umowami;


Cały okres stażu zgodnie z kalendarzem imprez SZS;Zgodnie z planem pracy SKKT;
Cyklicznie zgodnie z kalendarzem imprez;

Cyklicznie maj/czerwiec 2004/05, 2005/06 roku szkolnego;


Kadencja;

§ 5 ust. 2 pkt 3g Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły

§ 5 ust. 2 pkt 3h Wykonywanie samodzielne lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znacznych osiągnięć w pracy zawodowej
 
Podjęcie studiów podyplomowych: Edukacja Zdrowotna i Wychowanie do Życia w Rodzinie;
Propagowanie zdrowego stylu życia , promocja zdrowia;


Ukończenie szkolenia na egzaminatora OKE w Jaworznie

Pozyskiwanie sponsorów na organizację szkolnych imprez sportowych;
Ukierunkowanie prac Samorządu Szkolnego na udział akcjach charytatywnych i pomoc poszkodowanym;Wyróżnienia i nagrody;
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji;

Organizacja i uczestnictwo w różnych imprezach sportowo-rekreacyjnych, integracja uczniów, profilaktyka;
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, Przeprowadzanie i sprawdzanie gimnazjalnych egzaminów próbnych i zewnętrznych;
Nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach, turniejach;
Pomoc osobom w różny sposób poszkodowanym przez życie;Satysfakcja i motywacja do dalszego działania;

Rok szkolny 2004/2005Cały okres stażu;


W okresie stażu;


W miarę możliwości;
W miarę potrzeb;

Zgromadzone przez cały okres stażu;
§ 5 ust. 2 pkt 4 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
 
Opis i analiza dwóch przypadkówZdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych. Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.


W okresie stażu;

Opracowała Beata Stępień

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie