Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program koła matematycznego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 967 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program przeznaczony jest do realizowania w czasie zajęć  koła matematycznego. Adresowany jest do uczniów gimnazjum, którzy wykazują uzdolnienia matematyczne i przede wszystkim są zainteresowani pogłębieniem oraz rozszerzeniem swojej wiedzy z zakresu matematyki.

I. Wstęp

Charakterystyka programu
     Program przeznaczony jest do realizowania w czasie zajęć koła matematycznego. Adresowany jest do uczniów gimnazjum, którzy wykazują uzdolnienia matematyczne i przede wszystkim są zainteresowani pogłębieniem oraz rozszerzeniem swojej wiedzy z zakresu matematyki.
     Program koła przewiduje, że w czasie zajęć uczniowie będą poszerzali i pogłębiali wiedzę oraz umiejętności nabyte w czasie lekcji matematyki. Realizowane będzie to poprzez poznawanie nowych ( wykraczających poza podstawę programową ) treści oraz poprzez rozwiązywanie trudniejszych problemów związanych z tematami omawianymi w ramach lekcji. W pracach koła mogą brać udział osoby uczące się matematyki zarówno w zakresie podstawowym jak i rozszerzonym.
     Matematyka jest jednym z głównych przedmiotów nauczania w szkole. Nauczyciel powinien dążyć aby uczeń nie tylko nabył umiejętności dotyczące treści matematycznych ale również rozwijał myślenie i osobowość. Zorganizowanie dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć dla uczniów interesujących się matematyką ma służyć tym właśnie celom.
     Na zajęcia koła uczęszcza młodzież utalentowana, pragnąca rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać swoją wiedzę , dlatego zajęcia powinny być ciekawe, urozmaicone, uczeń powinien czuć się swobodnie .
     Program ten przygotowuje ucznia do:
 • Logicznego myślenia i poprawnego wnioskowania
 • Zdobywania umiejętności i wiadomości wykraczających poza podstawy programowe
 • Samodzielnego podejmowania decyzji i uzasadniania swojego stanowiska przy wyborze metody rozwiązania zadania
 • Stosowania nabytych umiejętności matematycznych w rozwiązywaniu problemów z innych dziedzin życia
II. Cele nauczania
 • Rozwijanie zainteresowań matematycznych
 • Uczenie się z wykorzystaniem różnych źródeł informacji
 • Logiczne argumentowanie i matematyzowanie rzeczywistości z użyciem pojęć i języka matematyki
 • Przeprowadzanie analizy i syntezy nietypowych zadań i sprawne ich rozwiązywanie
 • Formułowanie twierdzeń, logiczne ich przekształcanie oraz sprawdzanie na przykładzie
 • Zapoznanie z zagadnieniami wykraczającymi poza program nauczania
 • Zapewnienie optymalnych warunków przygotowania się do konkursów
 • Uczenie wytrwałości w wysiłku umysłowym, dociekliwości w stawianiu pytań i szukaniu odpowiedzi
 • Uczenie właściwego planowania, organizacji i samodzielności pracy oraz odpowiedzialności za jej wyniki
III . Procedury osiągania celów
     Nauczyciel powinien tak organizować zajęcia, aby uczniowie mieli jak najwięcej okazji do „odkrywania” matematyki. Zwiększy to ich zainteresowanie i motywację, a także da im sporo satysfakcji z pracy.
     Realizacja programu polegać będzie przede wszystkim na rozwiązywaniu różnorodnych zadań. Taka metoda nauczania ma dużo zalet: wyrabia odpowiednie umiejętności i nawyki oraz dociekliwość, rozwija twórcze myślenie i pamięć, kształtuje matematyczną intuicję, zachęca do wytrwałości. Nie można jednak ograniczać się tylko do rozwiązywania zadań. Uczeń powinien umieć samodzielnie zdobywać wiedzę i ją prezentować.
     W trakcie realizacji całego programu wskazane są przede wszystkim metody nauczania wyzwalające aktywność uczniów.

Metody pracy
     Stosowane metody pracy powinny przyczynić się do kształtowania pozytywnego stosunku emocjonalnego i aktywnej postawy wobec tego przedmiotu.
 1. mini wykład
 2. dyskusja
 3. ćwiczenia
 4. analiza treści zadania i jego rozwiązań
 5. rozwiązywanie testów i zadań konkursowych
 6. pogadanka problemowa,
 7. burza mózgów,
 8. metoda problemowa ( rozwiązywanie problemów ),
 9. rozwiązywanie ciągu zadań.
     Grupa uczniów uczęszczająca na zajęcia nie powinna przekraczać 15 osób.
     Pozwoli to nauczycielowi stosować jedną z trzech znanych form pracy: pracę z całym zespołem, pracę w grupach 3-4 osobowych, pracę indywidualną. W mniejszym zespole uczniowie czują się lepiej, pewniej i mają lepszy kontakt z nauczycielem. Ponadto istotnym elementem jest rozmieszczenie miejsc pracy w klasie; częściej można przygotowywać ławki połączone w jedno stanowisko, co również zmienia charakter pracy na takich zajęciach i będzie odbiegać od tradycyjnej lekcji. Częściej stosowaną formą pracy na takich zajęciach powinna być praca w grupach i praca indywidualna. Zwiększa to motywację ucznia i jego zaangażowanie a nauczycielowi pozwala odkryć uzdolnienia ucznia , jego predyspozycje i potrzeby zgłębiania wiedzy matematycznej.
     Wymienione formy pracy mogą być realizowane za pomocą różnych środków dydaktycznych takich jak, testy, gry dydaktyczne, kart pracy, zbiory zadań, podręczniki, zadania z konkursów.
     Taka forma pracy przyzwyczaja do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na postawione pytania, zwiększa zaangażowanie i motywację, uczy pracy w zespole.
     Do realizacja programu potrzebne są tradycyjne środki dydaktyczne takie jak: przyrządy geometryczne i kalkulator z czterema podstawowymi działaniami oraz różne podręczniki i zbiory zadań.

Środki dydaktyczne
 1. podręczniki gimnazjalne i licealne
 2. modele brył, plansze, programy komputerowe
 3. W. Bednarek ,, Konkurs matematyczny w gimnazjum. Przygotuj się sam’’ Opole 2000.Wydawnictwo Nowik
 4. E. Lodzińska ,, Zbiór zadań konkursowych z matematyki do gimnazjum ‘’ Opole 1999. Wydawnictwo Nowik.
 5. T. Gardiner ,,Matematyczne potyczki – ciekawe zadania dla gimnazjum ‘’ część 1 i 2 Warszawa 2001. Wydawnictwo Nowa Era.
 6. H. Pawłowski ,, Olimpiady i konkursy matematyczne’’ Oficyna Wydawnicza Tutor
 7. B. Kossakowska , J. Pieczywek ,, Zbiór zadań z matematyki. Gimnazjum’’ Geometria i Algebra
IV. Materiał nauczania

Plan pracy
 1. Ustalenie zasad i celów pracy koła polonistycznego
 2. Zapoznanie z zakresem tematycznym przeprowadzanych konkursów
 3. Analiza regulaminów konkursów
 4. Zapewnienie dostępu do podręczników różnych wydawnictw, czasopism, testów
 5. Rozwiązywanie zadań o podwyższonym stopniu trudności , nietypowych,
 6. Wyjaśnianie wątpliwości , naprowadzanie na właściwe tory myślenia
Propozycje tematów zajęć koła matematycznego dla uczniów gimnazjum
Lp. Hasło programowe Cele kształcenia
1 Niedziesiątkowe systemy liczenia oraz działania w tych systemach
 • Zamienia liczby w różnych systemach liczenia
 • Wykonuje działania na liczbach w różnych systemach liczenia
2 Nauka o zbiorach
 • Wykonuje działania na zbiorach
 • Wykonuje działania na przedziałach jako na zbiorach
3 Równania , nierówności i układy równań
 • Rozwiązuje nietypowe równania i nierówności oraz układy równań, określa dziedzinę równania, nierówności
 • Rozwiązuje równania i nierówności z wartością bezwzględną
 • Rozwiązuje równania, nierówności i układy równań metodą graficzną
 • Przeprowadza dyskusję ilości rozwiązań równania i układu równań w zależności od parametru
4 Funkcja jednej zmiennej
 • Sporządza wykres funkcji określonej nietypowym wzorem, określa dziedzinę funkcji
 • Określa własności funkcji na podstawie wykresu
 • Przekształca wykres funkcji (przesunięcie równoległe, symetria względem osi OX, OY)
 • Sporządza wykres funkcji typu y=ax2, x R
 • Sporządza wykres funkcji z wartością bezwzględną
5 Teoria liczb
 • Wykonuje działania w zbiorze liczb rzeczywistych
 • Stosuje cechy podzielności liczb w zadaniach różnego typu
 • dowodzi twierdzenia dotyczące własności liczb
6 Figury geometryczne i przekształcenia izometryczne
 • Rysuje figury w prostokątnym układzie współrzędnych i oblicza ich pola i obwody
 • Stosuje przekształcenia izometryczne, jednokładność i podobieństwo i rozwiązuje nietypowe zadania z ich zastosowaniem
 • Doskonali umiejętność składania dwóch lub większej ilości przekształceń
 • Rozwiązuje zadania na dowodzenie z wykorzystaniem własności figur płaskich
7 Zadania konstrukcyjne
 • Rozwiązuje zadania konstrukcyjne, przeprowadza właściwą analizę zadania , opis konstrukcji i ilość rozwiązań
 • Buduje odcinki o długości będącej liczbą niewymierną
8 Wielościany i bryły obrotowe
 • Rozwiązuje nietypowe zadania
z zastosowaniem wiadomości o wielościanach i bryłach obrotowych
 • Rysuje modele brył i zaznacza różne przekroje
9 Zadania różnych typów
 • Rozwiązuje zadania i testy z konkursów matematycznych

V. Sprawdzanie osiągnięć uczniów

     Postępy czynione przez uczniów w czasie zajęć koła nie podlegają ocenie szkolnej. Należy jednak śledzić je systematycznie, by po wykryciu luk móc w porę podjąć środki zaradcze. Jednym z możliwych sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności jest organizowanie wśród uczestników zajęć mini-konkursów. Mogą mieć one różne formy, np. testu rozwiązywanego przez wszystkich w określonym czasie lub pojedynku drużyn, które zadawać będą sobie nawzajem pytania z pewnego tematu. Innym miernikiem wiedzy i umiejętności uczniów będą wyniki osiągane przez nich w różnego rodzaju konkursach wykraczających poza ramy koła matematycznego.

VI. Uwagi
     Realizując program koła matematycznego zamierzam współpracować z innymi matematykami, wymieniać poglądy, pokonywać trudności, dzielić się doświadczeniem, aby lepiej przygotować uczniów do konkursów i w przyszłości do egzaminu gimnazjalnego. Ponadto program ten poddawać będę ciągłej ewaluacji w celu dostosowania do potrzeb indywidualnych ucznia, grupy zarówno ze względu na treści kształcenia, jak i metody i formy pracy.

Opracowała: mgr Marlena Kołodziejczyk

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie