Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Pomiar jakości pracy przedszkola

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6201 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

W dzisiejszych czasach przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe funkcjonują w dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości, nie tylko w związku z procesem wdrażania reform. Współczesność, jej wymogi stawiane jednostkom i instytucjom, zobligowała nas do myślenia o oświacie kategoriami jakości. W placówkach oświatowych oznacza to wprowadzenie systemu zapewniającego jakość jej pracy a więc wysokiej jakości kształcenia, umiejętności kierowania zmianą, która staje się jej codziennym doświadczeniem, a także dużej samodzielności w realizacji powierzanych zadań.

Pomiar jakości pracy przedszkola.

W dzisiejszych czasach przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe funkcjonują w dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości, nie tylko w związku z procesem wdrażania reform. Współczesność, jej wymogi stawiane jednostkom i instytucjom, zobligowała nas do myślenia o oświacie kategoriami jakości. W placówkach oświatowych oznacza to wprowadzenie systemu zapewniającego jakość jej pracy a więc wysokiej jakości kształcenia, umiejętności kierowania zmianą, która staje się jej codziennym doświadczeniem, a także dużej samodzielności w realizacji powierzanych zadań.
Nie jest to łatwe zadanie, gdyż wymaga przyswojenia sobie współcześnie pojmowanej jakości i utożsamiania się z tą ideologią, opanowania umiejętności planowania jakościowego rozwoju i nabycia sprawności w konstruowaniu procedur jakościowego rozwoju. Nie mniej ważne jest również dobranie technik i narzędzi monitorowania w celu uzyskiwania obiektywnej informacji zwrotnej, czyli tzw. mierzenie jakości.
W swojej pracy chciałabym zająć się problemem mierzenia jakości pracy przedszkola. Jak je zorganizować i przeprowadzić, aby służyło podnoszeniu jakości pracy placówek przedszkolnych? By każde dziecko, które do nich uczęszcza doprowadzały do sukcesu na miarę jego możliwości.
Obecnie wiele przedszkoli znajduje się na początku drogi zmierzającej ku jakości. Ponieważ osiąganie jakości to proces długotrwały i wymagający ogromnego zaangażowania i pracy, działania podjęte w tym kierunku muszą być przemyślane zaplanowane i prowadzić do ściśle wyznaczonego celu. Nie jest to zadanie ani łatwe, ani proste. Warto jednak podjąć się tego trudu, ponieważ przedszkole jest pierwszym ogniwem w łańcuchu oświaty, a doświadczenia tego
okresu mogą stać się źródłem sukcesów bądź niepowodzeń dziecka w dalszej karierze szkolnej.

Definicje jakości.
O jakości mówi się od starożytności. Jest ona postrzegana w różnych wymiarach ludzkiego życia np. religijnym, filozoficznym, etycznym i innych.
W wymiarze społecznym możemy mówić o trzech jego zakresach:
- w zakresie najszerszym mówimy o jakości w funkcjonowaniu państw, narodów, ludzkiej cywilizacji i będą to przykładowo konstytucje państw, międzynarodowe konwencje oraz inne akty prawne, które stanowią, jak społeczeństwa mają funkcjonować w swym narodowym, europejskim i światowym otoczeniu;
- w węższym zakresie możemy mówić o jakości w aspekcie ludzkiego życia, zwłaszcza szeroko rozumianego poczucia bezpieczeństwa człowieka;
- w jeszcze węższym zakresie, w aspekcie organizacyjnym, instytucjonalnym, kiedy pojmowanie jakości odnosimy do funkcjonowania zakładów produkcyjnych, administracyjnych, usługowych.
Ostatni trzeci zakres jakości odnosimy do systemu edukacji. Podobnie, jak w wymiarze religijnym, także jakość w wymiarze społecznym, a zwłaszcza w zakresie jakości dotyczącej funkcjonowania organizacji, ustalano ją odgórnie. Przyjęty był pewnik, że przełożony, z racji swej funkcji, z powodu, że jest wyżej na szczeblach hierarchii władzy, to ma zawsze rację. Zasada ta była bardzo widoczna także w naszym systemie oświatowym. Mieliśmy centralny program wychowania w przedszkolu, co oznaczało, że dokładnie takie same konkretne hasła programowe należało realizować we wszystkich polskich przedszkolach, bez względu, jakie znajdują się w poszczególnych przedszkolach dzieci i jakie w nich pracują nauczycielki i jakie są uwarunkowania organizacyjne. Takie myślenie, że o jakości edukacji w danym przedszkolu od dyrektorki wie lepiej wizytatorka, a od nauczycielek tam pracujących – lepiej wie wszystko dyrektorka, jeszcze nie tak dawno uwidaczniało się w wychowaniu przedszkolnym. Okazuje się jednak, iż w świecie coraz większej różnorodności – pracownik jest z reguły lepszym specjalistą w danej dziedzinie niż przełożony. Rola przełożonego – to już nie pouczanie podwładnego, ale stwarzanie warunków do efektywnej specjalistycznej roboty szeregowych pracowników. To też oznacza, że pracownik lepiej od swych przełożonych może postrzegać, jakie zmiany jakościowe w działaniu zawodowym wprowadzić, aby zadowoleni byli korzystający z usług. Pojawia się, więc konieczność ustalania jakości od dołu.
A punktem odniesienia dla tej jakości tworzonej od dołu powinien stać się klient, jako odbiorca produktu, czyli usługi. Na tych założeniach opierają się istniejące i znajdujące coraz ważniejsze miejsce w europejskiej edukacji systemy zapewniania jakości, takie jak TQM (Total Quality Management), SQMS (Scottish Quality Management System), ISO (International Standardisation Organisation). Teorie tych systemów oparte są na niezmiernie ważnej, wręcz rewolucyjnej i wciąż dynamizującej współczesny rozwój świata oraz zmieniającej całkowicie pojmowanie jakości tezie wielkiego eksperta przemysłowego E. Deminga: ,,Jakość – to jest to, co zadowala, a nawet zachwyca klienta”.
Podstawy prawne pomiaru jakości oraz zasady działania opartego
o filozofię jakości.
Mierzenie jakości pracy placówki oświatowej podporządkowane jest nie tylko pewnej doktrynie filozoficznej. Mądrze i dokładnie zaplanowany rozwój placówki udoskonali ją we wszystkich obszarach działania, wykorzysta mocne a poprawi słabe strony. Istotę nadzoru pedagogicznego określa Rozporządzenie MENiS z dn. 23.04.004r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego. Celem nadzoru pedagogicznego jest doskonalenie systemu oświaty, a w szczególności jakościowy rozwój szkół i placówek oświatowych. Nadzór pedagogiczny jest sprawowany w szczególności przez mierzenie jakości pracy szkół i placówek, polegające na zorganizowanym i systematycznym analizowaniu i ocenianiu stopnia spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań wynikających z jej zadań, z uwzględnieniem opinii uczniów, rodziców i nauczycieli.
Powyższe rozporządzenie wskazuje zadania dyrektora oraz całej kadry kierowniczej placówki. Dyrektor sprawując nadzór pedagogiczny, wykonuje między innymi następujące zadania:
- planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości;
- decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych;
- raz w roku szkolnym opracowuje raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości i przedstawia go kuratorowi oświaty, radzie pedagogicznej, radzie rodziców i organowi prowadzącemu;
- opracowuje program rozwoju szkoły lub placówki, określający zadania służące doskonaleniu jakości i terminy ich realizacji;
- analizuje wyniki sprawdzianu lub egzaminów oraz wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia;
- wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych;
- wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli;
- gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy;
- we współdziałaniu z radą pedagogiczną, opracowuje i wdraża wewnątrzszkolny system zapewniania jakości.
Jest wiele argumentów przemawiających za podnoszeniem jakości pracy placówek oświatowych. Przede wszystkim zdobywamy zadowolonych klientów. Ponadto stałe podnoszenie jakości wpływa na rozwój kadry a tym samym placówki. Budowanie systemu jakości angażuje wszystkich pracowników oraz organy współpracujące z placówką, prowadzi do monitoringu wszystkich ogniw. Zaletą wewnętrznego mierzenia jakości pracy jest możliwość obserwacji i badania tych obszarów, które nie są dostrzegane z zewnątrz, pogłębione badanie problemów a także, co jest ważne dla pozytywnego obrazu danej placówki, możliwość wyprzedzenia wizytacji i wykorzystania wyników do podniesienia jakości danego wycinka obszaru placówki.
Filozofia jakości mówi, że o jakości efektów usług świadczy spełnianie oczekiwań odbiorców. Monitoring i ocena jakości usług musi obejmować wszystkie działania na każdym etapie, za jakość usług nie jest odpowiedzialna jedna osoba – za jakość usług odpowiada cały zespół. Głównym celem działania przedszkola jest tworzenie warunków prawidłowego rozwoju dzieci. Przedszkole wysokiej jakości musi działać w oparciu o partnerską współpracę wszystkich zainteresowanych – rodziców, nauczycieli i władz oświatowych. Wszyscy uczestnicy procesu wychowawczego muszą znać i akceptować jasne i powszechnie przyjęte kryteria jakości. Głównym czynnikiem poprawy jakości jest dobre planowanie. To zaś wymaga właściwej informacji, czyli zdiagnozowania stanu wyjściowego. I temu właśnie służy mierzenie jakości pracy przedszkola, którego celem nie jest ocena, ale sprecyzowanie silnych stron przedszkola oraz obszarów wymagających poprawy. Jakość mierzy się zadowoleniem klientów. Dlatego tak ważne jest poznanie ich opinii. Jakość to także to, co zawsze można poprawić, Dlatego nigdy nie należy zadowalać się średnimi wynikami. Za swoje motto należy przyjąć jedną z zasad
E. Deninga: ,, Usuń wszystkie przeszkody, które utrudniają ludziom osiągnięcie satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy”.

Budowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości.
Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że nie łatwo jest przekonać nauczycieli do wprowadzania zmian. Warto jednak spróbować, bo badania prowadzone wewnątrz przedszkola, a także w jego otoczeniu pozwolą lepiej poznać poziom placówki, zobiektywizować samoocenę, pobudzą do autorefleksji.
Prowadzenie badań w przedszkolu może przebiegać według następujących etapów:
1.Utworzenie zespołu do spraw mierzenia
2.Opracowanie planu mierzenia jakości pracy przedszkola na dany rok szkolny
Lp.

Przedmiot prowadzenia badań
(standardy, wskaźniki)
Sposoby prowadzenia badań
Osoby odpowiedzialne za prace badawcze
Termin zakończenia prac badawczych

3.Przygotowanie narzędzi badawczych
4.Prowadzenie badań zgodnie z planem
5.Analiza i opracowanie wyników badań
6.Opracowanie raportu z przeprowadzonych badań
7.Przedstawienie wyników badań organom placówki
8.Wyłonienie priorytetów do planu rozwoju przedszkola
9.Planowanie prac badawczych na kolejny rok szkolny

Aby prace badawcze zostały dobrze zaplanowane i by sprawnie przebiegały, dobrze jest powołać zespół do spraw mierzenia jakości pracy przedszkola. Zespół ma za zadanie inicjować badania i koordynować ich przebieg opracowując plan mierzenia jakości.
W planie mierzenia jakości należy zawrzeć odpowiedzi na następujące pytania:
- co będziemy badać,
- jak to zrobimy, kto będzie odpowiedzialny za przebieg badań,
- kiedy przewiduje się zakończenie prac badawczych.
Zadaniem zespołu byłoby także opracowanie narzędzi służących do przeprowadzenia badań. Propozycje narzędzi powinny być konsultowane z dyrektorem i radą pedagogiczną przed ich wykorzystaniem do zbierania informacji. Przygotowując narzędzia badawcze, dobrze jest mieć pełną świadomość różnorodności technik prowadzenia badań i możliwości zastosowania odpowiednich narzędzi do badania określonych problemów.
Organizacja mierzenia jakości zależy generalnie od autonomicznych rozwiązań przyjętych przez placówkę. Tworzenie standardów jest procesem stałym. Nie należy, więc zakładać, że ich konstruowanie ma charakter statyczny. Ich zbudowanie jest pierwszym krokiem w budowaniu wewnętrznego systemu zapewniania jakości, a ich osiąganie oznacza konieczność planowania, organizowania, nadzorowania i doskonalenia pracy w tym zakresie. Zadaniem pierwszoplanowym powinna być pogłębiona analiza obowiązujących w przedszkolu standardów jakości, min. w celu:
- ustalenia wynikających z nich zadań przedszkola, sposobu ich wykonywania i osób odpowiedzialnych;
- rozpoznania i zaspokojenia potrzeb niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań, zwłaszcza w zakresie wiedzy oraz umiejętności pracowników, bazy i organizacji pracy przedszkola;
- ustalenia sposobu sprawdzania osiągania standardów oraz doskonalenia.
Standard jakości pracy szkoły to przyjęte i akceptowane przez społeczność przedszkolną oczekiwania względem różnych aspektów pracy placówki, istotnych w szczególności z punktu widzenia rozwoju ucznia i rozwoju nauczyciela. Przygotowując plan mierzenia jakości, przedszkole dokonuje wyboru standardów, które stanowią priorytetowe działania w danym roku, np.:
Przedszkole dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku oraz upowszechnia swoje osiągnięcia. Rozpoznaje oczekiwania edukacyjne środowiska i stosownie do nich kształtuje swoją ofertę edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą. Przedszkole potrafi pozyskać sojuszników wspierających jego działalność. Nauczyciele i rodzice podejmują działania służące pożytkowi lokalnej społeczności.
Podobnie określony standard może być różnie rozumiany przez poszczególne przedszkola. Precyzują to dopiero wskaźniki. Stosowanie wskaźnika formie operacyjnej powoduje, że punkt ciężkości przesunięty jest na osiągany cel. Do wyżej wymienionego standardu wskaźniki brzmią:
1. Prowadzona jest promocja przedszkola, nauczyciele wpływają na promocję i korzystny wizerunek placówki w środowisku.
2. Przedszkole prezentuje i upowszechnia swoje osiągnięcia w środowisku.
3. Przedszkole organizuje imprezy integrujące społeczność lokalną.
4. Przedszkole pozyskuje sojuszników wspierających jego działalność.
Kolejnym Etapem budowania planu mierzenia jakości pracy przedszkola jest zaplanowanie działań zapewniających osiągnięcie wskaźników i projektowanie monitoringu podejmowanych działań. Planowanie działań można przeprowadzić według poniższej tabelki.

Planowane działanie

Kto jest zaangażowany?
Co jest potrzebne do realizacji?
Kto prowadzi monitoring?
Sposób prowadzenia monitoringu
Termin zakończenia prac badawczych.Należy zwrócić uwagę na dwie najistotniejsze kwestie. Rodzaj planowanych działań, które należy podjąć, by wskaźnik został osiągnięty oraz na informacje dotyczące monitoringu. Osiąganie wskaźników powinno obecnie wiązać się z planowaniem i podejmowaniem nowych jakościowo działań. Działania są drogą dojścia do wyznaczonych wskaźników, natomiast wskaźniki są uszczegółowieniem standardu.

Metody i techniki badawcze.
Podstawowymi warunkami odpowiedniego przeprowadzenia wewnątrz przedszkolnych prac badawczych są: znajomość i dobór technik badawczych, umiejętność konstruowania narzędzi i prowadzenia badań oraz umiejętność analizy i syntezy danych.
Metoda badawcza jest zespołem działań podjętych przez badacza w celu dojścia do określonego efektu (eksperyment pedagogiczny, metoda indywidualnych przypadków, monografia pedagogiczna, sondaż diagnostyczny).
Technika badawcza wynika z przyjętej metody badań i jest czynnością jednorodną pozwalającą uzyskać informacje, opinie, fakty. Przykładami technik badawczych są: wywiad, ankietowanie, testowanie, badanie dokumentów, analiza treści i obserwacja wraz ze szczególnym jej rodzajem, jakim jest hospitacja diagnozująca.
Narzędzie badawcze jest przedmiotem wykorzystywanym w konkretnej technice badań (kwestionariusz ankiety, kwestionariusz wywiadu, arkusz obserwacji, skala, test).
Planując badania, warto zadbać o to, by zbieranie informacji odbywało się anonimowo i gwarantowało bezpieczeństwo tych, którzy udzielają informacji. Należy unikać korzystania z narzędzi, jeśli nie mamy pewności, że potrafimy pozyskanych za ich pomocą danych właściwie przetworzyć i zinterpretować.
Jedną z fundamentalnych zasad prowadzenia badań, dzięki której wnioski będą wiarygodne, jest zasada triangulacji. Polega ona na spojrzeniu na badany problem z kilku, a przynajmniej z dwóch punktów widzenia.
Za K. Korzeniowskim możemy wyróżnić cztery typy triangulacji:
- pozyskiwanie danych od różnych osób (z różnych źródeł),
- porównywanie wyników uzyskanych przez różnych badaczy, najlepiej różniących się interesami i podejściem metodologicznym,
- stosowanie przez każdego z badaczy różnych metod zbierania danych,
- stosowanie rozmaitych teorii w celu interpretacji danych.
Wykonywane profesjonalnie badania mogą przyczynić się do urzeczywistniania zmian zmierzających do lepszej i nowocześniejszej edukacji.

Sporządzanie raportu z mierzenia jakości pracy przedszkola.
Prace badawcze prowadzone w przedszkolu wymagają podsumowania wyników, analizy, opracowania i przygotowania na tej podstawie wewnętrznego raportu z mierzenia jakości pracy za dany rok. Wyniki wszystkich prowadzonych badań mają swoją wartość wówczas, gdy zostaną zestawione i porównane z założeniami poczynionymi na początku roku przedszkolnego i ujętymi w planie mierzenia jakości pracy przedszkola jego misją.
Dyrektor przedszkola sam decyduje, co raport powinien zawierać i jaką mieć konstrukcję. Ważne jest, aby zawierał procedury mierzenia jakości pracy przedszkola, obszary przewidziane do badań i rzetelnie przedstawiał zarówno mocne strony przedszkola jak i obszary, wymagające programu naprawczego. Należy pamiętać, że raport jest dokumentem, który w zakresie mierzenia jakości pracy kończy dany rok przedszkolny i zaczyna następny stanowiąc punkt wyjścia do dalszych działań na rzecz jakościowego rozwoju placówki. Struktura dokumentu i jego zawartość będą się, więc zmieniały w zależności od przyjętych priorytetów na dany rok przedszkolny. Po zastosowaniu technik badawczych otrzymujemy dane o charakterze ilościowym i jakościowym. Wyniki badań można zestawić w różnej formie, np.: notatek, arkuszy zbiorczych, zestawień, opracowań, wykresów, tabel i analiz. Posłużą one do opracowania raportu z konkretnego badania i wyciągnięcia wniosków. Układ raportu może być dowolny. Istotne jest, aby był on przejrzysty, zwięzły i zawierał wszystkie niezbędne informacje, pozwalające ocenić stan przedszkola w różnych obszarach jego działalności.. Sformułowania powinny być zrozumiałe dla wszystkich, którzy będą korzystać z tego dokumentu. Warto wzbogacić taki raport o wersje graficzne danych statystycznych, co lepiej zobrazuje istotę badanego zjawiska.
Cechy dobrego raportu:
- język zrozumiały dla wszystkich odbiorców,
- forma zwięzła możliwie krótka,
- struktura raportu powinna zawierać podział na części,
- w raporcie powinny przeważać krótkie zdania,
- powinien on być skierowany na przekazanie faktów,
- powinien zawierać dokładne informacje źródłowe,
- wszelkie zamieszczone wykresy czytelne.
Raport przygotowany w formie pisemnej powinien składać się następujących części:
· wprowadzającej – zawierającej ogólne informacje placówce,
· analitycznej – usystematyzowane, prezentowane problemowo wyniki badań,
· wnioskowej – wnioski wypływające z przedstawionej analizy.
Raport powinien być do wglądu dla wszystkich zainteresowanych jakością pracy placówki, czyli poza dyrektorem, dla: rady pedagogicznej i innych pracowników przedszkola, rodziców oraz władz oświatowych i samorządowych.

PODSUMOWANIE
Nie ma doskonałej recepty na osiągnięcie poprawy pracy placówki oświatowej. Przedszkole rozpoczynając wędrówkę ku poprawie jakości musi wziąć pod uwagę, że nie jest to droga ani łatwa, ani prosta. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, iż placówki różnią się między sobą ze względu na otwartość na zmianę. Zmiana powinna być dobrze przygotowana i kierowana. Wymaga czasu, nie można jej wprowadzić z dnia na dzień. Osobami odpowiedzialnymi za wprowadzenie zmiany w placówce powinni być nauczyciele, natomiast korzyści z wprowadzonej zmian powinny odczuć przede wszystkim dzieci.
Jako nauczycielka przedszkola całkowicie zgadzam się z zasadami Demminga, które możemy zaadaptować do warunków przedszkola. Każde dziecko, z wszystkimi jego możliwościami i trudnościami jest dla nas ważne i wobec każdego dziecka działajmy na najwyższym poziomie naszych nauczycielskich możliwości. Obserwowalny rozwój dziecka jest kryterium jakości naszej edukacji. Potrzebne jest, więc opracowanie systemu gromadzenia informacji o dziecku, planowanie pracy w oparciu o pozyskane informacje. Wszyscy mamy prawo i moralny obowiązek ciągle doskonalić pracę przedszkola, wskazując problemy i wnosząc propozycje zmian. Wspólnie dokonujmy wewnętrznego mierzenia, aby doskonalić nasze działania a nie je oceniać. Pracujmy innowacyjnie, gdyż stawia to przed nami nowe wyzwania, myślmy kategoriami przyszłości. Starajmy się, aby dialog o jakości stawał się procesem coraz bardziej uspołecznionym, włączał nowe osoby i grupy zainteresowane rozwojem przedszkola. Myślmy pozytywnie o naszych dzieciach, o ich rodzicach, o nas samych, dążmy do sukcesów, cieszmy się nimi i mówmy o nich, przestańmy wciąż na wszystko narzekać.

BIBLIOGRAFIA

Durda M., Maciejewska J. Jak badać i podnosić jakość pracy szkoły.
Poznań 2002, Wydawnictwo eMPi²

Dzierzgowska I., Rościszewska – Woźniak M. Mierzenie jakości pracy przedszkola. Warszawa 1998, Wydawnictwo CODN

Góreczna J., Wlazło S. Jakościowy rozwój przedszkola. Wrocław 2003,
Wydawnictwo MarMar

Niezbędnik dyrektora przedszkola. Wydawnictwo prawnicze oficyna mm,
O nadzorze pedagogicznym. Warszawa 2000, MEN

Opracowała: Ewa Kędziorek
nauczycielka Samorządowego Przedszkola
w Pilawie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie