Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program Nowa Matura z Geografii

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1507 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program Nowa matura z geografii Wraz z wejściem w życie reformy szkolnictwa, geografia stała się przedmiotem do wyboru na egzaminie maturalnym w postaci pisemnego egzaminu zewnętrznego. Podstawowym aktem prawnym wprowadzającym zewnętrzny system oceniania jest Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Program Nowa matura z geografii

     Wraz z wejściem w życie reformy szkolnictwa, geografia stała się przedmiotem do wyboru na egzaminie maturalnym w postaci pisemnego egzaminu zewnętrznego.
     Podstawowym aktem prawnym wprowadzającym zewnętrzny system oceniania jest Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami.
     Aktami prawnymi regulującymi przeprowadzanie egzaminów maturalnych są:
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.01.2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (DzU z 2003 r. Nr 26, poz. 225),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10.04.2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań b idących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU z 2003 r. Nr 90, poz. 846),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.10.1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz warunków wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji egzaminatorów (DzU Nr 93, poz. 1071).
Nowy egzamin maturalny jest wprowadzony, aby zapewnić:
 • jednolitość zadań i kryteriów oceniania w całym kraju,
 • porównywalność wyników
 • obiektywizm oceniania (kodowane prace, oceniane przez zewnętrznych egzaminatorów),
 • konieczność zdawania tylko raz egzaminu z danego przedmiotu, zamiast odrębnie w szkole i odrębnie na uczelni.
Głównym celem programu jest wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu maturalnego z geografii
     Oczekiwanym rezultatem realizacji programu „Nowa Matura z Geografii” jest zdanie egzaminu maturalnego z geografii w stopniu umożliwiającym uczniom dostanie się na wybrane uczelnie wyższe
     Wdrażanie programu i realizacja jego zadań odbywać się będzie podczas pracy koła geograficznego, na lekcjach geografii, na wycieczkach szkolnych.

Ewaluacja programu
 • bieżąca - uzyskiwanie coraz lepszych wyników z rozwiązywanych przez uczniów przykładowych testów egzaminacyjnych.
 • końcowa - wyniki egzaminu próbnego i maturalnego
Cele szczegółowe
     W wyniku realizacji programu uczeń powinien:
 1. Zdobyć podstawowe wiadomości dotyczące:
  • pojęć i zagadnień z zakresu kartografii, geografii fizycznej i społeczno – ekonomicznej,
  • dowodów i konsekwencji ruchów Ziemi,
  • sposobów datowania i odtwarzania dziejów Ziemi,
  • składników systemu przyrodniczego Ziemi i relacji zachodzących między nimi,
  • zróżnicowania ludności świata,
  • liczby ludności świata, kontynentów i Polski, struktur demograficznych oraz kierunków zmian,
  • rozmieszczania i sposobów pozyskiwania surowców naturalnych na świecie i w Polsce,
  • czynników lokalizacji przemysłu,
  • przestrzennego rozmieszczenia przemysłu na świecie i w Polsce,
  • współczesnych tendencji w zakresie gospodarki światowej,
  • najważniejszych problemów ekologicznych.
 2. opanować umiejętności w zakresie:
  • wyszukiwania, analizowania i weryfikowania źródeł informacji geograficznej,
  • po sługiwania się różnego rodzajami map,
  • orientowania się w przestrzeni Ziemi i Wszechświata,
  • rysowania planów, szkiców, profili, schematów,
  • obliczeń astronomiczno – nawigacyjnych,
  • prawidłowego odczytywania, analizy danych statystycznych, map, wykresów, schematów, diagramów,
  • wyjaśniania przyczyn zróżnicowania klimatyczno – roślinno – glebowego Ziemi.
  • przedstawiania przestrzennych powiązań i zależności w systemie człowiek – przyroda – gospodarka,
  • oceny zmian w środowisku geograficznym, rozwiązań problemów istniejących w środowisku geograficznym,
  • integrowania wiedzy z różnych dziedzin do wyjaśniania zjawisk przyrodniczych i społeczno – gospodarczych.
 3. Wykształcić postawy takie jak:
  • potrzeby racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych Ziemi,
  • przekonanie o potrzebie i możliwości poznawania praw rządzących Wszechświatem,
  • tolerancja i szacunek dla ludzi o odmienności religijnej, rasowe, kulturowej,
  • współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
  • konieczności wprowadzania stylu życia w oparciu o rozwój zrównoważony,
  • docenianie walorów przyrodniczych Polski, województwa świętokrzyskiego, Ziemi Jędrzejowskiej
I. Geografia Fizyczna
Dział programu zakres treści przewidywane osiągnięcia ucznia – uczeń: formy i sposoby realizacji
Źródła informacji geograficznej
 • bezpośr. i pośr. źródła informacji geogr.
 • mapa i jej elementy
 • kartograficzne metody badań
 • graficzne metody prezentacji zjawisk
 • zna: źródła inf. geogr., podział map, rodzaje odwz. kart., kart. metody prezentacji zjawisk
 • potrafi: korzystać ze źródeł inf. geogr., obliczać odl. i powierzchnię na mapie oraz wysokość punktów, wykonać profil terenu, wykonać kartogram i kartodiagram.
praca z mapą, wykład z wykorzystaniem foliogramów, praca z arkuszami egzaminacyjnymi, wykonywanie ćwiczeń zawartych w kartach pracy, praca z mapą na wycieczkach
Astronomiczne podstawy geografii
 • budowa Wszechświata
 • kształt i rozmiary Ziemi
 • ruchy Ziemi i Księżyca
 • rachuba czasu
 • górowanie Słońca
 • strefy oświetleniowe
 • współrzędne geogr i astron.
 • kalendarz
 • zna: teorie kosmologiczne, zasady wyznaczanie współrz. geogr. i astron. jednostki kalendarza
 • rozumie: powstanie i ewolucję wszechświata, związek miedzy ruchami Ziemi a rachubą czasu
 • potrafi: wyznaczyć współrz. geogr. i astr., obliczać wysokość górowania Słońca, różnice czasów na Ziemi, wykreślić dzienne łuki Słońca
prezentacje multimedialne, praca z mapą, objaśnianie z wykorzystaniem foliogramów, ćwiczenia obliczeniowe, praca z przykład. ark. egzaminac., wyznaczanie wysokości górowania w terenie
Geologia historyczna
 • metody odtwarzania wieku skał i wydarzeń geologicznych
 • dzieje Ziemi
 • struktury tektoniczne
 • zna: podst. metody odtwarzania dziejów Ziemi (stratygraficzna, paleontologiczna, izotopowa), podział dziejów Ziemi na ery i okresy, najważniejsze wydarzenia geologiczne w poszczególnych erach
 • potrafi: korzystać z tabeli strat., określać chronologię wydarzeń geologicznych na podst. przekrojów geologicznych
wykład z wykorzystaniem foliogramów, analiza przekrojów geologicznych, rozwiązywanie zadań z arkuszy egz.
Litosfera
 • budowa wnętrza Ziemi
 • minerały i skały
 • procesy geologiczne wewnętrzne (wulkanizm, plutonizm, trzęsienia Ziemi, ruchy górotwórcze)
 • tektonika płyt litosfery
 • procesy geologiczne zewnętrzne (wietrzenie, ruchy masowe, zjawiska krasowe, procesy fluwialne, eoliczne glacjalne, dział. wód stojących)
 • zna: budowę wnętrza Ziemi, podział genetyczny skał, procesy wewnętrzne i zewnętrzne
 • rozumie: wpływ poszczególnych procesów na modelowanie powierzchni Ziemi oraz na życie i gospodarkę człowieka
 • potrafi: scharakteryzować działalność niszczącą i budującą każdego z procesu i formy jakie one tworzą.
wykład z wykorzystaniem plansz graficznych i foliogramów, prezentacje multimedialne, rozwiązywanie zadań z ark. egz.
Atmosfera
 • Skład chemiczny i budowa atmosfery
 • temperatura powietrza
 • ciśnienie atmosferyczne
 • cyrkulacja atmosfery i wiatry
 • wilgotność powietrza, chmury i opady atmosferyczne
 • klimaty kuli ziemskiej
 • prognoza pogody
 • zna: skład i budowę atmosfery, elementy pogody i klimatu, strefy klimatyczne Ziemi
 • rozumie: mechanizm procesów i zjawisk zachodzących w atmosferze
 • potrafi: opisać aktualny stan atmosfery, odczytywać tabele mi wykresy, przewidywać zmiany pogody, lokalizować strefy klim.,
analiza przekrojów, praca na podstawie map klimatycznych i synoptycznych, wykonywanie prostych pomiarów i obserwacji meteorolog., rozwiązywanie zadań z ark. egz.
Hydrosfera
 • obieg wody w przyrodzie
 • oceany i morza
 • wody podziemne i źródła
 • rzeki
 • jeziora
 • tereny podmokłe
 • lodowce i lądolody
 • zna: postacie wody na ziemi, podział oceanów i mórz, typy ustrojów rzecznych, genetyczną klasyfikację jezior, rodzaje wód podziemnych, typy źródeł, obszary zlodowacone i wiecznej zmarzliny
 • rozumie: przyczyny i znaczenie cyrkulacji wody, mechanizm i warunki powstawania lodowców
 • potrafi: opisać rozmieszczenie wody na ziemi, przewidzieć konsekwencje ruchów wody,
analiza sieci hydrograficznej na podstawie map, foliogramy, rozwiązywanie zadań z ark. egz.
Pedosfera
 • gleba i czynniki glebotwórcze
 • poziomy glebowe
 • typy i rozmieszczenie gleb na świecie i w Polsce
 • zna: podstawowe typy gleb, rozmieszczenie gleb na ziemi
 • rozumie: istotę procesu glebotwórczego
 • potrafi: wyjaśnić związek między rozmieszczeniem gleb a klimatem
analiza profili glebowych, ćwiczenia w rozpoznawaniu gleb na podstawie ich profili, rozwiązywanie zadań z ark. egz.
Biosfera
 • formacje roślinne świata
 • krainy zoogeograficzne
 • życie w morzach i oceanach
 • zna: najważniejsze formacje roślinne świata i krainy zoogeograficzne
 • rozumie: związki między klimatem, glebą a szatą roślinną
 • potrafi: wykazać związek między biosferą a pozostałymi sferami
filmy przyrodnicze, prezentacje multimedialne, rozwiązywanie zadań z ark. egz.
Globalne problemy ekologiczne
 • wycinanie lasów równikowych
 • dziura ozonowa
 • kwaśne deszcze
 • efekt cieplarniany
 • zna i rozumie mechanizm powstawania procesów
 • potrafi: wyjaśnić konsekwencje tych procesów i zaproponować sposoby zapobiegania im.
prezentacje multimedialne, rozwiązywanie zadań z ark. egz.

II. Geografia społeczno ekonomiczna
Dział programu zakres treści przewidywane osiągnięcia ucznia – uczeń: formy i sposoby realizacji
Ludność
 • pochodzenie człowieka
 • zróżnicowanie rasowe, językowe, religijne, kulturowe ludności świata
 • Liczba i rozmieszczenie ludności świata i Polski
 • struktura biologiczna i społeczno zawodowa ludności Polski
 • struktura narodowościowa i etniczna ludności Polski
 • migracje na świecie i w Polsce
 • zna: rodowód człowieka, rozmieszczenie ras na Ziemi, podział języków, najważniejsze języki świata, najważniejsze religie i obszary ich występowania, kręgi kulturowe świata, liczbę ludności świata i Polski, bariery zasiedlenia, PN w wybranych krajach, fazy rozwoju dem., str. płci i wieku wybranych krajów,
 • rozumie: wpływ środowiska na zróżnicowanie rasowe, konsekwencje niżu i wyżu dem.,
 • potrafi: wskazać na mapie obszary występowania głównych ras, religii, języków, kręgów kult., wyjaśnić przyczyny nierównomiernego rozmieszcz. ludności, obliczyć PN, SM, PR, analizować i sporządzić piramidę wieku, określić główne kierunki migracji i ich konsekwencje
analiza danych statystycznych, wykresów, diagramów, praca z mapą rozmieszczenia ludności, wykonywanie ćwiczeń obliczeniowych, rozwiązywanie zadań z ark. egz.
Osadnictwo
 • elementy sieci osadniczej
 • ważniejsze koncepcje urbanistyczne
 • urbanizacja
 • zna: typy osiedli i zespołów miejskich, kryteria wydzielania miast, koncepcje urbanistyczne, funkcje miastotwórcze, poziom urbanizacji na świecie i w Polsce, etapy urbanizacji
 • rozumie: związek między poziomem urbanizacji a poziomem rozwoju społ.-gosp.
 • potrafi: odróżnić na mapie typy wsi, określić strukturę funkcjonalną miast Polski i świata, wymienić i scharakteryzować etapy urbanizacji, obliczyć wskaźnik urbanizacji dowolnego regionu
Praca z planami miast, praca z rocznikiem statystycznym, ćwiczenia obliczeniowe na podstawie danych stat., rozwiązywanie zadań z ark. egz.
Gospodarka sektor I
 • podział gospodarki na sektory i sekcje
 • znaczenie, funkcje i warunki rozwoju rolnictwa świata i Polski
 • typy rolnictwa na świecie i w Polsce
 • rolnicze użytkowanie ziemi na świecie i w Polsce
 • uprawa roślin i chów zwierząt na świecie i w Polsce
 • rybołówstwo i rybactwo na świecie i w Polsce
 • leśnictwo świata i Polski
 • Wyżywienie ludności świata
 • zna: podział gospodarki, funkcje rolnictwa, udział rolnictwa w gospodarce w różnych krajach, typy rolnictwa, rolnicze użytkowanie ziemi na świecie i w Polsce, rozmieszczenie podst. roślin uprawnych i chowu zwierząt na świecie i w Polsce, podział rybołówstwa, główne łowiska świata, państwa poławiające najwięcej ryb ogółem i na 1 mieszk., funkcje lasów, lesistość świata i Polski
 • rozumie: wpływ czynników przyr. i pozaprzyr. na rozwój rolnictwa,
 • potrafi: scharakt. różne typy gospodarki rolnej i ich rozmieszczenie na świecie i w Polsce, scharakt. główne regiony rolnicze świata, scharakt. uprawę roślin oraz chów zwierząt w Polsce i na świecie, określić różnicę między gosp. leśną krajów rozwiniętych i rozwijających się, scharakt. problem głodu i niedożywienia na świecie, wykazać wpływ rolnictwa na środowisko
praca z mapą gospodarczą świata i poszczególnych kontynentów, praca z rocznikiem statystycznym, analiza diagramów i wykresów, rozwiązywanie zadań z ark. egz.
Gospodarka sektor II
 • znaczenie, funkcje i podział przemysłu
 • czynniki lokalizacji przemysłu
 • przemysł wydobywczy na świecie i w Polsce
 • przemysł przetwórczy na świecie i w Polsce
 • główne okręgi przemysłowe świata i Polski
 • zna: podział i funkcje przemysłu, występowanie i głównych producentów kopalin na świecie, bilans surowców energetycznych wybranych krajów świata, działy przetwórstwa przem., światową produkcję wybranych wyrobów przem., lokalizację i profil produkcji okręgów przem. świata i Polski
 • rozumie: procesy przemian w przemyśle światowym i polskim,
 • potrafi: określać czynniki lokalizacji wybranych gałęzi przem., zlokalizować, opisywać i wyjaśniać przyczyny rozmieszczenia okręgów przem., sporządzać diagramy na podst. danych stat., przedstawić wpływ przemysłu na środ.przyr., porównywać strukturę i rolę przemysłu w różnych krajach
praca z mapami gospodarczymi świta i Polski, analiza danych statystycznych, analiza wykresów, diagramów, rozwiązywanie zadań z ark. egz.
Gospodarka sektor III
 • rola usług w gospodarce świata i Polski
 • transport i łączność na świecie i w Polsce
 • handel wewnętrzny i międzynarodowy świata i Polski
 • turystyka na świecie i w Polsce
 • zna: podział usług, znaczenie usług w gosp.świata, podział transportu, handlu i turystyki
 • rozumie: zależność między poziomem rozwoju społ.-gosp. a rozwojem sektora usług
 • potrafi: wykazać zróżnicowanie sektora usług w różnych krajach, scharakteryzować sieć transportu na świecie i w Polsce, przedstawić zalety i wady poszcz. środków transportu, opisać wpływ transportu na środowisko, przedstawić czynniki rozwoju handlu turystycznego i turystyki, scharakt. strukturę towarową i geograficzną obrotów handlu światowego i Polski
praca z mapami gospodarczymi, analiza danych stat., wykresów, diagramów, foliogramów, konstruowanie wykresów na podstawie danych, rozwiązywanie zadań z ark. egz.
Zróżnicowanie poziomu społeczno gospodarczego państw świata
 • mierniki poziomu społ.- gosp.
 • fazy rozwoju społeczno- gosp.
 • podział krajów świata
 • zna: mierniki poziomu społ.-gosp., najbogatsze i najbiedniejsze kraje świata, różnice między państwami wysoko i słabo rozwiniętymi gosp.
 • potrafi: ocenić poziom rozwoju społ.-gosp. oraz poziom życia w wybranych krajach świata na podst analizy mierników, określić cechy państw rozwiniętych, rozwijających się i opóźnionych w rozwoju
analiza danych statystycznych, konstrukcja diagramów i wykresów, rozwiązywanie zadań z ark. egz.
Konflikty zbrojne na świecie konflikty w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Południowej, konflikt Północ-Południe, wojna z terroryzmem
 • potrafi: scharakteryzować, podając przyczyny, przebieg i konsekwencje konfliktów we współczesnym świecie, podać propozycje rozwiązania konfliktów
wykład, analiza materiałów źródłowych, rozwiązywanie zadań z ark. egz.
Organizacje międzynarodowe i globalizcja
 • integracja gospodarcza, polityczna i militarna
 • potrafi: scharakteryzować najważniejsze organizacje międzynarodowe współczesnego świata ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej, scharakteryzować współpracę w ramach euroregionów, miast i gmin bliźniaczych
wykład, analiza materiałów źródłowych, rozwiązywanie zadań z ark. egz.

III. Geografia regionalna
Dział programu zakres treści przewidywane osiągnięcia ucznia – uczeń: formy i sposoby realizacji
Wybrane kraje świata Charakterystyka fizycznogeograficzna i społeczno ekonomiczna wybranych krajów świata potrafi: na podstawie materiałów źródłowych (mapy ogólnogeograficzne, tematyczne, rocznik statystyczny) scharakteryzować pod kątem środowiska przyrodniczego i gospodarki dowolny kraj świata praca z materiałami źródłowymi, rozwiązywanie zadań z arkuszy egzaminacyjnych
Wybrane krainy geograficzne Polski Charakterystyka fizycznogeograficzna i społeczno ekonomiczna wybranych krain geograficznych Polski potrafi: na podstawie materiałów źródłowych (mapy ogólnogeograficzne, tematyczne, rocznik statystyczny) scharakteryzować pod kątem środowiska przyrodniczego i gospodarki dowolny region w Polsce praca z materiałami źródłowymi, rozwiązywanie zadań z arkuszy egzaminacyjnych


Literatura:
 1. Wieczorek Teresa, Kucharska Maria – Nowa Matura z Geografii – ANNAŁ s.c., Łódź 1999
 2. Informator maturalny od 2005 roku – Warszawa 2003


Janusz Olszewski
I Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie