Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Nauczyciel wychowawca klasy szkolnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 11254 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Prawie każdy czynny nauczyciel pełni funkcję wychowawcy klasy. Uczy swego przedmiotu, a oprócz tego zajmuje się najróżniejszymi sprawami dotyczącymi jednej z klas szkolnych. Zatem powierza się mu zespół składający się z uczniów wzajemnie na siebie oddziaływujących, którzy różnią się zajmowanymi pozycjami i rolami oraz mają wspólny system wartości i norm regulujących ich zachowanie.


                                                                     „W wychowaniu chodzi o to
                                                                     ażeby człowiek stawał się
                                                                    coraz bardziej człowiekiem.”
                                                                                               Jan Paweł II

         Prawie każdy czynny nauczyciel pełni funkcję wychowawcy klasy. Uczy swego przedmiotu, a oprócz tego zajmuje się najróżniejszymi sprawami dotyczącymi jednej z klas szkolnych. Zatem powierza się mu zespół składający się z uczniów wzajemnie na siebie oddziaływujących, którzy różnią się zajmowanymi pozycjami i rolami oraz mają wspólny system wartości i norm regulujących ich zachowanie.

         Istotą zadań należących do wychowawcy klasy jest sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczniami i kierowanie życiem zespołowym klasy. Nauczyciel prowadzi w powierzonej mu klasie planową pracę zmierzającą      do pełnej realizacji celów wychowawczych szkoły, przede wszystkim przez wytworzenie zwartego zespołu uczniowskiego, świadomie współdziałającego  z nauczycielami wychowawcami w pracy nad osiąganiem przez klasę jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu. Wartością zawodu nauczyciela jest wychowanie człowieka, który posiada odpowiedni zasób wiedzy koniecznej do podejmowania słusznych decyzji. Nauczyciel – wychowawca sam musi mieć wiedzę o faktach dotyczących przynajmniej tych dziedzin współczesnej nauki, które najbardziej wpływają na nasze indywidualne i społeczne życie oraz stosunek do siebie i innych, do przyrody i całości dziedzictwa kulturowego.
Funkcja wychowawcy jest niezmiernie ważna w dzisiejszych czasach, zwłaszcza przy obecnym zatracaniu przez ludzi podstawowych wartości moralnych.
         Praca wychowawcy klasy stanowi pewną całość mieszczącą się    w różnych strukturach mikrosystemu wychowawczego szkoły. W całości zadań i działań wychowawcy klasy można wyodrębnić dwie kategorie. Pierwsza z nich zawiera działania administracyjne, opiekuńcze i organizatorskie. Stanowią one części składowe tzw. rejestru czynności wychowawcy klasy. W drugiej kategorii zawierają się działania i zadania nadające pracy wychowawcy klasy walor systemowości: koordynowanie, integrowanie działalności wychowawczej  w odniesieniu do pracy szkolnej.
Administrowanie, jako funkcja wychowawcy klasy, polega na regulowaniu działalności klasy jako grupy formalnej w sprawach dotyczących wewnętrznego życia klasy, czyli dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa promocyjne oraz w stosunkach z otoczeniem: sprawozdania, opinie. Ta działalność wychowawcza pełni rolę pomocniczą i nie może być uważana za sposób realizowania podstawowych zadań wychowawczych. Jednak administrowanie musi być traktowane jako nieodzowny element całokształtu działalności wychowawcy.
         Wychowawca powinien na bieżąco gromadzić informacje dotyczące następujących zagadnień: stan i warunki życia klasy, wytyczne i zamierzenia wychowawcze, nauka szkolna, kierunki zorganizowanej działalności klasy, koordynacja pracy wychowawczej, sytuacja wychowawcza w klasie.
Wynika to z tego, iż klasa jest grupą poddaną przewodnictwu i kontroli nauczyciela – wychowawcy , który nie tylko czuwa nad przebiegiem procesów wychowawczych, ale je kształtuje, celowo i świadomie wpływa na bieg wydarzeń i stosunki w klasie.
         Ważnym zagadnieniem dotyczącym pracy wychowawczej nauczyciela jest współpraca z rodzicami. Rodzice oczekują od wychowawcy informacji                 o swoich dzieciach nie tylko na temat ich niepowodzeń, ale i na temat sukcesów szkolnych. Wychowawca ma za zadanie uświadomić rodziców, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań. Współpraca                z domem rodzinnym pozwala na wymianę opinii i spostrzeżeń w sprawie rozwoju fizycznego lub społecznego ucznia. Często wychowawca stara się sugerować rodzicom określone formy oddziaływań wychowawczych,                       za pomocą których mogliby pomóc swoim dzieciom w rozwiązywaniu problemów. Otwartość, szczerość, komunikatywność to cechy, które ułatwiają wychowawcy nawiązywanie poprawnych kontaktów z rodzicami. Nauczyciel – wychowawca powinien czynić starania, aby  osiągnąć maksimum zaufania z ich strony.
Recepta na dobrą współpracę z rodzicami:
·        nie uważać, że zawsze mamy rację i że wszystko wiemy,
·        nie trzymać się kurczowo utartych schematów,
·        trzeba patrzeć, słuchać, odczuwać i poszukiwać,
·        zawsze być gotowym, by pomóc rodzicom rozwiązać problem,
·        być szczerym, komunikatywnym i otwartym,
·        być elastycznym, otwartym na zmiany i propozycje,
·        krytykę ze strony rodziców przyjmować i spokojnie analizować.
Ponadto ważnym warunkiem skutecznej współpracy wychowawca – rodzic jest całkowicie dobrowolny w niej udział, gdyż obie strony winne być świadome współpracy, jak również korzyści z nią związanych.
         Opieka nad wychowankami jest podejmowana jako zespół planowanych decyzji i czynności spełniających różnorodne funkcje w stosunku do procesu rozwoju psychicznego i fizycznego poszczególnych uczniów i całych zespołów klasowych. Wychowawca klasy jest w szkole osobą najbliższą uczniowi z jego „dorosłego” otoczenia. Więzi łączące wychowawcę z wychowankami predysponują go do spełniania szczególnie ważnej roli w ramach działalności opiekuńczej szkoły. 
Zadania opiekuńcze wychowawcy klasy:

·        zwracanie szczególnej uwagi na uczniów mających trudności w nauce,
·        analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów,
·        dbanie o regularne uczęszczanie wychowanków do szkoły,
·        ułatwianie uczniom właściwego organizowania i wykorzystania czasu wolnego,
·        badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji wychowawczej,                                                                              
·        otaczanie opieką uczniów dojeżdżających do szkoły,
·        odbywanie częstych spotkań z rodzicami szczególnie tych uczniów, którzy wymagają opieki pedagogicznej,
·        rozpoznawanie sytuacji ze środowisk zaniedbanych oraz podejmowanie odpowiedniej działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej,
·        rozwijanie różnorodnych form pracy z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w nauce, zwiększenie zasięgu oddziaływania różnych form pracy pozalekcyjnej.
Zadania i postulowane działania opiekuńcze wychowawcy można podzielić na:               badawczo – kontrolne, które wymagają zbierania informacji o poszczególnych           uczniach i ich środowisku rodzinnym,
profilaktyczne –planowanie i zorganizowanie formy względnie trwałej opieki,
opiekuńcze wymagające nie tylko znajomości dziecka w szkole i poza nią, ale także znajomości opinii uczniów na różne tematy związane z ich pracą,     z życiem codziennym, perspektywami i planami. Praca wychowawcy w tych zakresach może dać bogaty materiał pozwalający na postawienie diagnozy sytuacji w klasie oraz na znalezienie środków zaradczych. W ten sposób można też zapobiec przypadkom drugoroczności, nagannemu sposobowi zachowania się uczniów czy nawet bierności.
         Specyficzną kategoria zadań wychowawcy jest otoczenie specjalną opieką dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w trudnych warunkach materialnych oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
         Dla nauczyciela – wychowawcy ważne jest organizowanie pracy  z zespołem klasowym, które powinno polegać na takim wykorzystaniu możliwości uczniów, aby można było osiągnąć założone efekty wychowawcze. Organizatorska funkcja wychowawcy klasy odnoszona do pracy z zespołem uczniów winna zmierzać do zmian w strukturze tego zespołu pod różnymi względami. Wychowawca pragnie poprawić stan stosunków społecznych panujących w klasie, spowodować większą aktywność uczniów biernych, podnieść poziom dojrzałości społeczno – moralnej i obyczajowej swoich wychowanków, zracjonalizować sposób ich pracy w szkole i poza nią.   Zatem organizowanie pracy wychowawczej z klasą polega na stworzeniu warunków, w których wychowanie dzieci wyrażać się będzie w ich udziale w pracy całego zespołu klasowego -  w fazie planowania, realizacji, kontroli   i oceny wyników.
         Ważną funkcją wychowawcy klasy w systemie wychowawczym szkoły jest koordynacja działań klasy ze szkołą i innymi organami pozaszkolnymi. Funkcja ta polega na aktywnym stwarzaniu takich warunków, aby czynności innych osób pracujących z jego klasą nie były ze sobą sprzeczne i żeby wysiłek każdej z tych osób składał się na obraz harmonijnej współpracy prowadzącej  do realizowania podstawowych celów wychowawczych.
Koordynacja pracy wychowawczej pozwala na usuwanie wielu przyczyn konfliktów utrudniających pracę wychowawczą.
         Istotne jest, aby nauczyciel – wychowawca w swojej pracy kierował się następującymi zasadami:
·        okazywał szacunek dziecku,
·        okazywał zainteresowanie i zaangażowanie w sprawy ucznia, a jego troska winna być dostosowana do wymagań rozwojowych dziecka,
·        dostarczał wsparcia i opieki, pomagał dziecku w trudnych chwilach,
·        wierzył w możliwości wychowanka, pozwalał mu pełnić ważne role we wszystkim, co bezpośrednio jego dotyczy,
·        okazywał zaufanie,
·        doceniał wagę spraw dotyczących klasy i poszczególnych uczniów.
         Jak wynika z przedstawionych rozważań nauczyciel jako wychowawca pełni bardzo ważną rolę w życiu dziecka – ucznia. Błędy popełnione przez niego mogą rzutować na osobowość wychowanka, a co za tym idzie na jego przyszłość. Zatem ważne jest, aby nauczyciel podejmujący zadanie wychowawcy był osobą odpowiedzialną, o wysokiej kulturze osobistej, umiejącą podejść do dziecka w sposób indywidualny. Reguła „Zawsze postępuj tak, aby działania twe przyczyniły się do wychowania człowieka mądrego” stanowi zasadę bezwzględnie obowiązującą każdego wychowawcę.
         Wychowanie dziecka jest, obok edukacji, jedną z najważniejszych funkcji szkoły. Stąd istotne jest, aby edukacja nauczyciela była skierowana na umiejętność wykorzystania różnych technik wychowawczych w pracy z klasą   i poszczególnymi uczniami. Praca ta wymaga od nauczyciela – wychowawcy poświęcenia, czasu, zaangażowania, wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz umiejętności indywidualnego podejścia do ucznia.
         Niech słowa H. Hamera będą drogowskazem dla każdego nauczyciela –              - wychowawcy:
„Bez szans na zostanie dobrym wychowawcą jest ten nauczyciel, który nie lubi ludzi, nie lubi uczyć, który wie wszystko, który nie daje sobie i innym prawa do błędu, który nie uważa, by szkoła była miejscem, gdzie można być na luzie.”
BIBLIOGRAFIA:
·        Gordon T.: Wychowanie bez porażek. PAX Warszawa 1999.
·        Łobocki M.: Poradnik wychowawcy klasy. PSiP 1985.
·        Łobocki M.: Wychowanie w klasie szkolnej. Z zagadnień dydaktyki grupowej. WSiP Warszawa 1974.
·        Radziewicz J.: Wychowawca i jego klasa. MAW Warszawa 1986.
·        Wychowawca. Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich. Marzec 2000.
·        Wychowawca na co dzień. Miesięcznik dla nauczycieli, wychowawców             i rodziców. Październik – listopad 1997.

Bogumiła Karwowska
Szkoła Podstawowa
im. St. Palczewskiego w Drygałach
                                                

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie