Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Bądź bezpieczny

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2105 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program do pracy w Oddziale Przedszkolnym w Zespole Szkół w Nowych Piekutach z grupą dzieci 6 - letnich.


PROGRAM PROFILAKTYCZNY
pt: "BĄDŹ BEZPIECZNY"
Opracowała: Elżbieta Brzozowska
Program zatwierdzony i dopuszczony do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 19.10.2004r.Nowe Piekuty, październik 2004r.
SPIS TREŚCI:
I. Wstęp.
II. Cel ogólny programu.
III. Szczegółowe cele edukacyjne.
IV. Materiał nauczania.
V. Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
VI. Opis zamierzonych osiągnięć dziecka.
VII. Tematyka spotkań.
VIII. Ewaluacja.
IX. Literatura.

I. Wstęp
Najważniejszym obowiązkiem nauczyciela - wychowawcy uczącego w przedszkolu jest zapewnienie swoim wychowankom psychofizycznego bezpieczeństwa. Nie mniej ważnym zadaniem jest zwrócenie dzieciom uwagi na takie sytuacje życiowe, w których należy zadbać o własne bezpieczeństwo i wskazanie im, w jaki sposób to czynić.
Statystyki policyjne odnotowują rosnącą corocznie liczbę wypadków z udziałem dzieci. Stają się one coraz częściej ofiarami wypadków i przestępstw. Dzieci na skutek kontaktu z niebezpiecznymi przedmiotami, substancjami, zwierzętami, ulegają poparzeniom, skaleczeniom, potłuczeniom, złamaniom, przygnieceniom, zatruciom (szczególnie często lekarstwami), upadkom, pogryzieniom, zadławieniom. Na szczęście nie zawsze zagrożone jest życie, ale zawsze wypadkom towarzyszą ból, łzy, strach.
Dlatego też my, nauczyciele musimy uczynić nasze otoczenie bardziej przyjaznym. Dzięki naszej wiedzy i wyobraźni, którą przekażemy i rozbudzimy w dzieciach, będzie bezpieczniej.
W podstawie programowej wychowania przedszkolnego znajdują się zapisy odnoszące się do przekazywania wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu, a także uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka.
Proponowany program zawiera cele i treści dydaktyczne odpowiadające potrzebie tworzenia bezpiecznego środowiska życia oraz kształtowania odpowiedniej postawy wobec sytuacji, w których powstały bądź mogą powstać zagrożenia.
Program "Bądź bezpieczny" ma dopomóc w aktywnym współdziałaniu nauczyciela, rodziców i dzieci na rzecz bezpieczeństwa dzieci. Działania w tym zakresie powinny wspierać i dopełniać cały proces edukacji przedszkolnej.
Konstrukcja programu została oparta na założeniu, iż wszystkie wysiłki podejmowane w tym kierunku przyniosą efekty, jeżeli:

 • treści, zakres i metody będą uwzględniać oczekiwania dzieci i rodziców oraz będą dostosowane do ich potrzeb i możliwości,
 • rodzice zaakceptują przedstawione treści programu i wyrażą wolę współpracy w zakresie ich wdrażania,
 • zostanie stworzona atmosfera życzliwości, zrozumienia, sprzyjająca zdrowiu i bezpieczeństwu dziecka.
  Program adresowany jest do dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkół w Nowych Piekutach oraz do ich rodziców.
  Realizacja programu odbywać się będzie w ciągu całego roku szkolnego podczas realizacji tygodniowych kręgów tematycznych a także pojedyńczych zajęć. Przewiduję również uczenie okolicznościowe oraz prewencję zagrożeń, która polega na informowaniu dzieci o konsekwencjach podejmowanych działań i ewentualnych niebezpieczeństwach związanych z sytuacją, jaka może powstać w wyniku ich czynności.
  II. Cel ogólny programu

  Wychowanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Chodzi więc o ukazanie konieczności dbania o zdrowie i życie własne i innych jako wartości nadrzędne poprzez:
 • uwrażliwianie dzieci na potrzebę zachowania bezpieczeństwa w sali, ogrodzie przedszkolnym, na spacerach i wycieczkach,
 • zapoznawanie w procesie wychowania i nauczania z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu zdrowia i życia oraz sposobami przeciwdziałania tym niebezpieczeństwom,
 • uczenie unikania zagrożeń.
  III Szczegółowe cele edukacyjne
  · kształcenie umiejętności bezpiecznego poruszania się na terenie przedszkola i ogrodu przedszkolnego,
 • kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych,
 • uświadomienie dzieciom zagrożeń ze strony dorosłych - uprowadzenia, molestowanie itp. Kiedy można dorosłemu ufać, a kiedy tego czynić nie wolno?
 • uświadomienie dzieciom, czym grozi zabawa zapałkami, opakowaniami szklanymi, ostrymi przedmiotami,
 • kształtowanie umiejętności zachowania bezpieczeństwa w kontakcie z urządzeniami elektrycznymi i mechanicznymi,
 • kreowanie myślenia przyczynowo-skutkowego, uzasadnienie własnych sądów,
 • wspieranie rodziców w działaniach na rzecz ochrony zdrowia i życia ich dzieci,
 • uświadomienie dzieciom, że można zmniejszyć zagrożenie chorobą poprzez zdrowy tryb życia, właściwe odżywianie,
 • wdrażanie do przestrzegania zakazu próbowania produktów lub potraw niewiadomego pochodzenia,
 • kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia (pobyt na świeżym powietrzu, aktywny wypoczynek).
  IV. Materiał nauczania
  Treści skupione są wokół tematyki:
  1. Bezpieczne zabawy w sali.
  2. Bezpieczna droga do przedszkola.
  3. Co powinien wiedzieć sześciolatek? - zagrożenia ze strony dorosłych.
  4. Bezpieczny dom - szukamy przedmiotów w domu, które mogą być przyczyną wypadku.
  5. Dbamy o zdrowie i dobrą kondycję.
  6. Niebezpieczne zwierzęta.
  7. Urządzenia domowe dawniej i dziś.
  8. Zabawy na śniegu i lodzie.
  9. Czas wiosennych spacerów i zabaw.
  10. Lekarz i pielęgniarka - przyjaciele dzieci.
  11. Poznajemy pracę strażaków.
  12. Bezpieczne wakacje.


  V. Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu
  Realizacja haseł zawartych w programie obejmować może różne formy:
 • scenki dramowe,
 • bajki,
 • wiersze,
 • piosenki,
 • niedokończone opowiadania,
 • rozmowy w oparciu o treść historyjki obrazkowej,
 • quizy,
 • opowiadania z obrazkiem,
 • kolorowanki,
 • konkurs plastyczny,
 • oglądanie i komentowanie filmów edukacyjnych,
 • wycieczki,
 • konkursy,
 • współpraca z przedstawicielami instytucji lub służb związanych bezpośrednio z ochroną bezpieczeństwa życia i zdrowia np. z:
  -policjantem- na temat bezpiecznego poruszania się na drodze, ograniczonego zaufania do obcych, sposobów informowania o niebezpiecznym zdarzeniu,
  -lekarzem lub pielęgniarką - na temat profilaktyki chorób, prawidłowej postawy ciała, racjonalnego odżywiania, zapobiegania wypadkom domowym,
  - strażakiem- na temat przeciwdziałania bezmyślnym zabawom:wodą, zapałkami, urządzeniami mogącymi wywołać pożar (zapalniczką, kuchenką gazową lub elektryczną itp.
  - pedagogiem szkolnym - na temat zagrożeń ze strony dorosłych, takich jak przemoc w rodzinie i molestowanie seksualne nieletnich.

  VI. Opis zamierzonych osiągnięć dziecka.
  Dziecko potrafi dbać o bezpieczeństwo własne i innych:
 • potrafi przewidzieć konsekwencje działań i przebywania w pobliżu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, zwierząt i roślin,
 • potrafi bezpiecznie poruszać się po drogach publicznych,
 • jest świadome niebezpieczeństwa zabawy zapałkami, opakowaniami szklanymi, ostrymi przedmiotami.
 • jest świadome zagrożeń ze strony dorosłych,
 • wie, kiedy można dorosłemu ufać, a kiedy tego czynić nie wolno,
 • potrafi zmniejszyć zagrożenie chorobą poprzez zdrowy tryb życia, właściwe odżywianie.

  VII. Tematyka spotkań.
  Lp

  Tematyka Zakres treści Sposoby realizacji Uwagi
  I

  Bezpieczne zabawy w sali.

  -wdrażanie dzieci do bezpiecznego poruszania się na terenie przedszkola.


  -pedagogizacja rodziców : przedstawienie założeń programu "Bądź bezpieczny",

  -pogadanki, rozmowy,

  -układanie i omawianie historyjki obrazkowej "Nie płacz Kasiu",

  -scenka dramowa "Zabawa w berka".

  Ankieta do rodziców.  Plansza (słoneczko)


  Obserwacja.

  II

  Bezpieczna droga do przedszkola.

  -poznanie przez dzieci niebezpieczeństw czyhających na drogach publicznych,

  -poznanie niektórych znaków drogowych,

  -kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się dziecka na drodze,

  -poznanie i przestrzeganie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach przez pieszych,

  -poznawanie skutków niewłaściwych zachowań i kształtowanie umiejętności ich przewidywania,

  -uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania zakazu zabawy w miejscach niedozwolonych- w pobliżu tras komunikacyjnych.  - "Bezpieczna droga" -uczę się zasad ruchu drogowego- spotkanie z funkcjonariuszem policji,

  - "Nosimy odblaski"- poznanie zasad bezpiecznego poruszania się na drogach,

  -wiersze, piosenki ("Jedzie auto", "Kolorowe światła"),

  -oglądanie filmów edukacyjnych "Przygody Woosha", "Pierwsze kroki na drodze"

  - gra planszowa "Bądź bezpieczny na drodze", karty "Poznaj znaki drogowe. Ćwiczenia praktyczne przechodzenia przez drogę,

  - "Bądź ostrożny na drodze"- zagadki słowne i graficzne,

  -imitacje światełek odblaskowych- praca plastyczna.

  - "Krasnal Hałabała i tajemnicze znaki" - rozmowa z grupą na podstawie ilustracji, wierszy, zagadek oraz doświadczeń dzieci.

  Współpraca z policją.


  Plansza (lokomotywa uczuć)  Rozmowa.


  Obserwacja.


  Obserwacja.  Prace dzieci.


  Plansza (lokomotywa uczuć)

  III

  Co powinien wiedzieć sześciolatek?
  -uświadomienie dzieciom zagrożeń ze strony dorosłych-uprowadzenia, molestowanie,

  -kształcenie umiejętności rozpoznawania , kiedy można dorosłemu ufać, a kiedy tego czynić nie wolno?,

  -nauczenie dzieci, co mają zrobić, gdy znajdą się w trudnej sytuacji i gdy zaczynają się bać np. gdy się zgubią,

  -uświadomienie dzieciom, że muszą być ostrożne i przewidujące,

  -zapoznanie z ważnymi numerami telefonów.

  - "Nie ufamy obcym ludziom" - scenki dramowe,


  - Czerwony Kapturek inaczej, czyli układamy własne zakończenie bajki,

  - "Roztargniona małpka", czyli co przedszkolak powinien zrobić, gdy się zgubi,


  -ważne numery telefonów,

  -porady dla rodziców: ulotki "Zapobieganie wypadkom", "Apel do rodziców".

  Spotkanie z pedagogiem szkolnym.


  Rozmowa.


  Plansza (słoneczko).
  Rozmowa z rodzicami.

  IV

  Bezpieczny dom.

  -uświadomienie dzieciom, że niektóre przedmioty znajdujące się w ich domach mogą być niebezpieczne.

  -zapoznanie ze sposobami powstawania urazów, do jakich może dochodzić w ich domach w przypadkach niewłaściwego posługiwania się wybranymi przedmiotami

  -wycieczka- szukamy przedmiotów w domu, które mogą być przyczyną wypadków,

  -kolorowanie ilustracji- ostrzeżeń dla dzieci,

  -bałagan- przyczyną wypadków- rozmowa na podstawie historyjki obrazkowej.

  Wycieczka do domu jednego z dzieci.
  Plansza (kosz i walizka).

  V

  Dbamy o zdrowie i dobrą kondycję.

  -wdrażanie do stosowania zasad higieny osobistej, oraz higieny otoczenia,

  -wdrażanie do racjonalnego odżywiania,

  -kształtowanie czynnej postawy w zapobieganiu chorobom,

  -wdrażanie do stosowania aktywnych form wypoczynku.

  -wycieczka do Centrum Zabawy "Fikoland",

  -codzienne zabawy i ćwiczenia ruchowe,

  -zawody i turnieje sportowe,

  -piknik w terenie,

  -wycieczki do lasu,

  -dbamy o czystość-rozmowa kierowana w oparciu o opowiadanie M. Kownackiej "Ogrzebieniu, szczotce, o mydle i o Grzesiu straszydle".

  Prace dzieci, obserwacja.


  Rozmowa.

  VI

  Niebezpieczne zwierzęta.

  -uświadomienie zagrożeń ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore).

  -słuchanie opowiadań,

  -scenki dramowe,

  -ćwiczenia praktyczne- przyjmowanie pozycji "żółwika",

  -układamy zakończenie opowiadania "Przygoda z pieskiem".


  Plansza (drzewo).

  VII

  Urządzenia domowe dawniej i dziś.

  -przestrzeganie przed nierozważnym posługiwaniem się urządzeniami elektrycznymi w gospodarstwie domowym,

  -uświadomienie dzieciom niebezpieczeństwa maszyn rolniczych oraz rodzicom -pozostawiania dzieci bez opieki lub wykorzystywania ich do pomocy podczas prac z maszynami .

  -urządzenia elektryczne ułatwiające pracę w gospodarstwie domowym-pogadanka, oglądanie ilustracji,

  -kolorowanie ilustracji- ostrzeżeń,

  -rozmowa.

  Plansza (tarcza).  Rozmowa.

  VIII

  Zabawy na śniegu i lodzie.

  -wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych,

  -przygotowanie dzieci do nieulegania pokusom zabaw w miejscach nie przeznaczonych do tego celu.

  -pogadanki z wykorzystaniem plansz tematycznych,

  - ,,Nierozważny Tomek", czyli dlaczego nie można ślizgać się na zamarzniętych rzekach i jeziorach- układanie historyjki obrazkowej,

  - ,,Niebezpieczne zabawy"- ustalanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych na podstawie ilustracji,

  -kolorowanie ilustracji.  Plansza (lokomotywa uczuć).  IX

  Czas wiosennych spacerów i zabaw.

  -kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia (pobyt na świeżym powietrzu, aktywny wypoczynek),

  -uświadomienie dzieciom, czym grozi zabawa ostrymi przedmiotami, opakowaniami szklanymi, zabawa na placach budowy, w ruinach, kanałach, wysypiskach.

  - "Niebezpieczna zabawa"- układanie i rozmowa na temat historyjki obrazkowej,

  -wycieczka do lasu, na łąkę,

  -zabawa w podchody,

  -spacery,

  -zawody i turnieje sportowe,

  -"Dzień sportu",

  -piknik w terenie,

  -czytanie książeczki "Bezpieczeństwo dziecka w domu, w szkole i na ulicy".

  Prace dzieci.

  Obserwacja.

  X

  Lekarz i pielęgniarka-przyjaciele dzieci.

  -kształtowanie u dzieci intuicyjnego rozumienia zdrowia i zagrożeń, jakimi są choroby,

  -uświadomienie dzieciom i rodzicom, że można zmniejszyć zagrożenie chorobą poprzez zdrowy tryb życia, właściwe odżywianie,

  -właściwe postępowanie z lekarstwami,

  -niebezpieczne rośliny: uświadomienie dzieciom, że muszą się wstrzymywać przed jedzeniem samodzielnie znalezionych grzybów, owoców i liści,

  -zapoznanie z hasłem "Pij tylko dobrze sprawdzone napoje".


  -opowiadanie bajki "O Adasiu łakomczuchu",

  -pogadanki,

  -wycieczka do Ośrodka Zdrowia,

  -kolorowanie obrazków,

  -czytanie opowiadania "Remont u Marcysi".  Współpraca z lekarzem i pielęgniarką.

  Prace dzieci.

  Rozmowa z rodzicami.

  XI

  Poznajemy pracę strażaków.

  -zapoznanie dzieci z czynnikami zagrażającymi oparzeniem (ogień, wrzątek, substancje chemiczne, prąd elektryczny, promieniowanie słoneczne),

  -kształcenie umiejętności prawidłowego reagowania w przypadku oparzeń (zasady zachowania i udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzeń oraz sposoby uzyskiwania pomocy w takich przypadkach,

  -zapoznanie dzieci z sytuacjami, w których występuje zagrożenie oparzeniami oraz kształcenie umiejętności unikania takich sytuacji,

  -wdrażanie do ostrożnego i bardziej rozważnego zachowania się w związku z możliwością oparzenia,

  -kształcenie umiejętności postępowania w sytuacji zagrożenia i po wypadku- wezwanie pomocy.

  -wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej,

  -układanie zdań z rozsypanki wyrazowej,

  -gra dydaktyczna "Bezpieczne przebywanie na słońcu",

  -projektowanie i wykonanie plakatów i odznak "Żyj bezpiecznie",

  -quiz,

  -rozmowa,

  -czytanie książki "Jak Wojtek został strażakiem?",

  -konkurs plastyczny o tematyce pożarniczej,

  -urządzenia elektryczne- pogadanka z wykorzystaniem plansz tematycznych i haseł- ostrzeżeń,

  -obchodzenie się z przedmiotami gorącymi (żelazko, kuchenka, naczynia)-pogadanka z wykorzystaniem historyjki obrazkowej.

  Prace dzieci.

  Obserwacja.


  Prace dzieci.

  XII

  Bezpieczne wakacje.

  -uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą im grozić, gdy bawią się w domu, w lesie, nad wodą , na podwórku ,bez opieki dorosłych,

  -uświadomienie zagrożeń wynikających z używania w zabawie niebezpiecznych przedmiotów: kijów, noży, proc, kamieni, szkła,

  -przypomnienie rodzicom i dzieciom niebezpieczeństw wynikających z pracy maszyn rolniczych i pozostawiania dzieci bez nadzoru dorosłych,

  -bezpieczna jazda na rowerze, desce, rolkach itp.

  -rozmowa na podstawie ilustracji "Niebezpieczne zabawy",

  -pogadanki, rozmowy,

  -plakat ostrzegający przed skaleczeniem,

  -pogadanka z rodzicami "Bezpieczne wakacje",

  -kolorowanie ilustracji dotyczących wakacyjnych ostrzeżeń,

  -umieszczenie ilustracji i wakacyjnych ostrzeżeń w kąciku dla rodziców,

  -oglądanie filmów edukacyjnych.

  Plansza (drzewo).  Prace dzieci.

  Rozmowa z rodzicami.

 • Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie