Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kontrakt grupowy jako forma regulowania wzajemnych stosunków w zespole świetlico

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 19424 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Świetlica szkolna jest instytucją wychowawczą, która swoim odzdziaływaniem wspomaga szkołę w zakresie jej funkcji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej. Aby te oddziaływania nauczyciela-wychowawcy pracującego w świetlicy szkolnej na rozwój dziecka były skuteczne, należy włączyć je do aktywnego uczestnictwa w procesach wychowawczych. Jednym ze sposobów jest zawarcie kontraktu pomiędzy nauczycielem-wychowawcą a każdym z uczniów, dotyczącego zasad zachowania się w czasie pobytu na zajęciach w świetlicy szkolnej.

Kontrakt grupowy jako forma regulowania wzajemnych stosunków w zespole świetlicowym; analiza przypadku.

1. Identyfikacja problemu.
Świetlica szkolna jest instytucja wychowawczą, która wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki, oddziaływań wychowawczych oraz poczynań dydaktycznych.
Realizując te same postulaty wychowawcze co szkoła, ma odmienny styl pracy ponieważ nie obowiązuje w niej system klasowo-lekcyjny.
W czasie zajęć świetlicowych, które należą do zajęć pozalekcyjnych, uczeń może kształcić i rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności i uzdolnienia w atmosferze swobody, bez obciążeń i stresów wynikających z rygorów lekcyjnych.
Świetlica szkolna jest terenem, gdzie każdy uczeń jest aprobowany i akceptowany bez względu na to czy osiąga dobre lub słabe wyniki w nauce. Tutaj może wykazać się dobrą grą w szachy, warcaby, umiejętnościami dekoratorskimi, teatralnymi, plastyczno-technicznymi itp.
Swobodna atmosfera, zbliżona do domowej, panująca w świetlicy powinna być jednak obwarowana pewnymi zasadami i normami, które sprawią, że wszyscy uczestnicy zajęć świetlicowych będą się czuli dobrze i bezpiecznie. Nauczyciel-wychowawca zaś, będzie mógł prowadzić zorganizowane działania opiekuńczo-wychowawcze, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi każdego dziecka z grupy wychowawczej.

2. Geneza i dynamika zjawiska.
W świetlicy szkolnej pracuję jako nauczyciel-wychowawca od kilku lat. Grupa wychowawcza składa się z około 60 uczniów z klas I-VI dojeżdżających do szkoły z kilku okolicznych miejscowości.
Każdego roku w grupie pojawiają się uczniowie, którzy stwarzają problemy wychowawcze. Rozładowują oni w świetlicy swoją frustrację wywołaną różnymi przyczynami uważając , że skoro zajęcia świetlicowe należą do zajęć pozalekcyjnych, nie wystawia się na nich ocen i uczestniczenie w określonym rodzaju zajęć jest dobrowolne, to nie obowiązują ich zasady kulturalnego zachowania.
Chcąc przeciwdziałać niewłaściwym zachowaniom uczniów podczas zajęć świetlicowych, opracowałam projekt zasad zachowania się uczniów w świetlicy szkolnej, w oparciu o Regulamin Pracy Świetlicy, będący załącznikiem do Statutu Szkoły oraz projekt zasad jakich uczniowie powinni przestrzegać w czasie zabaw grupowych.
Oba te projekty zostały poddane uczniom do negocjacji, na które mieli dwa tygodnie czasu. Po tym okresie uczniowie wyłonili ze swojej grupy trzech negocjatorów, którzy wspólnie ze mną ustalili ostateczna wersję dwóch kontraktów. Kontrakty te zastały zawarte pomiędzy nauczycielem-wychowawcą a każdym uczniem indywidualnie, co zostało potwierdzone przez nich własnoręcznym podpisem pod kontraktami.

3. Znaczenie problemu.
Na podstawie kilkuletniej pracy z dziećmi w świetlicy szkolnej mogę stwierdzić, że wytyczenie jasnych, zrozumiałych dla wszystkich uczniów zasad zachowania się w określonych sytuacjach ułatwia pracę wychowawczą w grupie. Zasady te muszą być jednak zaakceptowane przez uczniów i przyjęte jako swoje. Podpisy złożone pod kontraktami przez wszystkich uczniów obligują ich do przestrzegania zawartych tam postanowień. Fakt podpisu złożonego dobrowolnie ma duże znaczenie zarówno psychologiczne, jak i dla formowania poczucia odpowiedzialności u ucznia.

4. Prognoza.
a) negatywna:
· wprowadzanie oddziaływań wychowawczych w formie nakazów i zakazów, których celowości uczniowie nie rozumieją i nie akceptują nie przynosi oczekiwanych skutków wychowawczych,
b) pozytywna:
· poprzez negocjację z uczniami przy ustalaniu kolejnych punktów kontraktów nauczyciel-wychowawca pozyskuje wiedzę o postawach i oczekiwaniach uczniów,
· uczniowie otrzymują informacje o postawie, oczekiwaniach i aspiracjach nauczyciela,
· wiedza uczniów i nauczyciela o wzajemnych oczekiwaniach wpływa na pozytywne układanie wspólnych relacji między nimi,
· jeżeli uczniowie sami włączają się i aktywnie uczestniczą w procesie wychowawczym, wtedy wszelkie oddziaływania nauczyciela są skuteczniejsze, gdyż uczniowie rozumieją ich celowość.

5. Propozycje rozwiązania.

Zasady zachowania się uczniów w świetlicy szkolnej- kontrakt.

1. Do świetlicy przychodzimy regularnie, rano od razu po przyjeździe autobusu na plac szkolny oraz bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
2. Nie wchodzimy do świetlicy podczas przerw lekcyjnych.
3. Przychodzimy na zajęcia świetlicowe tylko z plecakiem, bez kurtek, w obuwiu przeznaczonym do chodzenia w szkole.
4. Dbamy o czystość i porządek w świetlicy, szanujemy sprzęt będący na jej wyposażeniu, dbamy o czystość osobistą i estetyczny wygląd.
5. Szanujemy cudzą własność i nie przywłaszczamy jej sobie.
6. Opiekujemy się i pomagamy młodszym koleżankom i kolegom.
7. Nie obmawiamy innych, nie przezywamy ich, dotrzymujemy danego słowa .
8. Znamy i stosujemy elementarne zasady grzeczności, tj. proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry i do widzenia.
9. Potrafimy zgodnie bawić się i pracować w grupie.
10. Ponosimy odpowiedzialność za własne postępowanie, umiemy pogodzić się z przegraną.
11. Dbamy o piękno języka polskiego, nie używamy brzydkich wyrazów.
12. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach organizowanych w świetlicy, zależnie od swoich zainteresowań i uzdolnień, przestrzegamy zasad bezpieczeństwa podczas zajęć świetlicowych i zabaw na wolnym powietrzu.
13. Usprawiedliwiamy swoje nieobecności i spóźnienia na zajęcia.
14. Za zgodą nauczyciela możemy wyjść ze świetlicy do biblioteki szkolnej, sklepiku szkolnego, stołówki szkolnej.
15. Do autobusu wychodzimy na pięć minut przed jego odjazdem.
16. Nie wolno nam bez pisemnej zgody rodziców, którą wcześniej pokazujemy wychowawcy, wychodzić poza teren szkoły.
17. Z zajęć świetlicowych mogą zwolnić nas rodzice lub pełnoletnie rodzeństwo.
18. O wszelkich wyjazdach do domu prywatnym środkiem transportu należy powiadomić nauczyciela-wychowawcę. Bez zgody rodziców nie możemy jechać do domu z rodzicami innych dzieci.
19. W przypadku złego zachowania się ucznia na zajęciach nauczyciel-wychowawca powiadamia o tym wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, dyrekcję szkoły oraz wpisuje punkty ujemne do zeszytu zachowań znajdującego się w dzienniku klasowym.
20. Za dobre zachowanie i aktywny udział w zajęciach świetlicowych mamy prawo do pochwał ustnych oraz pisemnych kierowanych do rodziców, wychowawców klasowych i dyrekcji szkoły.
21. Za udział w konkursach, wystawach prac plastycznych, występach na imprezach szkolnych i świetlicowych otrzymujemy punkty dodatnie, które są wpisywane do zeszytu zachowań znajdującego się w dzienniku klasowym.
22. Nauczyciel –wychowawca życzliwie i sprawiedliwie traktuje wszystkich wychowanków oraz udziela im pomocy w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i trudnych.
23. Uczniowie mają prawo do swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań w obecności nauczyciela-wychowawcy w sposób kulturalny, nie raniący niczyich uczuć .

Zasady jakich przestrzegamy w czasie zabaw grupowych- kontrakt.

1. Mówimy do siebie po imieniu ( nie przezywamy się, nie używamy pseudonimów).
2. Sami decydujemy o tym czy weźmiemy udział w zabawie.
3. Jeżeli nie bierzemy udziału w zabawie, zachowujemy się grzecznie nie przeszkadzając w zabawie innym.
4. Okazujemy sobie szacunek, słuchając się nawzajem.
5. Nie oceniamy siebie i innych, nie krytykujemy, nie wyśmiewamy słów i zachowań innych uczestników zabawy.
6. Wykonujemy ściśle polecenia prowadzącego daną zabawę.
7. Podczas zabaw nie krzyczymy, dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.
8. Osoby nie przestrzegające wyżej wymienionych zasad zostaną wykluczone z zabawy.

6. Wdrażanie oddziaływań.

· Kontrakty z uczniami podpisywane są na początku roku szkolnego wtedy, kiedy nowa grupa uczniów przychodzi do świetlicy szkolnej.
· Wymagania zawarte w kontraktach egzekwowane są na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego.
· Nauczyciel-wychowawca prowadzi dziennik zachowań uczniów w świetlicy, w którym wpisuje naruszanie zasad zachowania ustalonych w kontraktach.
· Okresowo informacje te przekazywane są wychowawcom klas, pedagogowi szkolnemu, rodzicom i dyrekcji szkoły.
· Pod koniec każdego roku szkolnego kontrakty są wspólnie przez nauczyciela i uczniów analizowane pod kątem ich przydatności w pracy z grupą w świetlicy szkolnej i w miarę potrzeby modyfikowane.

7. Efekty oddziaływań.

· W trakcie negocjacji z uczniami kolejnych punktów w kontraktach, zapoznali się oni z wymaganiami wychowawczo-opiekuńczymi nauczyciela-wychowawcy w świetlicy szkolnej.
· Zadania, częściowo narzucone przez nauczyciela, zostały przyjęte przez uczniów jako zadania własne i dzięki temu silniej motywowały ich do przestrzegania postanowień kontraktów.
· Przestrzeganie postanowień kontraktów przez obie strony doprowadziło do nawiązania partnerskich relacji pomiędzy nauczycielem a grupą wychowawczą.Opracowała:
mgr Maria Ślęzak
nauczyciel-wychowawca Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie