Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie szkoły

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1360 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach nakłada na dyrektorów szkół obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie szkoły. Niniejsza publikacja jest przykładem takiego dokumentu, a przestrzeganie jego zapisów stanowi gwarancję bezpieczeństwa uczniów.

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Goraju.

Przepisy ogólne

§ 1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub w placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do tych jednostek.
§ 2. Jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły trwa co najmniej 2 tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.
Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.
§ 3. Jeżeli specyfika programu nauczania nie sprzeciwia się temu, w planie zajęć dydaktyczno- wychowawczych uwzględnia się:
 potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
 potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu;
 zasadę niełączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu.
§ 4.1. Plan ewakuacji szkoły lub placówki umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy dostęp do niego.
2. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.
§ 5.1.Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób, którym szkoła zapewnia opiekę.
2. Zajęcia poza pomieszczeniami szkoły nie mogą odbywać się w tych miejscach, w których prowadzone są prace wymienione w p. 1.
§ 6.1. Teren szkoły i placówki ogradza się.
2. Na terenie szkoły i placówki zapewnia się:
 właściwe oświetlenie;
 równą nawierzchnię dróg, przyjść i boisk;
 instalację do odprowadzenia ścieków i wody deszczowej.
3. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły zakrywa się odpowiednimi pokrywami lub trwale zabezpiecza w inny sposób.
4. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren szkoły zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wejście na jezdnię. W miarę możliwości szlaki komunikacyjne kieruje się na ulicę o najmniejszym natężeniu ruchu.
5. W razie opadów śniegu przejścia na teren szkoły oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz posypuje piaskiem.
§ 7. Urządzenia higieniczno- sanitarne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej.
§ 8.1. W pomieszczeniach szkoły zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.
2. Sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły , dostosowuje się do wymagań ergonomii.
3. Szkoła nabywa wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.
§ 9.1. Kuchnia i jadalnia utrzymana jest w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie.
2. Gorące posiłki są spożywane wyłącznie w jadalni lub innych pomieszczeniach wydzielonych w tym celu.
§ 10. W razie braku sieci wodociągowej w szkole zapewnia się inne źródło wody spełniającej wymagania dla wody zdatnej do picia.
§ 11. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
§ 12. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.
§ 13. 1. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.
2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom przebywanie w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu.
§ 14. Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony wstęp osobom nieuprawnionym, są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich dostępem.
§ 15.1. Schody wyposażone się w balustrady z poręczami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Stopnie schodów nie mogą być śliskie.
2. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów są zabezpieczone siatką lub w inny skuteczny sposób.
§ 16. 1. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC .
2. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ust. 1, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.
§ 17. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
 temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21ºº w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15ºC lub jest niższa;
 wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
§ 18. 1. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mogą być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się tam wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.
2. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć- niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły .
§ 19. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycieli, pokój nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchnia, wyposażone są w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy .
§ 20. Nauczyciele w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
§ 21. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.Wychowanie fizyczne, sport i turystyka


§ 22. W czasie zawodów sportowych organizowanych prze szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.
§ 23. 1. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących.
2. Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodzinę (opiekunów).
3. Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.
4. Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, które przemieszczenie może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe.
5. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami.
6. Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestnictwa w grach i zabawach.
§ 24. 1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły , a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
§ 25. 1. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
2. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
§ 26. 1. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą.
2. Osoby pozostające pod opieką szkoły mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
3. Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych.
4. Uczących się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły .
§ 27. 1. Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek, wyposaża się w sprzęt ratunkowy.
2. Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym.
§ 28. Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów.
§ 29. Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiorowiskach wodnych.
§ 30. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego zobowiązani są:
 Stosować niezbędne konieczne ubezpieczenia uczniów przy wykonywaniu przez nich ćwiczeń .
 Cały czas obserwować uczniów ćwiczących i nie pozostawiać ich bez opieki.
 Nie wydawać sprzętu sportowego uczniom ( dysk, kula, młot, tyczka, łuk, szpada, rękawice bokserskie itp.) jeżeli nie jest zapewniony fachowy nadzór nad ich użytkowaniem.
 Przyuczać uczniów do zajęć ratowniczych i porządkowych.Obowiązkowe działania nauczycieli


§ 31.Nauczyciele obowiązani są do przestrzegania określonych zasad dla zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków pracy, nauki, ćwiczeń.
Szczególnie należy:
 Nie pozostawiać uczniów podczas zajęć i ćwiczeń bez nadzoru,
 Nie dopuszczać do bójek i awantur między uczniami,
 Utrzymywać dyscyplinę w ramach obowiązujących przepisów i regulaminów,
 Nie angażować uczniów do zajęć i prac nieprzewidzianych programem,
 Reagować w sposób stanowczy w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu, zasad i przepisów bhp lub p.poż.,
 Nie dopuszczać na terenie szkoły i w jej obiektach do wandalizmu, niszczenia mienia czy bazgrania na ścianach i murach,
 Wypraszać z terenu szkoły wszystkie osoby podejrzane o rozprowadzanie narkotyków lub inną szkodliwą działalność,
 Wszelkie niezauważone niedociągnięcia lub zagrożenia natychmiast usuwać, a jeżeli jest to niemożliwe we własnym zakresie, zagadnienie przekazać dyrektorowi szkoły, w celu likwidacji tego złego stanu,
 W zależności od potrzeb i zaistniałych sytuacji dbać, aby zawsze był zapewniony właściwy stan bezpieczeństwa w szkole i jej obiektach.
Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły i placówki


§ 32. Pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.
§ 33.1. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
 rodziców ( opiekunów) poszkodowanego;
 pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
 społecznego inspektora pracy;
 organ prowadzący szkołę lub placówkę;
 radę rodziców.
2. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
3. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
4. Zawiadomień, o których mowa w p. 1-3, dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki.
§ 34.1. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół po wypadkowy, zwany dalej „zespołem”, dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
2. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły .
§ 35.1. Członków zespołu powołuje dyrektor.
2. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy.
3. W skład zespołu wchodzi dyrektor oraz pracownik szkoły przeszkolony w zakresie
4. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.
5. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotuje się w protokole powypadkowym.
§ 36. Dyrektor omawia z pracownikami szkoły lub placówki okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.


opr. Elzbieta Grodzka - Marek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie