Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Działalność biblioteki szkolnej a rozwój zainteresowań i zdolności uczniów

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3509 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Problematyka zainteresowań i ich rozwoju od dawna stanowi przedmiot badań psychologów i pedagogów. Zainteresowania stanowią bowiem jedną z cech osobowości ważnych zarówno dla osobistego szczęścia jednostki, jak i dla jej społecznej przydatności. Wzbogacając życie człowieka, chroniąc go przed demoralizującym wpływem nudy, zainteresowania wzmacniają ludzką aktywność, działaniu nadają cechę twórczości, emocjonują, pasjonują, rozszerzają horyzonty. Stają się one niezastąpioną siłą w poznawaniu świata przez człowieka.

Rozbudzanie zainteresowań dzieci rozpoczyna się od najmłodszych lat. Jest to zadanie rodziców, przedszkola, szkoły-zadanie bardzo trudne, a efekty często widoczne są dopiero po latach. Szkoła ma ogromny wpływ na rozwój i kształtowanie aktywności intelektualno – poznawczej dzieci i młodzieży. Istotne znaczenie w tym zakresie mają odpowiedni dobór treści nauczania i sposobów realizacji programów, właściwy dobór nauczycieli i wychowawców, także współpraca ze środowiskiem rodzinnym uczniów. Młody człowiek ma potrzebę tworzenia i przelewania swoich uczuć na papier. Szansę na rozwijanie twórczych postaw dają uczniom różnorodne konkursy. Biblioteka staje się miejscem częstego kontaktu uczniów. Szczególną motywacją jest fakt, iż konkursy pozwalają zaprezentować uczniom swoją pracę na terenie szkoły i często poza jej murami. Poprzez organizację konkursów biblioteka staje się ośrodkiem zainteresowania szerszej grupy młodzieży i lokalnej społeczności, gdyż dzieci poszukując tematów i materiałów często przeprowadzają rozmowy z różnymi ludźmi. Dzieci są bardzo wdzięcznym obiektem twórczych działań. Chętnie angażują się w tego rodzaju przedsięwzięcia.
Podejmowane przez mnie działania jako nauczyciela bibliotekarza służyły rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów. Jedną z form konkursu zorganizowanego w bibliotece szkolnej przy Szkole Podstawowej w Chociwiu był ogłoszony wśród uczniów klas IV-VI konkurs na samodzielne napisanie i wykonanie książki. Przeprowadzenie konkursu zostało poprzedzone zajęciami, podczas których uczniowie mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy o powstawaniu książek. Podczas tych zajęć korzystali oni z dostępnej literatury. Poszukując informacji korzystali również z księgozbioru biblioteki publicznej . Wykorzystywali możliwości jakie daje technologia komputerowa. Uczniowie z dużym zaangażowaniem wykonywali swoje prace. Wymieniali między sobą doświadczenia i korzystali z podpowiedzi, wskazówek. Tematyka i poziom prac był bardzo zróżnicowany. Ich wystawa w bibliotece szkolnej cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Analiza prac dostarczyła nauczycielom wielu informacji o swoich uczniach, które zostały wykorzystane do usprawnienia oddziaływań wychowawczych.
Biblioteka szkolna uczestniczy w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów. Wspiera kształtowanie umiejętności odbioru wartości kulturalnych, pomagając organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań w organizacji czasu wolnego uczniów. Podstawowym zadaniem biblioteki w tym zakresie jest gromadzenie i udostępnianie członkom kół zainteresowań i organizacji działających w szkole , jak i ich opiekunom, odpowiedniej literatury, przydatnej w ich pracy.
Biblioteka szkolna stanowiła miejsce, gdzie odbywały się zajęcia koła europejskiego, podczas których uczniowie poszukiwali informacji o państwach Unii Europejskiej. Wynikiem pracy uczniów są kolorowe tablice zawierające charakterystykę poszczególnych państw. W przystępny sposób przybliżają one najważniejsze informacje o położeniu, historii, kulturze, przyrodzie i gospodarce poszczególnych państw. Wystawa tych prac znajduje się w bibliotece dzięki czemu z informacji w nich zawartych mogą korzystać wszyscy uczniowie. Dzięki efektywnej współpracy z kołem zainteresowań biblioteka dysponuje szeregiem dokumentów dotyczących Unii Europejskiej a przez ich udostępnianie przybliża tematykę europejską tym uczniom, którzy nie należą do tego koła zainteresowań . Nauczyciel bibliotekarz w razie potrzeby pomaga w wyborze różnorodnych źródeł informacji, wskazuje możliwości ich wykorzystania i udziela koniecznych wskazówek.
Zajęcia przyrodniczego koła zainteresowań służą rozbudzaniu i rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych, pogłębianiu i poszerzaniu wiedzy uczniów w tym zakresie. Wyrabiają umiejętność samodzielnej, twórczej pracy własnej oraz w zespole. Dzięki tym zajęciom u uczniów kształtowana jest umiejętność stawiania problemów oraz ich rozwiązywania. Służą one również kształtowaniu świadomości ekologicznej, uświadomieniu zagrożeń środowiska przyrodniczego występujących w miejscu zamieszkania. Mają one za zadanie kształcenie u uczniów zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy. Uczniowie podczas zajęć korzystają z dostępnej literatury dotyczącej realizacji zagadnień programu koła zainteresowań. Wydzielone w bibliotece materiały drukowane o tematyce biologicznej i geograficznej są często przez nich wykorzystywane do omawiania zagadnień dotyczących m.in. ekologii i ochrony środowiska. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość korzystania w pracowni komputerowej z dostępnych programów multimedialnych. Poszerzają w ten sposób wiedzę, doskonalą umiejętności i mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań.
Biblioteka szkolna jest miejscem, do którego przychodzą wszyscy uczniowie. Bardzo często spędzają tutaj czas podczas przerw i po zajęciach lekcyjnych. Dlatego też biblioteka stała się miejscem wystaw różnorodnych konkursów, które w szkole organizują nauczyciele przedmiotów, szczególnie sztuki. Swego rodzaju tradycją stało się organizowanie w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy wystawy stroików świątecznych i pisanek wykonanych przez uczniów. Z okazji szkolnych obchodów Dnia Ziemi uczniowie prezentują wykonane przez siebie symbole przyrodnicze: kwiaty lub motyle. W wydzielonym ,,kąciku debiutu” każdy uczeń może pochwalić się pracami na dowolny temat, które są odzwierciedleniem jego zainteresowań i ukazują posiadane przez niego zdolności.
Współpraca biblioteki szkolnej z biblioteką publiczną powinna przynosić obustronne korzyści, a w szczególności dla dobra młodego czytelnika i ucznia. Wspólnie z biblioteką publiczną podejmowane są różnorodne działania służące propagowaniu czytelnictwa i umożliwiające rozwój zainteresowań i ukazywanie indywidualnych zdolności uczniów. Jedną z form współpracy cieszącą się wśród uczniów są konkursy. Zorganizowany wspólnie dla uczniów klas młodszych konkurs plastyczny z okazji rocznicy urodzin Kubusia Puchatka cieszył się dużym zainteresowaniem. W organizację konkursu aktywnie włączyli się również nauczyciele nauczania początkowego. Uczniowie bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem wykonywali swoje pracy wykorzystując różnorodne techniki plastyczne. Wykonywanie prac zostało poprzedzone dokładną lekturą książki oraz różnego rodzaju ćwiczeniami z nią związanymi a odbywającymi się podczas lekcji. Uczniowie poszukując informacji o bohaterach książki korzystali również z księgozbioru biblioteki publicznej. Zorganizowana w bibliotece wystawa pokonkursowa pozwoliła zapoznać się całej społeczności szkolnej z efektami pracy najmłodszych uczniów.
W bibliotece należy oswajać ucznia ze światem informacji nie tylko przez jej odbiór, ale także poprzez tworzenie informacji. Tworząc informacje uczeń musi z informacji korzystać, musi przetwarzać informacje, szukać nowych, selekcjonować je, porządkować. Powyższe cele i zadania realizowane były w bibliotece szkolnej poprzez wprowadzenie różnych form organizacyjnych. Jedną z nich była sekcja samorządu uczniowskiego zajmująca się redagowaniem gazetki szkolnej. Wykonanie gazetki odbywało się przy pomocy komputera, co stanowiło dodatkową zachętę do pracy. W ten sposób uczniowie mogli doskonalić swoje umiejętności posługiwania się technologią komputerową. Nasza gazetka stanowiła minikronikę szkoły. Uczniowie odnotowywali w niej i w miarę potrzeby komentowali to, co w szkole działo się ciekawego. Praca z redakcją gazetki szkolnej dawała mi ogromną satysfakcję. Pozwalała ona obserwować rozwój i dojrzewanie młodego człowieka , zmiany w jego postawie. Większość uczniów nauczyła się samodzielnego poszukiwania materiałów , korzystania z różnych źródeł informacji, swobodnego zachowania się w bibliotece.
Biblioteka powinna być miejscem czasu wolnego, gdzie mogą istnieć formy aktywności rozbudzające inteligencję dziecka i jego wrażliwość . Biblioteka szkolna bogaci wiedzę ucznia, rozwija jego zainteresowania, a przy tym wychowuje. Biblioteka to nie tylko praca z książką i czasopismem. Droga do czytelnictwa wiedzie przez szereg zajęć i form aktywności, do coraz lepszego odkrywania wiedzy, wyobraźni literackiej, informacji. Poprzez swoją działalność biblioteka służy uczniom, nauczycielom i wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły.


Kinga Jaros
nauczyciel Szkoły Podstawowej w Chociwiu

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie