Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Edukacja regionalna

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1211 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program „Śladami naszych przodków” napisałam z myślą o uczniach nauczania zintegrowanego w celu przybliżenia im aspektów życia codziennego ludzi zamieszkujących od wieków ich środowisko, czyli region Krajny i okolic. Moim zdaniem poznanie prostej historii życia przodków, którzy mieszkali na tej samej ziemi co my obecnie, jest ciekawe nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Ponieważ uczniowie klas początkowych dopiero rozpoczynają naukę, treści programu dotyczą spraw prostych - codziennych zajęć ludzi w różnych okresach historycznych, pomijając uwarunkowanie polityczne i stosunki społeczne. Wyjątek stanowi temat dotyczący II Wojny Światowej, ponieważ nie dało się tu pominąć wątku politycznego i międzynarodowego.
CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Program jest przeznaczony dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Układ treści obejmuje wiadomości istniejące w rzeczywistości: w przedmiotach,
zdarzeniach, ludziach i wytworach ich działalności, które można odnaleźć w najbliższej okolicy. Treści dotyczą w zasadzie trzech okresów historycznych:
1.przedpaństwowego (na podstawie rekonstrukcji życia ludzi określanych mianem kultury łużyckiej organizowanej na festynie historycznym w Biskupinie);
2.zaborowego i międzywojennego ( na podstawie zbiorów zgromadzonych w Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle n/ Not. i skansenie w Osieku );
3.wojennego ( na podstawie relacji świadków i uczestników tamtych wydarzeń w połączeniu ze zwiedzaniem sali pamięci po obozie hitlerowskim w Potulicach ).
Tematyka dotyczy życia ludzi wsi w naszym regionie w różnych okresach historycznych, a szczególnie życia codziennego, radzenia sobie z problemami kolejnych dni, pór roku, wieków. Tematami przeplatającymi te odległe okresy jest uprawa roli, hodowla i łowiectwo.
Podczas realizacji tego programu konieczne będzie zaangażowanie osób trzecich: przedstawiciela Związku Łowieckiego, byłego więźnia obozu w Potulicach oraz wyżej wymienionych instytucji.
CEL OGÓLNY
Zapoznanie uczniów z aspektami życia codziennego ludzi zamieszkujących od wieków region Krajny i okolic.
CELE SZCZEGÓŁOWE
-wskazanie różnic i podobieństw w warunkach życia codziennego ludzi wsi w różnych okresach historycznych;
-podkreślenie znaczenia uprawy roślin i hodowli zwierząt;
-zebranie informacji na temat łowiectwa dawniej i dziś;
-zapoznanie z przedmiotami codziennego użytku i ich unowocześniania na przestrzeni dziejów;
-wysłuchanie relacji byłego więźnia obozu pracy w Potulicach połączone ze zwiedzaniem sali pamięci.
FORMY I METODY PRACY Z UCZNIEM
Realizacja programu oparta jest na formach kształcenia szkolnych i pozaszkolnych. Do pierwszej grupy zaliczono lekcje, na których wykorzystano metody słowne: pogadankę, dyskusję, opowiadanie, opis, pracę z książką oraz metodę zajęć praktycznych. Drugą grupę stanowią : wycieczki, zajęcia w muzeum oraz prace domowe, podczas których wykorzystano metody oparte na obserwacji oraz metody waloryzacyjne.
Treści kształcenia
Tematyka
Przewidywane osiągnięcia

Życie ludzi w okresie prehistorycznym – udział w festynie historycznym w Biskupinie (wycieczka).

1.Jak żyli ludzie 2 000 lat temu?
Uczeń:
- ustnie opiszę wygląd osady sprzed 2 000 lat;
- opowie o codziennych zajęciach ludzi z tamtego okresu;
- wymieni jakie zwierzęta hodowano, a na jakie polowano;
- wymieni rośliny uprawne.

Znaczenie łowiectwa w życiu człowieka (Biskupin wycieczka ciąg dalszy).

1. Łowiectwo – dawniej konieczność dziś pasja. Gawęda przy ognisku przedstawiciela koła łowieckiego.
Uczeń:
- wskaże zwierzęta, na które polowano w czasach osady Biskupińskiej;
- opowie o sposobach polowania i rodzajach broni stosowanej w tamtych czasach;
- wymieni różnicę między polowaniem dawniej j dziś;
- wymieni zwierzęta, które od wieków pomagają człowiekowi w łowach;


Hodowla zwierząt i uprawa roślin jako podstawowe zajęcia ludzi wsi. (Zajęcia lekcyjne prowadzone w oparciu o szkolny skansen i kącik regionalny).

1. Zwierzęta hodowlane i ich znaczenie w życiu człowieka.
Uczeń:
- dokona podziału zwierząt hodowlanych na ptaki i ssaki;
- wymieni nazwy hodowlane ptaki i ssaki;
- przyporządkuje otrzymywane produkty do poszczególnych zwierząt;
- spróbuje uzasadnić konieczność chowu zwierząt.

2. Czytanie wybranych fragmentów tekstu pt. „Przygody ziarnka”. Układanie słowniczka tematycznego
Uczeń:
- doskonali technikę uważnego słuchania;
- opowie wskazany fragment tekstu;
- wzbogaci swoje słownictwo o wyrazy związane z pracą na wsi.


3. Ustalenie kolejności zdarzeń i ich wzajemnych zależności w omawianych fragmentach tekstu pt. „Przygody ziarnka”.
Uczeń:
- opowie o drodze ziarna z pola do chleba;
- uwzględni kolejność zdarzeń w opowiadaniu;
- narysuje historyjkę obrazkową na podstawie wyodrębnionych zdarzeń.

Społeczno-geograficzne aspekty życia mieszkańców Krajny – zajęcia w Muzeum Ziemi Krajeńskiej.

1. Skąd się wzięła nazwa Krajna i jak żyli jej mieszkańcy?
Uczeń:
- wyjaśni skąd pochodzi nazwa Krajna;
- wskaże na rysunku lub spróbuje narysować charakterystyczne elementy stroju krajeńskiego;
- opowie o jednym zapamiętanym przez siebie zwyczaju.

Narzędzie używane w gospodarstwach rolnych i przedmioty codziennego użytku – wycieczka do skansenu w Osieku.

1. Jakimi narzędziami posługiwano się w polu a jakimi w domu?
Uczeń:
- wymieni obowiązki gospodarza i zajęcia gospodyni;
- nazwie narysowany lub pokazany przedmiot i wyjaśni do czego służy;
- narysuje scenkę z codziennego życia gospodarza lub gospodyni.

Hitlerowski obóz pracy w Potulicach jako miejsce kaźni miejscowej ludności podczas II wojny światowej i Niemców tuż po wojnie w relacji uczestnika tamtych wydarzeń.

1.Co działo się tutaj podczas II wojny światowej? Zwiedzanie sali pamięci i cmentarza w Potulicach.
Uczeń:
- orientuje się w wydarzeniach, które miały miejsce w okolicy podczas wojny;
- potrafi godnie zachować się w miejscach pamięci.
Bibliografia.
1.Irena Adamek „Podstawy edukacji wczesnoszkolnej”, „Impuls”, Kraków 1997 r.,
2.Małgorzata Kowalik – Olubińska, Wacław Świętoń, „Uczymy inaczej”, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1998 r.,
3.Maria Węglińska, „Jak pracować z obrazkiem”, „Impuls”, Kraków 2000 r.,
4.Maria Węglińska, „Jak się przygotować do zajęć zintegrowanych”, „Impuls”, Kraków 2002 r.,
5.Maria Arct – Golczewska, „Przygody ziarnka” w „Z półki prababci”, Krajowa Agencja Wydawnicza, Szczecin 1983 r.
6.Beata Skuta, „Treści historyczne w zintegrowanym. Uwagi i refleksje”. Nauczanie Początkowe nr 3/2003,
7.Alina Izban, Wanda Strzelec, „Edukacja proeuropejska. Program autorski”.
N.P. 3/2003,
8.Beata Korus, „Program edukacji regionalnej „Ach kieleckie jakie cudne ... w kształceniu zintegrowanym klas I – III”. N.P. 3/2003,
9.Aleksander Bursche, Roksana Chowaniec „Starożytne wynalazki i odkrycia. Festyn Archeologiczny w Biskupinie.” Pakiet edukacyjny dla uczniów gimnazjów. W-wa 2000
10.Zdzisław Rajewski „ Biskupin- osiedle obronne sprzed 2500 lat.” Poznań 1980EWALUACJA PROGRAMU AUTORSKIEGO „ŚLADAMI NASZYCH PRZODKÓW”.
Program „Śladami naszych przodków” napisałam z myślą o uczniach nauczania zintegrowanego w celu przybliżenia im aspektów życia codziennego ludzi zamieszkujących od wieków ich środowisko, czyli region Krajny i okolic. Moim zdaniem poznanie prostej historii życia przodków, którzy mieszkali na tej samej ziemi co my obecnie jest ciekawe nie tylko dla dzieci ale również dla dorosłych. Ponieważ uczniowie klas początkowych dopiero rozpoczynają naukę treści programu dotyczą spraw prostych, codziennych zajęć ludzi w różnych okresach historycznych, pomijając uwarunkowanie polityczne i stosunki społeczne. Wyjątek stanowi temat dotyczący II Wojny Światowej, ponieważ nie dało się tu pominąć wątku politycznego i międzynarodowego. Relacje uczestników tamtych wydarzeń połączone ze zwiedzaniem miejsca pamięci oraz pozostałości po byłym obozie w Potulicach dotyczyła również życia prostych ludzi, którzy zostali wplątani w wydarzenia wojenne. Warto zaznaczyć, że opowieść Pana J. była dla uczniów tym bardziej ciekawa, że w czasie pobytu w obozie był rówieśnikiem dzieci, które go słuchały. Realizacja treści programowych opiera się na zbieraniu doświadczeń, przeżywaniu emocji poprzez uczestniczenie w symulowanych sytuacjach życiowych, nie przewidziałam monitorowania zdobytych umiejętności.
Pierwszy raz zrealizowałam mój program w całości w klasie II, ale cały czas starałam się angażować również uczniów klasy I i III wraz z ich wychowawcami. Chciałam sprawdzić stopień zainteresowania dzieci proponowanymi treściami w trzech grupach wiekowych. Musiałam również zwrócić szczególną uwagę na dobór treści i ich dostosowanie względem tematycznym do podręcznika „Wesoła szkoła”, w związku z tym niektóre tematy uległy przesunięciu zakłócając chronologię.
Zebrane podczas realizacji programu doświadczenia pozwoliły mi na wysnucie następujących wniosków:WNIOSKI:
1. Realizację programu „Śladami naszych przodków” powinno rozpocząć się w klasie II a zakończyć w klasie III.
2.Tematy realizowane w klasie II powinny być w następującej kolejności:
1."Jak żyli ludzie 2000 lat temu? – udział w festynie historycznym w Biskupinie.
2.„Łowiectwo – dawniej konieczność, dziś pasja” – gawęda przy ognisku przedstawiciela koła łowieckiego.
3.„Zwierzęta hodowlane i ich znaczenie w życiu człowieka” – zajęcia prowadzone w oparci o szkolny skansen i izbę regionalną.
4.„Skąd wzięła się nazwa Krajna i jak żyli jej mieszkańcy” – zajęcia w Muzeum Ziemi Krajeńskiej.
3.Tematyka realizowana w klasie III w następującej kolejności:
1.„Jakimi narzędziami posługiwano się w polu, a jakimi w domu” – wycieczka do skansenu w Osieku.
2.„Czytanie wybranych fragmentów tekstu pt. „Przygody ziarnka” . Układanie słowniczka tematycznego.
3.„Ustalenie kolejności zdarzeń i ich wzajemnych zależności w omawianych fragmentach tekstu pt. „Przygody ziarnka” – w oparciu o szkolny skansen i izbę regionalną.
4.„Co działa się tutaj podczas II Wojny Światowej ?” – zwiedzanie sali pamięci i cmentarza w Potulicach połączone z realizacją uczestnika tamtych wydarzeń.
4. Zajęcia powinny być skorelowane z treściami programowymi realizowanymi w oparciu o wybrany podręcznik.
5. Do realizacji zajęć należy angażować osoby z poza szkoły oraz innych nauczycieli.

mgr Krystyna Karnowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie