Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Innowacja zajęć pozalekcyjnych. Edukacja dziennikarska

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3505 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Współczesny świat, w którym dorastać będą nasi uczniowie, niesie wiele wyzwań, ale też niebezpieczeństw. Już dziś mówi się, że żyjemy w dobie zalewających nas informacji; w czasach, gdy każdy człowiek, by znaleźć swoje miejsce, musi potrafić szukać i wykorzystywać informacje, świadomie i krytycznie je wartościując i wybierając, a następnie przekazując innym ewentualnym odbiorcom.
mgr Aleksandra Minda
nauczyciel języka polskiego
Szkoła Podstawowa nr 8
w Słupsku

INNOWACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

„EDUKACJA DZIENNIKARSKA”

Współczesny świat, w którym dorastać będą nasi uczniowie, niesie wiele wyzwań, ale też niebezpieczeństw. Już dziś mówi się, że żyjemy w dobie zalewających nas informacji; w czasach, gdy każdy człowiek, by znaleźć swoje miejsce, musi potrafić szukać i wykorzystywać informacje, świadomie i krytycznie je wartościując i wybierając, a następnie przekazując innym ewentualnym odbiorcom.

Dzisiejsza szkoła zakłada, iż opuści ją absolwent sprawnie posługujący się technologią informacyjną, znający i rozumiejący świat XXI wieku. Absolwent taki winien być przygotowany do samodzielnego poszukiwania materiałów i informacji, świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji, jakimi są m.in. prasa oraz Internet. Winien też rozumieć proces porozumiewania się, jego składniki oraz kontekst społeczny. Powinien we właściwy i odpowiedzialny sposób przekazywać komunikaty werbalne, jak i niewerbalne, bowiem kształcenie świadomości i odpowiedzialności za swoje słowa jest jednym z podstawowych celów wychowawczych współczesnej szkoły. Istotnym również elementem, które winniśmy rozwijać w przyszłych kreatywnych i nowoczesnych członkach społeczności zjednoczonej Europy, jest odwaga cywilna, bogacenie języka (by po wejściu do Unii Europejskiej nie zapomnieli o poszanowaniu dziedzictwa ojczystego), budzenie wrażliwości na problemy innych i rozwijanie postaw empatycznych.

Każde dziecko jest inne, każde ma swoje zainteresowania, wykazuje się właściwymi sobie zdolnościami. Każde z nich szuka sposobów samorealizacji nie tylko na lekcjach, ale także na zajęciach pozalekcyjnych. Uważam, że to przede wszystkim szkoła powinna im takie możliwości oferować. Jeżeli ich zdolności są ukierunkowane werbalnie i humanistycznie, zaś zainteresowania i potrzeby oscylują w kierunku mediów – naturalnym staje się fakt zajęć związanych z tym tematem.

Koło dziennikarskie skierowane do uczniów klas IV – VI jest na pewno jedną z dróg spełnienia tych potrzeb. Zakładam, że uczestniczyć w nim będą uczniowie drugiego etapu edukacyjnego, jednak w planie działań przewiduję współpracę z wychowawcami klas młodszych, toteż jeśli młodsze dzieci oraz ich opiekunowie będą zainteresowani, z pewnością zaowocuje to ciekawymi pomysłami.

Moja innowacja ma na celu wyposażenie dzieci w pełną wiedzę o prasie, jej zadaniach, języku i funkcjach. Młodzi dziennikarze poznają jej historię, gatunki publicystyczne, projekty szpalt. Wezmą udział w warsztatach dziennikarskich i odwiedzą słupskie media. Wykorzystując różnorodne formy i metody działań, pomogę w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień podopiecznych, zaktywizuję, pobudzę ich naturalną dziecięcą kreatywność. Myślę, że budzenie ciekawości świata – od najbliższego uczniowi – rzeczywistego – szkoły i Słupska, do świata fantazji i wyobraźni – będzie przyczynkiem do bycia w przyszłości świadomym, odpowiedzialnym członkiem społeczności europejskiej.

Koło dziennikarskie będzie realizować między innymi podstawowe założenia edukacji czytelniczej i medialnej, a przez artykuły zamieszczane w szkolnej gazetce „Tabula Rasa” – niektóre z celów i treści edukacji regionalnej, wychowania patriotycznego i obywatelskiego oraz edukacji prozdrowotnej.

Zakładam dwuletni czas trwania innowacji – w roku szkolnym 2004/05 i 2005/06. Na jej realizowanie planuję dwie godziny zajęć tygodniowo, część z nich będzie odbywała się w macierzystej szkole, część na terenie Słupska.

CELE INNOWACJI:

- przygotowanie do samodzielnego poszukiwania informacji i materiałów, świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji (prasa, Internet) oraz wydawnictw multimedialnych,
- rozwijanie i utrwalanie zainteresowań i potrzeb uczniów,
- wprowadzenie w świat mediów,
- poznanie podstawowych sposobów komunikowania się ludzi, rozumienia języka prasy,
- zaangażowanie uczniów w pracę na rzecz szkoły,
- rozwijanie samorządności,
- kształtowanie postawy świadomego małego dziennikarza,
- rozbudzanie wyczulenia na problemy najbliższego otoczenia,
- rozwijanie zdolności literacko-dziennikarskich,
- budzenie odpowiedzialności, obowiązkowości, ale i odwagi osobistej,
- zapoznanie z gatunkami dziennikarskimi,
- powstanie nowych wydań gazety „Tabula rasa” jako odzwierciedlenia szkolnego życia,
- udział w warsztatach dziennikarskich,
- organizacja warsztatów,
- udział w konkursach szkolnych czasopism.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

- historia prasy,
- sposoby werbalnego i niewerbalnego komunikowania się,
- sposoby zbierania i źródła materiałów,
- czasopisma dziecięce i młodzieżowe,
- formy publicystyczne,
- artykuły tematyczne – święta państwowe i ich historia, święta religijne i tradycje ludowe, zdrowie, ekologia, słupskie zabytki i pomniki...
- wydarzenia z życia osobistego i społecznego (szkoła, miasto) jako inspiracja do samodzielnych rejestracji i twórczości prasowej,
- szkolne nowości i opinie.

PLAN DZIAŁANIA:

- spotkanie organizacyjne,
- ustalenie stałych rubryk, przydział zadań,
- zajęcia poświęcone gatunkom dziennikarskim, sposobom pracy młodego dziennikarza, komunikacji, rodzajów czasopism, językowi mediów,
- spotkania robocze: tematyka artykułów, przygotowanie, analiza i ocena materiałów, wybór, projekt wydania,
- wprowadzanie danych do komputera,
- skład – obróbka komputerowa (w tym ćwiczenia w projektowaniu szpalt), druk, sprzedaż szkolnej gazety,
- zaangażowanie /wdrażanie do samorządności/ całych klas poprzez tzw. „klasowe strony” (spotkania redakcji i opiekuna z klasami – już od klas I),
- udział w warsztatach dziennikarskich,
- zorganizowanie warsztatów we współpracy z redakcją „Głosu Pomorza” lub „Dziennika Bałtyckiego” oraz Teatrem Lalki „Tęcza”,
- nagradzanie uczestników konkursów ogłaszanych przez redakcję (nagrody z kwot uzyskanych ze sprzedaży).

METODY PRACY:

- burza mózgów, sondy, wywiady,
- zajęcia „terenowe” – spotkania w redakcjach słupskich mediów,
- warsztaty,
- gatunki publicystyczne (notatka prasowa, reportaż, wywiad, sondaż) – redakcja,
- praca grupowa i indywidualna,
- poszukiwania informacji (biblioteki, prasa, radio, telewizja, Internet),
- praca przy komputerze.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ZAKRESIE EDUKACJI DZIENNIKARSKIEJ

Dzięki uczestnictwu w zajęciach koła dziennikarskiego uczeń:
- będzie wykazywał aktywna postawę,
- ukształtuje nawyk świadomego wyboru informacji,
- będzie czytał dla zaspokojenia potrzeb poznawczych i zdobycia wiadomości,
- znajdzie i wykorzysta informacje z różnych źródeł,
- rozróżni obiektywną relację od komentarza, odpowiedzialnie będzie się nimi posługiwał,
- weźmie odpowiedzialność za swoje słowa i działania,
- wzbogaci swój język, poprawi styl pisania, będzie potrafił przygotować notatkę prasową, wywiad, sondę, reportaż...
- zainteresuje się problemami innych, szkoły, miasta,
- pozna środowisko lokalne,
- będzie potrafił komunikować się i słuchać innych,
- będzie cechował się odwaga cywilną, ciekawością, kreatywnością i odpowiedzialnością,
- w grupie zredaguje strony gazetki.
W ramach działalności koła dziennikarskiego powstaną również wydania szkolnej gazetki „Tabula Rasa”, zawierające wiadomości ze szkoły, miasta, o zdrowiu, świętach historii itp.

EWALUACJA

Zbieranie informacji zwrotnej od uczniów – uczestników koła dziennikarskiego – o zaletach i wadach prowadzonych zajęć będzie opierała się na ankietowaniu (dwie ankiety w roku), rundce wypowiedzi po określonym cyklu zajęć. Analizie będzie podlegać również frekwencja na zajęciach. Wnioski przedstawione zostaną w formie sprawozdania/raportu ewaluacyjnego.

NARZĘDZIA:

Przykładowa ankieta

Moi Drodzy!
Chcę poznać Wasze uwagi i wnioski na temat naszych zajęć. Proszę, odpowiedzcie szczerze na kilka pytań. Wasza opinia jest dla mnie ważna, przecież to Wy tworzycie naszą gazetkę i uczestniczycie w zajęciach koła, jesteście ich najważniejszym odbiorcą...

1. Dlaczego uczestniczysz w kole dziennikarskim?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Czy zajęcia były interesujące? Oceń, stopniem od 1 do 6.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Czy omawiane zagadnienia były zrozumiałe?

tak ___ nie ___ niektóre ___

4. Czy podobał ci się sposób prowadzenia zajęć?

tak ___ nie___

5. Czy chcesz, by taka forma koła była kontynuowana?

tak ___ nie ___

Nie chcę, gdyż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Czy dzięki zajęciom dziennikarskim nauczyłeś/-aś się czegoś na temat historii prasy, szukania informacji?

tak ___ nie ___ nie potrafię powiedzieć ___

7. Czy dzięki zajęciom łatwiej Ci komunikować się z innymi?

tak ___ nie ___ nie potrafię powiedzieć ___

8. Który typ zajęć najbardziej Ci się podobał? (Wstaw znak X przy tych, które Ci najbardziej odpowiadają.)
zajęcia teoretyczne i kształcące umiejętności stylistyczne ___
zajęcia praktyczne (zadania związane z sondażami i wywiadami) ___
w szukaniu i zbieraniu informacji ___
"terenówki ___
warsztaty wraz z uczniami z innych szkół i ich redakcji ___
praca przy komputerze, „obróbka” materiałów, stron ___
inne (napisz, które) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nie potrafię powiedzieć ___

9. Jak myślisz, czy umiejętności z edukacji dziennikarskiej przydadzą ci się w życiu?

tak ___ nie ___ nie wiem___

Jeżeli chcesz coś dopisać, napisz na drugiej stronie.

Przykładowe pytania (rundka... wywiad):

Czy zajęcia spełniły Twoje oczekiwania? Co Ci się najbardziej podobało? Co było najbardziej interesujące? Jaka była największa zaleta zajęć? Czy były jakieś wady? Jeśli tak, jakie? Co Ci się nie podobało? Co chciałbyś zmienić? Zaproponuj...

* * *

Innowacja zaproponowana przeze mnie uczniom Szkoły Podstawowej nr 8 sprawi, że nie tylko zrealizują swoje potrzeby związane z zainteresowaniami, lecz także te niewymierne – potrzebę współpracy, tworzenia, doskonalenia się, uznania, bycia akceptowanym i bycia w grupie.

mgr Aleksandra Minda

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie