Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Praca z młodzieżą uzdolnioną sportowo

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 955 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Wobec współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych istotną rolę pełni szkoła, nauczyciel w przeciwdziałaniu tym zagrożeniom, kreując zdrowy styl życia. Nauczyciel jako podmiot, w systemie zmieniającej się szkoły, powinien być kreatorem zdrowego stylu życia. Styl, jaki kreuje powinien zmierzać w swych założeniach do rozbudzania aktywności ruchowej oraz dać szansę uczniom na samorealizowanie się.

Praca z młodzieżą uzdolnioną sportowo

Wstęp

     Wobec współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych istotną rolę pełni szkoła, nauczyciel w przeciwdziałaniu tym zagrożeniom, kreując zdrowy styl życia. Nauczyciel jako podmiot, w systemie zmieniającej się szkoły, powinien być kreatorem zdrowego stylu życia. Styl, jaki kreuje powinien zmierzać w swych założeniach do rozbudzania aktywności ruchowej oraz dać szansę uczniom na samorealizowanie się. Aktywność ruchowa rozwijać powinna aspiracje nadające dynamikę w życiu powodując, że młode pokolenie dąży do czegoś, do bycia kimś wszechstronnie zdrowym, sprawnym, umiejącym organizować swój wolny czas, czerpiącym z tego radość życia i motywację do działania. Szansa, jaką daje aktywność ruchowa człowiekowi w procesie samorealizacji ma ogromne znaczenie profilaktyczno-zdrowotne.
     W wysoko rozwiniętych państwach uznano, że zdrowie jest najważniejszym sprzymierzeńcem człowieka, zapewniającym radość życia, sukces i szczęście osobiste. Promocją zdrowego stylu życia w szkole zajmuje się edukacja prozdrowotna, w której głównym kreatorem jest nauczyciel. Przez edukację zdrowotną należy rozumieć ciągły, rytmiczny i planowo realizowany proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i innych z równą troską. Zapotrzebowanie na edukację zdrowotną obserwujemy od wielu lat. Niepokojący jest fakt coraz częstszego występowania zachowań negatywnie wpływających na zdrowie młodego pokolenia. Do zachowań takich zaliczyć można: złe odżywianie, niską dbałość o utrzymanie higieny osobistej, palenie papierosów, próby picia alkoholu, spędzanie większości wolnego czasu przed telewizorem i komputerem. Co w rezultacie prowadzi do obniżania się w istotny sposób aktywności ruchowej młodzieży. Na nauczycielu wychowania fizycznego spoczywa obowiązek, zachęcenia młodego pokolenia do aktywnego spędzania wolnego czasu.
     Uzmysłowienie sobie powyższego pozwoli rozbudzać zainteresowanie uczniów zajęciami ruchowymi. Właściwy dobór metod i form pracy na lekcji w-f pozwoli na realizację podstawowych celów takich jak: wszechstronne i ukierunkowane przygotowanie organizmów do wysiłku fizycznego, przygotowanie kondycyjne do ćwiczeń, stwarzanie warunków do rozwoju zdolności motorycznych oraz kształtowanie postawy zakładającej aktywność ruchową. Osiągnięcie tych celów zmniejszy ryzyko wystąpienia zachowań negatywnych, dewiacyjnych u młodych ludzi.

Założenia wstępne programu
     Opracowany program jest opisem zajęć dla uczniów gimnazjum, którym starałem się umożliwić realizację predyspozycji sportowych. Moja długoletnia praktyka pozwala mi rozpoznawać i zidentyfikować określone predyspozycje i zdolności sportowe u moich podopiecznych. Program, którego jestem autorem jest próbą pokazania, w jaki sposób pracuję i kieruję taką młodzieżą aby osiągnęła sukces na płaszczyźnie sportowej i jednocześnie realizowała swoje aspiracje, zainteresowania i umiejętności. Jestem nauczycielem, który stara się zarażać duchem sportu młode pokolenie. Stosując nowe metody i formy pracy, uatrakcyjniam swoje zajęcia pozbywając się schematyzmu, co niewątpliwie przyciąga młode pokolenie i zachęca do czynnego uczestnictwa w moich zajęciach. Wpływa to na harmonijny rozwój psycho-ruchowy moich podopiecznych. Moim dorobkiem jest 23-letni staż jako nauczyciela w-f. Przez cały okres pracy mam doskonały kontakt z młodzieżą. Prowadzę zajęcia, które pozwalają na rozwijanie zainteresowań sportowych, kształtowanie wytrwałości i koleżeństwa, podnoszenie umiejętności. Równolegle z pełnioną funkcją nauczyciela jestem trenerem lekkoatletów. Jako nauczyciel staram się bacznie obserwować predyspozycje moich podopiecznych. Wnikliwa analiza moich obserwacji pozwala mi we właściwy sposób ukierunkować ich umiejętności. Kolejny etap moich działań polega na kierowaniu ich do określonych sekcji sportowych, zgodnych z ich predyspozycjami, w których mają możliwość zrealizować swoje aspiracje, umiejętności i zainteresowania. Efektem moich działań są widoczne postępy moich uczniów, ich osiągnięcia sportowe, ogromna satysfakcja trenujących, ich zadowolenie z osiąganych sukcesów. Sukcesy ich dotyczą zdobywania medali począwszy od szczebla gminnego do centralnego.

Cele programu
     Podstawą programu jest wszechstronny rozwój młodego człowieka, oraz kształtowanie pożądanych postaw u młodzieży w osiąganiu swoich pragnień i aspiracji.
      Celem głównym jest zaspokojenie potrzeb najbardziej zdolnych sportowo uczniów, oraz promocja wybitnych zdolności i próba pokazania, w jaki sposób je ukierunkowuje.
      Kolejnym celem, który zakładam osiągnąć jest umożliwienie najbardziej obiecującym, pod względem sportowym wychowankom osiąganie sukcesów. Program, którego jestem autorem opisuje moje działania mające na celu uświadomienie uczniom korzyści płynących z systematycznej i permanentnej aktywności ruchowej.
     Kształtowanie i rozwijanie umiejętności sportowych, zauważonych podczas zajęć ogólnorozwojowych, stało się moim celem, który staram się osiągnąć. Celami szczegółowymi, jakie zakładam osiągnąć, poprzez zajęcia ogólno rozwojowe, jest kształtowanie określonych predyspozycji u moich uczniów. Do predyspozycji tych zaliczam:
  • szybkość
  • skoczność
  • wytrzymałość
  • siła
  • gibkość
  • zwinność
  • koordynacja ruchowa
     Kolejnym zamierzeniem mojego programu i jednocześnie celem jest dbałość o dynamiczny i zgodny z normami, określonymi do wieku, rozwój określonych umiejętności sportowych.

Termin realizacji
     Program jest realizowany przez trzy lata edukacji w gimnazjum.

Adresaci programu
     Adresatem mojego programu jest młodzież z Gimnazjum nr.2 w Bytowie.

Realizator programu
     Nauczyciel wychowania fizycznego mgr Dariusz Kutełło.

Współpraca w realizacji programu
     Program, który opracowałem zamierzam realizować we współpracy z różnymi instytucjami. Pierwszym ogniwem we współpracy są uczniowie, rodzice, nauczyciele, osoby związane z pracą i edukacją w gimnazjum. Współpracując sięgam do szkół macierzystych moich podopiecznych. Informacje z tych szkół dotyczą wczesnego rozpoznania zdolności, umiejętności, które zostały zauważone w szkole macierzystej. Te informacje są bardzo cenne i pozwalają mi na szybsze nawiązanie właściwego kontaktu z określonym uczniem. Dodatkowo realizując program współpracuję z klubami i związkami sportowymi takimi jak: „ Baszta” Bytów, Bytowia Bytów, TKKF FCPK Bytów, Gminny SZS, Powiatowy SZS, OZLA Gdańsk, LZS Słupsk, LZS Gdańsk.
     Współpraca dotyczy pozyskiwania środków na wyjazdy, obozy, zakup sprzętu. Wspólnie z powyższymi organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi przyczyniamy się do sportowego wypoczynku młodzieży. Współpracując z wyżej wymienionymi mam na celu stworzyć jak najlepsze warunki, aby rozwijać i kształtować szczególne zdolności i predyspozycje sportowe moich podopiecznych.

Realizacja programu
     Pierwszym krokiem w realizacji mojego programu jest wyłonienie grupy uczniów odznaczających się szczególnymi predyspozycjami sportowymi. W toku zajęć ogólnorozwojowych, które prowadzę, szukam potwierdzenia, iż mój wybór danej grupy uczniów jest właściwy i trafny. W trakcie zajęć w-f staram się bacznie obserwować i motywować wybrane jednostki. Narzędziem, które pomaga mi w motywowaniu moich uczniów są rozmowy indywidualne.
     Jako nauczyciel z wieloletnim stażem wypracowałem sobie formy i metody pracy z uczniem, które pozwalają mi na osiągnięcie zamierzonych celów. Metody i formy, które wykorzystuję w swojej pracy ułatwiają mi kontakt z młodzieżą. Następnym etapem w realizacji mojego programu jest systematyczna praca z tą grupą młodzieży, na lekcjach wychowania fizycznego i SKS. Wyłoniona grupa utalentowanej sportowo młodzieży kwalifikowana jest do brania udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych ( SKS) w sekcjach, w których mają możliwość rozwijać swoje zdolności i umiejętności np. sekcji LA, piłki siatkowej, piłki nożnej itp. Na treningach uczniowie wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe jak i te specyficzne dla danej dyscypliny sportowej. Ważnym elementem w osiągnięciu określonych celów jest organizowanie i umożliwianie moim podopiecznym startów w zawodach na różnym szczeblu. Daje im to niewątpliwie możliwość sprawdzenia swoich możliwości, wdraża do sportowej rywalizacji. Dodatkowo staram się motywować młodzież organizując plebiscyt na najlepszego sportowca i klasę w szkole, poprzez udostępnianie i zamieszczanie wyników sportowych w lokalnej prasie i naszej stronie internetowej. Ważnym elementem motywującym młodzież jest ciągła sportowa rywalizacja o nowe rekordy. Narzędziem, które pozwala mi to zrealizować jest stale uaktualniana tablica rekordów szkoły. Dodatkową motywacją są przyznawane corocznie stypendia sportowe. Przyznawanie ich odbywa się według określonych kryteriów, których jestem autorem.

mgr Dariusz Kutełło
BYTÓW
Gimnazjum nr 2

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie