Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Co zrobić aby dziecko mówiło poprawnie ?

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1476 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Język jest zdolnością do porozumiewania się z innymi. Obejmuje on wszystkie środki komunikowania się, za pomocą których wyrażamy własne myśli i uczucia, po-sługu¬jąc się przy tym różnorodnymi formami jak: pismo, znak, wyraz twarzy, gesty, pantomimika i sztuka.
Mowa natomiast, w której dla wyrażenia myśli używa się artykułowanych dźwięków i słów, jest tylko jedną z form języka. Mowa nie jest umiejętnością wrodzo-ną, dziecko, przyswaja sobie ją od najbliższego otoczenia, a przede wszystkim od matki drogą naśladownictwa.

      Rozwój dźwięków, począwszy od niewyraźnych i przypadkowych, przechodzi do jasnych, wyraźnych i kontrolowanych. Mowa jest rodzajem zachowania się, które pomaga dziecku poznawać świat, przekształca go z istoty egocentrycznej w społeczną, pozwala mu czynić pewne przypuszczenia, zdobywać i ustalać sposoby służące do kontrolowania wła¬snego zachowania się, pozwala na zdobywanie wiadomości, na przyswajanie pewnych my¬śli, uczuć i postaw. Dopomaga w rozwijaniu u dziecka po-czucia bezpieczeństwa, lecz rów¬nież wywołuje poczucie niepewności.
     Rozwój mowy trwa kilka lat i w jego przebiegu wyodrębnia się pewne okresy, których czas trwania u dziecka normalnie rozwijającego się można określić (według J. Stycznia) następujący sposób:
 1. Okres melodii - od urodzenia do drugiego roku życia.
 2. Okres wyrazu - od pierwszego do drugiego roku życia.
 3. Okres zdania - od drugiego do trzeciego roku życia.
 4. Okres swoistej mowy dziecięcej - od trzeciego do siódmego roku życia.
Problemy dzieci z wadami wymowy

     Prawidłowy rozwój mowy stanowi, obok właściwego poziomu funkcji intelek-tualnych, percepcyjnych i motorycznych, bardzo istotny element dojrzałości szkolnej dziecka. Od ucznia rozpoczynającego naukę w pierwszej klasie oczekujemy swobod-nego wypowia¬dania się na bliskie życiowo mu tematy, umiejętności powtórzenia usły-szanego opowiada¬nia, słownego opisu obrazków, powiedzenia z pamięci wierszyka czy też tekstu piosenki. Normalnie rozwinięte dziecko w tym wieku powinno mówić pełnym zdaniami, poprawnie zbudowanymi pod względem gramatycznym oraz prawi-dłowo wymawiać wszystkie dźwięki ojczystego języka.
      Taki stan wyjściowy jest niezbędnym warunkiem sprostania dalszym wymaga-niom, jakie stawiać będzie przed uczniem program szkolny w poszczególnych klasach. Większość badaczy zajmujących się zaburzeniami mowy u dziecka zgodnie stwierdza, że uczniowie przejawiający tego typu zaburzenia natrafiają na różnorakie trudności w opanowaniu umiejętności szkolnych i częściej od swych rówieśników doznają niepo-wodzeń w nauce.
      Stwierdzono, że zaburzenia mowy występują o wiele częściej u dzieci doznają-cych niepowodzeń w nauce, niż u ogólnej populacji szkolnej. Związek zaburzeń mowy z trudno¬ściami w nauce ma charakter dwustronny. Z jednej strony zaburzenia mowy przyczyniają się do powstawania trudności w nauce, z drugiej strony przedłużające się niepowodzenia w nauce powodują powstawanie zaburzeń mowy.
      Wpływ zaburzeń mowy na trudności w nauce przejawia się w przedmiotach, które wymagają od dziecka poprawnego pisania i czytania oraz wypowiadania się. Zwrócono uwagę, że dzieci z wadami artykulacyjnymi popełniają nie tylko w czyta-niu, ale i w pisaniu te same błędy, które wykazują w mowie spontanicznej. Najczęściej spotykane błędy wiążą się z seplenieniem, reraniem, ubezdźwięcznieniem głosek dźwięcznych, co często prowadzi do zmiany znaczenia wyrazu.
     Jak postępować aby rozwój mowy przebiegał prawidłowo?
 1. Wypowiedzi osób z najbliższego otoczenia powinny być poprawne. Do dziecka należy mówić powoli i wyraźnie. Należy unikać zdrobnień w trakcie rozmowy z dzieckiem.
 2. Dziecko powinno reagować na aktywności uczuciową i słowną otoczenia -w przypadku braku takiej reakcji należy sprawdzić słuch dziecka.
 3. Nie należy "gasić" naturalnej skłonności dziecka do mówienia obojętno-ścią, lecz słuchać uważnie wypowiedzi, rozmawiać z dzieckiem i odpo-wiadać na jego niekończące się pytania, a przyczynimy się do prawidło-wego rozwoju mowy.
 4. Nie wolno poprawiać wymowy dziecka, zawstydzać, karać za wadliwą wymowę - hamuje to chęć do mówienia, a w konsekwencji dalszy rozwój mowy.
 5. Należy codziennie od wieku niemowlęcego opowiadać i czytać bajki - przez co rozwija się logiczne i twórcze myślenie, a w późniejszym czasie prawidłowa i bogata mowa.
 6. Należy bezwzględnie ograniczać czas oglądania telewizji, a uchronimy dziecko przed złym wpływem agresywnych programów i przyczynimy się do prawidłowego kształtowania osobowości dziecka i rozwoju mowy.
 7. Powinniśmy grać z dzieckiem w gry planszowe, rozwiązywać krzyżówki, rebusy, zagadki, układać puzzle i klocki, a zapewnimy mu prawidłowy rozwój intelektualny, zapobiegniemy trudnościom i niepowodzeniom szkolnym.
 8. Nie należy zaniedbywać chorób uszu, gdyż nieleczone mogą powodować niedosłuch a w następstwie dyslalię lub niemotę.
 9. Jeśli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów mowy (rozszczepy warg, podniebienia, wady zgryzu lub uzębienia), konieczne jest zapewnie-nie opieki lekarza specjalisty, gdyż wady te są przyczyną zaburzeń mowy.
 10. Dziecka leworęcznego nie należy zmuszać do posługiwania się prawą rę-ką, w okresie naturalnego rozwoju sprawności ruchowej zaburza funkcjo-nowanie rozwoju mechanizmu mowy.
 11. Nie należy wymagać zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych gło-sek. Dziecko nieprzygotowane pod względem sprawności narządów arty-kulacyjnych niedostatecznie rozwinięte słuchowo dźwięki mowy. a zmu-szane do artykulacji zbyt trudnych dla niego głosek zaczyna je zniekształ-cać, wymawiać nieprawidłowo. Tworzymy u dziecka w ten sposób błędne nawyki artykulacyjne, trudne do zlikwidowania.
 12. Jeżeli dziecko osiągnęło już wiek, w którym powinno daną głoskę wyma-wiać, a nie robi tego - zasięgnijmy porady logopedy. Dziecko samo nie poradzi sobie z wadą wymowy - musi uczęszczać na zajęcia logopedycz-ne.
Współpraca z rodzicami w czasie terapii logopedycznej

      Niezbędna jest ścisła współpraca rodziców z logopedą. Po każdorazowych ćwi-czeniach w gabinecie logopedycznym przekazywane są dokładne wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. W znacznej mierze od stosowania się do tych zaleceń zależne są efekty terapii logopedycznej.
     Rodzice mają za zadanie utrwalić z dzieckiem opracowany w gabinecie logo-pedycznym materiał, gdyż tylko wtedy, gdy materiał ten jest dobrze utrwalony, można przejść do następnego etapu ćwiczeń.
     W ramach ćwiczeń domowych bardzo ważna jest systematyczność. Lepsze i szybsze efekty osiąga się, gdy ćwiczenia domowe prowadzone są codziennie przez 15-20 minut, aniżeli raz czy dwa razy w tygodniu po godzinie.
     Ćwiczenia powinny przebiegać w atmosferze spokoju, zrozumienia trudności dziecka. Pośpiech i nerwowość utrudniają przyswajanie materiału. Dzieci należy chwalić nawet za minimalne osiągnięcia, co znacznie mobilizuje do wysiłku. Dziecko powinno uczęszczać systematycznie na zajęcia - tylko wtedy można liczyć na szybkie efekty.

mgr Beata Czapska logopeda
BIBLIOGRAFIA
 1. BALEJKO A. : Uczymy się ojczystej mowy. Białystok 1991.
 2. DEMEL G. : Elementy logopedii. WSIP, Warszawa 1979.
 3. DEMEL G. : Wady wymowy. PZWL, Warszawa 1978.
 4. KACZMAREK L. : Nasze dziecko uczy się mowy. Lublin 1981.
 5. SACHAJSKA E. : Uczymy poprawnej wymowy, WSIP, Warszawa 1990.
 6. SAWA B. : Dzieci z zaburzeniami mowy , WSIP, Warszawa 1990.
 7. STYCZEK J. : Logopedia ,PWN, Warszawa 1979.
 8. ZARĘBINA M. : Kształtowanie się systemu językowego dziecka , Zakład Narodowy im. Ossolińskich , Wrocław 1965.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie