Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program wychowawczy szkoły podstawowej w Ruszowie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1043 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

I. WSTĘP

Wychowanie dzieci w głównej mierze należy do rodziców, szkoła daje im wsparcie, promując ogólnie uznane wartości, nie zastępując ideałów wyniesionych przez dzieci z domu rodzinnego. W szkole na wychowanie dziecka mają wpływ wszyscy: koledzy, nauczyciele, sekretarka, sprzątaczki, woźny, dlatego oddziaływania wychowawcze powinny być jednolite i planowe.

II. WIZJA ABSOLWENTA

ABSOLWENT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUSZOWIE
Rozwój intelektualny

 • Planuje działania i przewiduje ich efekty
 • Jest dociekliwy, korzysta z różnych źródeł informacji
 • Potrafi twórczo myśleć
 • Zna i rozwija swoje talenty, możliwości i zainteresowania
 • Umie organizować pracę własną i zespołową
 • Jest przygotowany do podjęcia nauki w gimnazjum
Rozwój emocjonalny
 • Potrafi dokonać samooceny
 • Poszukuje dobra, prawdy i piękna w świecie
 • Stara się akceptować siebie
 • Potrafi sobie radzić w sytuacjach trudnych
 • Zna i przestrzega zasady moralne
 • Zna swoje prawa i potrafi z nich korzystać
 • Potrafi określać i wyrażać w sposób asertywny swoje emocje
Rozwój zdrowotny
 • Dba o zdrowie swoje i swoich rówieśników
 • Potrafi dbać o stan środowiska przyrodniczego
 • Aktywnie spędza wolny czas
 • Zna zagrożenia związane z nałogami
 • Przestrzega zasad higieny osobistej i higieny pracy
Rozwój społeczny
 • Identyfikuje się w działaniu ze społecznością szkolną i lokalną
 • Potrafi przyjąć odpowiedzialność za powierzone zadania i swoje czyny
 • Zna swój region i kultywuje tradycje narodowe i rodzinne
 • Dostrzega potrzeby własne i innych ludzi
 • Jest tolerancyjny
 • Umie właściwie funkcjonować w grupie społecznej
 • Potrafi komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi
III. CELE WYCHOWANIA
Celem wychowania szkolnego jest pełny rozwój młodego człowieka we wszystkich sferach jego osobowości. W chwili obecnej do priorytetów wychowawczych należą:
 • Pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości;
 • Personalizacja życia i odnajdywanie swego miejsca
  • w rodzinie
  • w grupie koleżeńskiej
  • w społeczności szerszej (lokalnej, regionalnej, narodowej)
 • Kształtowanie etyki pracy
Celem wychowania jest osiągnięcie przez uczniów określonego zespołu cech i postaw, uwzględniającego konstrukcje osobowe uczniów. Powinien on być przez uczniów znany i akceptowany. Wychowanie nabiera wówczas charakteru wspierania w rozwoju i samowychowaniu, a wychowanek ma szansę wzrastać w zgodzie z samym sobą. Szkoła pełniąc swoją wspierającą funkcję winna odsłaniać przed nim wartości i pomagać je uwewnętrzniać. Aby w życiu młodego człowieka zadomowiły się na trwałe dobro, prawda i piękno musi starać się i szkoła i całe społeczeństwo.

IV. TREŚCI

SFERA ROZWOJU INTELEKTUALNEGO
 • wdrażanie do systematycznej pracy umysłowej
 • budowanie struktur myślowych
 • umiejętność logicznego, precyzyjnego wypowiadania się
 • umiejętność poszukiwania informacji
 • poznanie swoich uzdolnień i rozszerzenie zainteresowań
 • przezwyciężenie lenistwa myślowego
 • kształtowanie i doskonalenie technik uczenia się i przyswajania wiedzy
 • kształtowanie cech tj pracowitości, wytrwałości, aktywności, rzetelności
Formy realizacji: na wszystkich lekcjach, zwłaszcza prowadzonych metodami aktywnymi, na kołach zainteresowań, w pracy indywidualnej ucznia, udział w konkursach, turniejach.

SFERA ROZWOJU EMOCJONALNEGO
 • dzielenie się wrażeniami i przeżyciami
 • umiejętność przezwyciężania porażek
 • rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron
 • kształtowanie wrażliwości uczuciowej, gotowość do poświęceń
 • umiejętność oceny własnych zachowań oraz opanowywanie emocji
 • umiejętność nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi
 • myślenie wartościujące i refleksyjne
 • autentyzm działań, otwartość, ufność
 • zdolność do głębokiego kontaktu z drugim człowiekiem (więzi koleżeńskie, przyjaźnie)
 • kształtowanie umiejętności pracy nad sobą i swoim charakterem
Formy realizacji:
w trakcie wszystkich zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem analizy tekstów literackich i autorytetów społecznych. W czasie godzin wychowawczych, w rozmowach nauczyciela z uczniem, w pracach typu organizacyjnego, w działalności samorządowej uczniów, podczas zajęć kulturalnych i rozrywkowych, w koleżeństwie i przyjaźni. Podczas indywidualnych i grupowych spotkań z pedagogiem.

SFERA ROZWOJU ZDROWOTNEGO
 • dbałość o higienę ciała i stroju
 • dbałość o higienę pracy umysłowej
 • profilaktyka zdrowia
 • kształtowanie sprawności fizycznej
 • właściwe odżywianie się, higiena spożywania posiłków
 • bezpieczeństwo w drodze do szkoły, podczas zabaw, wypoczynku letniego
 • znajomość substancji szkodliwych dla zdrowia i skutków ich oddziaływania
 • pedagogizacja rodziców w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
Formy realizacji:
 • spotkania z lekarzem, pielęgniarką, higienistką szkolną, prelegentami, policjantem, na każdej lekcji, ze szczególnym uwzględnieniem lekcji w-f i godziny wychowawczej, zajęcia rekreacyjne, UKS, w trakcie gier, ćwiczeń terenowych, na zajęciach pozalekcyjnych, na wycieczkach, zebraniach z rodzicami
 • podczas indywidualnych i grupowych spotkań z pedagogiem
SFERA ROZWOJU SPOŁECZNEGO
 • rodzina, struktura, więzi uczuciowe, reguły i zasady obowiązujące w relacjach z człowiekiem
 • kształcenie umiejętności pielęgnowania i kultywowania tradycji rodzinnych
 • funkcjonowanie w społeczności szkolnej i klasowej
Formy realizacji:
 • imprezy, uroczystości okolicznościowe z udziałem członków rodzin uczniów
 • zajęcia integracyjne zespołu klasowego, imprezy klasowe, szkolne, środowiskowe konkursy artystyczne i wiedzowe, wycieczki, zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne prowadzone metodami aktywnymi
 • uroczystości szkolne z okazji świąt narodowych i europejskich
 • udział w działalności samorządowej, akcjach pro-ekologicznych, charytatywnych, kontrakty klasowe.
V. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH:
 • Liczba uczniów realizujących swoje zainteresowania w szkolnych i pozaszkolnych programach (w stosunku do ogólnej liczby uczniów)
 • Liczba uczniów uczestniczących w zdobywających punktowane miejsca w szkolnych i pozaszkolnych konkursach, olimpiadach zawodach,
 • Dane statystyczne dotyczące korzystania przez uczniów z biblioteki i czytelni szkolnej,
 • Liczba przyznanych uczniom nagród za różne osiągnięcia,
 • Fakty świadczące o współpracy uczniów z uczniami innych placówek,
 • Prezentacje dorobku uczniów (wystawy, występy..),
 • Procentowe dane dotyczące nieusprawiedliwionej absencji uczniów na zajęciach szkolnych (ucieczki z lekcji, wagary) oraz dane o punktualności uczniów,
 • Liczba uczniów z wzorową oceną semestralną i końcoworoczną z zachowania,
 • Liczba uczniów o nieodpowiedniej i nagannej ocenie z zachowania,
 • Rejestr „objawów serca” wśród uczniów (działania społeczne, opieka nad słabszymi),rejestr decyzji i działań samorządu szkolnego,
 • Zachowanie uczniów na imprezach masowych w szkole i poza nią ( zawody sportowe, w kinie, teatrze),
 • Liczba uczniów o potwierdzonym korzystaniu z używek,
 • Rejestr objawów agresji i przemocy między uczniami, liczba zgłoszonych kradzieży (uwagi w dziennikach lekcyjnych i dzienniku pedagoga),
 • Zachowanie i wygląd uczniów podczas uroczystości patriotycznych i szkolnych,
 • Przypadki agresji uczniów wobec nauczycieli,
 • Liczba sygnałów, skarg, interwencji zewnętrznych o nagannym zachowaniu uczniów, o kolizji z przepisami prawa,
 • Statystyka pomocy pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej i wychowawczej udzielanej uczniom,
 • Procent uczniów objętych dożywianiem, pomocą rzeczową,
 • Liczba wypadków w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę oraz przyczyny tych wypadków,
 • Liczba „incydentów” z udziałem osób z zewnątrz (złodzieje, dealerzy narkotyków),
 • Rejestr zajęć prowadzonych metodami niekonwencjonalnymi, przy udziale osób ze środowiska pozaszkolnego,
 • Dokumentacja świadcząca o współpracy z innymi szkołami, ilość kontaktów,
 • Ilość imprez z udziałem gości ze środowiska lokalnego wobec zaproszeń na imprezy i uroczystości,
 • Frekwencja rodziców i innych członków rodzin podczas uroczystości szkolnych i klasowych, ilość takich uroczystości,
 • Istnienie lobby na rzecz szkoły w środowisku decyzyjnym i gospodarczym,
 • Rejestr szkód spowodowanych przez uczniów, rekompensowanych przez rodziców.
KACZMAREK BOŻENA
PITURA MAŁGORZATA
ZIĘBA MAŁGORZATA

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie