Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Moja Karta Rowerowa

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2731 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci stanowią wartość, o którą powinni dbać wspólnie rodzice, nauczyciele i organizatorzy ruchu drogowego. Dlatego też w opracowałnym przeze mnie projekcie włączyłam do realizacji rodziców i policję. Jestem koordynatorem wspólnych działań
Projekt „Moja karta rowerowa”
realizowany w klasach IV - VI
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bełżycach
Autor : Teresa Rynkowska


Założenia projektu :

Z roku na rok rośnie liczba wypadków drogowych z udziałem dzieci. Codzienna droga do szkoły, spędzanie czasu poza szkołą, gry i zabawy w sąsiedztwie ulicy, jazda na rowerach często kończą się tragedią lub kalectwem. Dziecko, przychodząc do szkoły, posiada już pewne doświadczenia i określone sposoby zachowania w ruchu drogowym. Niestety, często są to zachowania nieprawidłowe, wynikające z braku odpowiedniej wiedzy, ale także z naśladownictwa dorosłych, którzy w obecności dzieci mniej lub bardziej świadomie łamią podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Chcąc wyposażyć uczniów w niezbędny zasób wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z korzystania z dróg, opracowałam projekt edukacyjny. Jako osoba odpowiedzialna za wychowanie komunikacyjne w naszej szkole nawiązałam ścisłą współpracę z nauczycielami kształcenia zintegrowanego. Wspólnie organizujemy cykliczne spotkania z Policją, pogadanki z rodzicami oraz z samymi uczniami. Uczniowie klas I - III zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, mogą uczestniczyć w ruchu na drogach publicznych tylko jako piesi i pasażerowie. Dlatego na tym etapie nauczania kształtujemy świadomego obywatela - uczestnika ruchu pieszego, który potrafi właściwie interpretować zasady współuczestnictwa i współodpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.

W klasie czwartej, gdy dziecko kończy dziesięć lat, (zgodnie z uszczegółowieniem zapisów dotyczących szkół w ustawie Prawo o ruchu drogowym, Art. 97 i Art. 109, DZ. U. Nr 129 z dnia 12 XI 2001 r. poz. 1444) szkoła umożliwia uczniowi zdobycie karty rowerowej, a tym samym wyposaża go w wiedzę niezbędną do jej uzyskania.
W klasie piątej i szóstej nie tylko utrwalamy zdobyte przez ucznia wiadomości i umiejętności dotyczące wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, ale również je rozszerzamy. Ja jako nauczyciel robię to na lekcjach techniki włączając nauczycieli wychowania fizycznego, w ramach ścieżek edukacyjnych czy też w ramach przygotowań i udziału w różnych konkursach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Przyjęte w tym projekcie założenia, cele i treści kształcenia pozwolą dzieciom przyswoić wiedzę o zasadach ruchu, wyposażą w umiejętności i nawyki bezpiecznego zachowania, rozwiną w nich wyobraźnię, myślenie przyczynowo - skutkowe, uwagę, orientację przestrzenną i czasową, spostrzegawczość wzrokową i słuchową.
W opracowanym przeze mnie projekcie treści kształcenia i wychowania zostały podzielone na trzy etapy. Towarzyszą im oczekiwane efekty pracy ucznia. Opis tych efektów ma ułatwić nauczycielom realizującym wychowanie komunikacyjne na różnych etapach nauczania planowanie pracy i wskazać zakres realizowanych treści kształcenia.


Cele ogólne kształcenia
Nadrzędnym celem kształcenia jest ukształtowanie w uczniu postawy odpowiedzialnego i świadomego uczestnika ruchu.

Cele szczegółowe wynikające z powyższego celu głównego:
* wyposażenie uczniów w wiadomości niezbędne do zrozumienia zasad świadomego, bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz zrozumienie istniejących zagrożeń i ich przyczyn,
* wyrobienie koniecznych umiejętności i nawyków potrzebnych do samodzielnego i odpowiedzialnego korzystania dróg
* kształtowanie postaw szacunku dla innych uczestników ruchu drogowego oraz osób działających na rzecz porządku publicznego, poszanowania środowiska naturalnego oraz urządzeń i miejsc użyteczności publicznej,
* rozwój wyobraźni, myślenia przyczynowo - skutkowego,
* kształtowanie spostrzegawczości oraz orientacji przestrzennej i czasowej,
* zapoznanie z podstawowymi zasadami postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych urazach powstających w czasie zabaw,
* przygotowanie uczniów do otrzymania karty rowerowej,
* poszerzanie wiedzy i umiejętności dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wykraczających poza wiadomości i umiejętności niezbędne do otrzymania karty rowerowej.

Treści nauczania i oczekiwane efekty pracy ucznia w poszczególnych etapach nauczania

Klasa IV

Treści Oczekiwane efekty
Budowa roweru oraz wyjaśnianie funkcji poszczególnych części..Rozumienie zależności między stanem technicznym roweru, dopasowaniem do wzrostu rowerzysty, a bezpieczeństwem i wygodą jazdy. Sprawdzanie stanu roweru i regulowanie niektórych jego części. Zapoznanie się z zasadą prawostronnego ruchu pojazdów. Indywidualne omawianie zasady jazdy rowerem po prawej stronie jezdni. Rozumienie skutków niewłaściwej jazdy rowerem. Omawianie zasad włączania się rowerem do ruchu. Zapoznanie się z zasadami obowiązującymi przy skręcaniu w prawo i w lewo. Zapoznanie się z zasadami wymijania, wyprzedzania i omijania.Zapoznanie się ze sposobem postępowania rowerzysty podczas jazdy w trudnych warunkach oraz dodatkowym wyposażeniem roweru.Rozróżnianie znaków drogowych, które obowiązują rowerzystę oraz uświadomienie konieczności ich przestrzegania.Zapoznanie z zasadami obowiązującymi kierujących rowerami przy przejeżdżaniu przez skrzyżowanie; dróg równorzędnych, podporządkowanych, z pierwszeństwem przejazdu, kierowanych za pomocą sygnałów świetlnych bądź policjanta.Doskonalenie umiejętności jazdy na rowerze. Udzielanie pierwszej pomocy przy niektórych urazach ciała np.: stłuczenia, zadrapania, otarcia skóry, zranienia. Uczeń: - nazywa części roweru,- rozumie zależność między stanem technicznym roweru a bezpieczeństwem jazdy, - potrafi samodzielnie wykonać proste czynności konserwacyjne,- zna zasadę prawostronnego ruchu pojazdów, - wie, czego nie wolno rowerzyście, - potrafi włączyć się rowerem do ruchu,- potrafi skręcać rowerem w prawo i w lewo,- zna zasady wymijania, wyprzedzania i omijania pojazdów,- wie, jak zachować się podczas jazdy w trudnych warunkach, - zna znaki drogowe obowiązujące rowerzystę - wie, jak przejeżdżać rowerem przez skrzyżowanie dróg - umie jeździć na rowerze,- potrafi udzielić sobie i innym pierwszej pomocy przy niektórych urazach.


Klasy V - VI

Treści Oczekiwane efekty
Utrwalanie i rozszerzanie zasad dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym i doskonalenie umiejętności jazdy rowerem. Uczeń:- zna znaki drogowe wykraczające poza zakres znaków, których znajomość wymagana jest do uzyskania karty rowerowej,- sprawnie jeździ rowerem.Procedury osiągania celów:
Realizacja projektu „Moja karta rowerowa „wymaga szczególnie starannego doboru metod i form pracy oraz środków dydaktycznych. Od tego, w jaki sposób przygotowujemy dzieci do świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym, zależeć będzie ich zdrowie i życie. Jest to inwestycja w przyszłość - wychowanie nie tylko prawidłowo i bezpiecznie zachowujących się przyszłych kierowców, ale przede wszystkim ukształtowanie świadomego obywatela, który będzie dostrzegał potrzeby innych ludzi nie tylko w ruchu drogowym.
Odpowiedni dobór metod nauczania i uczenia powinien umożliwić stopniowe wdrażanie dzieci do właściwego zachowania się na drogach. Nauczyciel powinien jak najwięcej metod praktycznych, odpowiednio wiążąc je z metodami poszukującymi i podającymi. Do każdej jednostki tematycznej powinien sporządzić opis oczekiwanych efektów pracy ucznia w celu ułatwienia planowania pracy, ukierunkowania kontroli i oceny postępów dziecka.
Zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci stanowią wartość, o którą powinni dbać wspólnie rodzice, nauczyciele i organizatorzy ruchu drogowego. Dlatego też włączyłam do realizacji treści projektu rodziców i policję. Jestem koordynatorem wspólnych działań. Rodzice są pierwszymi nauczycielami i mają największą możliwość oddziaływania. Najlepiej znają swoje dziecko, jego słabe i mocne strony, potrafią więc zrozumieć potrzeby, wyjaśnić problemy, odpowiedzieć na pytania, a przede wszystkim pokazać , w jaki sposób należy zachowywać się na drodze. Policja może pomóc nauczycielowi w realizacji zajęć, na których poruszane są trudniejsze zagadnienia z przepisów ruchu drogowego, a także w ocenie wiadomości i umiejętności ucznia przystępującego do egzaminu na kartę rowerową.
Opracowała: Teresa Rynkowska - nauczycielka
w Zespole Szkół nr 1 w Bełżycach

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie