Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Nad morzem - Program zielonej szkoły

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4868 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

AUTORSKI PROGRAM
EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY ZIELONEJ SZKOŁY DLA KLAS III.
NAD MORZEM

AUTORKI:

Sabina Cieślik

Martyna Strzemińska

WSTĘP

Autorski program edukacyjno-wychowawczy zielonej szkoły powstał w oparciu o:

 • program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
 • program wychowawczy
 • program profilaktyczny szkoły.

Integruje on różne dziedziny wiedzy z zakresu edukacji polonistyczno-kulturalnej,przyrodniczo-społecznej,matematycznej,plastyczno-technicznej,muzycznej i ruchowej. Czołowe założenia programu, jego cele, treści, formy i metody ich realizacji umożliwiają wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia, który jest nadrzędnym celem pracy nauczyciela. Przede wszystkim przybliża on uczniom region, w którym przebywać będą podczas dwutygodniowego, śródrocznego wypoczynku. Układ treści programu pozwala na poznanie krajobrazu nadmorskiego, jego kultury, historii, zabytków i atrakcji turystycznych, tworząc pełniejszy obraz otaczającego świata. W realizacji tego programu dominować będą metody aktywizujące pracę uczniów, pobudzające ich do działania. Zawarte w nim propozycje na poszczególne dni opracowane zostały w korelacji z podręcznikiem "Z Ekoludkiem w szkole" oraz w oparciu o własne materiały i pomysły. Program opracowany został przez nauczycielki kształcenia zintegrowanego Sabinę Cieślik i Martynę Strzemińską, a jego realizacja nastąpi podczas pobytu klas trzecich na zielonej szkole w Jastrzębiej Górze.

CEL GŁÓWNY

Nadrzędnym celem programu jest zdobywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności poprzez własne doświadczenia oraz obserwacje okolic nadmorskich.

CELE SZCZEGÓŁOWE
 1. Zainteresowanie regionem Pomorza ze szczególnym uwzględnieniem jego walorów historycznych, kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych.
 2. Zapoznanie z obszarami chronionymi, ich znaczeniem oraz zasadami zachowania się na tych obszarach.
 3. Upowszechnianie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Doskonalenie sprawności fizycznej uczniów oraz innych zachowań sprzyjających zdrowiu.
 5. Kształtowanie zasad świadomej dyscypliny i harmonijnego współżycia w zespole oraz poczucia współodpowiedzialności za siebie i innych.
Przewidywane osiagnięcia uczniów w zakresie poszczególnych dziedzin

Edukacja polonistyczno - kulturalna:

 • układa plan wydarzeń ,opowiada legendę
 • słucha poleceń, wypowiedzi nauczyciela, przewodników i innych rozmówców
 • potrafi poprawnie, w rozwiniętej, uporządkowanej formie wypowiadać się na temat przeżyć i własnych doświadczeń
 • odpowiada na pytania dotyczące tekstu, wskazuje odpowiednie fragmenty
 • kulturalnie prowadzi rozmowę
 • potrafi napisać tekst w formie opowiadania, opisać krajobrazy nadmorskie
 • umie zredagować i napisać krótki list,kodeks zachowania się nad morzem, potrafi adresować listy i karty pocztowe
 • wie, że ludność różnych regionów Polski posługuje się też językiem innym niż literacki (gwara)
 • analizuje i czyta teksty oraz wiersze o tematyce przyrodniczej.

Edukacja przyrodniczo – społeczna:

  • zna i wskazuje główne kierunki na mapie
  • potrafi czytać legendę mapy
  • rozumie pojęcia: miejscowość, gmina, powiat, województwo, kraj
  • określa na mapie położenie Morza Bałtyckiego i Pobrzeża Gdańskiego
  • wskazuje porty handlowe i rybackie
  • wymienia elementy krajobrazu nadmorskiego
  • rozumie pojęcia: obiekt zabytkowy, wydma, falochron, park narodowy, park krajobrazowy,
  • wyjaśnia znaczenie latarni morskiej, bandery
  • rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego przez człowieka
  • jest wrażliwy na piękno przyrody ojczystej
  • zna niektóre gatunki roślin i zwierząt żyjących w morzu i na wybrzeżu
  • rozumie pojęcie "transport morski", wymienia nazwy statków
  • rozumie potrzebę ochrony przyrody nadmorskiej,
  • wie, jak zachować się w parku narodowym
  • zna podstawowe przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych
  • dba o higienę osobistą
  • potrafi ubrać się w zależności od warunków atmosferycznych
  • wie, jak bezpiecznie zachować się w lesie, nad wodą, na terenie obiektu wypoczynkowego
  • redaguje kodeks zachowania się na zielonej szkole
  • potrafi zgodnie współdziałać w grupie
  • potrafi radzić sobie w różnych, nawet trudnych sytuacjach
  • umie opanować lęki i stres związany z rozłąką z rodzicami

Edukacja matematyczna:

 • odczytuje wskazania zegara
 • dokonuje obliczeń zegarowych
 • analizuje, rozwiązuje zadania tekstowe związane z upływem czasu
 • posługuje się jednostkami objętości
 • oblicza obwody czworokątów: kwadratu i prostokąta
 • mnoży i dzieli w pamięci oraz sposobem pisemnym
 • stosuje w praktyce wiadomości dotyczące kalendarza, liczenia pieniędzy.
 • rozwiązuje zadania z treścią z wykorzystaniem mnożenia i dzielenia sposobem pisemnym.

Edukacja plastyczno – techniczna:

 • zna i przestrzega zasad bezpiecznego posługiwania się narzędziami
 • utrzymuje czystość i porządek w miejscu pracy
 • potrafi wyrazić w różnorodnych formach plastycznych swoje przeżycia, obserwacje, nastroje
 • potrafi posłużyć się linią i plamą jako środkami wypowiedzi plastycznej
 • rozumie pojęcia: malarz, dzieło sztuki, rzeźbiarz, rzeźba, artysta ludowy
 • rozpoznaje obrazy malarstwa o tematyce morskiej – wykazuje się pomysłowością w tworzeniu obrazu morza
 • odczuwa piękno we wszystkich jego przejawach

Edukacja muzyczna:

 • aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych
 • umie słuchać odgłosów morza
 • potrafi tańczyć w rytm muzyki
 • umie słuchać utworów w wykonaniu kapeli regionalnej
 • komponuje własne rytmy z podanych wartości rytmicznych
 • śpiewa piosenki o tematyce morskiej, improwizuje ruchem treść piosenki
 • określa charakter śpiewanych utworów
 • rozwija inwencję twórczą

Edukacja ruchowa:

 • kształtuje ogólną sprawność fizyczną w toku gier i zabaw ruchowych
 • doskonali rzuty i chwyty- gra w dwa ognie
 • doskonali sprawność fizyczną poprzez stosowanie lekkoatletycznych form ruchu: bieg, skok, rzut
 • rozwija szybkość, zręczność, zwinność poprzez ćwiczenia gimnastyczne i gry zręcznościowe
 • stosuje reguły zabaw i gier sportowych.
Program zielonej szkoły uwzględniający profilaktykę zdrowotną
i edukację ekologiczną.

Zagadnienia

Zadania

Sposób realizacji

Treści

Uwagi

Nareszcie u celu podróży

wtorek

10maja

1.Przydzielenie pokoi.

2.Rozpakowanie bagaży.

3.Rozmowa na temat higieny

osobistej ciała i ubioru. Estetyka

spożywania posiłków.

-Pogadanka

-Rozmowa

-Jednostka i grupa,

życie w grupie.

-Podstawowe zasady higieny osobistej

Edukacja:

prozdrowotna

prospołeczna

Nad Bałtykiem

środa

11 maja

1.Spotkanie organizacyjne.

Omówienie regulaminu

i harmonogramu zajęć.

Zasady bhp.

2.Poznanie najbliższej okolicy,

położenia obiektu i jego

otoczenia.

3. Spacer nad morze, powitanie

morza.

4.Zajęcia zintegrowane

(załącznik- konspekt zajęć nr 1).

5. Gimnastyka korekcyjna.

-Zajęcia zintegrowane

-Pogadanka

-Tworzenie

regulaminu pobytu

na zielonej szkole

-Spacer

-Zajęcia ruchowe

 

-Podstawowe

zasady

bezpieczeństwa oraz higieny pracy,

nauki i

wypoczynku

-Współdziałanie w grupie ,

odpowiedzialność

za jej członków

-Położenie Morza

Bałtyckiego oraz

Jastrzębiej Góry

na mapie

-Wrażliwość na

ochronę środowiska i piękno

otaczającej przyrody.

-Ćwiczenia

koordynujące

postawę ciała

i umiejętności

ruchowe

Edukacja

prozdrowotna

prospołeczna

ekologiczna

polonistyczna

matematyczna

Wychowanie

komunikacyjne

Legenda o latarni morskiej

czwartek

12 maja

1.Spacer w kierunku latarni

morskiej na Rozewiu.

Zwiedzanie Muzeum Latarnictwa Morskiego.

2.Zajęcia zintegrowane:

(załącznik- konspekt zajęć nr 2).

3.Gimnastyka korekcyjna.

4. Konkurs plastyczny

"Najpiękniejsza latarnia morska".

5. Spacer nad morze. Obserwacja

zachodu słońca.

-Spacer

-Obserwacja

-Zwiedzanie

-Konkurs plastyczny

-Praca z mapą

-Zajęcia zintegrowane

 

-Podstawowe

zasady poruszania

się po drogach

-Rozwijanie

wrażliwości na

piękno otaczającego

środowiska

-Znaczenie latarni

morskiej dla

bezpieczeństwa na

morzu

-Propagowanie

znaczenia ruchu dla

własnego zdrowia

-Obliczenia

zegarowe

Edukacja:

prozdrowotna

ekologiczna

polonistyczna

artystyczna

matematyczna

Poznajemy i zwiedzamy Trójmiasto

Piątek

13maja

1. Całodniowa wycieczka

autokarowa do Trójmiasta:

-zwiedzanie okrętu ORP Błyskawica

-zwiedzanie Oceanarium

-spacer po Starówce Gdańskiej

-koncert w Katedrze Oliwskiej

-spacer po sopockim molo.

-Wycieczka

autokarowa

-Zwiedzanie

-Wykonywanie zdjęć

-Obserwacja

-Spacer

-Udział w koncercie

-Bezpieczeństwo

podczas podróży

-Największe miasta

nadmorskie ich

historia,

najważniejsze zabytki

-Ochrona

środowiska

przyrodniczego

Edukacja:

polonistyczna

prozdrowotna

ekologiczna

artystyczna

Wychowanie

komunikacyjne

Odwiedzamy ciekawe miejsca wybrzeża

Sobota

14 maja


Mali artyści

niedziela

15 maja

1.Spacer w kierunku najbardziej

wysuniętych miejsc na północ

punktu linii brzegowej Polski: obelisk "Gwiazda Północy".

2.Zajęcia na basenie.

3. Dyskoteka.

1.Wyjście do kościoła

św I. Loyoli.

2.Spacer ulicą Bałtycką.

3.Wyjście na plażę. Konkurs na

najciekawszą rzeźbę z piasku.

4. Ognisko z pieczeniem

kiełbasek. Nauka piosenki "Hej

żeglujże żeglarzu", pląsy i

zabawy przy ognisku

-Rozmowa

-Spacer

-Udział w imprezie

-Zajęcia na basenie

-Obserwacja

-Spacer

-Wykonanie rzeźby

z piasku

-Udział w imprezie

-Wspólny śpiew i

zabawy muzyczno-

ruchowe

 

-Poznanie

najbliższych okolic

Jastrzębiej Góry,

ich historii

-Rozwijanie

wrażliwości na

piękno otaczającej

przyrody

-Najbliższe

otoczenie , dzieje

i historia terenu

-Rzeźba jako

dziedzina sztuk

plastycznych

-Zabawy

muzyczno-

ruchowe

 

Edukacja:

prozdrowotna

ekologiczna

polonistyczno-kulturalna

Wychowanie komunikacyjne

Edukacja:

artystyczna

prozdrowotna

ekologiczna

prospołeczna

Wędrówki po plaży

Poniedziałek

16 maja

1. Zajęcia zintegrowane:

(załącznik - konspekt zajęć nr 3).

2. Wyjście na plażę. Szukanie

skarbów: muszelek, kamyków,

bursztynów. Ocena czystości

plaży.

3. Zajęcia na basenie.

4.Oglądanie filmu na video.

-Zajęcia zintegrowane

-Spacery

-Zbieranie "darów

morza"

-Zajęcia na basenie

-Oglądanie filmu

-Obserwacja

-Praca z mapą

-Rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającego środowiska

-Ukazanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka

-Charakterystyczne cechy krajobrazu nadmorskiego

Edukacja:

prozdrowotna

ekologiczna

polonistyczna

matematyczna

 

Poznajemy środki transportu wodnego

Wtorek

7 maja

1. Zajęcia zintegrowane: (załącznik- konspekt zajęć nr 4).

2.Wyprawa "Drogą Nadmorską"

do Lisiego Jaru. Obserwacja

statków pływających po morzu.

3. Dyskoteka.

-Piesza wędrówka

-Obserwacja

-Udział w imprezie

-Zajęcia zintegrowane

-Walory

historyczne,

przyrodnicze,

krajobrazowo-

turystyczne

zwiedzanych

okolic

-Środki transportu

wodnego

Edukacja:

polonistyczna

ekologiczna

prozdrowotna

matematyczna

artystyczna

Wychowanie

komunikacyjne

Poznajemy Półwysep Helski

Środa

18 maja

1.Całodniowa wycieczka na Hel:

-zwiedzanie Muzeum

Rybołówstwa

- zwiedzanie portu rybackiego,

fokarium.

2. Zajęcia na basenie.

-Wycieczka

-Zwiedzanie

-Obserwacja

-Wykonywanie zdjęć

-Zajęcia na basenie

-Rozwijanie

wrażliwości na

piękno

otaczającego środowiska, jego

ochronę

-Walory

historyczne, przyrodniczo-

krajobrazowe i

turystyczne

Półwyspu

helskiego, rybacki

charakter Helu,

zajęcia ludności

-Pływanie, a

zdrowie

Edukacja:

polonistyczna

ekologiczna

prozdrowotna

prospołeczna

Wychowanie

komunikacyjne

Praca rybaka dawniej i dziś.

Zajęcia sportowo- rekreacyjne

Czwartek

19 maja

1.Zajęcia zintegrowane (załącznik- konspekt zajęć nr 5).

2. Wyjście na plażę, zawody

sportowe:

-rzut piłką plażową

-skok w dal

-bieg brzegiem morza

siatkówka plażowa

3. Oglądanie filmu na video.

-Zajęcia zintegrowane

-Zawody sportowe

-Spacer

-Oglądanie filmu

-Znaczenie pracy

rybaka

-Propagowanie

znaczenia ruchu dla własnego zdrowia

-Zwrócenie uwagi

na znaczenie jodu

dla organizmu

człowieka

-Uświadomienie

potrzeby

zachowania "zdrowej"

rywalizacji oraz

zasady gry fair-

play

Edukacja:

prozdrowotna

ekologiczna

polonistyczno-

kulturalna

matematyczna

W porcie

Piątek

20 maja

1.Zajęcia zintegrowane

(załącznik- konspekt zajęć nr 6).

2.Gimnastyka korekcyjna.

3.Rejs statkiem po morzu.

4. Zabawy muzyczno- ruchowe,

pląsy, nauka piosenek o tematyce

morskiej.

-Zajęcia zintegrowane

-Praca z mapą

-Rejs statkiem

-Zabawy muzyczno- ruchowe

-Nauka piosenki

-Port morski, jego części, pojęcia związane z portem -Charakterystyczne cechy miast portowych

Edukacja:

ekologiczna

prozdrowotna

polonistyczna

matematyczna

Wychowanie

komunikacyjne

Na turystycznym szlaku

Sobota

21 maja

1.Wycieczka do Łeby.

-wędrówka po ruchomych wydmach

zwiedzanie "Mechowskich Grot"

i elektrowni w Żarnowcu.

-podróż "bajkową kolejką".

2.Ognisko z pieczeniem

kiełbasek. Występ kapeli

kaszubskiej.

-Rozmowa

-Wycieczka

-Spacery

-Zwiedzanie

-Udział w imprezie

-Oglądanie występu

kapeli

-Rozwijanie wrażliwości na

piękno otaczającego środowiska

-Obszary chronione

oraz ich znaczenie

w zachowaniu

różnorodności

biologicznej.

Zasady zachowania

się na obszarach

chronionych.

- Twórczość

ludowa, jej

znaczenie

Edukacja:

ekologiczna

prozdrowotna

prospołeczna

artystyczna

Wychowanie

komunikacyjne

Jeździmy konno

Niedziela

22 maja

1.Wyjście do kościoła.

2.Spacer brzegiem morza.

3.W ośrodku jeździeckim " VIS"-

jazda konna indywidualna i

bryczką.

4.Konkurs wiedzy o tematyce morskiej.

5.Dyskoteka.

-Spacer

-Jazda konna

-Konkurs

-Udział w imprezie

-Architektura sztuki

sakralnej

- Znaczenie różnych

form aktywności

ruchowej dla

własnego zdrowia, bezpieczeństwo jazdy konnej

Edukacja:

prozdrowotna

ekologiczna

polonistyczna

artystyczna

Wychowanie

komunikacyjne

Pożegnanie z morzem

Poniedziałek

23 maja

1.Zajęcia zintegrowane (załącznik konspekt zajęć nr 7).

2.Gimnastyka korekcyjna .

3.Sprzątanie pokoi- pakowanie

4. Ostatni spacer po Jastrzębiej

Górze-pożegnanie z morzem.

5. Podsumowanie pobytu.

Uroczyste pożegnanie przy

ognisku. Festiwal poznanych

piosenek o tematyce morskiej.

-Zajęcia zintegrowane

-Spacer

-Pogadanka

-Udział w imprezie

-Uwrażliwianie na

piękno okolicy

nadmorskiej

-Ład i porządek w

miejscu pobytu

-Ćwiczenia

koordynujące postawę ciała

i umiejętności

ruchowe

Edukacja:

prozdrowotna

polonistyczna

matematyczna

artystyczna

Wracamy do domu.

Wtorek

24 maja

1.Wyjazd do Katowic.

-Pogadanka

-Rozmowa

-Bezpieczeństwo podczas podróży

Wychowanie

komunikacyjne

Harmonogram dnia na " zielonej szkole" w Jastrzębiej Górze
Maj 2005

7.30 Pobudka

7.30 - 8.00 Poranna toaleta

8.00 - 8.30 Śniadanie

8.30 – 8.40 Przygotowanie do zajęć

8. 40 – 12.30 Zajęcia edukacyjne, wycieczki

12.30 – 13.00 Przygotowanie do obiadu

13.00 – 13.30 Obiad

13.30 – 14.50 Poobiedni odpoczynek

14.50 – 15.00 Podwieczorek

15.00 – 17.50 Zajęcia sportowe, plastyczne, wycieczki

17.50 – 18.00 Przygotowanie do kolacji

18.00 – 18.30 Kolacja

18.30 – 20.30 Ognisko, dyskoteka, spacer, zajęcia sportowe, telewizja

20.30 – 21. 00 Przygotowanie do snu, wieczorna toaleta

21.00 – 7.30 Cisza nocna

Regulamin uczestnika ,, zielonej szkoły"
 1. Jestem życzliwy i koleżeński.
 2. Przestrzegam przepisów bezpieczeństwa na terenie ośrodka, podczas zabaw, spacerów, wycieczek, w lesie , nad wodą.
 3. Nigdy nie oddalam się od grupy, nie wychodzę poza teren ośrodka.
 4. Przestrzegam zaleceń nauczycieli i opiekunów.
 5. Dostosowuję się do rozkładu dnia , punktualnie zgłaszam się na zbiórki.
 6. Dbam o higienę i czystość pomieszczeń , w których przebywam.
 7. Dbam o higienę i czystość swojego ciała. Myję ręce przed posiłkami i po powrocie z pieszych wędrówek.
 8. Dbam o własne zdrowie. Ubieram się stosownie do pogody.
 9. Z szacunkiem odnoszę się do osób dorosłych, koleżanek i kolegów. Stosuje zasadę "pomagamy sobie wzajemnie".
 10. Kulturalnie, w ciszy i spokoju spożywam w stołówce posiłki.
 11. W czasie ciszy poobiedniej odpoczywam i bez ważnego powodu nie wychodzę z pokoju .
 12. Cisza nocna obowiązuje od godziny 21.00-7.30. "Jeżeli nie możesz spać- pozwól spać innym".
 13. Informuję wychowawcę lub opiekuna o niepokojących mnie sprawach. Obowiązuje mnie rzetelność i prawdomówność w podawaniu informacji.
 14. Szanuję przyrodę.

Uczeń wyróżniający się nienagannym zachowaniem jest nagradzany pochwałą.

Uczeń naruszający regulamin otrzymuje naganę .

O łamaniu regulaminu oraz przejawianiu negatywnej postawy przez uczestnika " zielonej szkoły" są informowani rodzice.

Konspekt nr 1

Data zajęć: 11 maja 2005

Ośrodek tematyczny: Nad morzem .

Temat dnia: Nad Bałtykiem.

Tematyka zajęć:

Wskazywanie na mapie Polski Morza Bałtyckiego, Jastrzębiej Góry. Określanie jej położenia w stosunku do miejsca zamieszkania. Redagowanie i zapis kodeksu zachowania się nad morzem. Odczytywanie wskazań zegara (godziny, minuty, sekundy).

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

Uczeń:

 • określa na mapie położenie Morza Bałtyckiego, wybrzeża, Jastrzębiej Góry
 • wyjaśnia, jak należy zachowywać się nad morzem
 • redaguje kodeks zachowania się nad morzem
 • odczytuje wskazania zegara
 • zamienia godziny na minuty, minuty na sekundy, sekundy na minuty
 • dzieli w pamięci w zakresie 100

Metody:

 • działania praktycznego
 • problemowa

Formy:

 • zbiorowa
 • indywidualna jednolita

Środki dydaktyczne:

 • podręcznik
 • matematyczne karty pracy
 • mapa

Przebieg zajęć:

 1. Wprowadzenie do tematu Odszyfrowanie hasła poprzez rozwiązanie zagadki matematycznej:

  Oblicz, a otrzymane iloczyny uporządkuj malejąco:

  64 : 8 = 8 Ł 72 : 8 = 9 A 54 : 9 = 6 Y 63 : 9 = 7 T

  45 : 9 = 5 K 90 : 9 = 10 B

  Hasło: BAŁTYK

 2. Odszukiwanie na mapie Polski Morza Bałtyckiego, Jastrzębiej Góry oraz Katowic
 3. Wskazywanie kierunków na mapie. Określanie wzajemnego położenia w/w miejscowości.
 4. Zabaw ruchowa "Na plaży".
 5. Redagowanie w grupach kodeksu zachowania się nad morzem, np.:
  • Nie chodź po wydmach!
  • Nad morze schodź tylko wyznaczonymi szlakami!
  • Nie zrywaj żadnych roślin, nie depcz ich!
  • Nie zaśmiecaj plaży!
  • Nie wrzucaj śmieci do morza!
  • Nie płosz ptaków!
 1. Zapisywanie kodeksu zachowania się nad morzem na ozdobnych planszach. Umieszczenie ich w pokojach w widocznym miejscu.
 2. Ćwiczenia śródlekcyjne.
 3. Odczytywanie wskazań zegara w systemie 24 godzinnym i 12 godzinnym.
  • wskazywanie godzin na modelu zegara
  • ćwiczenia praktyczne
  • rozwiązywanie zadań dotyczących obliczeń zegarowych.
 4. Podsumowanie zajęć. Kończenie zdań na temat wrażeń z pierwszego dnia pobytu nad morzem.
  • Najbardziej nad morzem podoba mi się .........................
  • Jestem szczęśliwy, bo ..........................
Konspekt nr 2

Data: 12 maja 2005

Ośrodek tematyczny: Nad morzem

Temat dnia: Poznajemy legendę o latarni morskiej.

Tematyka zajęć:

Znaczenie latarni morskich dla bezpieczeństwa na morzu na podstawie wiersza "Latarnia morska" oraz "Legendy o latarni morskiej". Odczytywanie planu legendy, krótkie opowiadanie i opisywanie kolejnych wydarzeń. Słuchanie i nauka piosenki ludowej "Hej żeglujże, żeglarzu". Obliczenia zegarowe.

Przewidywane osiągnięcia:

Uczeń:

 • rozumie znaczenie latarni dla bezpieczeństwa na morzu
 • rozumie treść legendy po cichym czytaniu
 • opowiada treść legendy
 • redaguje fragment opowiadania do planu wydarzeń
 • wskazuje czasowniki w wierszu
 • wypowiada się na temat treści, nastroju wysłuchanej piosenki ludowej
 • potrafi ją zaśpiewać
 • dokonuje obliczeń zegarowych

Metody:

 • poszukująca
 • działania praktycznego
 • problemowa

Formy:

 • zbiorowa
 • indywidualna jednolita

Środki:

 • podręcznik
 • ilustracje
 • mapa
 • kaseta z nagraniem

Przebieg:

 1. Wprowadzenie do tematu – rozwiązywanie zagadek o latarniach. Oglądanie zdjęć latarni morskich. Wskazywanie na mapie miejscowości, w których znajdują się latarnie morskie. Omawianie jej wyglądu i znaczenia dla statków na podstawie wiersza "Latarnia morska".
 2. Wskazywanie czasowników związanych ze znaczeniem latarni.
 3. Głośne, indywidualne czytanie legendy o latarni morskiej.
 4. Sprawdzenie zrozumienia treści legendy.
 5. Odczytanie planu legendy i krótkie opowiadanie kolejnych wydarzeń.
 6. Samodzielne redagowanie fragmentów opowiadania do kolejnych punktów planu.
 7. Wysłuchanie nagrania z kasety piosenki "Hej żeglujże, żeglarzu". Omówienie treści i nastroju utworu. Nauka piosenki..
 8. Śpiewanie piosenki "Hej żeglujże, żeglarzu".
 9. Zabawa ruchowa przy piosence.
 10. Obliczenia zegarowe – wspólne rozwiązywanie zadań związanych z upływem czasu.
 11. Podsumowanie zajęć. Ocena pracy.
Konspekt nr 3

Data: 16 maja 2005

Ośrodek tematyczny: Nad morzem.

Temat dnia: Krajobrazy nadmorskie.

Tematyka zajęć:

Ustne opisywanie krajobrazów nadmorskich na podstawie obserwacji, ilustracji oraz wystawy o tematyce morskiej. Wyróżnianie elementów krajobrazu nadmorskiego. Flora i fauna nadmorska z uwzględnieniem gatunków chronionych. Wykonanie pracy plastycznej. Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem jednostek objętości płynów.

Przewidywane osiągnięcia ucznia:

Uczeń:

 • potrafi opisać krajobraz nadmorski
 • wyróżnia elementy krajobrazu – naturalne i kulturowe
 • redaguje list do rodziców
 • wymienia rośliny i zwierzęta nadmorskie
 • rozpoznaje gatunki chronione
 • maluje krajobraz nadmorski
 • rozwiązuje zadania tekstowe
 • potrafi zamieniać litry na mililitry

Metody:

 • podająca
 • poszukująca
 • działania praktycznego

Formy:

 • zbiorowa
 • indywidualna jednolita

Środki dydaktyczne:

 • ilustracje, albumy przedstawiające krajobrazy nadmorskie
 • podręcznik
 • mapa wybrzeża
 • opakowania i etykiety po napojach i płynach

Przebieg zajęć:

  1. Wskazywanie na mapie obszaru nadmorskiego, czyli miejsca, w którym morze styka się z lądem. Odwołanie się do obserwacji poczynionych na spacerze.
  2. Odczytywanie z mapy nazw miast nadmorskich.
  3. Wyróżnianie elementów krajobrazu nadmorskiego: ukształtowania powierzchni: brzeg wysoki i stromy (Ustka, Jastrzębia Góra, Gdynia Orłowo) oraz płaski plażowy (Łeba), wydmy, falochrony.
  4. Wyjaśnienie pojęć: wydmy, falochrony.
  5. Fauna i flora nadmorska. Wskazywanie na ilustracjach i nazywanie roślin i zwierząt nadmorskich.
  6. Dobieranie podpisów nazw roślin i zwierząt do ilustracji.
  7. Składniki kulturowe krajobrazu nadmorskiego: drogi, promenady, zabudowania, zakłady przetwórcze.
  8. Wypełnianie tekstu z lukami dotyczącego krajobrazu nadmorskiego.
  9. Układanie hasła na temat ochrony przyrody nadmorskiej.
  10. Zabawa ruchowa pt. " Gimnastyka" .
  11. Redagowanie listu do rodziców lub kolegów z uwzględnieniem piękna krajobrazu nadmorskiego. Zwrócenie uwagi na strukturę listu, adresowanie kopert.
  12. Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem jednostek objętości płynów – litr, mililitr
   • zamiana litrów na mililitry
   • odczytywanie z etykiet produktów informacji o ich pojemności.
  13. Malowanie w grupach krajobrazu nadmorskiego.
  14. Zorganizowanie wystawy prac uczniów.
Konspekt nr 4

Data zajęć: 17 maja 2005

Ośrodek tematyczny: Nad morzem

Temat dnia: Poznajemy środki transportu wodnego.

Tematyka zajęć:

Rozmowa na temat środków transportu wodnego w oparciu o zgromadzone modele statków, ilustracje i informacje nauczyciela. Podział środków transportu wodnego. Segregowanie i klasyfikowanie nazw statków ze względu na ich przeznaczenie. Wykonanie modelu statku techniką origami. Obliczanie obwodu prostokąta i kwadratu.

Przewidywane osiągnięcia:

Uczeń:

 • rozwiązuje krzyżówkę, uzupełnia tekst z lukami
 • nazywa i wymienia środki transportu wodnego: śródlądowego i morskiego
 • klasyfikuje statki morskie ze względu na ich przeznaczenie
 • porządkuje liczby
 • oblicza obwody czworokątów
 • wykonuje statek techniką origami

Metody:

 • podająca
 • poszukująca
 • działania praktycznego
 • problemowa

Formy:

 • zbiorowa
 • indywidualna jednolita

Środki dydaktyczne:

 • podręcznik
 • ilustracje
 • krzyżówka
 • zabawa matematyczna
 • kaseta magnetofonowa

Przebieg zajęć:

  1. Wprowadzenie do tematu:
 • zabawa matematyczna:

-uporządkuj liczby od najmniejszej do największej i odczytaj hasło:

TRANSPORT

11 000 T 80 007 R 38 524 N 94 998 T 78 592 O 19 998 R

70 059 S 75 826 P 33 460 A

-rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło:

1. Królowa polskich rzek.

2.Np. Bałtyckie.

3.Tam stoi Neptun.

4.Wskazuje drogę statkom.

5.Spotkasz go na okręcie.

W

I

S

Ł

A

M

O

R

Z

E

G

D

A

Ń

S

K

L

A

T

A

R

N

I

A

M

A

R

Y

N

A

R

Z

 1. Rozmowa na temat środków transportu wodnego w oparciu o zgromadzone modele statków, ilustracje oraz informacje nauczyciela.
 2. Nazywanie środków transportu wodnego, określanie przeznaczenia statków.
 3. Podział środków transportu wodnego, segregowanie nazw statków na dwie grupy. Dobieranie kartoników z nazwami statków do tytułów.
 4. Klasyfikowanie statków morskich ze względu na ich przeznaczenie, uzupełnianie tabeli.

TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY

(rzeki i kanały)

TRANSPORT MORSKI

(morza i oceany)

barki

drobnicowce

łodzie

masowce

promy

tankowce

statki pasażerskie

kontenerowce

holowniki

kutry

 

trawlery

 

statki pasażerskie (przybrzeżne, pełnomorskie)

 • Wykonanie papierowego statku techniką origami.
 • Uzupełnienie tekstu z lukami na temat transportu wodnego
 • Odszyfrowanie hasła poprzez odczytanie co drugiej litery z tabelki:

  B

  O

  A

  R

  N

  T

  D

  W

  E

  P

  R

  I

  A

  F

  hasło: bandera

 • Wyjaśnienie pojecia bandera przez nauczyciela.
 • Bandera – to flaga podnoszona (wywieszana) na statku, określająca jego przynależność państwową, a czasem również charakter służby (bandera wojenna, handlowa, sportowa, jachtowa).
 • Wysłuchanie z kasety nagranego tekstu Kornela Makuszyńskiego "Cześć banderze".
 • Rozmowa na temat treści wysłuchanego utworu.
 • Ponowne głośne odczytanie utworu przez uczniów.
 • Naklejanie bandery w zeszycie. Zbiorowe redagowanie podpisu.
 • Zabawa muzyczno – ruchowa "Marynarz".
 • Obliczanie obwodu prostokąta i kwadratu:
  • mierzenie boków czworokątów, obliczanie ich obwodu
  • kreślenie prostokątów i kwadratów o podanych wymiarach, obliczanie ich obwodu
  1. Podsumowanie zajęć. Ocena.
  Konspekt nr 5

  Data zajęć: 19 maja 2005

  Ośrodek tematyczny: Nad morzem.

  Temat: Na czym polegała praca rybaka dawniej i dziś?

  Tematyka zajęć:

  Omówienie budowy i sposobu odżywiania się ryb. Ryby słodkowodne i morskie. Praca rybaka. Sposoby połowu dawniej i dziś. Celowość hodowli ryb. Obwody prostokąta i kwadratu - rozwiązywanie zadań tekstowych.

  Zadania:

  Uczeń:

  • zna sposoby połowu ryb i czynności jakie wykonują rybacy podczas rejsu
  • rozumie znaczenie pojęć: rejs, port, kuter, trawlery
  • wymienia i rozpoznaje kilka gatunków ryb morskich i śródlądowych
  • rozumie znaczenie odpowiedzialnej pracy rybaka.
  • wymienia i wskazuje na mapie największe porty rybackie.
  • rozwiązuje zadania tekstowe związane z obliczaniem obwodu czworokątów

  Metody:

  • podające
  • aktywizujące pracę uczniów

  Formy:

  • indywidualna jednolita i zróżnicowana
  • zbiorowa

  Środki dydaktyczne:

  • ilustracje przedstawiające gatunki ryb słodkowodnych i morskich
  • podręcznik
  • rozsypanka sylabowa
  • eliminatka
  • mapa

  Przebieg zajęć:

  1. Rozwiązanie zagadki:

   Płynie kutrem ławicy naprzeciw,

   chyba szczęście mu tutaj dopisze.

   Już zarzucił szeroko swe sieci,

   na pewno złowi ryb całą masę.

   (rybak)

   Proszę, zgadnijcie, dzieci

   łuska się na niej świeci.

   Patrz, jak pod wodę gładką

   goni za sióstr gromadką.

   (rybka)

  2. Przypomnienie znanych gatunków ryb.
  3. Zapoznanie z budową ryby i jej przystosowaniem do życia w wodzie – wykonanie ilustracji przedstawiającej rybę, uwzględnienie części jej ciała.
  4. Omówienie sposobu odżywiania się ryb.
  5. Dokonywanie podziału gatunków ryb na ryby słodkowodne i morskie. Zapisywanie nazw ryb morskich do zeszytu.
  6. Naklejanie nazw gatunków ryb morskich pod ilustracjami w podręczniku.
  7. Zabawa "Ryby w sieci".
  8. Sposoby połowy ryb dawniej i dziś. Opowiadanie nauczyciela o pracy rybaków
  9. Wpisywanie informacji do tabeli.
   Dawniej

   Dziś

   -wszystkie czynności wykonywał rybak:

   połów ryb, sortowanie, patroszenie, porcjowanie, filetowanie itd.

   -praca trudna, niebezpieczna, uciążliwa

   -statki rybacki (trawlery – przetwórnie) wyposażone są w nowoczesne urządzenia, dzięki którym praca rybaka jest zmechanizowana, lżejsza, udoskonalona, ale również trudna i niebezpieczna

  10. Znaczenie pracy rybaka, celowość hodowli i połowu ryb:
   • dostarczanie ryb i innych zwierząt morskich
   • przerabianie ryb na konserwy, marynaty, paszę dla zwierząt hodowlanych
   • wartości odżywcze mięsa ryby
  1. Układanie z rozsypanek sylabowych przymiotników określających pracę rybaka:

   dna tru, bez nie czna pie, na od wie po dzial, żka cię, ka cie wa.

  2. Wskazywanie na mapie portów rybackich.
  3. Kończenie rozpoczętych zdań:
   • Gdybym miał złotą rybkę to poprosiłbym ją o ...........................
   • Chciałbym, aby złota rybka spełniła moje trzy życzenia..........................................
  1. Odczytywanie prac.
  2. Rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących obwodów prostokątów i kwadratów.
  Konspekt nr 6

  Data zajęć: 20 maja 2005

  Ośrodek tematyczny: Nad morzem.

  Temat: W porcie.

  Tematyka zajęć:

  Omówienie budowy portu z uwzględnieniem części lądowej i morskiej. Rozpoznawanie części składowych portu na ilustracji. Wyróżnianie portów handlowych i morskich. Mnożenie i dzielenie sposobem pisemnym.

  Przewidywane osiągnięcia:

  Uczeń:

  • wyróżnia części portu: wodną i lądową
  • zna charakterystyczne cechy miast portowych
  • wskazuje na mapie miasta: porty handlowe i rybackie
  • rozumie pojęcia: port, reda, stocznia, nadbrzeże, molo, falochron, marynarz, transport morski i śródlądowy
  • wymienia zabytki i ważne obiekty miast portowych
  • rozwiązuje zagadkę
  • mnoży i dzieli sposobem pisemnym
  • śpiewa i ilustruje ruchem treść piosenki

  Metody:

  • aktywizujące pracę uczniów
  • podająca

  Formy:

  • indywidualne – jednolita i zróżnicowana
  • zbiorowa

  Środki dydaktyczne:

  • karta pracy
  • ilustracje
  • tekst piosenki "Bosman"
  • widokówki
  • pamiątki
  • mapa

  Przebieg zajęć:

  1. Rozwiązanie zagadki.

   Miejsce, do którego wpływają statki z dalekiej podróży. (port)

  2. Zapoznanie uczniów z częścią wodną i lądową portu. Wskazywanie elementów portu na planszy. Wyjaśnienie pojęć: reda, kanały portowe, baseny portowe, falochrony, nabrzeże, molo.
  3. Przyporządkowanie nazw części portu do ilustracji.
  4. Nauka piosenki pt. "Bosman". Inscenizacja ruchowa do piosenki.
  5. Wskazywanie na mapie miast portowych położonych nad Bałtykiem. Wyróżnianie portów handlowych i rybackich.
  6. Porównywanie wielkości miast portowych w oparciu o legendę mapy.
  7. Oglądanie widokówek i pamiątek przywiezionych z wycieczki do Trójmiasta.
  8. Omawianie zabytków, ważnych miejsc i atrakcji Gdańska i Gdyni.
  9. Mnożenie i dzielenie sposobem pisemnym, rozwiązywanie zadań rozmaitych.
  10. Podsumowanie zajęć. Utrwalenie pojęć związanych z portem. Łączenie w pary nazw części wodnej i lądowej portu z ich definicją.

  Konspekt nr 7

  Data zajęć:23 maja 2005r.

  Ośrodek tematyczny: Nad morzem.

  Tematyka zajęć:

  Ciche czytanie ze zrozumieniem tekstu pt. " Rybak i sosna". Rozmowa w związku z treścią utworu. Ustne opisywanie wybranego drzewa: sosny lub dębu. Uzupełnianie tekstu opisu porównawczego odpowiednim słownictwem.

  Przewidywane osiągnięcia uczniów:

  Uczeń:

  • czyta tekst cicho ze zrozumieniem
  • odpowiada na pytania do tekstu
  • zapisuje odpowiedzi na pytania
  • wskazuje odpowiednie fragmenty tekstu
  • opisuje ustnie drzewo używając zgromadzonego słownictwa
  • uzupełnia tekst opisu porównawczego w formie ustnej i pisemnej
  • wyszukuje i wypisuje cechy sosny

  Metody:

  • problemowa
  • poszukująca
  • działania praktycznego

  Formy:

  • zbiorowa
  • indywidualna jednolita

  Środki dydaktyczne:

  • podręcznik
  • puzzle z ilustracjami dębu i sosny
  • matematyczne karty pracy

  Przebieg zajęć:

  1. Wprowadzenie do tematu poprzez układanie z puzzli ilustracji przedstawiającej rybaka i sosnę.
  2. Ciche czytanie przez uczniów opowiadania pt. "Rybak i sosna".
  3. Rozmowa w związku z treścią utworu, udzielanie przez uczniów odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu.
  4. Wyszukiwanie w tekście i odczytywanie przez uczniów fragmentu mówiącego o tym jak wyglądała sosna, gdy odwiedził ją dąb. Odczytywanie i zapisywanie cech sosny.
  5. Głośne indywidualne czytanie tekstu " Rybak i sosna", samodzielne wykonanie ćwiczenia 1,ze str. 117 w książce.
  6. Wypowiedzi na temat problemu zawartego w ćwiczeniu 3 na str.117.
  7. Zabawa ruchowa ,,Ryby w sieci".
  8. Ustne opisywanie wybranych drzew: dębu lub sosny w oparciu o zgromadzone słownictwo oraz ilustrację.
  9. Porównywanie wyglądu dębu i sosny: korony, pnia, liści...
  10. Ustne uzupełnianie opisu porównawczego wybranym słownictwem.
  11. Samodzielne pisemne uzupełnianie opisu porównawczego(ćw.5 str.118).
  12. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania.

  13.Śpiewanie ulubionej piosenki o tematyce morskiej. Inscenizacja ruchowa do piosenki.

  14.Mnożenie i dzielenie sposobem pisemnym. Rozwiązywanie równań z niewiadomą.

  14. Ocena aktywności uczniów na zajęciach.

  Test sprawdzający osiągnięcia uczniów

  1. Uzupełnij zdania:

  Jastrzębia Góra leży nad ...................................................................., które stanowi .....................................granicę Polski.

  2. Wypisz nazwy trzech miejscowości , w których znajdują się latarnie morskie.

  a).............................., b).................................c)......................................

  3. Napisz, jakie jest znaczenie latarni morskiej dla żeglugi?

  .......................................................................... .......................................

  4. Podaj nazwy dwóch roślin chronionych , które rosną nad morzem.

  a)................................................... b)...............................................

  5. Wymień elementy naturalne (przyrodnicze) krajobrazu nadmorskiego:

  .......................................................................... ............................................................................. ..........................................................................

  6. Wstaw wymienione nazwy statków w odpowiedniej rubryce: kontenerowiec, prom, trawler, masowiec, tankowiec, wodolot,

  transatlantyk, kuter, drobnicowiec.

  Statki towarowe

  statki pasażerskie

  statki rybackie

  ....................................

  ....................................

  ....................................

  ....................................

  ....................................

  ....................................

  ...................................

  ...................................

  ....................................

  7. Podkreśl nazwy ryb morskich:

  śledź, dorsz, sardynka, szczupak, sum, makrela, szprotka, leszcz, karp.

  8. Które zdanie jest prawdziwe? Podkreśl właściwą odpowiedź.

  Wydmy to góry piasku usypane przez wiatr. TAK NIE

  Molo to miejsce postoju statków przed wpłynięciem do portu. TAK NIE

  Falochrony to budowle lub urządzenia chroniące obszary wodne przed falami. TAK NIE

  Reda to sala jadalna na statku i pomieszczenie przeznaczone do wspólnego wypoczynku. TAK NIE

  Bandera to flaga podnoszona na statku, będąca znakiem jego przynależności państwowej. TAK NIE

  9. Z czym kojarzą ci się nazwy miast. Wskaż strzałką.

  Gdańsk oceanarium

  Gdynia fokarium

  Sopot koncert organowy

  Hel Neptun

  Jastrzębia Góra latarnia morska

  Rozewie Gwiazda Północy

  Gdańsk-Oliwa molo

  10. Wypisz po dwie nazwy

  a) dużych portów handlowych ...................... ......................

  b) portów rybackich ..................... .....................

  Ewaluacja osiągnięć uczniów

  Wdrażając założony program z zakresu poznania okolic nadmorskich , ich walorów krajobrazowych, kulturowych i osobliwości wynikających ze specyfiki położenia będziemy sprawdzać stopień przyswojenia wiedzy z tego zakresu poprzez:

  1. Aktywny udział w realizowanych zadaniach , wycieczkach, różnych formach aktywności dzieci.
  2. Wykonanie kroniki z pobytu na "zielonej szkole".
  3. Organizację i udział w konkursach wiedzy o tematyce morskiej.
  4. Zorganizowanie wystawy: Gdzie byliśmy? Co zobaczyliśmy?
  5. Pisanie listów i pocztówek do kolegów i rodziny opisujących nadmorskie miasta, zachęcających do przyjazdu na wycieczkę lub wczasy nad morze.
  6. Ekspozycja pamiątek przywiezionych znad morza wraz z ich opisem.
  7. Festiwal piosenek o tematyce morskiej.
 • Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie